%çãc÷ç] »çLî» =xçX
   

 

    

%çãc÷ç]» =dY×wø

[ýäQÍöçaEõ_» %ç×V YÇ»ÓbaEõã_ +×Töc÷çãa RÇô×Eõ åXçãYç¾ç ×VXã» Y»ç %a]Tö [ýa[ýça Eõ×» %ç×c÷×$K÷_* aç»Ó¾ç a]Tö_ \Éö×]Tö [ýça Eõ×» A+ å_çEõaEõã_ Eõç_yÔ]Tö YÉ[[ýï» å`ì^ïî [ýÝ^ïî åc÷»Ó¾ç+×$K÷_* 13` `×TöEõç» AV_ a[ý_-aÇPöç] Yçc÷ç»Ýã_çãEõ [ýСùYÇy =YTöîEõç» YÉã[ý×V %ç×c÷ A+ »çLîê_ åaç]ç+×$K÷_* ACgã_çEõ» åEõçãXç ×XׁÛrô Y×»Eõ”Xç Xç×$K÷_* A+ å_çEõaEõã_ \Çö_ãTöç \ö[ýç Xç×$K÷_ å^ A×VX åTöCgã_çEõ» [ýe`Wý»aEõã_ a]GÐ [ýСùYÇy =YTöîEõç ×XL» %WýÝXê_ ×X[ý %ç»Ó å]çG_» aŽÒaç»STö å\öOôç ×V[ý* A+ å_çEõaEõ_ %ç×$K÷_ %çãc÷ç]» YÇ[[ýïYÇ»Ób* ACgã_çEõ %ç×$K÷_ Oôç+ [ýç `çX Lç×Tö»* %a]» aÝ]ç» Y»ç $JôÝX åV`» YÒçÌ^ ]çL \öçGê_ãEõ A+ Oôç+ [ýç `çXaEõã_ [ýa[ýça Eõ×»×$K÷_* %çãc÷ç]» YÇ[[ýïYÇ»Ób `çXaEõã_ YÒWýçXêEõ =LXÝ [ýСùãV`» =wø» %ç»Ó Yɾ» Yçc÷ç»ÝÌ^ç %‡û_ %ç»Ó Y׸Jô]» Ì^ÇXçX» å_çEõ %ç×$K÷_* åX, A×_Ì^ç$K÷» ]ãTö, åTöCgã_çãEõ åa+ Pöç+Tö åEõ+[ýçFãXç a»Ó a»Ó »çLî Yç×Tö×$K÷_* A+ »çLîa]Éc÷» ØšöçXÝÌ^ åEõçãXç Xç] Xç×$K÷_* åEõ¾_ åTöCgã_çEõ» ×\öTö»Tö %çOôç+TöêEõ Y»çyÔ]Ý ']='LXLç×Tö» »çLîFX» Xç] ]dž]= %ç×$K÷_ [ýÇ×_ LXç ^çÌ^* ]×SYÇ»ÝaEõã_ ]dž]= `ŒäOôçEõ 'Y†Ë'[ýÇ×_ éEõ×$K÷_* [ý§ãTö %çãEõì ×Y$K÷ê_ A+ `çX [ýç Oôç+ aEõ_» %çOôç+ã[ýç» »çLî» a]×rôEõ 'Y†' [ýÇ×_×$K÷_*

%çãc÷ç]aEõ_» +×Töc÷ça ×_Fç» %\öîça %ç×$K÷_ [ýÇ×_ %çãGãÌ^ =ä{F Eõ»ç éc÷ä$K÷* [ý§ãTöç %çãc÷ç] YÇ»Ó×c÷Tö %ç»Ó Qöç-QöçIø»ÝÌ^ç+ [ýÇ»tÝ ×_×F×$K÷_* AãX [ýÇ»tÝ aHãX ×_Fç éc÷×$K÷_* [ýÇ»tÝã[ýç»Tö åEõTöã[ýç» ×X\öÛ»ã^çGî %ç»Ó Wýç»ç[ýç×c÷Eõ HOôXç¾_Ý ×XÌ^ç×»êEõ ×_Fç %çä$K÷* ×Xä¶oöçä{×FTö HOôXçäOôç A+ åEõTöã[ýç» [ýÇ»tÝ» Y»ç aeGÐc÷ Eõ»ç éc÷ä$K÷f----

%çãc÷ç]» =dY×wø %çFîçX

%çãc÷ç]» åYì»ç×SEõ aç×c÷TöîTö åTöCgã_çEõ» =dY×wø» ×[ýbãÌ^ Vç×Iø Wý»ç Eõç×c÷XÝäOôç ×X\öÛ»ã^çGî Xc÷'å_C aÇFYçPöî* aÊ×rô» %ç×VãTö åc÷ãXç YÊ×U[ýÝFX `ÉXî %ç×$K÷_* +Ì^çTö åV[ýãV[ýÝ, ]çXÇc÷, Y£YlùÝãEõ %ç×V Eõ×» åEõçãXç Lݾ+ Xç×$K÷_* åEõ¾_ %çEõç`Tö 'Zõç'Xçã]ã» AEõ ]c÷ç`×Nþ %ç×$K÷_* 'Zõç'+ `»Ý»» Y»ç AOôç =€_ åYçc÷» ×[ýTö»S Eõ×»×$K÷_* Zõç» åEõçãXç `»Ý» Xç×$K÷_* ×^Vã» å]ì]ç×Fã[ýç» å]ì$JôçEõTö UçãEõ ×PöEõ åa+Vã» Zõç %çEõç`Tö åaç]ç+ %ç×$K÷_* Eõç_yÔ]Tö Zõç+ `»Ý» Wýç»S Eõ×»ã_ %ç»Ó ×XL» `»Ý»» Y»ç FÇX×U[ý-Fç] Xçã]ã» %çX AOôç Lݾ aÊ×rô Eõ×»ã_* A+ XTÇöX LݾäOôç åVc÷Tö AOôç YÒEõç‰ø åEõãEõç»ç å^X %ç×$K÷_ %ç»Ó + CY»]Ǿçêc÷ YçXÝTö =Y×Iø %ç×$K÷_* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö Eõç+ AOôç Eõç$K÷;%çPöOôç ZõSç UEõç açY %ç»Ó VÝH_ VçTö UEõç AOôç £Eõ_ç c÷çTöÝ aÊ×rô Eõ×»ã_* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö =wø» ×V`Tö AOôç Yçc÷ç» aç×L Töç» ×OôIøTö AOôç FÇ×Tö YÇ×Tö TöçTö AQöç_ VÝH_ »$JôÝ [ýµùç c÷'_* A+[ýç» åaç][ý»SÝÌ^ç ZÇõOôç UEõç VÇOôç ]Eõ»ç» aÊ×rô Eõ»çTö ]Eõ»ç VÇOôç» ]_ V] Fç+ yÔ]çd YçXÝ» CY»Tö ]ç×Oô» aÊ×rô c÷'_* ]Eõ»ç VÇOôç+ ×Töã»çTöç ]çXÇãc÷ GçäOôç %Gç-×Y$K÷çêEõ EõçãYç» å[ýç¾ç \ö†ÝTö Lç_ m×Pö[ýê_ _ã_ %ç»Ó Töç» Y»ç Ø‘öGï» aÊ×rô c÷'_* Eõç_yÔ]Tö Zõç+ ×XL» `»Ý»» Y»ç AG»çEõÝ Ø—öÝ aÊ×rô Eõ×»ã_* Ø—öÝ G»çEõÝãÌ^ $Jôç×»Oôç EõSÝ ×VãÌ^* A+ EõSÝ åEõ+OôçTö åEõ+[ýç[ý$K÷» Wý×» =] ×VÌ^çTö Töç» Y»ç $Jôç×»Oôç YÇy aÜ™öçX =Y×L_* ×Tö×XLX YÇyEõ ^UçyÔã] YÊ×U¾Ý, açY [ýqEõ `çaX» \öç» ×V $JôTÇöUïLX Zõç+ %çX %çX XçXç Wý»S» aÊ×rô]Ç_Eõ Eõç]Tö FOÇô¾ç[ýê_ ×XL» _GTö »ç×Fã_* YÊ×U¾Ý» G»çEõÝ [ý»YÇyLãX ×YTÊö» %çãV` [ýçã»çEõY×Tö =_IHç Eõ»ç» [ýçã[ý ]ÊTÇöî]ÇFTö Y×»_ %ç»Ó A+[ýç» åTöCg æYÒTö c÷'_* åTöCg» YÇy YÊ×U¾Ý» G»çEõÝ c÷'_ %ç»Ó ]ÊTÇöî» ×Y$K÷Tö åTöCgEõ GÊc÷ØšöaEõ_» ]†_çEõç…Ý ALX åV¾Töç»ÖãY GSî c÷'_* %çX AOôç æYÒTö (Eõ'» Y»ç =dY×wø c÷'_ LXç Xç^çÌ^) %çcg÷TöG$K÷Tö Uç×Eõ[ýê_ _ã_* A+Vã» YÊ×U¾ÝFX aÇEõ_ã] X$Jô_ç åV×F A+[ýç» +`Ÿã» ALX Eõ×[ý aÊ×rô Eõ×»ã_*

