13`» Y»ç 15` `TöçŒÝê_ HOôç ×[ý×\ö~ HOôXça]Çc÷
   

 

÷   

]c÷¶ö‚V [ýF×TöÌ^ç»» %çG]X

é[ýVîãV[ý» Töç]» Zõ×_» ×Y$K÷» YÒçÌ^ 60 [ý$K÷ Eõç_» Eõç]»ÖY» +×Töc÷ça LXç» [ýçã[ý %ç]ç» c÷çTöTö AãEõç a]_ Xç+* YÒçÌ^ 1198 FÊfTö ]c÷¶ö‚V [ýF×TöÌ^ç» ×F¾LÝ» c÷çTöTö [ý†» å`b åaX »Lç _©¿SÝÌ^ ×aec÷çaX $JÇôîTö c÷Ì^* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö [ýF×TöÌ^çã» =wø»êX AEõ VÇWýbï %×\ö^çX Eõã»* åa+ a]Ì^» Eõç]»ÖY» »Lç+ Eõçã]`Ÿ» =Yç×Wý é_×$K÷_ %ç»Ó åTöCg» »çLî+ Y׸Jô] ×Vã` Eõ»ãTöç¾ç éX $JÇô+×$K÷_êG* ALX å]$Jô ]ÇFÝÌ^ç_ å_çEõ» ac÷çÌ^Tö ]c÷¶ö‚V [ýF×TöÌ^çã» A+ éX» V×lùS Yçã»×V =wø» ×V`ê_ Vc÷ ×VX Wý×» ^çyç Eõ×»×$K÷_* ^çyçEõç_Tö [ýçOôãTö åTöCg åEõç$Jô, å]$Jô %ç»Ó Uç»Ó LXLç×Tö» [ýa×TöYSï %‡û_ %×TöyÔ] Eõ×»×$K÷_* =X×Åy`Oôç åTöç»S UEõç AFX ×`_» açãEõçã» éXFX Yç»êc÷ åTöCg AEõ Yçc÷ç»ÝÌ^ç %‡û_ Yç+×$K÷_êG* Yçc÷ç»» ]çL» _ÇIø_ÇIøÝÌ^ç %ç»Ó åUEõ YãU×V A+Vã» %çm¾ç+ éG åbç_×VX» ]Ç»Tö åTöCg HX [ýa×TöYÉSï AFX ]ÇEõ×_ [ýc÷_ »çLîTö =YXÝTö éc÷×$K÷_* åTöCg GçCg» %×Wý[ýçaÝ aEõ_» CY»Tö _ÇOôYçOô %绐ö Eõ×»×$K÷_ ^×VC AV_ ]ã†ç_ %`Ÿã»çc÷Ý» ¥ç»ç [ýçWýç YÒçŠ c÷Ì^* +Ì^ç» ×Y$JôTö %ç»Ó %çG Xç[ýç×RÍô[ýê_ ×aˆùçÜ™ö _Ì^* ×EõÜ™Çö åTöCg» YÒTöîç[ýTöÛX» Eõç×c÷XÝ %×Tö ×[ýY^îYÇSï* åTöCgã_çãEõ =\ö×Tö å^ç¾ç YU» VÇã^ç VñçÅ×Tö» å_çEõ aEõã_ aEõã_ç [ýØ™Çö YÇ×» Xrô Eõ×» Y_ç+ éG×$K÷_* åaãÌ^, %ã`b Eõrô \Çö×t [ýF×TöÌ^ç»» åaXçVã_ YÒçÌ^ 15 ×VX» ]Ç»Tö Eõç]»ÖY» aÝ]ç Yç+ åVãF å^, åa+ »çLî» »Lç+ +×Tö]ãWýî açãEõçFX Xrô Eõ×» AEõ ×[ý»çOô éaXîV_ é_ åTöCgã_çEõEõ %çyÔSS» [ýçã[ý é» %çä$K÷*

[ýF×TöÌ^çã» V_[ý_ac÷ éG AOôç ]׳V»Tö %ç`ÒÌ^ å_ç¾çTö Eõç]»ÖY» »Lç+ ]׳V»» $Jôç×»CZõçã_ [ýgçc÷» åGçL YÇ×Tö åTöCgã_çEõEõ %[ý»Óˆù Eõã»* =YçÌ^×[ýc÷ÝX [ýF×TöÌ^çã» ]ã»çLÝCgêEõ éXTö LçY ×V agçTÇö×» Y_ç[ýê_ æ$Jôrôç Eõã»* ×EõÜ™Çö TöçãEõ Eõã»çãTö åTöCg» a»c÷ aeFîEõ éaXî» a×__ a]ç×Wý HäOô* ]çy åEõ+LX]çX %`Ÿã»çc÷Ýã» [ýF×TöÌ^çã» ×XãL åEõçãXç]ãTö éX Yç» c÷[ýê_ alù] c÷Ì^* éX» +äOôç Yç»Tö å]$Jô aEõã_ åTöCgê_ %ç×TöãUÌ^Töç %çG[ýRÍôçÌ^ %ç»Ó åTöCgã_çEõ» ac÷çÌ^Tö %¾ã`bTö åTöCg V×lùS ×VXçLYÇ»» åVCEõOô YçÌ^êG*

]Ç$K÷_]çX» %XîçXî %çyÔ]S

13` `×TöEõç» YÒU] \öçGTö [ý†V» »çLîYç_ ×G^ç$K÷=ÝãX [ýСùYÇyãÌ^×V =Lç+ éG `×VÌ^ç C_ç+×$K÷_* ×Yä$K÷, åTöCg Y»ç×LTö éc÷ åGìQÍöê_ =\ö×Tö ^çÌ^* Tö[ýçEõTö-+-Xç×$Jô×» YÇ×UTö A+ %çyÔ]S» =ä{F %çä$K÷* YÇ×UFX» ]ãTö ×G^ç$KÇ÷ÝX» %a] %×\ö^çX» Eõç_ %ç×$K÷_ 1227 FÊf* %¾ã`î a¶ƒöçOô +_OÇôOô×]$K÷ [ýç %ç_Oôç]ç$K÷» YÇy Xç×$K÷»ÓׁãX åTöCg» »çLWýçXÝTö %çyÔ]S $Jôã_ç¾ç» [ýçã[ýãc÷ ×GÌ^ç$JÇôׁãX TöTöçêTöÌ^çêEõ %a] A×» ×XL» H»]Ǿç éc÷×$K÷_ [ýÇ×_ A+ YÇ×UãÌ^ EõÌ^*

Y»[ýwøÞ %çyÔ]SEõç»ÝLX %ç×$K÷_ +F×TöÌ^ç» =ÝX =Lã[ýEõ TÇöH×»_ Fgç* åTöCg» %a] %×\ö^çX» Eõç_ %ç×$K÷_ %çXÇ]ç×SEõ 1257 FÊf* YÒU] %¾ØšöçTö åTöC LÌ^_ç\ö Eõ×» ×[ýLÌ^-EõÝ×wïø ×c÷$Jôçã[ý AOôç ]$K÷×LV ×X¶ö‚ïçS Eõ×»×$K÷_* ×Eõ$KÇ÷×VX ×Y$JôãTö VÇãHïç» [ýç×»bç %绐ö c÷Ì^ %ç»Ó åZõãX-ZÇõOÇôEõçã» [ýç×RÍô %c÷ç éXãÌ^ [ý§ Pöç+ YçXÝTö [ýÇ» ×X^çÌ^* TÇöH×»_» éaXî aEõã_ %ã`b Eõrô å\öçãG %ç»Ó åTöCgã_çEõ» [ý§Tö» ]ÊTÇöî c÷Ì^*

+×Tö]ãWýî Yçc÷ç»ÝÌ^ç %‡û_ê_ Y_ç+ å^ç¾ç Eõç]»ÖY» »Lç+ V_[ý_ åGçOôç+ %ç×c÷ TÇöH×»_Eõ %çyÔ]S Eõ×» ×Xc÷Tö Eõã»* TÇöH×»_» éaXîV_ æ$JôãV×_-å\öãV×_ éc÷ Y_ç[ýê_ _Ì^ %ç»Ó åTöCgã_çEõ» A]Ç×Pö ]çXãc÷ [ý†ê_ =\ö×Tö[ýê_ alù] c÷Ì^*

1337 FÊfTö ]c÷¶ö‚V $K÷çãc÷ "1,00,000 %`Ÿã»çc÷ÝEõ %a] ×[ýLÌ^» [ýçã[ý Y×PöÌ^ç+×$K÷_* ×EõÜ™Çö åa+ ^çVÇ-]Ü—ö »çLîê_ éG A+ éaXîV_» åEõçãXç £eaÇy Xç+×EõÌ^ç c÷'_* +Ì^ç» åYçTöEõ TÇö×_[ýê_ åTöCg Y×PöC¾ç ×¥TöÝÌ^äOôç Vã_ [ý†ãV` Yç+ Töç»Y»ç %çG[ýç×RÍô[ýê_ %]ç×Ü™ö åc÷ç¾çTö A+ %×\ö^çX» Y×»Eõ”XçãEõ åTöCg [ýçV ×Vã_*

13` `×TöEõçTö [ýСùYÇy =YTöîEõç» ×\öTö»Ó¾ç %‡û_» %¾Øšöç

A+ %×\ö^çX æ$JôGç-æ$Jôç»çEõçêEõ åYç¾ç ×[ý[ý»S» Y»ç Eõ»ãTöç¾ç» YÉ[ý ×V`» »çLîFX» ×\öTö»Ó¾ç %‡û_» ×[ýbãÌ^ %ç×] ×[ýã`b AãEõç \Çö XçYçCg* ×[ý[ý»SÝ a]Çc÷» Y»ç %¾ã`î AOôç EõUç Lç×X[ý Yç×» å^, A+ éXFX ^ãUrô QöçIø» %ç»Ó lù]Töç`ç_Ý »çLî» Y׸Jô] aÝ]ç Ø‘ö»ÖY %ç×$K÷_* %¾ã`î Yɾ×V`ê_ A+ »çLîFXãXç ×Eõ]çX VÇ»ê_ ×[ýØ™ÊöTö %ç×$K÷_ åa+ a¶‘öãµù A+ ×[ý[ý»SÝ a]Çc÷ ×X]çTö* A+ ×[ýbãÌ^ Lç×X[ýê_ c÷ã_ %ç×] %çãc÷ç] [ýÇ»tÝ» ac÷çÌ^ _[ý _ç×G[ý* 13` `×TöEõçTö [ýСùYÇy =YTöîEõç» YÉ[ý ×Vã`×V A+ »çLîYÒã[ý` Eõ»ç %çãc÷ç] aEõã_ XçXç %¾VçãXã» åEõ¾_ å^ A+ »çLî» +×Töc÷çaTö AEõ XTÇöX %WýîçÌ^» YçTö×X å]×_×$K÷_ AãX Xc÷Ì^, åTöCgã_çãEõ A+ a]Ì^» Y»ç %çWýÇ×XEõ Eõç_ê_ãEõ AOôç a]XŸÌ^ UEõç ×X\öÛ»ã^çGî +×Töc÷ça» $K÷×[ý Qöç×Iø Wý×» +×Töc÷ça æYÒ]Ý aEõ_ê_ AEõ %×Tö =ä{Fã^çGî %[ýVçX å^çGç+ éU éGä$K÷* A+ã[ýç» TöUî Yç×Tö[ý Y»ç aǾX×`×» %ç»Ó ×Qö$JôçeêX» YÉã¾ $JÇôOôÝÌ^çaEõ_» AOôç Pöçã_ »çL±¼ö Eõ×»×$K÷_ å^X _çãG* %¾ã`î, +Ì^ç» V×lùS-YɾTö [ýça Eõ»ç lÇùVÐ lÇùVÐ [ýäQÍöç LXLçTöÝÌ^ åGçOôã[ýç» åTöCgã_çEõ» `çaXçWýÝX Xç×$K÷_* +Ì^ç» Y׸Jô] [ýСùYÇy» V×lùS Yç»Tö [ýEïõ]çX XGçCg ×L_ç» YÒçÌ^ %çWýç Pöç+ LÇ×» Eõ$K÷ç»Ý aEõ_» »çLî %ç×$K÷_ å^X _çãG* ×EõÜ™Çö %çãc÷ç] [ýÇ»tÝ a]Çc÷Tö Eõ$K÷ç»Ý %ç»Ó %çãc÷ç]» ×[ý[ýçV a¶‘öãµù %'Tö Tö'Tö UEõç VÇ+ AOôç =ä{F» [ýç×c÷ã» Eõ$K÷ç»Ý aEõ_» %Xî ×[ý[ý»S åYç¾ç Xç^çÌ^* ×a ×^ ×Eõ Xc÷CEõ, ×[ýGTö `TöçŒÝ» YÒU] \öçGê_ãEõ åTöCgã_çãEõ »çL±¼ö Eõ×»×$K÷_ [ýÇ×_ %ç×] Wý×» _[ý Yçã»ç, åTöCgã_çEõ» ×[ýbãÌ^ åYç¾ç ×Eõ$KÇ÷]çX TöUî V`] %WýîçÌ^Tö %çã_ç$JôXç Eõ»ç éc÷ä$K÷* V×lùS Yç»Tö Eõ$K÷ç»Ý aEõ_» Y׸Jô] %ç»Ó $JÇôOôÝÌ^ç aEõ_» =wø»Tö \öçã_]çX a»Ó a»Ó åGçOô» ]ÇFÝÌ^ç_ æ`ÒSÝ» å_çãEõ [ýa[ýça Eõ×»×$K÷_* ACgã_çEõEõ \ÇöAÕç å[ýç_ç éc÷×$K÷_* A+ \ÇöAgÕç aEõ_» YÒTöîãEõ+ Ø‘öçWýÝX %ç×$K÷_ ^×VC åEõçãXç [ý×c÷f`yÓ» %çyÔ]S Eõç_Tö åTöCgã_çãEõ AEõ éc÷ ^gÇL Eõ»ç åVFç éG×$K÷_* Eõç]»ÖY »çLî %ç»Ó \ÇöAgÕç aEõ_» %‡û_ a]Çc÷» ]çLTö UEõç aÝ]ç» YÒçÌ^ åc÷»-åZõ» HOôç åVFç éG×$K÷_* åEõçãXç `×Nþ]Ü™ö »Lç ×aec÷çaXTö [ý×c÷ã_ åTöCg \ÉöAgÕçaEõ_» \öçã_]çXEõ ×XL» Tö_TöÝÌ^ç Eõ×»×$K÷_ %ç»Ó å^×TöÌ^ç åEõçãXç VÇ[[ýï_ »Lç+ »çL±¼ö Eõ×»×$K÷_, åTö×TöÌ^ç åTöCgã_çãEõ YÇX» ]Ç» Vç×Iø =×Pö×$K÷_*