[ýçXYçXÝ» aÊ×rô

%çX [ý§ãTöç LXLçTöÝÌ^ =YçFîçX» Vã» %çãc÷ç] %çFîçXäOôç [ýçXYçXÝ» [ýSïXç åYç¾ç ^çÌ^* åa+]ãTö, Aa]Ì^Tö YÊ×U¾Ý» CY»Tö aÉ^ïî» TöçY [ýÊ׈ù åc÷ç¾çTö aEõã_çã[ýç» YçXÝ £Eõç+ éG×$K÷_* Zõ_Tö [ý§ ]çXÇc÷ %ç»Ó Y£YlùÝ ×YÌ^çc÷Tö %³Pö- Eõ³Pö £Eõç+ ]ÊTÇöî]ÇFTö Y×»×$K÷_* +Zõçã_ aÉ^ïî» TöçY %ç»Ó [ýç×RÍô UEõçTö YÊ×U¾ÝTö [ý§ã[ýç» ZõçOô å]ã_ %ç»Ó åa+ ZõçOôã[ýçã»×V =Tö_ç YçXÝ C_ç+ %ç×c÷_* A+ YçXÝãÌ^ A×TöÌ^çC ×^ã[ýç» LݾLÜ™Çö ]»ç Xç×$K÷_ åa+ã[ýç»Eõ ]ç×» åY_çã_*ãEõ¾_ UçC×_Y×_e Xçã]ã» ALX [ýÇRÍôç ]çXÇc÷ %ç»Ó ALXÝ Gç+ãc÷ A+ ×[ýY^ïîÌ^» Y»ç »lùç Yçã_* UçC×_Y×_e %ç»Ó Gç+LXÝ ×`ã_ã» ×X׶ö‚ïTö AFX Xç¾Tö =×Pö_* ×EõÜ™Çö åTö×TöÌ^çC YçXÝ [ýç×RÍôãÌ^+ Uç×Eõ_* [ýçXYçXÝãÌ^ XçCFX =wø»-Yɾê_ =OÇô¾ç+ +Yç Xç]» AOôç CF Y[[ýïTö» ×OôIø åYç¾çã_êG* [ýÇRÍôç ]çXÇc÷äOôç Gç+LXÝ» éaãTö TöçãTö+ Uç×Eõ_* [ýçXYçXÝ _çãc÷ _çãc÷ Eõ×]_* YçXÝ Eõ]çTö ]çXÇc÷ %ç»Ó Y£YlùÝ» ]»ç`ã[ýç» C_ç+ Y×»_* ]»ç`ã[ýç»» Y»ç Cã_ç¾ç åG_ç åGçµùTö- Ø‘öGï» åV[ýTöçaEõã_ TöTö XçYç+ åa+ã[ýç» YÇ×»[ýê_ %çEõç`» Y»ç LÇ+ ×XãlùY Eõ×»[ýê_ Wý×»ã_* Zõ_Tö A+[ýç» \öÌ^çXEõ %×GÂEõç‰ø c÷'_* LÇ+» TöçYTö Uç×Eõ[ý åXç¾ç×» [ýÇRÍôçLãX Gç+LXÝ ]ç×» Töç+» åYOôTö åaç]ç+ Uç×Eõ_* Gç+LXÝ» åYOôTö [ýÇRÍôç+ AOôç åEõçã]ç»ç m×Oô Yçã_* LÇ+ XÇ]ç_Tö [ýÇRÍôç+ m×OôäOôç ]ç×OôTö ×a×$Jôã_ %ç»Ó Töç» Y»ç AOôç YÇ×_ C_ç_* YÇ×_äOôç» Y»ç yÔ]çd $Jôç×»Oôç Qöç_ C_ç+ YÊ×U¾Ý» æ$Jôì×Vã` $K÷ç×Tö Wý×»ã_* =wø»» ×V`ê_ å^ç¾ç Qöç_äOôç Lç»ãTö ]×» Uç×Eõ_* V×lùSê_ å^ç¾çäOôç LÇ+Tö YÇ×»_* Y׸Jô]ê_ å^ç¾ç Qöç_äOôç [ýçXYçXÝTö [ýÇ×»_Tö åEõ¾_ Yɾê_ å^ç¾ç Qöç_äOôçãc÷ [ýç×$Jô Uç×Eõ_*

A+ Qöç_äOôç _c÷Yc÷êEõ [ýç×RÍô[ýê_ Wý×»ã_* ×Y$Jôê_ + +]çX QöçIø» c÷'_êG å^ +Ì^çEõ AFX [ýÊc÷d a]Tö_ \Éö×] å^X _Gç c÷'_ %ç»Ó Töç» ×\öTö»Tö ]çXÇc÷,Y£, $Jô»ç+-×$Jô×»Eõ×Tö, ]ç$K÷, G$K÷-G$K÷×X %ç×V åV×F[ýê_ åYç¾ç G'_* A+ %çOôç+ã[ýç» Lݾ+ Qöç_äOôç» Y»ç Xç×] %ç×c÷[ýê_ æ$Jôrôç Eõ×» ×[ýZõ_ éc÷ Y×»yç×c÷ ×$JôAÕ» _Gçã_* GGXZõ_ç ×$JôAÕ» A+[ýç» å_XQöX [ýç +³VÐãV¾Töç» EõçSTö Y×»_* A+Vã» åEõçãX ×$JôAÕ×»ä$K÷ $Jôç[ýê_ å_XQöãX YçXêU Xçã]ã» ALX VÉTö Y×PöÌ^çã_* YçXêU %ç×c÷ åEõçã]ç»ç AOôç» ×\öTö»» Y»ç ]çXÇc÷,c÷çTöÝ, G»Ó %ç»Ó [ý§ã[ýç» LÜ™Çöã¾ AãEõ_ãG ×$JôAÕ×» UEõç £×Xã_×c÷* åa+ ]ã¶ö‚ï YçXêUãÌ^ å_eQöXEõ LãXç¾çTö åTöCg åTöCg» [ý»YÇy %ç+Eõç_XEõ [ýq åEõçã]ç»çê_ ZÇõOôç+ ×V[ýê_ Yç×$Jôã_* %ç+Eõç_ãX åTöCg» ×YTÊö» ×XãVÛ`]ãTö AQöç_ ^ç×Pöã» åEõçã]ç»çäOôç Zõç×_[ýê_ G'_* åEõçã]ç»çäOôç» ×^Zõçã_ ]çXÇc÷ã[ýç» %ç×$K÷_ åa+Zõçã_ ^ç×PöQöç_ æOôçC¾ç» _ãG _ãG ]çXÇc÷×[ý_çãEõ åTöCgã_çEõEõ Xç]ç×»[ýê_ Eõçã[ýìEõEõç×_ Eõ×»[ýê_ Wý×»ã_*ãEõçã]ç»çäOôç %çXZõçã_ Zõç×_ ×V[ýê_ EõçEÉõ×Tö ×]X×Tö Eõ×» ]çXÇc÷ã[ýçã» Eõ'å_ å^, ^×V åTöCgã_çEõEõ åEõçã]ç»çäOôç» Y»ç =ˆùç» Eõ»ç c÷Ì^ åTöãÜ™ö åTöCgã_çãEõ YÊ×U¾Ý» =YEõç»Tö %ç×c÷[ý* åTöCgã_çãEõ YÊ×U¾ÝTö åF×Tö[ýç×Tö Eõ×» TöçãTö+ Uç×Eõ[ý [ýÇ×_ YÒ×Tö`ÒÓ×Tö ×Vã_* A+[ýç» åEõçã]ç»çäOôç» åYOôTö ×^Zõçã_ G»Ó×[ý_çEõ %ç×$K÷_ åa+Zõçã_ ^ç×PöQöç_ VIøçTö G»Óã[ýçã» ×acg÷TöEõ Xç]ç×»[ýê_ EõçEÉõ×Tö Eõ×» Eõ'å_ å^ [ýç×$Jô Uç×Eõ[ýê_ ×Vã_ åTöCgã_çãEõ ]çXÇc÷» =YEõç»Tö %ç×c÷[ý %ç»Ó åTöCgã_çEõEõ ×[ýã`bêEõ ]ç×Oô $JôX Eõ»çTö ac÷çÌ^ Eõ×»[ý*

A+Vã» ×^Zõçã_+ %ç+Eõç_ãX åEõçã]ç»çäOôç Zõç×_[ýê_ ^çÌ^ åa+Zõçã_ UEõç LݾLÜ™Çö×[ý_çãEõ ×acg÷TöEõ Xç]ç×»[ýê_ ×$JôAÕ»-[ýçF» _Gçã_* A+Vã» [ýçã»ãEõçY×Tö åEõçã]ç»çäOôç Zõ_çTö [ýçWýç Yç+ UEõç åV×F %¾ã`bTö UçC×_Y×_Iø Xçã]ã» %çGTö =ä{F UEõç [ýÇRÍôçLãX c÷Ø™öãlùY Eõ×»ã_* åEõçã]ç»çäOôç» ZÇõ_äOôç £Eõç+ _ç×G UEõç %e`äOôçTö [ýÇRÍôçLãX [ý×c÷ %Töã[ýç» EõçIø $Jôç+ %ç×$K÷_* åTöCg Eõ'å_ å^ ^×V ]çXÇc÷ã[ýçã» åTöCgEõ AOôç å\öçL\öçTö FǾçÌ^ %ç»Ó \ö×¾bîãTö YÉLç Eõã» åTöãÜ™ö åTöCg ×XLãEõ aEõã_çã» =YEõç»» [ýçã[ý =$K÷Gïç Eõ×»[ýê_ YÒØ™ÇöTö* ]çXÇc÷ã[ýçã» åTöCg» EõUçTö c÷Ì^\ö» ×VÌ^çTö A+[ýç» [ýÇRÍôç» +¬K÷ç]ãTö %ç+Eõç_ãX åTöCg [ý×c÷ UEõç Pöç+Tö ^ç×Pö ×XãlùY Eõ×»ã_* Zõ_Tö UçC×_Y_Iø ]×»_ %ç»Ó åEõçã]ç»çäOôç VÇZõç_ éc÷ TöçTö UEõç YÒãTöîEõäOôç LݾLÜ™Çö %lùTö \öçã[ý »lùç Y×»_* %ç+Zõç_ãX ]çXÇc÷ã[ýç»Eõ ×[ý×\ö~ LÝ×¾Eõç» =YçÌ^ ×`Eõçã_* $Jô»ç+×[ý_çEõEõ [ýgçc÷ aç×L[ýê_ %ç»Ó %XîçXî LݾLÜ™Çöa]Éc÷Eõ LÝÌ^ç+ UEõç» XçXç =YçÌ^» EõUç Eõ'å_* %çãc÷ç] åVCWýç+ [ýç+_ÇIø, LXLçTöÝÌ^ YÇ»Ó×c÷Tö %ç»Ó åLîç×TöbÝaEõã_ %ç×LC UçC×_Y×_Iø» YÉLç Eõã»* XçXç×[ýWý `aî, åTö_ %ç»Ó ×]Pöç+ %ç×LC a]ãÌ^ a]ãÌ^ UçC×_Y×_Iø» Xç]Tö %çG[ýäRÍôç¾ç c÷Ì^* %çãc÷ç]» YÒWýçX åV¾Töç éc÷ä$K÷ å_eVX* ×EõÜ™Çö ]çXÇãc÷ UçC×_Y×_ãIøç YÉãL, Eõç»S A+ [ýÇRÍôçLãX %ç±ÁTöîçG XEõ»ç c÷'å_ %ç×LãEõçY×Tö A+ åEõçã]ç»çäOôç» ]çLTö aEõã_çã[ýç» Lݾ [ý³VÝ éc÷ »'_ãcg÷ãTöX*

%çãc÷ç] »LçaEõ_» =dY×wø a¶‘öãµù VÇOôç TöUî %çä$K÷* AOôç TöUî åVCWýçXÝaEõ_» %ç»Ó %çXäOôç TöUî åVCWýçXÝ TöUîEõ ×\ö×wø Eõ×» [ýÐç¡ùSaEõã_ ×VÌ^ç [ýçFîç* åVCWýçXÝ» TöUîäOôç =LXÝ [ýСù» `çXaEõ_» ]çLTö YÒ$Jô×_Tö* [ýÐç¡ùS» TöUîäOôç %çãc÷ç]Eõ ×c÷³VÇWý¶ö‚ïTö VÝ×lùTö åc÷ç¾çTö =daçc÷ ×V[ýê_ aÊ×rô Eõ»ç AOôç TöUî* VÇãÌ^çOôç aÇy+ %çãc÷ç] »LçaEõ_» %ç×V YÇ»ÓbEõ åV[ýTöç [ýÇ×_ EõÌ^*