[ýç»\ÉöAgÕç aEõ_

A+ \ÇöAgÕçaEõ_Eõ %a]ÝÌ^ç =YçFîçX a]Çc÷Tö [ýç»\ÇöAgÕç å[ýç_ç c÷Ì^* åEõçãXç åEõçãXç ay+ ACgã_çEõ» éaãTö æ$K÷çOôçXçGYÇ»» [ýç»\ÇöAgÕçaEõ_» a¶‘öµù %ç×$K÷_ [ýÇ×_ aã³Vc÷ Eõ×»ã_C [ýTöÛ]çãX Qökô» C¾ç+ãL A+ aã³Vc÷ %GÐçc÷î Eõ×»ä$K÷* YÇ[ýï[ý†ãTöç \öçã_]çX \ÇöAgÕç+ [ýça Eõ×»×$K÷_* V»ç$Jô_ãTö, \ÇöAgÕç `ŒäOôçã¾ åEõçãXç [ýSï XÇ[ýÇLçÌ^ ae•ÊõTö \ÇöAgÕç `ŒäOôç Yç$JôÞ 'L×]Vç»' `Œ» a]TÇö_î %ç»Ó + ]ç×Oô» G»çEõÝEõ [ýÇLçÌ^* %¾ã`î, %a] %ç»Ó [ý† VÇã^ç »çLîãTö \ÇöAgÕç `ŒäOôç» éaãTö [ýç» X¶‘ö»äOôç åEõã_+ å^çG Eõ»ç c÷Ì^ LXç Xç^çÌ^* [ýç»\ÇöAgÕç [ýÇ×_ =ä{F Eõ»ç A+ å_çEõ aEõ_» Xç]ã[ýç» ×EõÜ™Çö aÇyã\öãV ×\öX ×\öX* ×PöEõ ×^Vã» ]Ç$K÷_]çX» Yç$Jô-YÝ»Eõ ×[ý×\ö~ ay+ Xç] ×Vä$K÷, ×PöEõ åTöãXVã» [ýç»\ÇöAgÕçã»ç Xç]» åEõçãXç ×]_ Xç+* \öç»Tö» A+ %‡û_» »LçaEõã_ açWýç»SãTö [ýç»LX Y»ç]`ï VçTöç [ýç »çLîYç_ ×X^ÇNþ Eõ»ç» ×XÌ^] %ç×$K÷_* X»Xç»çÌ^S» ]Ü—öÝ» aeFîç %ç×$K÷_ [ýç», LÌ^Ü™öÝÌ^ç »Lç» éc÷ Yçc÷ç»ÝÌ^ç %‡û_ã[ýç» `çaX Eõ×»×$K÷_ [ýç»LX Vê_ãÌ^ %ç»Ó åXYç_» »Lç» Y»ç]`ïEõ» aeFîçC %ç×$K÷_ [ýç»* A+Vã» 12 X¶‘ö»» YÒçVÇ\öÛçã[ý LXaçWýç»S» ]XTö $Jôç[ý åY_ç+×$K÷_ %ç»Ó »Lç» Tö_TöÝÌ^ç ×^ãEõçãXç =¬Jô YVØšöã_çEõ» ålùyTö åTöCgã_çãEõ a¤ã]ã» A+ [ýç» X¶‘ö»äOôç [ýî¾c÷ç» Eõ×»[ýê_ é_×$K÷_ å^X _çãG*

[ýç»\ÉöAgÕçaEõ_» a¶‘öãµù ×[ý×\ö~ TöUîYç×Tö

%a]ÝÌ^ç aç×c÷TöîTö [ýç»\ÇöAgÕçaEõ_» a¶‘öãµù [ý§ãTöç Eõç×c÷XÝ åYç¾ç ^çÌ^* ×EõÜ™Çö A+ã[ýç» AEõãGçOô Eõ×» YÒEõç` Eõ»ç» åEõçãXç YÒ` XÇäPö* Eõç»S, [ýç»\ÇöAgÕç [ýÇ×_ [ý§TöãEõ åEõç¾ç éc÷×$K÷_ %ç»Ó åTöCgã_çEõ» ]çLTö åEõçãXç a¶‘öµù Xç×$K÷_* TöVÇY×» a»c÷\öçG AãX Eõç×c÷XÝ %ç×$K÷_ Eõç”×XEõ* %çãc÷ç]aEõ_» %a] %çG]X» Zõ_Tö $JÇôOôÝÌ^ç »çLî» YÉã[ý [ýСùYÇyêX» =wø» Yç»Tö \ÇöAgÕçaEõã_ %ç×WýYTöî ×[ýØ™öç» Eõ×»×$K÷_* %ç×»]wø »Lç» YÇy »±óöYç_Eõ ×aec÷çaX$JÇôîTö Eõ»ç åTöCg» ]Ü—öÝ a]ÇVÐEõ \ÇöAgÕçaEõã_ åTöCgã_çEõ» YÇ[[ýï YÇ»Ób [ýÇ×_ Vç[ýÝ Eõ×»×$K÷_* a]ÇVл ×Y$K÷Tö åTöCg» YÇy ]ãXçc÷» »Lç éc÷×$K÷_* ACg» EõXîç _©¿Ý» YÒ×Tö aÇ^ïãV[ýTöç %çaNþ éc÷×$K÷_ %ç»Ó åTöCgã_çEõ» ×]_X» Zõ_ Ø‘ö»ÖãY LX½ éc÷×$K÷_ VÇ×Oô YÇy `çÜ™öXÇ %ç»Ó aç]Ü™ö* `çÜ™öXÇ %ç×$K÷_ é[ýbÕ¾ %ç»Ó aç]Ü™ö `çNþ* åaãÌ^, åTöCgã_çãEõ å[ýã_ãG Uç×Eõ[ýê_ é_×$K÷_* `çÜ™öXÇ %ç»Ó åTöCg» YÇy+ XGçCg» »ç]YÇ»Tö [ýa×Tö ØšöçYX Eõ×»×$K÷_ %ç»Ó aç]Ü™ö _©¿ÝYÇ»ãTö %ç×$K÷_* A+ _©¿ÝYÇ»» Y»ç %çWýÇ×XEõ _lùÝ]YÇ» ×L_ç» Xç]Eõ»S éc÷ä$K÷* aç]Ü™ö» YÇyaEõã_ ]Wýî %a]» Eõ$K÷ç»Ý %ç»Ó `×VÌ^ç» $JÇôOôÝÌ^ç aEõ_» [ý`îTöç Ø‘öÝEõç» XEõ»çêEõ Ø‘öçWýÝX\öçã[ý »çL±¼ö Eõ×»×$K÷_* ×Y$K÷Tö %¾ã`î %çãc÷ç]aEõã_ åTöCgã_çEõEõ Y»ç×LTö Eõã»* »çLWý» Xçã]ã» `çÜ™öXÇ» [ýe`Wý» ALãX ×Y$Jôê_ XGçCg» [ý»ãVç¾çTö [ýa[ýça Eõ×»[ýê_ é_×$K÷_* ACg» YÇy EÇõaǶ‘ö» ]c÷çX Wý¶ö‚ï ae•õç»Eõ `áø»ãV[ý» ×YTÊö %ç×$K÷_*