%çãc÷ç] »LçaEõ_» =dY×wø a¶‘öãµù åYì»ç×SEõ TöUî

åVCWýç+aEõ_» ]ãTö å_eQöãX åTöCg» YÇy åUXFç]Eõ ]TöÛê_ Xç×] %ç×c÷ AFX »çLîØšöçYX Eõ×»[ýê_ ×XãÛ` ×VãÌ^* åUXFçã] Ø‘öGï A×»[ýê_ %×X¬K÷ç YÒEõç` Eõ×» åTöCg» YÇy¥Ì^ FÇX_ÇIø %ç»Ó FÇX_ç+Eõ A+ Vç×Ì^±¼ö ×VãÌ^* å_eQöãX åTöCgã_çEõEõ æ$Jôç]ãVC åV¾Töç» ]Ç×wïø, åc÷eQöçe Xçã]ã» AFX ^çVÇ» Töã»ç¾ç_, VÇOôç æRôç_ %ç»Ó $Jôç×»Oôç EÇõEÇõ»ç ×Vã_* æRôç_ ×VÌ^ç c÷'_ %ç¾`îEõ c÷'å_ æRôç_ [ýLç+ Ø‘öGï» Y»ç ac÷çÌ^ ×[ý$Jôç×»[ýê_ %ç»Ó EÇõEÇõ»ç åEõ+Oôç ×VÌ^ç c÷'_ ]Ü—ö]TöçTö ac÷çÌ^ Eõ×»[ýê_* FÇX_ÇYIø ×^c÷TÇö QöçIø» åTöCgEõ »Lç %ç»Ó FÇX_ç+ ×^ãc÷TÇö a»Ó åaãÌ^ åTöCgEõ YÒWýçX Y»ç]`ïVçTöç ×c÷$Jôçã[ý Eõç^ïî×X[ýçc÷ Eõ×»[ýê_ åEõç¾ç c÷'_*

568 FÊfTö AQöç_ å_ç ([ýç åaçS») ×`Eõ×_ã» FÇX_Çe %ç»Ó FÇX_ç+ Ø‘öGï» Y»ç ]Iø×» ]ÇIø»ç] »çLîê_ Xç×] %çãc÷* A+ »çLîTö Uç+ [ýç `çXaEõã_ »Lç åXçãc÷ç¾çêEõ [ýa[ýça Eõ×»×$K÷_* ]wïøê_ Xç×] %ç×c÷ FÇX_Çe %ç»Ó FÇX_çãÌ^ åV×Fã_ å^, _»ç_×»ãTö åTöCeã_çãEõ EÇõEÇõ»çäOôç %ç»Ó %XîçXî [ýØ™Çöã[ýç» %ç×X[ýê_ãEõ Yçc÷×»ã_* å_ã†ç Xçã]ã» ALãX A+ã[ýç» ×[ý$Jôç×» %ç×X ×V_Tö åTöCeãEõ $JôÝXãV` %ç»Ó ^çVÇ» åc÷eQöçeFX ×VÌ^ç c÷'_* FÇX_Çe %ç»Ó FÇX_çãÌ^ ]dž׻]ÇXGÐç]Tö XG» AFX aç×Lã_* ×Yä$K÷ FÇX_çãÌ^ ×[ýäVÐçc÷ Eõ×» EõEõçãÌ^EõEõ »çLî» Y»ç åF×V ×VÌ^çTö åTöCg æ$Jôç]ãVC» ]Ç×wïøäOôç é_ Y׸Jô]ê_ %çG[ýç×RÍô éG ]ÇIøFÇ]ÇIøLç= Xçã]ã» AFX XTÇöX »çLî Yç×Töã_êG* 40 [ý$K÷» A+ »çLîTö »çL±¼ö Eõ×» åTöCg 7LX YÇyEõ +Ì^çãTö A×» éU Ø‘öGïê_ =_×Oô ^çÌ^* YÒU] 6LX YÇyEõ åTöCg Eõç_ãTö+ åTöCg» Eõ»Tö_TöÝÌ^ç »Lç ×c÷$Jôçã[ý ×\öX ×\öX »çLî» \öç» ×V×$K÷_* åaãÌ^, åTöCg» ×Y$K÷Tö Eõ×Xœö YÇy FÇ]$JÇô ]ÇIøFÇ]ÇIøLç=» »Lç c÷Ì^* QöçIø» YÇyLX ]ÇIøEõçTö »çLî» »Lç %ç$K÷×_ %ç»Ó åTöCg =wø»ç×WýEõç»Ý aÇäy æ$Jôç]ãVC» ]Ç×wïø Yç+×$K÷_* %çX ALX YÇy åc÷ãXç %ç\öç» »Lç %ç×$K÷_* [ýСùãV`» »LçaEõã_ %çãc÷ç] »LçaEõ_Eõ \öç+»Lç [ýÇ×_ %×\ö×c÷Tö Eõ»çê_ $Jôç+ A+ EõUçbç» %aTöî %ç×$K÷_ å^X Xç_çãG* ]dž ]çãX »çLî %ç»Ó Eõç† ]çãX c÷'_ æRôç_ [ýç ×[ýc÷* åaãÌ^,]ÇIøEõçIø ]çãX æRôç_» »çLî [ýç ×[ýc÷» »çLîC c÷'[ý Yçã»*

$K÷ç]_ÇIø Zõç+ ØšöçXÝÌ^ éX AFX» G\öÛTö AOôç XÝ_ç YçU»» æRôç_ Yç+×$K÷_ [ýÇ×_ YÇ»×S %çãc÷ç] aç×c÷Töî» AOôç =×Nþ» ×[ýbãÌ^ åX, A×_Ì^çä$K÷ =ä{F Eõ»çê_ $Jôç+ æRôç_» »çLî `ŒäOôçãc÷ GÐc÷Sã^çGî å^X _çãG*

+Zõçã_ FÇX_çãÌ^ ]dž׻]dž GÐç]Tö 70 [ý$K÷» Eõç_ »çL±¼ö Eõã»* Töç»×Y$K÷Tö åTöCg» YÇy Töîç%+ãLYTöîçTöZõç »Lç c÷Ì^* ACg»

»çL±¼öEõç_ %ç×$K÷_ 40 [ý$K÷»* A+LX »Lç» ×VX»Y»ç aö¾Töf %ç+ãL×S [ý$K÷»» %绐ö c÷Ì^* [ý¶ö‚Þ %ç»Ó X»ç» ]çLTö A+ [ý$K÷»» A×TöÌ^çC YÒ$Jô_X %çä$K÷* A+LX »Lç ×XfaÜ™öçX %ç×$K÷_* åaãÌ^, åTöCg» ]ÊTÇöî» ×Y$K÷Tö FÇX_Çe %ç»Ó FÇX$JÇô» Y×»Ì^ç_» Y»ç ALX YÇyEõ A+ Fç×_ åc÷ç¾ç ×aec÷çaX %çã»çc÷S» [ýçã[ý Y×PöC¾ç c÷Ì^* A+LX »Lç+ 25 [ý$K÷» »çL±¼ö Eõã»* ACg» ]ÊTÇöî» ×Y$K÷Tö »çLîFX VÇ\öçãG ×[ý\öNþ Eõ»ç c÷Ì^* ALX YÇy+ ]dž×[ý]dž»ç]» »Lç c÷Ì^ %ç»Ó %çXLãX å`=×_ éX Yç»» ]ç‰ø_ÇIøTö »çLîYçãTö* A+ ×Y$K÷» LX %ç»Ó åTöCg» a×Tö aÜ™ö×Tö aEõã_ 333 [ý$K÷» »çL±¼ö Eõ×»×$K÷_* A+ [ýe`» å`b »LçLX ×XfaÜ™öçX åc÷ç¾çTö %çãEõì FÇX$JÇô [ýe`» ALXEõ %ç×X »Lç YTöç éc÷×$K÷_* A+LX »Lç» %XîTö] XÝ×Tö %ç×$K÷_ $JÇôEõçZõç %ç»Ó A+ $JÇôEõçZõç+ %a]Tö %çãc÷ç] »çL±¼ö» YçTö×X å]×_×$K÷_* $JÇôEõçZõç+ ALX \öçTÊö» éaãTö ×[ý[ýçV Eõ×» »çLî» Y»ç C_ç+ éG×$K÷_* A+Vã» %çãcg÷çãTö ]džEõ熻 »Lç» Y»ç æ$Jôç]ãVC» ]Ç×wïøäOôç $JÇô» Eõ×» $JÇôEõçZõç+ %a] %×\ö]ÇãF Y_ç+×$K÷_*

×^aEõ_ %çãc÷ç] »Lç+ ×c÷³VÇ Wý¶ö‚ï é_×$K÷_ åTöCgã_çEõ» =dY×wø a¶‘öãµù [ýÐç¡ùSaEõã_ ×_Fç ×[ý¾»SÝ» éaãTö %çãc÷ç]aEõ_» ×[ý¾»SÝ» ×]_ %çä$K÷* Eõ×UTö %çä$K÷ å^, åaì]ç»YÝPö» YÉã¾ [ý×`œö]Ç×X» AFX %ç`Ò] %ç×$K÷_* A+ %ç`Ò]» ZÇõ_×XTö åV¾»çL +³VÐ+ `$JôÝ» éaãTö æYÒ] Eõ×» UEõç åV×F ]Ç×X» FIø %ç»Ó +³VÐ XÝ$JôEÇõ_ÝÌ^ç Ø—öÝ» éaãTö ac÷[ýça Eõ×»[ý _ç×G[ý [ýÇ×_ %×\öaçY ×VãÌ^* åa+ ]ã¶ö‚ï +³VÐ+ ^ç» éaãTö ac÷[ýça Eõ×»[ý_GÝÌ^çTö Y×»_ åa+ G»çEõÝ YÒEÊõTöãTö $K÷²¿ã[ý`Ý ×[ýVîçWý»Ýãc÷ %ç×$K÷_* Ø—öÝ G»çEõÝ» A×Oô YÇy LX½ c÷Ì^* YÇy×OôEõ +³VÐ+ [ý» ]»] Eõ×»×$K÷_* Eõç_yÔ]Tö A+ YÇyLX» [ý§ a×Tö-aÜ™öçX c÷Ì^* A+ aÜ™öçXaEõ_» ×\öTö»Tö åLœö VÇLãX+ %ç×$K÷_ ]ÇIø×»]ÇIø»ç]» FÇX_Çe %ç»Ó FÇX_ç+* ACgã_çEõ» ×[ýbãÌ^ %çãGãÌ^ a×[ýã`b =ä{F Eõ»ç éc÷ä$K÷*