m»Ó$Jô×»Tö %ç»Ó `áø» $Jô×»Tö YÇ×U VÇFãX XGçCg» [ýç»\ÇöAgÕç aEõ_» =dY×wø a¶‘öãµù %çX AOôç aÇy YÒEõç` Eõ×»ä$K÷* Eõ]TöçYÇ»» »Lç VÇ_ï\ö Xç»çÌ^S» Wý¶ö‚ïXç»çÌ^S Xç]» ALX »Lç» éaãTö ^Ljù _ç×G×$K÷_* Wý¶ö‚ï Xç»çÌ^ãS ×XLãEõ åGìäQÍö`Ÿ» [ýç åGìQÍö»çLî» »Lç [ýÇ×_ Vç[ýÝ Eõ×»×$K÷_* %¾ã`î, åa+Eõç_Tö [ý§ãTöç lÇùVÐ lÇùVÐ »Lç+ åGìäQÍö`Ÿ» Xç] å_ç¾ç »Lç» aeFîç $K÷Ì^ LXê_ [ýÊ׈ù Yç+×$K÷_* =ä{Fã^çGî å^, %çWýÇ×XEõ ×$Jô_ãc÷Oô ×L_ç» AOôç %e`» Xç] åGìQÍö %ç×$K÷_* åaãÌ^, Wý¶ö‚ïXç»çÌ^ãS åEõçX Pöç+Tö »çL±¼ö Eõ×»×$K÷_ a×PöEõ\öçã[ý åEõç¾ç OôçX* YÒ$Jô×_Tö Eõç×c÷XÝ]ãTö, VÇ_ï\ö Xç»çÌ^S» éaãTö a×µùØšöçYX Eõ×» Wý¶ö‚ïXç»çÌ^ãS åTöCg» »çLîê_ açTöOôç [ýÐç¡ùS %ç»Ó açTöOôç EõçÌ^Øšö Y×»Ì^ç_ Y×PöC¾çTö åTöCg åa+aEõ_Eõ ]ç×Oô[ýç»Ý, _m¾ç ×_Eõä$Jôì ×V aÝ]çÜ™ö-»lùEõ ×c÷$Jôçã[ý ×X^Ç×Nþ ×V×$K÷_. aÇã^çGî EõçÌ^Øšö $Jô³VÝ[ýã» åTöCã_çEõ» V_Y×Tö» aX½çX _×\ö×$K÷_* åTöCgã_çEõ» YÒWýçX Eõ¶ö‚ïØšö_ %ç×$K÷_ éY]çm×»* A+ Pöç+Tö AOôç [ýçµù aç×L ×V^çTö åTöCgã_çEõ» »ç+L» %×Tö ×YÒÌ^Yçy éc÷×$K÷_, \ÇöOôÝÌ^ç aEõã_ A[ýç» A+ aÝ]ç]Ç»ÝÌ^ç Pöç+ê_ Xç×] %ç×c÷ _ÇOôYçTö $Jô_ç+ $Jô³VÝ[ý»» YÇyãEõ Wý×» \öçã_]çX å_çEõEõ Wý×» é_ éG×$K÷_* ×Yä$Jô, $Jô³VÝ[ýã» \ÇöAgÕçaEõ_» _G_ç×G \ÇöOôÝÌ^çaEõ_» ×Yä$K÷ ×Yä$K÷ åF×V ^çÌ^ %ç»Ó [ý³VÝaEõ_Eõ >ˆùç» Eõ×» %çãX* %¾ã`bTö ACg XGçCg» [ý»ãVç¾çTö Uç×Eõ[ýê_ _Ì^ %ç»Ó +Ì^çãTö åTöCg» Y×»Xç×Tö `áø»ãV[ý» LX½ c÷Ì^*

åEõç$Jô »Lç aEõ_» %\ÇöîUçX» Eõç_Tö åTöCgã_çãEõ aXãEõç` %ç»Ó [ý»XVÝ» ]çL» \ÇöF‰ø» \öçã_]çX \ÇöAgÕçEõ YVçXTö Eõ×»×$K÷_* CY»Tö %çã_ç×$JôTö %ç»Ó ×[ý×\ö~ YÇ»×S %çFîçXTö =ä{×FTö \ÇöAgÕçaEõ_» éaãTö A+ \ÇöAgÕçaEõ_» åEõçãXç a¶‘öµù Xç×$K÷_*

`×VÌ^ç» $JÇôOôÝÌ^çaEõ_

[ýTöÛ]çX _lùÝ]YÇ» %ç»Ó ×`¾açG»» VñçÅ×Tö Eõçb»ÝÌ^ç %‡û_ a]Çc÷Tö \öçã_]çX $JÇôOôÝÌ^çã_çãEõ [ýça Eõã»* åTöCgã_çEõ» åV=»Ý [ýç YÇ»Ó×c÷Tö aEõã_ %ç×LC $JÇôOôÝÌ^ç \öçbç [ýÇ×L YçÌ^* A+ \öçbçäOôç ×Xfaã³Vãc÷ [ýäQÍöç \öçbç* ×EõÜ™Çö $JÇôOôÝÌ^çaEõ_» GRÍô×YTöê_ $Jôç+ åTöCgã_çEõ `çX aEõ_» ae×]`ÒS å^Xãc÷ _çãG* `çX aEõ_» [ýçaØšöçX» Y»ç ×Eõ$KÇ÷ VÇê»Tö [ýa[ýça Eõ»ç A+ å_çEõaEõã_ aö¾Töf Eõç_yÔ]Tö åTöCgã_çEõ» éaãTö ×]×_ éG×$K÷_* AãX Wý»S» ae×]`ÒS AãEõç %Ø‘öç\öç×[ýEõ Xç×$K÷_* =Vçc÷»S Ø‘ö»ÖãY $JÇôOôÝÌ^ç %ç»Ó %çãc÷ç]aEõ_» ae×]`ÒSê_ %çIÇø×_Ì^ç[ý Yç×»* åTöCgã_çEõ» A+ ae×]`ÒS Eõç_yÔ]Tö +]çX ×X×[ýQÍö éc÷ =×Pö_ å^ 1891 FÊf» å_çEõ ×YÌ^_Tö A+ å_çEõaEõã_ ×XLãEõ %çãc÷ç]-$JÇôOôÝÌ^ç [ýÇ×_ãc÷ Y×»$JôÌ^ ×Vã_*

$JÇôOôÝÌ^çaEõ_» [ý§ãTöç %çFîçX %çä$K÷ %ç»Ó YÒ×Tö %çFîçX]ãTö åTöCgã_çEõ» `×VÌ^ç Xç+[ýç ×[ýV\öÛ» ×c÷³VÇ »çL [ýe`» å_çEõ* Eõç_yÔ]Tö A+ [ýe`» YTöX HOôçTö =LXÝ %a]Tö \öçã_]çX lÇùVÐ lÇùVÐ Ø‘öçWýÝX aŽÒVçÌ^» aÊ×rô c÷Ì^* $JÇôOôÝÌ^ç %çFîçXã[ýç»» YÒçÌ^\öçG Eõ”Xç YÒaÇTö %ç»Ó %[ýçØ™ö[ý* åaãÌ^, Eõç×c÷XÝã[ýç»» YÇX»ç[ýÊ×wø» åEõçãXç YÒãÌ^çLX Xç+*

$JÇôOôÝÌ^ç »çLî» YÒ×TöØšöçYEõ »LçLX» Xç] %ç×$K÷_ [ýÝ»Yç_* åYì»ç×SEõ Wý¶ö‚ïYÇ×U» \öݹ‚Eõ »Lç» [ýeã`çàö[ý [ýÇ×_ Vç[ýÝ Eõ»ç [ýÝ»Yçã_ åaçXç ×G×» Xç]» AOôç Yçc÷ç»Tö [ýça Eõ»ç 60 H» Y×»^ç_» ]ÇFÝÌ^ç_ %ç×$K÷_* YÇ»×S %çFîçX]ãTö, ACg» YÇy åaçXç×G×» Yç_ [ýç åGì»ÝXç»çÌ^ãS $JÇô[ýÇ»ÝÌ^ç [ý†ç_×G×», XÝ_×G×»,$Jô³VÐ×G×» %ç×V Yçc÷ç»» $JÇôOôÝÌ^ç-å_çEõaEõ_Eõ åTöCg» Tö_TöÝÌ^ç Eõ×»×$K÷_* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö åTöCg a]Tö_ \Éö×]F‰ø» \öVÐãaX Xç]» ALX »LçEõ Y»çØ™ö Eõ×» A+ »çLî» Y»ç [ý§ WýXãaçS %ç»Ó ×[ý×\ö~ [ýSï» ×c÷³VÇã_çEõ [ý³VÝ ×c÷$Jôçã[ý é_ ^çÌ^* »±óöYÇ»Tö åTöCg »çLWýçXÝ Yç×Tö »±óöWý˾L Yç_ Xç] _Ì^* åTöCg XîçÌ^Yç_ Xç]» %ç»Ó ALX lÇùVÐ »LçEõ ^ÇLTö HOÇô¾çÌ^ %ç»Ó Töç»×Y$K÷Tö Eõ]TöçYÇ» »çLî %çyÔ]S Eõ×» åa+ »çLî» »LçEõ åTöCg» AG»çEõÝ EõXîç åTöCgê_ ×[ýÌ^ç ×V[ýê_ [ýçWýî Eõ»çÌ^* »±óöWý˾L» ×Y$K÷Tö åTöCg» [ýe`» X LX »Lç éc÷×$K÷_* +Ì^çã» %rô]LX [ýÝ»Xç»çÌ^S» YÇy Xç×$K÷_* åTöCg» AG»çEõÝ EõXîçãc÷ %ç×$K÷_* A+ EõXîçG»çEõÝ ×[ý[ýçc÷ã^çGîç åc÷ç¾çTö ×^LãX YÒ×Tö¥³VÝ aEõ_Eõ HOÇô¾ç[ý Yç×»[ý åa+LX ^ǾEõãEõ åTöCgEõ ×[ýÌ^ç ×VÌ^ç c÷'[ý [ýÇ×_ åHçbSç Eõ»ç c÷Ì^* åa+]ãTö ALX ×X¶oö[ýe`» $KÇ÷OôÝÌ^ç ^ǾãEõ YÒ×Tö¥³VÝaEõ_Eõ Y»çØ™ö Eõ×» EõXîçG»çEõÝ» Yç×SGÐc÷S Eõ×»[ýê_ alù] c÷'_* A+ HOôXç» ×Y$K÷Tö ×EõÜ™Çö [ýÝ»Xç»çÌ^ãS A×Oô YÇy aÜ™öçX _ç\ö Eõã»* A+ ×`£ YÇy Xç] %ç×$K÷_ açWýEõ* açWýEõ Xç[ýç_Eõ éc÷ UçãEõçãTö+ WýÝ»Xç»çÌ^S» åLç¾çãÌ^Eõ» Tö±¼öç[ýWýçXTö açWýEõEõ »Lç Yç×Tö ×aec÷çaX TöîçG Eõã»* A+ Tö±¼ö[ýWýçXEõç»ÝLX %×Tö %XÇY^ÇNþ %ç×$K÷_* %çãc÷ç]aEõã_ åTöCgEõ lù]Töç$JÇôîTö Eõ×» c÷Töîç Eõã»* ×EõÜ™Çö Xç[ýç_Eõ »LçLXEõ %çãc÷çã] LݾX ×\ölùç ×V åTöCgEõ Xç]×X %a]Tö aeØšöç×YTö Eõã»* Xç[ýç_Eõ »Lç+ A+Vã» VçXãYç¾ç »çLî» =wøã» %ç×$K÷_ Eõ[ýÝ»» %ç×_, V×lùãS [ýСùYÇy, YÇã[ý å»ìTöç %ç»Ó Y׸Jôã] V»Iø» WýX×`×»* %¾ã`î A+ã[ýç» %çFîçX» EõUçãc÷* ]ÇPö» CY»Tö AOôç EõUç %ç×] [ýÇ×L[ý Yç×»ã_ç å^, 13` `×TöEõç» YÒ绐öSÝãTö `×VÌ^çTö »çL±¼ö Eõ»ç $JÇôOôÝÌ^ç aEõ_» %çãc÷ç]» éaãTö aHãX ^ÇL [ýçG» $Jô×_ UEõç» ]Ç»EõTö 16` `TöçŒÝ» %çãc÷ç]» c÷çTöTö åTöCgã_çãEõ aŽÉSï\öçã[ý Y»ç×LTö c÷Ì^*