%XîçXî `çX LXLçTöÝÌ^ Eõç×c÷XÝ» éaãTö %çãc÷ç] Eõç×c÷XÝ» TÇö_Xç

åX, A×_Ì^ç$K÷» `çXaEõ_» +×Töc÷çaTö =ä{×FTö =LXÝ [ýСù» `çXaEõ_» Eõç×c÷XÝ» éaãTö %çãc÷ç]» =dY×wø» Eõç×c÷XÝ» ×]_ åYç¾ç ^çÌ^* %¾ã`î, A+ Eõç×c÷XÝã[ýç»» »LçaEõ_» Xç] [ýç Pöç+» Xç]» ålùyTö [ý§ãTöç %×]_ $JôEÇõTö Yã»* $KÇ÷EõçZõç» %a] %×\ö^çX» aeyÔçÜ™öTö AãX AOôç =ä{Fã^çGî YçUïEõî $JôEÇõTö Yã»* `çXaEõ_» ×[ý¾»SÝTö $JÇôEõçZõç» %a] %çyÔ]S» åEõçãXç =ä{F Xç+* åTöCgã_çEõ» ×[ý¾»SÝ]ãTö 1220 FÊfTö »çLYçOôTö [ýc÷ç ]Iø]=» »Lç ALX» \öçãÌ^Eõ $K÷ç]_ÇIøZõç+ =LXÝ %a]Tö åEõ+[ýç[ýçã»ç aZõ_ %×\ö^çX $Jô_ç+ $JÇôOôÝÌ^çaEõ_Eõ Y»çØ™ö Eõ×»×$K÷_* AãEõLX [ýÝã» %ç»çEõçX, ]×SYÇ» %ç»Ó %çX åEõ+[ýçFãXç »çLî» »LçaEõ_ãEõç ^LjùTö HOÇô¾ç+×$K÷_* A+ Eõç×c÷XÝäOôç Eõç”×XEõ Xc÷[ýC Yçã»* $JÇôEõçZõç+ AV_ å_çEõ» éaãTö (%çOôç+ã[ýç» å_çEõ éaXî Xç×$K÷_) YçOôEõç+ Yçc÷ç» Yç» éc÷ [ýСùYÇy =YTöîEõç» V×lùS YÇã[ý »çLîØšöçYX Eõ×»[ýê_ å^ç-Lç Eõ»ç» a]Ì^Tö å[ýçWýEõã»ç %çX AFX `çX »çLî» åaXçY×TöãÌ^ %çX Yɾ ×V`» YãUã» éG $JÇôOôÝÌ^çaEõ_Eõ Y»çØ™ö Eõ×»×$K÷_* %çãc÷ç] VF_ Eõ»ç Pöç+ åQöçF»» =wø» aÝ]çTö A+ $JÇôOôÝÌ^çaEõ_» »çLî %ç×$K÷_*

%a]Tö %çãc÷ç] »çL±¼ö» å\ö×Oô ØšöçYX Eõ»ç `çXaEõ_» V_Y×Tö å^ $JÇôEõçZõç %ç×$K÷_ åa+ a¶‘öãµù %çãc÷ç] [ýÇ»tÝa]Éc÷» _GTö åYì»ç×SEõ Eõç×c÷XÝa]Éc÷ AEõ]Tö* a×PöEõ åEõçX Pöç+» Y»ç $JÇôEÇõZõç %ç×c÷×$K÷_ LXç XGã_C A+ a¶‘öãµù %çãc÷ç] [ýÇ»tÝa]Éc÷Tö =ä{F Eõ»ç Wý»ãS åTöCg ]=_ÇIø» Y»ç+ %ç×c÷×$K÷_ å^X _çãG* ]ÇPö» CY»Tö %çãc÷ç]aEõ_ å^ YÇ»×S Y† »çLî» åEõçãXç APöç+»Y»ç %ç×c÷×$K÷_ åa+äOôç WýÇ»ÖY* %çãc÷ç]» GRÍô×XTö, $Jôç×»×ÅyEõ mSçmS %ç»Ó LXLçTöÝÌ^ \öçbç» Y»ç åTöCgã_çãEõ å^ YÒEÊõTö `çXã_çEõ åa+ a¶‘öãµù åEõçãXç aã³Vc÷ Xç+* åTöCgã_çãEõ ×XLãEõ Oôç+ (Ø‘öGï»çLî» Y»ç %c÷ç å_çEõ) [ýÇ×_×$K÷_* `çXaEõã_ %ç×LC ×XLãEõ A+Vã» %×\öc÷Tö Eõã»* %çãc÷ç]aEõã_ åTöCgã_çEõ» YÇ[[ýïYÇ»Ób `çXaEõ_» éaãTö YÒçÌ^ [ýTöÛ]çX a]Ì^ê_ãEõ a¶‘öµù »ç×F×$K÷_* YçOôEõç+ Yçc÷ç»» ×^äOôç YãU×V %çãc÷ç]aEõ_ %ç×c÷×$K÷_ åa+ YUäOôç %XîçXî `çXaEõã_C [ýî¾c÷ç» Eõ×»×$K÷_* Fç]×Tö, Zõç×EõÌ^ç_, %ç+Tö×XÌ^ç, TÇö»ÓIø, Fç]Lç† %ç×V å_çEõaEõ_ `çXêZõV» å_çEõ %ç»Ó åTöCgã_çãEõC %çãc÷ç]aEõ_ %c÷ç YãU×V %a]ê_ %ç×c÷×$K÷_* A+ å_çEõaEõ_ å[ýìˆù Wý¶ö‚ïTö VÝ×lùTö éc÷×$K÷_* ×EõÜ™Çö å[ýìˆù Wý¶ö‚ï YÒ$Jôç»» %çãGãÌ^ AEõ]çy %çãc÷ç]aEõ_ãc÷ %a]ê_ %ç×c÷×$K÷_* %çãc÷ç]» [ýç×c÷ã» %a]Tö UEõç %çX %çX `çX éZõV» å_çEõaEõ_ å[ýìˆù-Wý¶ö‚ïç¾_¶‘öÝ* +Ì^ç» Y»ç [ýÇ×L[ý Yç×» å^, åTöCgã_çEõ %çãc÷ç]TöêEõ [ý§×VX ×Y$K÷Töãc÷ %a]ê_ %ç×c÷×$K÷_* ACgã_çEõ» ×\öTö»Tö TÇö»†-aEõã_ åaì ×a×VXç 19` `×TöEõç» %绐ö×STöãc÷ %a] YÒã¾` Eõ×»×$K÷_×c÷*

$JÇôEõçZõç

1228- 1268 FÊf

1215 FÊfTö 8LX Qöç-QöçIø»ÝÌ^ç, 9000 ]Ç×Xc÷,×Töã»çTöç %ç»Ó _»ç-æ$K÷ç¾ç_Ýã» éaãTö $JÇôEõçZõç+ å]ç_dž A×» %ç×c÷×$K÷_* ^×VC EõãTöç =ä{F Xç+, TöUç×Y åTöCgã_çEõ» _GTö %c÷ç ]çXÇc÷×F×X» %×WýEõ aeFîEõ YÒçŠ[ýÌ^•õ ]Ç×Xc÷ %ç×$K÷_ å^X _çãG* $JÇôEÇõZõç» V_äOôçTö 2Oôç c÷çTöÝ %ç»Ó 300 åHgç»ç %ç×$K÷_* YÒçÌ^ åTö» [ý$K÷» Wý×» åTöCg YçOôEõç+ Yçc÷ç» %‡û_Tö HÇ×» ZÇõ×» YÒçãÌ^ XGç GçCga]Éc÷Tö _ÇOôYçOô Eõ×»×$K÷_* 1218 FÊfTö åTöCg Fç]Lç†Tö =YXÝTö éc÷×$K÷_*

$JÇôEõçZõç» V_äOôçã¾ \Çöã»×V Fç]XçLçIø Xç]» éX AFX Yç» éc÷ X†Xîç† YÇFǻݻ Yç» Yç+×$K÷_* åEõTöã[ýç» XGçã_çãEõ åTöCgã_çEõ» %çG]STö [ýçWýç ×V[ýê_ æ$Jôrôç Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö $JÇôEõçZõç+ XGçaEõ_Eõ c÷»Ó¾ç+ [ý³VÝ Eõ×» åTöCgã_çEõEõ %EõUî `ç×Ø™ö ×V×$K÷_* åTöCg [ý§ãTöç XGçEõ ]ç×» LÇ+Tö YÇ×» åTöCgã_çEõ» %ç±ÁÝÌ^Ø‘öLXEõ åa+ ]çea Fç[ýê_ [ýçWýî Eõ×»×$K÷_* A+ Eõç^ïî» Zõ_Tö XGçaEõ_» ]çLTö %×Tö aÜ—öça» aÊ×rô åc÷ç¾çTö $JÇô[ýÇ»ÝÌ^çaEõã_ç XGçã_çãEõ _»ç_×»êEõ %çãc÷ç]» [ý`îTöç Ø‘öÝEõç» Eõ×»×$K÷_* ALX QöçIø»ÝÌ^çEõ A+ %‡û_a]Éc÷» \öç» ×V $JÇôEõçZõç+ A+[ýç» VIøEõçC»Iø, Fç]c÷çIøYÇIø %ç»Ó Xç]»ÖY» Zõçã_ %çG[ýç×RÍô×$K÷_* åTöCg æ$Jô$Jôç XVÝ» V_e Yç» éc÷ ×V×c÷e éX Yç+×$K÷_êG ^×VC Pöç+FX [ýa[ýça» [ýçã[ý =Y^ÇNþ åXçãc÷ç¾çTö åa+ Pöç+ A×» Xç]×Xê_ éG ×TöYç] C_ç_êG* 1236 FÊfTö A+ Pöç+» Y»ç åTöCg ]ÇIøzõçIËø æ$JôF»Óê_ (%\öÌ^YÇ») ^çÌ^ %ç»Ó åa+ Pöç+Tö [ý§ [ý$K÷» %×Tö[ýç×c÷Tö Eõã»* 1240 FÊfTö [ýç×»bçEõç_Tö A+ Pöç+FX [ýçXYçXÝãÌ^ [ýÇ»ç+ åYã_ç¾çTö åTöCg [ýСùYÇy éXãÌ^×V éG c÷ç[ýdž Yçã_êG %ç»Ó TöçãTö+ VÇ[ý$K÷» Eõç_ EõOôçã_* A+ Pöç+Tö %çãc÷çã] åF×Tö[ýç×Tö Eõ×» LÝ×¾Eõç-×X[[ýïçc÷ Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö A+ Pöç+ãTöç [ýçXYçXÝ åc÷ç¾çTö %çãc÷çã] åa+ Pöç+ A×»[ýê_ [ýçWýî c÷'_* A+[ýç» [ýСùYÇyãÌ^×V \öçã_]çX Xç]×Xê_ %ç×c÷ $JÇôEõçZõç+ ×VãFì éX» å]çc÷Xç Yçã_×c÷* Töç»Y»ç åTöCg ×_×G»ÝGçCgê_ G'_* 1246 FÊfTö A+ GçCgTö AV_ éaXî A×» åTöCg A+[ýç» ×`]_Çm×»Tö åaç]ç_* A+ Pöç+Tö åTöCg åEõ+[ýç[ý$K÷ã»ç Uç×Eõ_* A+ a]Ì^ãTö $JÇôEõçZõç+ åc÷ãXç Xç]Qöçe (×VãFì» AFX =YêX) =YTöîEõç» å_çEõaEõ_» ×[ý»Óãˆù AEõ %×\ö^çX $Jô_ç[ýê_ ]XãTö Yç×Iø×$K÷_* ×Yä$K÷ åa+ å_çEõaEõ_» aeFîç×WýEõîê_ $Jôç+ åTöCg åa+ %×\öYÒçÌ^ [ýçV ×Vã_* 1253 FÊfTö åTöCg ×`]_Çm×» A×» $Jô»ç+ãVCê_ G'_ %ç»Ó TöçTö WýÇ]Wýçã]ã» éaãTö AFX XTÇöX XG» Yç×Töã_* A+ =Y_ãlù $JÇôEõçZõç+ åV¾Töç» Xç]Tö VÇOôç åHgç»ç =$K÷Gïç ×Vã_ %ç»Ó åVCWýçXÝaEõã_ AãLçYç XÇ×XG$K÷» Tö_Tö ×[ýã`b YÒçUïXç» %çãÌ^çLX Eõ×»ã_*