X»[ý×_ YÒUç

$JÇôOôÝÌ^çaEõ_» Wý¶ö‚ï a¶‘öµùÝÌ^ %WýîÌ^ãX YçPöEõaEõ_» ^ãUrô åEõìTÇöc÷_ =äVÐEõ Eõã»* åTöCã_çãEõ ×[ý×\ö~ Wý»ãSã» Eõç_Ý åGçaçXÝEõ YÇLç Eõ×»×$K÷_* YÇLç» [ýçã[ý åTöCgã_çãEõ [ýÐç¡ùS» ac÷çÌ^ Xê_×$K÷_* $JÇôOôÝÌ^ç YÇ»Ó×c÷TöEõ åV=»Ý å[ýç_ç c÷Ì^ %ç»Ó åTöCgã_çãEõãc÷ YÇLç Eõ×»×$K÷_* åV[ýÝEõ åEõ$Jôç+FçTöÝ åGçaçXÝ [ýÇ×_×$K÷_* åGçaçXÝEõ X»[ý×_ %çG[ýäRÍôç¾ç éc÷×$K÷_ * %çãc÷ç]aEõã_ $JÇôOôÝÌ^çaEõ_Eõ Tö_TöÝÌ^ç Eõ×»ã_C X»[ý×_ YÒUçTö c÷Eõç [ýçWýç Eõ»ç Xç×$K÷_* ×EõÜ™Çö åTöCgã_çãEõ açWýç»SãTö ]ÊTÇöî Vã‰øã» V׉øTö å_çEõEõãc÷ [ý_Ý» [ýçã[ý [ýî¾c÷ç» Eõ»ç» ×XÌ^] [ýç×µù ×V×$K÷_* AãX å_çEõ åYç¾ç XG'å_ åEõçãXç AOôç ×[ýã`b aŽÒVçÌ^» Y»ç [ý_Ý» å_çEõ [ý$Jôç éc÷×$K÷_ %ç»Ó Töç» ×[ý×X]Ì^Tö åa+ aŽÒVçãÌ^ \öçã_]çX %XÇGÐc÷ _ç\ö Eõ×»×$K÷_** åV[ýÝ» aÜ™Çö×rô» [ýçã[ý ×X[[ýïç×$JôTö å_çEõLXEõ \öç_Vã» FǾç+-[ýǾç+ c÷Örô-YÇrô Eõ×» åTöç_ç éc÷×$K÷_ %ç»Ó ×X×VÛrô ×VXTö åTöCgEõ `×VÌ^ç» Töç]» ]׳V» Xç+[ýç %çX åEõçãXç ]׳V»Tö ^Uç»Ý×Tö [ý×_ ×V^ç éc÷×$K÷_* ×Töã´Y»ç, Eõ$K÷ç»Ý, åEõç$Jô, LÌ^Ü™öÝÌ^çãEõ %ç×V Eõ×» %a]» \öçã_]çX LXLçTöÝÌ^ å_çEõ» ]çLTö X»[ý×_» YÒ$Jô_X %ç×$K÷_* åaãÌ^, ×Y$Jôê_ %a]Tö ×c÷³VÇ Wý¶ö‚ï» Töç×Ü—öEõ YÜšöç» a]çV» [ýç×RÍô×$K÷_* [ý§ãTö %a]ãEõ+ Töç×Ü—öEõ Wýç»ç» LX½ØšöçX [ýÇ×_C EõÌ^*

Eõ]Töç»çLî

[ýСùYÇy» =wø» Yç»» a]Tö_ \Çö×]F‰ø YÇ»×S Eõç]»ÖY» %Ü™ïöGTö %ç×$K÷_* A+ Pöç+» =wø»Tö %ç×$K÷_ Eõ»ãTöç¾ç éX* %ç×] ×^a]Ì^» EõUç %çã_ç$JôXç Eõ×»ä$K÷ç åa+ a]Ì^Tö Eõã»ç×TöÌ^ç éXê_ãEõ ×[ýØ™ÊöTö A+ %‡û_äOôç Eõç]»ÖY »çLî» %Ü™ïöGTö %ç×$K÷_ ^×VC åa+ Pöç+ åQöçF» Eõ]Töç Xçã]ã»c÷ Y×»×$JôTö éc÷×$K÷_* ]Ç$K÷_]çX B×Töc÷ç×aEõ aEõã_ Eõç]»ÖY %ç»Ó Eõ]Töç» ×[ýbãÌ^ =ä{F Eõã»çãTö åEõ×TöÌ^çC +Ì^çEõ VÇFX »çLî [ýÇ×_ åEõç¾ç Xç+* ×EõÜ™Çö %çXc÷çãTö×V [ý§ãlùyTö Eõç]»ÖY %ç»Ó Eõ]Töç VÇFX aÇEõÝÌ^ç »çLî %ç×$K÷_ å^Xãc÷ _çãG* açXãEõç$Jô» YÉã¾ %ç»Ó Y׸Jôã] UEõç %‡û_ VÇOôçTö a]Ì^ ×[ýã`ãb VÇLX ×\öX ×\öX »Lç+ `çaX Eõ×»[ýC Yçã»* åEõç$Jô aEõ_» »çL±¼ö» å`b» Zõçã_ A+ %‡û_ VÇOôç» %×Wý[ýçaÝ aEõã_ VÇLX »Lçê_ %çXÇGTöî YÒEõç` Eõ»çê_ $Jôç+ CY»Óä{×FTö TöUîäOôç ]É_îc÷ÝX Xc÷Ì^ å^X _çãG*

[ýç»\ÇöAgÕçaEõ_» AOôç %çFîçãX VÇ_ï\ö Xç»çÌ^SEõ Eõ]Töç» »Lç [ýÇ×_ åEõç¾ç c÷Ì^* åa+]ãTö åTöCg 13` `×TöEõç» å`b\öçGTö [ý»XVÝ %ç»Ó Eõ»ãTöç¾ç» ]çL» \ÇöF‰ø» %×WýY×Tö %ç×$K÷_ [ýÇ×_ %ç×] Wý×»[ý Yçã»ç* YÒçÌ^ AãEõ a]Ì^» %çãc÷ç] [ýÇ»tÝãÌ^ %çãc÷ç] %ç»Ó Eõ]Töç »Lç» ]çLTö AFX ^ÇL _Gç» EõUç =ä{F Eõ×»ä$K÷* Eõ]Töç »Lç ^ÇLTö Y»çØ™ö éc÷ åTöCg» AG»çEõÝ EõXîç %çãc÷ç] »Lçê_ ^ç×$Jô[ýê_ [ýçWýî éc÷×$K÷_* A+ %çãc÷ç] »LçLX» ×Y$K÷Tö ×aec÷çaX _ç\ö Eõ»ç åTöCg» [ý»YÇy» éaãTö Eõ]TöçEgÇõ¾»Ý» YÇy» ×[ý[ýçV _çãG* Eõ]Töç »Lç+ %¾ã`bTö A+ ×[ý[ýçVTö c÷Ø™öãlùY Eõ×» %çãc÷ç] »LçEõ a×µù Eõ×»[ýê_ [ýçVî Eõã»*

åFX »LçaEõ_

Eõ]Töç »Lç aEõ_» ×\öTö»Tö %ç×] åEõ¾_ FîçX [ýç åFX ×[ý_çEõ»ãc÷ Wýç»ç[ýç×c÷Eõ +×Töc÷ça YçCg* åFX [ýe`» å`b »Lç XÝ_綑ö»Eõ 1898 FÊfTö §ä$K÷+X$K÷çãc÷ ×aec÷çaX$JÇôîTö Eõ×»×$K÷_*

åFX aEõ_ãXç YÒEÊõTöãTö åEõçX %ç×$K÷_ [ýÇ×_ LXç Xç^çÌ^* [ýTöÛ]çX %XîçXî aŽÒVçÌ^» ]çLTö ×[ý_ÝX éc÷ A+ å_çEõaEõ_» ×$JôX$Jôç[ý YÒçÌ^ Xç+×EõÌ^ç éc÷ä$K÷* åTöCgã_çEõ» ×^ VÇ+ ALãX A×Tö^çC YÇ»×S LXLçTöÝÌ^ Xç] é_ä$K÷ åa+aEõã_C ×XLãEõ EõçÌ^Øšö [ýÇ×_ãc÷ EõÌ^* ACgã_çEõ» æ$Jôãc÷»ç Yç×TöãÌ^C %ç^ïîaEõ_» åTöCgã_çEõ» ae×]×`ÒS» EõUçãEõ aÇ$JôçÌ^* %¾ã`î åFXaEõ_ lù]TöçTö %×Wý×ØšöTö åc÷ç¾ç» ×Y$K÷» Y»çãc÷ %ç×] åTöCgã_çEõ» ×[ýbãÌ^ %¾GTö c÷Cg [ýçã[ý A+ å_çEõaEõ_» =dY×wø a¶‘öãµù %ç×LC %pûçTö* %çXc÷çãTö×V, åFX [ýe`» å`b »LçLXEõ §ä$K÷+X$K÷çãc÷ Y»ç×LTö Eõ»çäOôçC AOôç B×Töc÷ç×aEõ aTöî* åaãÌ^, A+ »Lç aEõ_» Wýç»ç[ýç×c÷Eõ +×Töc÷ça Xc÷ã_C %ç×] åTöCgã_çEõ» B×Töc÷ç×aEõ ×\ö×wø Xç+ [ýÇ×_ Eõ'[ý åXç¾çã»ç* Eõ×UTö %çä$K÷ å^, A+ [ýe`» YÒ×TöœöçTöç »LçLX %ç×VãTö G»FÝÌ^ç %ç×$K÷_* G»FÝÌ^çLX» G»çEõÝ [ýÐç¡ùSLãX ×EõÜ™Çö »Lç c÷'[ý [ýÇ×_ \ö×¾bîTö [ýçSÝ Eõ×»×$K÷_ %ç»Ó Eõç_yÔ]Tö A+ [ýÐç¡ùS» ac÷çÌ^ãTö+ åTöCg Yç_[ýe`» å`b VÇ[[ýï_ [ýe`Wý» LXEõ CZõ»ç+ »çLYçOôTö [ý×c÷×$K÷_* åTöCg ×c÷³VÇ Wý¶ö‚ï GÐc÷S Eõã» %ç»Ó XÝ_Wý˾L Xç] _Ì^* YÇ[[ýï» G»çEõÝ [ýÐç¡ùS LXEõ åTöCg YÒWýçX ]ËÜ—öÝ ×c÷$Jôçã[ý ×X^Ç×Nþ ×Vã^* ACg» ×VXTö ×]×U_ç» Y»ç \öçã_]çX [ýÐç¡ùS Y×»^ç_ A+ »çLîê_ %Xç éc÷×$K÷_* Wýç»_ç éX» [ýçCg Yçã» UEõç Eõ]TöçYÇ» åTöCg» »çLWýçXÝ %ç×$K÷_ ^×VC; YÒEÊõTöYãlù ×EõÜ™Çö åTöCg YÇ»×S Eõç]»ÖY »çLî» AOôç aç]çXî %‡û_Töãc÷ %ç×WýYTöî ×[ýØ™öç» Eõ×»×$K÷_ [ýÇ×_ LXç ^çÌ^* YÒç$JôÝX Eõ]TöçYÇ» }]S Eõ»ç [ýÇ$JôçX_ åc÷×]·OôX» ]ãTö XÝ_W[ýL» »çLî» Y×»×Wý ]çy 19 ]ç+_ãc÷ %ç×$K÷_* $JôÝX Xç+[ýç [ýСùãV` XG»a]Çc÷Tö UEõç» Vã» åTöCg» »çL YÒaçVäOôçC %×WýEÊõTö \ÇöF‰ø» ]Wýî\öçGTö %¾×ØšöTö %ç×$K÷_*

XÝ_W[ýL» ×Y$K÷Tö åTöCg» YÇy $JôyÔW[ýL »Lç c÷Ì^* $JôyÔW[ýL» ×Y$K÷Tö ×aec÷çaX _ç\ö Eõ»ç åTöCg» YÇy XÝ_綑ö» ALX Y»çyÔ]Ý »Lç %ç×$K÷_* åTöCg» ×VXTö »çLî» aÝ]ç YÉã[ý [ý»XVÝ %ç»Ó Y׸Jôã] Eõ»ãTöç¾çê_ [ýÊ׈ù Yç+×$K÷_* TöVÇY×» åTöCg» »çLî» =wø» YÉã[ý +]çX×VãX [ý†ãV`» ]Ç$K÷_]çX X[ýç[ýaEõ_» %WýÝXTö UFç \ÉöF‰øTö åTöCg %×WýEõç» Eõ×»×$K÷_* XÝ_綑öã» ^çTöçÌ^Tö» aç-aÇ×[ýWýç» YÒ×Tö ×[ýã`b $JôEÇõ ×V×$K÷_* åTöCg» ×VXTö Eõ]TöçYÇ»» Y»ç åHç»ç HçOôê_ãEõ AOôç WýÇXÝÌ^ç %ç×_ aLç éc÷×$K÷_* A+ %ç×_» ×Eõ$KÇ÷ %e` [ýTöÛ]çX» åEõç$Jô×[ýc÷ç», »eYÇ» %ç»Ó å[ýçGÐç» YÒWýçX ^çTöçÌ^Tö» YU» %Ü™ïöGTö éc÷ä$K÷*