]»çS %ç»Ó [ý»çc÷Ý aEõ_» Y»çLÌ^

$JÇô[ýÇ»ÝÌ^ç »çLîFXTö åa+ a]Ì^Tö ]»çS %ç»Ó [ý»çc÷ÝaEõã_ »çL±¼ö Eõ×»×$K÷_* ]»çS» »Lç» Xç] %ç×$K÷_ [ýçQöçXË$Jôç* [ý»çc÷ÝaEõ_» »Lç %ç×$K÷_ UçEÇõ]ËUç* ]»çSaEõ_ A×TöÌ^çC AOôç aÇEõÝÌ^ç LXãGçœöÝ» å_çEõ* %çãc÷ç] »çL±¼ö» å`b»Zõçã_ ]»çSaEõ_ QöçIø×» %ç»Ó ×Qö[ýÐÓ éX» ]çL» %‡û_Tö [ýça Eõ×»×$K÷_* åTöCgã_çãEõ %çãc÷ç]Eõ ×XÌ^]ÝÌ^ç Eõ» ×X×Vã_C åTöCgã_çEõEõ c÷çTöÝ, å]ì, EõPö %ç»Ó ×[ý×\ö~ »e %ç×V =Yc÷ç» ×V×$K÷_* åTöCgã_çãEõ ×Y$K÷ê_ %çãc÷ç]» »Ý×Tö-XÝ×Tö GÐc÷S Eõ×» YÒçÌ^ %çãc÷çã]+ éc÷ Y×»×$K÷_ ^×VC åTöCã_çEõ» \öçbçäOôç ×Xfaã³Vãc÷ [ýäQÍöç \öçbçãc÷ %ç×$K÷_* $JÇôEõçZõç+ A+ LXLçTöÝÌ^ å_çEõaEõ_Eõ YVçXTö Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö åTöCg ×[ý×LTö aEõ_» YÒ×Tö %×Tö aVÌ^ %ç×$K÷_* åTöCgã_çEõEõ %çãc÷ç]» éaãTö a]]^ïîVç ×VÌ^ç» =Y×»C %çãc÷ç]» éaãTö é[ý[ýç×c÷Eõ a¶‘öµù ØšöçYXãTöç =daçc÷ ×V×$K÷_* AãX Eõ»ç» Zõ_Tö aEõã_ç ×[ý×LTö å_çEõEõ AEõ Eõ×» AOôç Lç×Tö GPöXTö $JÇôEõçZõç EÊõTöEõç^ïî éc÷×$K÷_* åTöCg [ýСù» '\öç+ »Lç' aEõ_» éaãTö [ýµÇù±¼ö Eõ×» åTöCgã_çEõê_ åaçS-»ÖY» \öçã_]çX =Yc÷ç» %çG[ýRÍôç+×$K÷_* 1268 FÊfTö åTöCg ]ÊTÇöî ]ÇFTö Yã»*

$JÇôEõçZõç ALX %×Tö açc÷aÝ %ç»Ó pûçXÝ mSÝ »Lç %ç×$K÷_* ]»çS %ç»Ó [ý»çc÷ÝaEõ_» éaãTö \öç_ [ýî¾c÷ç» Eõ×» åTöCg aÇXç] %ç×LÛ×$K÷_* ×EõÜ™Çö YçOôEõç+» XGçaEõ_» éaãTö Eõ»ç %]çXÇ×bEõ [ýî¾c÷çã» åTöCg» aÇXç]Tö æ$JôEõç åY_ç+×$K÷_* ×V×c÷e éX» Yçã» Yçã» åTöCg V_[ý_ac÷ HÇ×»-Y×Eõ ZÇõ»ç» EõUç ØšöçXÝÌ^ [ý§ãTöç açWýÇEõUç %ç»Ó YÇ×UTö =ä{F %çä$K÷* åTöCg» ×XL åV`» »Ý×Tö %XÇa×» $JÇôEõçZõç+ VÇLX %×Tö YÒTöçYÝ ×[ýbÌ^ç ×X^ÇNþ Eõ×»×$K÷_* åTöCgã_çEõ %ç×$K÷_ [ý»ãGgçc÷ç+ %ç»Ó [ýÇRÍôçãGgçc÷ç+* lù]Töç» ålùyTö åTöCgã_çEõ »Lç» ×PöEõ Tö_ãTö %ç×$K÷_* =ä{Fã^çGî å^, %çãc÷çã] %a]Eõ ]džQÇöX$KÇ÷XËFç]Ë (»çLî-\ö»ç-[ýç×G$K÷ç-åaçS) %Uïçd åaçS» [ýç×G$K÷çã» \ö»ç »çLî [ýÇ×_×$K÷_*

$KÇ÷äOôCZõç

1268-1281

$JÇôEõçZõç» ×Y$K÷Tö åTöCg» YÇy $KÇ÷äOôCZõç+ »çLYçOô %çã»çc÷X Eõã»* åTöCg 30 [ý$K÷» »çL±¼ö 1281 FÊfTö Ø‘öGÞ c÷Ì^* Töä$JôCg» ×VXTö Eõ$K÷ç»ÝaEõã_ ×VãFìêX» YÉ[ýïç‡û_ %çãc÷ç]» c÷çTöTö TÇö×_ ×V×$K÷_* AFX [ýÇ»tÝ ]ãTö åa+Eõç_Tö X»ç [ýç ]džEõçX» `çX %ç»Ó [ýСùãV`» ]çXTöç»çaEõ_» ^Ljù éc÷×$K÷_* X»çaEõã_ A+ ^ÇLTö å[ýÌ^çêEõ Y»ç×LTö éc÷ $KÇ÷äOôCZõç» ac÷çÌ^ ×[ý$Jô»çTö åTöCg X»ç»Lç+ AG»çEõÝ LÝãÌ^Eõ åTöCgê_ ×Vã_ãc÷ ac÷çÌ^ Eõ×»[ý [ýÇ×_ éEõ×$K÷_* X»ç»Lç+ A+ YÒØ™öç¾Tö %]ç×Ü™ö åc÷ç¾çTö VÇãÌ^çã» ]çLTö Eõç×LÌ^ç _çãG %ç»Ó $KÇ÷äOôCZõç+ åTöCg» ×[ý»Óãˆù AV_ éaXî Y×PöÌ^çÌ^* ×Yä$K÷, A+ éaXîV_ [ý» å[ýÌ^çêEõ Y»ç×LTö c÷Ì^ %ç»Ó åTöCgã_çEõ» V_Y×Tö [ýÇRÍôçãGgçc÷ç+Eõ X»çaEõã_ c÷Töîç Eõã»* A+ [ýçTö×» Yç+ »Lç+ [ý»ãGgçc÷ç+» %WýÝXTö _»ç_×»êEõ %ç»Ó AV_ éaXî Y×PöÌ^çÌ^ ^×VC åTöCg ×[ý`ŸçaHçOôEõTöç Eõ×» `yÓ» V_Töãc÷ å^çG ×V×$K÷_êG* A+ EõUç G] Yç+ »Lç+ åTöCg =\ö×Tö %c÷çTö XçXç Wý»ãS %Y]çX Eõ×» [ý»ãGgçc÷ç+Eõ [ý³VÝ`ç_Tö ×XãlùY Eõ×»×$K÷_* ×Yä$K÷, %XîçXî Qöç-QöçIø»ÝÌ^çaEõ_» %XÇã»çWýyÔã] »Lç+ %¾ã`bTö åTöCgEõ ]Ç×Nþ ×VãÌ^*

X»çaEõ_

%çãc÷ç]aEõã_ X»çaEõ_ ×XEõOô %ç±ÁÝÌ^ [ýÇ×_×$K÷_* åX,A×_Ì^çä$K÷ ×EõÜ™Çö A+ ×[ýbãÌ^ ×\ö~ ]Tö åYçbS Eõ×»ä$K÷* FÇX_Çe %ç»Ó FÇX_ç+» VÝH_ÝÌ^ç %çFîçXTö FÇX_ÇãIø A+ »çLî» Y׸Jô]\öçG %Uïçd Zõç=Eõe =YTöîEõç» ]ÇIøEõçIø %‡û_ %×WýEõç» Eõ×»×$K÷_ [ýÇ×_ LXç ^çÌ^* A+ a]Ì^» Y»ç 1215 FÊfTö $K÷ç]_ÇeZõç» »çLî ×[ýLÌ^ê_ãEõ `çX [ýe`ç[ý_Ýa]Éãc÷ A+ Pöç+ãQöçF»Eõ X»çaEõ_» »çLî [ýÇ×_ %&rô\öçã[ý [ýSïXç Eõ×»ä$K÷* A+ Pöç+FX AFX aŽÇSï Ø‘öçWýÝX »çLî %ç×$K÷_ å^X _çãG* åX A×_Ì^ç$K÷» ]ãTö X»çaEõ_» ×[ýbãÌ^ ØšöçXÝÌ^ TöUîYç×Tö =VHçOôXEõ×» åTöCg A+ ×aˆùçÜ™öTö =YXÝTö éc÷ä$K÷ å^, X»çaEõ_ %ç×VãTö A+ Pöç+» ØšöçXÝÌ^ å_çEõ %ç×$K÷_ %ç»Ó ×Y$K÷Tö åTöCgã_çãEõ ']='%ç»Ó Fç]×Tö `çXaEõ_» éaãTö ×]×_ ^çÌ^* aö¾Töf +Ì^ç» %çGãTö A+ å_çEõaEõ_ Fç]×Tö» Y»ç %ç×c÷×$K÷_* ×a ×^ ×Eõ Xc÷CEõ åEõã_+, X»çaEõ_ TÇö_Xç]]É_Eõ\öçã[ý a\öîã_çEõãc÷ %ç×$K÷_* A×TöÌ^çC Fç]×Tö, å]çGçÌ^Çe %ç»Ó =L×X %a]Tö ×^ VÇ+ $Jôç×»LX Xã»çã_çEõ åYç¾ç ^çÌ^, åTöCgã_çEõEõ pûçXÝ-mSÝ å_çEõ ×c÷$Jôçã[ý GSî Eõ»ç c÷Ì^* A+ å_çEõaEõ_ açWýç»STö å[ýìˆù Wý]ïç[ý_¶‘öÝ* åTöCgã_çãEõ åLîç×TöbÝ %ç»Ó å_FEõ ×c÷$Jôçã[ý LÝ[ýX ×X[[ýïçc÷ Eõ»ç åVFç ^çÌ^*