§ä$K÷+X$K÷çc÷» Eõ]TöçYÇ» ×[ýLÌ^

XÝ_綑ö»Eõ åTöCg» [ýÐç¡ùS ]Ü—öÝ» YÇy+ åTöCg» ×[ý»Óãˆù Eõ»ç bQÍö^Ü—ö» EõUç G] Yç+ »çSÝ» éaãTö Y»ç]`ï Eõ×» bQÍö^Ü—öEõç»ÝLXEõ c÷Töîç Eõã»* Töç» ×Y$K÷Tö ]Ü—öÝLXEõ ×X]Ü—öS Eõ×» %ç×X YÇy» ]Iøc÷ã» å\öçL \öçTö FǾç+ åTöCgEõ åGçäOô+ HOôXçäOôç \öç×Iø Yç×Tö EõÌ^* ]Ü—öÝLãX åa+ EõUç £×X G†çêXTö Gç WýÇ+ YÇy+ Eõ»ç YçY» å[ýçLç» Y»ç ]ÇNþ c÷[ýê_ [ýÇ×_ TödlùSçd ^çyç %绐ö Eõã»* %¾ã`î ]ÇFTö åa+Vã» Eõã_C ]Ü—öÝ» YÒEÊõTö =ã`î %ç×$K÷_ YÒ×Töã`çWý å_ç¾ç %ç»Ó åa+[ýçã[ý åTöCg åGìQÍö» »Lç §ä$K÷+X$K÷çc÷» `»SçY~ c÷_êG* XÝ_綑ö»» »çLî» VÇ[[ýï_Töçã[ýç» a¶‘öãµù åGìQÍö» »Lç» %çGTö å[ýEõTö Eõ×» ]Ü—öÝãÌ^ åTöCgEõ AOôç ×[ý»çOô éaXîV_ Eõ]TöçYÇ» %×\ö^çX» [ýçã[ý Y×PöÌ^ç[ýê_ éa]çX Eõ×»ã_êG* åa+]ãTö, §ä$K÷+X$K÷çc÷» éaXîV_ Eõ]TöçYÇ» å[ý×rôTö Eõ×»ã_ ^×VC +Ì^çEõ ×XL» VF_ê_ ×X[ý åXç¾ç×»ã_*

%¾ã`bTö §ä$K÷+X$K÷çãc÷ åHçbSç Eõ×»ã_ å^, åTöCg V_[ý_ac÷ YÒTöîç[ýwïøX Eõ×»[ý, ×EõÜ™Çö A+Vã» =\ö×Tö å^ç¾ç» %çãGãÌ^ åTöCg» å[ýGã] XÝ_綑ö»» »çSÝEõ A[ýç» _G Yç+ ^ç[ý åFçãL* XÝ_綑öã» §ä$K÷+X$K÷çc÷» A+ %XÇã»çWýTö ]ç×Ü™ö åc÷ç¾çTö åTöCg ×[ý`ŸçaHçOôEõTöç Eõ×» åVç_ç» ×\öTö»Tö ×Eõ$KÇ÷]çX éaXî Y×Pö^ç+ ×Vã^* A+Vã» Eõ]TöçYÇ» VF_ Eõ×» §ä$K÷+X$K÷çãc÷ XÝ_綑ö»Eõ [ý³VÝ Eõã»* åTöCg XÝ_綑ö»Eõ åGìQÍöê_ é_ å^ç¾çTö ]çLYUãTö XÝ_綑ö» Y_ç+ ^çÌ^* ×EõÜ™Çö Töç»×Y$K÷Tö XÝ_綑ö» Eõê_ G'_ [ýç åTöCg» ×Eõ c÷'_ LXç Xç^çÌ^* a¶‘ö\ö¾Töf 1498 FÊfTö §ä$K÷+X$K÷çãc÷ A+Vã» Eõ]TöçYÇ» VF_ Eõã»*

%çãc÷ç]» c÷çTöTö ]Ç$K÷_]çX» Y»çLÌ^

]Ç$K÷_]çX ×_FEõaEõ_» ×[ý[ý»SÝTö §ä$K÷+X$K÷çc÷» Eõ]TöçYÇ» ×[ýL^» Xç]]çy =ä{Fãc÷ %çä$K÷* ×EõÜ™Çö A+ ×[ýLÌ^» ×Y$K÷Tö §ä$K÷+X$K÷çãc÷ aö[ýTöf [ý»XVÝê_ãEõ »çLî ×[ýØ™öç» Eõã» %ç»Ó åTöCg» YÇyEõ c÷çãLçTö `çaXEõ»wøç Yç×Tö %×WýEÊõTö %‡û_ æ$Jôç¾ç×$JôTöç» \öç» ×Vã^* A+ ×[ýLÌ^» %çX³VTö åTöCg [ýçOôãTö ]ç_VçTö AFX ]çVÐç$K÷ç ØšöçYX Eõ×»×$K÷_* åa+]ã¶ö‚ï YÒEõç` Eõ»ç AFX Zõ×_Tö 1501-02 FÊfTö A+ ]çVÐç$K÷ç Øšöç×YTö éc÷×$K÷_ [ýÇ×_ =ä{F %çä$K÷* +Ì^ç» åEõ+[ý$K÷»]çX ×Y$K÷Tö åTöCg %çãc÷ç]Eõ Y»çØ™ö Eõ×»[ýê_ Eõ»ç æ$Jôrôç ×[ýZõ_ éc÷×$K÷_* [ý»e +Ì^ç» Zõ_Tö ]Ç$K÷_]çX éaXîaEõ_ aV_[ýã_ ×XWýX åc÷ç¾ç» =Y×»C XTÇöXêEõ LÌ^ Eõ»ç Eõ]TöçYÇ» »çLîC åTöCg åc÷»Ó¾ç[ý _GÝÌ^çTö Y×»×$K÷_*

]Ç$K÷_]çX aEõ_ YÒTöîç[ý±óïö» ×Y$K÷Tö \öçã_]çX ×VXê_ãEõ A+ »çLîTö »Lç Xç×$K÷_* Zõ_Tö åEõTöã[ýç» lÇùVÐ lÉùVÐ Ø‘öçWýÝX V_Y×Töã^ A+ Pöç+Tö ×XL ×XL YÒ\Çö±¼ö ×[ýØ™öç» Eõ×»×$K÷_* ACgã_çEõ» ×\öTö»Tö ]ç»ç_ç\öTö `çaX Eõ»ç ]VX %ç»Ó $Jô³VX Xç]» \öç+-EõEõç+ VÇLX» Xç] =ä{Fã^çGî* A+Vã» åEõ+[ýç [ý$K÷» Yç» åc÷ç¾ç» ×Y$K÷Tö, ×[ý`Ÿ ×aec÷» åXTÊö±¼öTö åEõç$JôaEõã_ [ý»XVÝ» =wøã» ×[ýØ™ÊöTö \ÇöF‰ø ×XL VF_ê_ ×XãÌ^*

 

 
 
Copyright ©SM Computer Consultants Pvt. Ltd, Guwahati, India '1998-2016'