$KÇ÷×[ýXZõç

1281-1293

Y»[ýwøÞ »LçLX %ç×$K÷_ $KÇ÷äOôCZõç» YÇy $KÇ÷×[ýXZõç* 1281» Y»ç 1293 FÊfê_ åTöCg »çL±¼ö Eõ×»×$K÷_* åTöCg» ×VXTö $JÇôEõçYç+ YÒ×Töœöç Eõ×» å^ç¾ç »çLîFX» aÝ]ç [ýÊ׈ù åc÷ç¾ç Xç×$K÷_* A+LX »Lç+ åTöCg» %çãc÷ç] YÒLçaEõ_Eõ a]çãX VÇ\öçG Eõ×» [ý»ãGçcg÷ç+ %ç»Ó [ý»ZÇõEõXEõ åTöCgã_çEõ» Tö±¼öç[ýWýçX» \öç» ×V×$K÷_*

$KÇ÷EõçIøZõç

1293-1332

$KÇ÷×[ýXZõç» ×Y$K÷Tö $KÇ÷EõçIËøZõç »Lç c÷Ì^* %çãc÷ç]aEõã_ ØšöçXÝÌ^ å_çEõaEõ_Eõ Y»ç×LTö Eõ×» A+ Pöç+Tö Uç×Eõ[ýê_ã_ç¾ç» ×Y$K÷Tö ×[ýã`b ^Ljù ×[ýGÐc÷ åXçãc÷ç¾çTö »çLîFXTö `ç×Ü™ö ×[ý»çL Eõ×»×$K÷_* +×Tö]ãWýî %çãc÷ç]» aeFîçC [ýÊ׈ù c÷Ì^* YÒçEÊõ×TöEõ\öçã[ý A+ aeFîç [ýÊ׈ù åc÷ç¾ç» =Y×»C [ý§ ØšöçXÝÌ^ å_çãEõ %çãc÷ç]» _GTö ×]×_ éG ×XLãEõ %çãc÷ç] [ýÇ×_×$K÷_* %çãc÷ç]aEõ_» %ç×V [ýça\Éö×]» Y»çC %ç»Ó åEõTöã[ýç» å_çEõ %ç×c÷ A+ aeFîç [ýÊ׈ù Eõ×»×$K÷_×c÷* A+Vã» aeFîçTö a»Ó éc÷ A×TöÌ^ç %çãc÷ç] $JÇô[ýÇ»ÝÌ^ç %×WýEõ `×Nþ`ç_Ý »LçaEõ_Eõ YÒTöîçâ¼÷çX LXç[ý Y»ç %¾ØšöçTö =YXÝTö éc÷×$K÷_* Zõ_Ø‘ö»ÖãY \öçã_]çX ^gÇL-[ýçG» _Gç» ×Y$K÷Tö %çãc÷ç]aEõ_ [ýСùYÇy =YTöîEõç» %×WýY×Tö éc÷ Yã»* åYçX YÒUã] %çãc÷çã] åc÷ãXç åTöCgã_çEõ» »çLî» GçãTö _ç×G UEõç »çLî» $JÇôOôÝÌ^ç %ç»Ó Eõ$K÷ç»Ý aEõ_Eõ åLçEõç+ Xê_ Eõ]Töç »Lç» éaãTöãc÷ ^Ljù Eõ×»×$K÷_* \öçã_]çX ×VX Wý×» $Jô_ç A+ ^gÇLTö VÇãÌ^ç Ylù» [ý§ å_çEõ c÷ç×X éc÷×$K÷_. ×Yä$K÷, ^gÇL Eõ×» Eõ×» %ç]×X _GçTö ]Ü—öÝaEõ_» =YãV` %XÇa×» %çãc÷ç] »Lç+ a×µù» YÒØ™öç¾ Y×PöÌ^çÌ^* Zõ_Tö AFX a×µù c÷Ì^* Eõ]Töç »Lç» LÝÌ^»Ý »LXÝEõ %çãc÷ç] »Lç+ ×[ýÌ^ç Eõ»çÌ^*

YÒçÌ^ 39 [ý$K÷» »çL±¼ö» %Ü™öTö $KÇ÷EõçIøZõç 1332 FÊfTö Ø‘öGÞ c÷Ì^* åTöCg $JÇôîFç»IøZõç, $KÇ÷TÇöZõç, TöîçCFç]×Tö %ç»Ó $JôçCYÇ_ç+ Xçã]ã» $Jôç×»LX YÇy A×» ^çÌ^* +Ì^çã» å`b»LX Eõ]Töç EÇõ¾»Ý »LXÝ» YÇy %ç×$K÷_* AFX [ýÇ»tÝ]ãTö, ]džEõçIø» »Lç+ $JÇôEõçZõç» Y»ç Eõ» Vç[ýÝ Eõ×»×$K÷_* åTöCg éEõ×$K÷_ å^, åTöCg å]ì_ÇIø» V_Y×Tö» [ýe`Wý»* A+ V_Y×Tö» ×VXãTö $JÇôEõçZõç+ åV` A×» éG×$K÷_ %ç»Ó åaãÌ^ A×TöÌ^ç $JÇôEõçZõç» [ýe`Wý»aEõã_ åTöCgEõ Eõ» ×V[ý _çãG* ×Yä$K÷, $KÇ÷EõçZõç+ åa+, Vç[ýÝ %GÐçc÷î Eõ×»ã_* %çXc÷çãTö×V, ]ÇEõçIø» åa+ »LçLXã»ç ]ÊTÇöî åc÷ç¾çTö Eõ»» Vç[ýÝC Tö_ Y×»_*

$JÇôF»çIËøZõç

1332-1364

$KÇ÷Eõç†Zõç» $Jôç×»LX YÇy» ×\öTö»Tö åLœöLX A×TöÌ^ç »Lç c÷Ì^* ×Yä$K÷ YÒLç+ åTöCgEõ \öç_ XçYç+×$K÷_* é[ý]çyÝãÌ^ \öçTÊö $JôçC YÇ_ç+Eõ åTöCg $Jôç×»Iø» »Lç Yç×Tö×$K÷_* A×TöÌ^ç $JôçC YÇ_çãÌ^ åTöCg» ×[ý»Óãˆù bQÍö^Ü—ö Eõã»* ×Yä$K÷, A+ bQÍö^Ü—ö EõUç aV×» éc÷ Y»çTö $K÷çC YÇ_çãÌ^ Y_ç+ éG åTöCg» å]ç]çãÌ^Eõ» H»Tö %ç`ÒÌ^ _Ì^* å]ç]çãÌ^Eõ Eõ]Töç »Lç+ åTöCEõ ac÷çÌ^ Eõ»çTö V_[ý_ é_ $JôçCYÇ_çãÌ^ YÒUã] %çPöGçCg %ç»Ó Töç» Y»ç $Jôç×»Iøê_ %çG[ýçäRÍô* $KÇ÷F»ç†Zõç+ A+ V_äOôç åV×F YÒ]çV GãS* ×XL» éaXîaEõ_» %çXÇGTöî» YÒ×TöC åTöCg» aã³Vc÷ UEõçTö åTöCg $JôçCYÇ_ç+» éaãTö AFX a×µù Eõ×» ×]yTöç Eõ»çäOôçãEõ æ`ÒÌ^ c÷'[ý [ýÇ×_ ×[ýã[ý$JôXç Eõã»*

$JôçCYÇ_ç+Eõ A+Vã» bQÍö^Ü—ö Eõ×»[ýê_ [ý»ãGçc÷çãÌ^ =daçc÷ ×V×$K÷_ [ýÇ×_ åEõçãXç åEõçãXç aÇy+ EõÌ^* %çX åEõTöã[ýç» aÇy]ãTö, »LçEõ ×VãX ×X`ç+ $JôçCYÇ_ç+» ×[ý»Óãˆù EõUç _Gç+ åTöCgEõ $JôçCYÇ_ç+ ×[ýã»çWý Eõ»ç ×[ýbÌ^çLãXãc÷ »LçEõ A+Vã» ×[ý`ŸçaHçTöEõTöç Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö »Lç» aEõã_ç %çãyÔç` [ý»ãGçcg÷ç+» CY»Tö Y»çTö åTöCgEõ c÷Töîç Eõ×»[ýê_ %çãV` ×V×$K÷_* ×Yä$K÷, A+ HOôXç» `ç] XEõOôçê_ãEõ [ý»ãGçcg÷çãÌ^ %ç±ÁãGçYX Eõ×»ãc÷ YÒçS»lùç Eõ×»ã_* ×Y$K÷Tö %¾ã`î »Lç+ åTöCgEõ lù]ç Eõ×» %çãEõì YÉ[[ýï» YV[ýÝ ×VãÌ^* 32 [ý$K÷» »çL±¼ö» %Ü™öTö 1364 FÊfTö $KÇ÷F»†Zõç» ]ÊTÇöî c÷Ì^*

$KÇ÷OÇôZõç (1364-1376)

ACg» ×Y$K÷Tö \öçãÌ^Eõ $KÇ÷OôZõç »Lç c÷Ì^* ACg» éaãTö $JÇôOôÝÌ^ç» aHãX ×[ý[ýçV _ç×G×$K÷_* %¾ã`bTö, $JÇô×OôÌ^ç »Lç+ 1376 FÊfTö $JôYçm×»ê_ %ç×c÷ $KÇ÷OÇôZõçEõ åVFç Eõã»* $KÇ÷OÇôZõç» YÒ×Tö åaìLXî YÒEõç` Eõ»ç» $Jôã_ã» åTöCgEõ $JÇôOôÝÌ^ç »Lç+ $K÷ZÐõç+êXTö åXì×[ýc÷ç»ê_ %ç]Ü—öS Eõã»* ×Y$K÷Tö $KÇ÷OÇôZõç+ åEõçãXç Gç»lùÝ åXçãc÷ç¾çêEõ $JÇôOôÝÌ^ç »Lç» Xç¾ê_ å^ç¾çTö åTöCgEõ ×[ý`ŸçaHçOôEõTöç Eõ×» c÷Töîç Eõ»ç c÷Ì^*

]WýîEõç_ÝX [ýî¾Øšöç

1376-1385

$KÇ÷OÇôZõç» ]ÊTÇöîTö Qöç-QöçIø»ÝÌ^çaEõã_ ×[ý`ç_ »çLîFX $Jô_ç[ýê_ åEõçãXç =Y^ÇNþ »Lç Xç+ [ýÇ×_ %×\ö]Tö YÒEõç` Eõã» %ç»Ó åa+ ]ã¶ö‚ï [ý»ãGgçc÷ç+ %ç»Ó [ýÇRÍôçãGgçc÷çãÌ^ $Jôç×»[ý$K÷» Wý×» »çLEõç^ïî Y×»$Jôç_Xç Eõã»*

TöîçCFç]×Tö

1380-1389

×EõÜ™Çö A+Vã» »Lç åXçãc÷ç¾çêEõ Y×»$Jôç_XçTö %aÇ×[ýWýç åc÷ç¾çTö %¾ã`bTö 1380FÊfTö åTöCgã_çãEõ $KÇ÷Fç†Zõç» TÊöTöÝÌ^ YÇy TöîçCFç]×TöEõ »Lç YçãTö* »Lç éc÷ TöîçCFç]×TöãÌ^ EõEõçãÌ^Eõ $KÇ÷OÇôZõçEõ ×[ý`ŸçaHçOôEõTöç Eõ»ç $JÇôOôÝÌ^çaEõ_» ×[ý»Óãˆù AEõ %×\ö^çX $Jô_çÌ^* TöîçCFç]×Tö» VÇG»çEõÝ ]çêV %ç×$K÷_* Töçã» [ý»G»çEõÝEõ åTöCg» %XÇY×Øšö×TöTö »çLEõç^ïî» \ö» ×V éG×$K÷_*[ý» ]çêV G»çEõÝãÌ^ a»ÓG»çEõÝ ]çêVEõ $JôEÇõYç×» åV×F[ý åXç¾ç×»×$K÷_* %çXc÷çãTö×V, »Lç+ a»Ó G»çEõÝEõãc÷ å[ý×$K÷ ]»] Eõ×»×$K÷_* A×TöÌ^ç [ý» ]çêVãÌ^ ×XãL »çLî Y×»$Jôç_Xç» \öç» Yç+ a»Ó ]çêV» ×[ý»Óãˆù åEõTöã[ýç» %×\öã^çG %ç×X F»TöEõÝÌ^çêEõ ×[ý$Jôç»» YÒc÷aX Eõ×» åTöCg» ]Ç» Eõç×Oô[ýê_ %çãV` ×VãÌ^* ×Yä$K÷, a»Ó ]çêV %Ü™öfa±¼öç åc÷ç¾ç» [ýçã[ý Qöç-QöçIø»ÝÌ^çaEõã_ åTöCgEõ XçEõç×Oô AFX \Éö» aç×L [ýСùYÇyêXTö =OÇô¾ç+ ×VãÌ^* +Zõçã_ »Lç+ $JÇôOôÝÌ^çãEõ Y»çØ™ö Eõ×» c÷ãbïç{çãaã» =\ö×Tö %ç×c÷ AãX HOôXç £×X FIøTö %×GÂ`¶ö‚ïç c÷Ì^* XTÇöXêEõ ×[ý$Jôç» Yç×Tö HOôXçäOôç YÇX» ×[ý$Jôç» Eõ»çTö a»Ó ]çêV ×XãÛçbÝ YÒ]ç×STö åc÷ç¾çTö »Lç» FIø VÇmãS $Jôã»* ×EõÜ™Çö [ý»]çêV» +]çX YÒ\öç¾ %ç×$K÷_ å^ »Lç+ åTöCg» ×[ý»Óãˆù AãEõç [ýî¾Øšöç _[ý åXç¾ç×»ã_* +Zõçã_ YÒLç» CY»ãTöç [ý»]çêV» %Töîç$Jôç» ×VãX ×VãX [ýç×RÍô×$K÷_* »Lç+ A+ %Töîç$Jôç» åV×FC åXãVFç \öçC åLç»ç» [ýçã[ý YÒLç+ %¾ã`bTö åTöCgEõ c÷Töîç Eõã»*

YÇX» ]WýîEõç_ÝX [ýî¾Øšöç

1389-1397

=Y^ÇNþ »çLãEgõç¾»» %[ýç¾Tö %çãEõì Qöç-QöçIø»ÝÌ^ç aEõã_ »Lç åXçãc÷ç¾çêEõ »çLî $Jô_ç[ýê_ _Ì^* ×Eõ$KÇ÷×VX» ×Y$K÷Tö UçC æ$JôCãEõX Xç]» ALX å_çãEõ [ýСùYÇy Yç» éc÷ G»Ó å[ý$Jôç×EõXç Eõ×»[ýê_ éG×$K÷_* åTöCg c÷ç[ýÇe GçCgTö $KÇ÷Vçe Xçã]ã» ALX %×Tö aÇ_lùSÝÌ^ ^ǾEõ åVFç YçÌ^* Fç-F[ý» å_ç¾çTö A+ ^ǾEõLX TöîçCFç]×Tö» a»Ó ]çêV» YÇy [ýÇ×_ LXç ^çÌ^* a»Ó ]çêVEõ =OÇô¾ç+ ×VÌ^ç \Çö»FX c÷ç[ýÇe GçCg» éX Yç»Tö %ç×c÷ _GçTö ALX [ýÐç¡ùãS åTöCgEõ %ç`ÒÌ^ ×V×$K÷_* A×Oô YÇy-aÜ™öçX» LX½ ×V a»Ó ]çêV» YÇy ]ÊTÇöî c÷Ì^* [ýÐç¡ùSLãX ×XL» _»ç-æ$K÷ç¾ç_Ý» _GãTö A+ _'»ç×OôãEõç QöçIø» VÝH_ Eõã»* A+ ×[ýbãÌ^ [ýÇRÍôçãGçcg÷ç+Eõ LãXç¾çTö åTöCg HOôXçäOôç» aTöîçaTöî» \Çö _Ì^×c÷ %ç»Ó %çX Qöç-QöçIø»ÝÌ^çaEõ_» éaãTö %çã_ç$JôXç Eõ×» _'»ç×OôEõ »çLWýçXÝê_ %ç×X »çLYçOôTö [ý§¾çÌ^*

$KÇ÷VñçZõç

1397-1407

1397 FÊfTö $KÇ÷VçeZõç »Lç c÷Ì^* »Lç åc÷ç¾ç» Eõç_Tö åTöCg» [ýÌ^a %ç×$K÷_ ]çy 15 [ý$K÷»* [ýÐç¡ùS» H»Tö QöçIø»-VÝH_ åc÷ç¾ç» [ýçã[ý åTöCgEõ [ýç]ÇSÝÌ^ç åEgõç¾» å[ýç_çC éc÷×$K÷_* åTöCg åWýç_çTö AFX »çLî Yç×Tö×$K÷_ ^×VC ×V×c÷Iø» Yç»» $Jôç»m¾çTöãc÷ åTöCg» »çLWýçXÝ %ç×$K÷_* ACg» »çL±¼ö» Y»ç+ %çãc÷ç]» CY»Tö [ýÐç¡ùS» YÒ\öç¾ Y×»[ýê_ _Ì^* c÷ç[ýÇe» Y»ç åTöCg» %ç`ÒÌ^VçTöç [ýÐç¡ùSLXEõ åTöCg» YÇyaEõ_» éaãTö %ç×X ×XL »çLWýçXÝTö YÒ×Töœöç Eõ×»×$K÷_* [ýÐç¡ùS» YÇyaEõ_Eõ aÝ]çÜ™ö %‡û_Tö =¬Jô YV ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* [ýÇRÍôç [ýÐç¡ùSLXEõ »Lç+ ×XL» ]Ü—öSçVçTöç Yç×Tö×$K÷_* Zõ_Tö [ý§ãTöç ×c÷³VÇ »Ý×Tö-XÝ×Tö %ç»Ó =da¾ A×TöÌ^ç %çãc÷ç]» ]çLãTöç åaç]ç+ Y×»_*

×TöYç]» ]ÇFÝÌ^ç_aEõã_ A+ XTÇöX »Lç» ×[ýã»çWýÝTöç Eõ×»×$K÷_* åTöCgã_çãEõ »LçEõ CZõ»ç[ýê_ bQÍö^Ü—ö Eõ»çTö »Lç+ A+ ×[ýbãÌ^ G] Yçã_* ×EõÜ™Çö aVîc÷ãTö AãEõç XEõ×» »Lç+ %çX AOôç [ýÇ׈ù Yç×Iøã_* åTöCg »çLîTö c÷çTöÝ ×$JôEõç» Eõ×»[ýê_ Zõç³V Yç×Tö[ýê_ ×Vã_* Zõç³VTö [ý§ãTöç c÷çTöÝ Y»çTö »Lç+ å\öçL \öçTö» %çãÌ^çLX Eõ×»ã_* [ý§ãTöç G»Ó,]'c÷ [ý×_ ×V å\öçL ×VÌ^ç c÷'_* ×TöYç]» ]ÇFÝÌ^ç_aEõã_ç ×X]Ü—öS Yç+ %ç×c÷×$K÷_* =da¾» %çX³V TÇö†Tö =Pöç Eõç_ãTö %Tö×EïõãTö ×TöYç]» ]ÇFÝÌ^ç_aEõ_Eõ [ýWý Eõ»ç c÷'_* YÒ$Jô×_Tö %çãc÷ç] [ýç %XîçXî A×$K÷Ì^ç» LXLçTöÝÌ^ ×XÌ^]]ãTö A+ ×Xc÷Tö aEõ_» EõOôç ]Ç»ã[ýç» V'] Eõ×» éU »ç+LEõ åVFÇC¾ç c÷'_*

A+Vã» YÒWýçX `yÓã[ýç» ×XWýX Eõ×» »Lç+ %çXã[ýç» ×TöYç]» éaãTö ×]yTöç Eõ×»[ý» ]ãXã» ALX ×TöYç] ]ÇFÝÌ^ç_» FÇXTöç+ Xçã]ã» EõXîçG»çEõÝEõ ×[ýÌ^ç Eõ»ç+×$K÷_* ×Yä$K÷, A+ EõXîçG»çEõÝãÌ^ Töç+$KÇ÷_ç+ Xçã]» ALX ×TöYç] ^ǾEõEõãc÷ \öç_ Yç+×$K÷_* A×VX Töç+$KÇ÷_çãÌ^ »Lç» éaãTö %çc÷ç» GÐc÷S Eõ×» ALX _m¾ç» c÷çTöTö »çSÝê_ [ýÇ×_ ]ãX ]ãX AOôç %çIÇø×Pö ×V×$K÷_* A+ EõUç G'] Yç+ »Lç+ Töç+$KÇ÷_ç+Eõ A+ ×[ýbãÌ^ åaçWýçTö åTöCg Y_ç+ éG ]džEõçIø» »Lç $KÇ÷»Ó]ËZõç» %ç`ÒÌ^ _Ì^ %ç»Ó åTöCg» ac÷çÌ^ ×[ý$Jôçã»* $KÇ÷»Ó]Zõç+ [ý» åGgçc÷ç+» åXTÊö±¼öTö AV_ éaXî Y×PöC¾çTö $KÇ÷VçeZõç+ ×XãL `yÓV_Eõ ×TöYç]» EÇõ×c÷Ì^ç»[ýç»Ý Xç]» Pöç+Tö YÒ×Töã»çWý Eõ×» ^gÇLTö HOÇô¾çÌ^* ×XL éaXî V_» åXTÊö±¼ö Eõ×» c÷çTöÝ» ×Y×PöTö =×Pö å^ç¾ç» Eõç_ãTö åTöCg `yÓ» ^ç×Pö» %çHçTöTö aç]çXî\öçã[ý %çc÷Tö éc÷×$K÷_* ×Y$K÷Tö

%çãc÷ç]» [ý»ãGgçc÷çãÌ^ ×[ýYlùV_Eõ YçOôEõç+ê_ãEõ åF×V ×X×$K÷_*%¾ã`î A+ ×[ý[ýçV a»c÷ ×VX ×Oô×Eõ XçUç×Eõ_* 1409 FÊfTö VÇãÌ^çV_» ]çLTö a×µù åc÷ç¾çTö YçOôEõç+ Yçc÷ç»Eõ VÇãÌ^ç »çLî» aÝ]ç ×c÷$Jôçã[ý ×XˆùÛç»S Eõ»ç c÷Ì^* VÇãÌ^ç Ylù» VÇLX [ý»ãGgçc÷çãÌ^ [ýTöÛ]çX» ]çãHïÅ×»Oôç» Y»ç 28 ]ç+_ %çgTö»» X†Xîç† âÑ÷V» Yç»Tö A+ a×µù Eõ×»×$K÷_* A+ Pöç+ãTö [ý»ãGgçc÷ç+ VÇLX» VÇOôç ]Ç×wïø ×`_Tö EõOôç éc÷×$K÷_* AOôç EÇõEÇõ»ç Eõç×Oô a×µù» [ýçã[ý VÇãÌ^ç `YTö é_×$K÷_* A+ HOôXç» Y»ç+ YçOôEõç+ Xç]» aÊ×rô c÷Ì^* aŽÉSï Xç]äOôç c÷'_ YçOô-Eõç+-æ$Jôe-EÇõ %Uïçd, EõOôç-EÇõEÇõ»ç-`YTö åFç¾ç* +Ì^ç» %çãGãÌ^ YçOôEõç+» Xç] %ç×$K÷_ éV-EÇõ-»çe "XOôç `ʆ» a†]Øšö_*"X†Xîç† ]çãX c÷'_ [ýÇ»êG UEõç âÑ÷V (âÑ÷V-[ýÇ»êG UEõç)*

A+ a×µù» Zõ_Tö Töç+ $KÇ÷_çãÌ^ %ç`ÒÌ^ åc÷»Ó¾çTö åTöCg A+[ýç» Eõ]Töç »Lç» %ç`ÒÌ^ _Ì^* Eõ]Töç »Lç+ Töç+$KÇ÷_ç+Eõ GOôç+ ×X×VÌ^çTö $KÇ÷VçeZõç+ [ý» åGgçc÷ç+» åXTÊö±¼ö åTöCgEõ %çyÔS] Eõ×»[ýê_ éaXî Y×PöÌ^çÌ^* +Ì^çãTö \öÌ^ Fç+ Eõ]Töç »Lç+ $KÇ÷VçeZõçê_ ×XL» LÝãÌ^Eõ \öLXÝEõ ×[ýÌ^ç ×VãÌ^* åTöCg $KÇ÷VçeZõçê_ 2Oôç c÷çTöÝ, \öçã_]çX åHgç»ç, _m¾ç, ×_×G»Ý %ç»Ó åaçS-»ÖY å^ìTÇöEõ ×c÷$Jôçã[ý %çG[ýRÍôç+×$K÷_*

+Ì^ç» Y»[ýwøÞEõç_Tö ×TöYç],FçeLçe %ç»Ó %ç+TöX LXLçTöÝÌ^ å_çEõaEõã_ Eõ» ×X×VÌ^ç» [ýçã[ý $KÇ÷VçeZõç+ åTöCgã_çEõEõ %çãEõì [ý`îTöç Ø‘öÝEõç» Eõ×»[ýê_ [ýçWýî Eõã»* A+ å_çEõaEõ_Eõ åc÷ãXç X»ç »Lç+ Eõ» ×X×V[ýê_ =$JôTöç+×$K÷_* A×TöÌ^ç $KÇ÷VçeZõç+ A+ å_çEõaEõ_Eõ åTöCg» éaãTö a¶‘öµù Xç»ç×F[ýê_ a×EõÌ^ç+ ×VãÌ^* 1407 FÊfTö $KÇ÷VçeZõç» ]ÊTÇöî c÷Ì^* åTöCg ]ÇPöãTö Vc÷ [ý$K÷» »çL±¼ö Eõ×»×$K÷_* mSç×\ö»ç] [ý»Ó¾ç» ]ãTö, A+LX »Lç [ý» ×[ý_çaÝ %ç»Ó å\öçGÝ %ç×$K÷_* ×Yä$K÷, %çX åEõçãXç [ýÇ»tÝãÌ^ A+ ×[ýbãÌ^ =ä{F XEõ»ç» [ýçã[ý EõUçbç»» aTöîTöç a¶‘öãµù aã³Vc÷» %¾Eõç` %çä$K÷* A+LX »Lç» LݾX [ý» é[ý×$JôyYÇSï %ç×$K÷_* åTöCg %Ü™öTöf A[ýç» ×XãL éaXî [ýç×c÷XÝ» åXTÊö±¼ö Eõ»ç» EõUçC [ýÇ»tÝTö åYç¾ç ^çÌ^*

$KÇ÷LçIøZõç

1407-1422

]ÊTö »Lç» YÇy $KÇ÷LçIøZõç A+[ýç» »çLYçOôTö [ýãc÷* A+LX »Lç» ×VXTö ×[ýã`b åEõçãXç =ä{Fã^çGî HOôXç HOôç Xç×$K÷_* 1422 FÊfTö åTöCg» ]ÊTÇöî c÷Ì^*

$KÇ÷ZõçEËõZõç

1422-1439

åTöCg» %XîTö] YÇy $KÇ÷ZõçEõZõç+ 17 [ý$K÷» »çL±¼ö Eõ×» 1439 FÊfTö ]ÊTÇöî [ý»S Eõã»* ACgã»ç »çL±¼öEõç_ é[ý×$Jôyc÷ÝX %ç×$K÷_*

$KÇ÷ä$K÷XZõç

1439-1488

Y»[ýwøÞ »Lç %ç×$K÷_ $KÇ÷ZõçEËõZõç» YÇy $KÇ÷ä$K÷XZõç* åTöCg» ]çTÊö %ç×$K÷_ AG»çEõÝ ×TöYç] EgÇõ¾»Ý* Töç†$KÇ÷ XGçaEõã_ åTöCg» »çLî %çyÔ]S Eõ»çTö åTöCg `yÓ» ×[ý»Óãˆù AEõ %×\ö^çX $Jô_ç+×$K÷_* »Lç+ ×XãL A+ %×\ö^çX» åXTÊö±¼ö Eõ×» XGçaEõ_Eõ Eõ$JÇôEõOôç ×V×$K÷_* ×Yä$Jô %çãc÷ç]» ×XLã»ç 140LX éaXî »STö Y×»×$K÷_* %a]» YÉ[ý» åEõçãXç ALX »Lç+ $KÇ÷ä$K÷IøZõçê_ =Yc÷ç» Y×PöÌ^ç+ åTöCg» éaãTö [ýµÇù±¼ö ØšöçYX Eõ×»×$K÷_* %çFç]ËYç XGçaEõã_C åTöCg» [ý`îTöç Ø‘öÝEõç» Eõ×» Töã»ç¾ç_ =Yc÷ç» Y×PöÌ^ç+×$K÷_* 49 [ý$K÷» »çL±¼ö Eõ×» åTöCg Ø‘öGÞ c÷Ì^* [ýÇ»tÝ» ×[ý¾»SÝ ]ãTö åTöCg ALX YÒLç»tEõ »Lç %ç×$K÷_ å^X _çãG*

$K÷ãc÷XËZõç

1488-1493

$KÇ÷ä$JôIøZõç» ]ÊTÇöîTö åTöCg» YÇy $KÇ÷ãc÷XZõç+ »çL ×aec÷çaX %çã»çc÷X Eõã»* ACg» ×VXTö Töç†$KÇ÷ XGçaEõ_» éaãTö YÇX» ×[ý[ýçV _GçTö åTöCg åa+ å_çEõaEõ_Eõ Y»çØ™ö Eõã»* ×EõÜ™Çö ×[ý[ýçV» %绐öSÝTö Töç†$KÇ÷ aEõã_ãc÷ AV_ %çãc÷ç] éaXîEõ Y»çØ™ö Eõ×» åTöCgã_çEõ» åXTÊö±¼ö Eõ»ç [ý»ãGgçc÷ç+LX» ×Qö×Iø Eõç×Oô×$K÷_* 1490 FÊfTö Eõ$K÷ç»Ý» éaãTö åTöCg» ×[ý[ýçV _çãG* ×VFÇ éXYç»» Vç]YÇEõTö %çãc÷çã] éaXî Y»çØ™ö c÷Ì^* åTöCgã_çEõ» åaXçY×TöLX »STö Yã» %ç»Ó %çX 120 LX å_çEõ c÷ç×X c÷Ì^* +Ì^ç» [ýç×c÷ã»C [ý§ å_çEõ ^LjùTö %çc÷Tö éc÷×$K÷_* %çãc÷çã] a×µù Eõã»* AG»çEõÝ %çãc÷ç] EÇõ¾g»Ý Eõ$K÷ç»Ý »Lçê_ %çG[ýäRÍôç¾ç c÷Ì^* 12Oôç c÷çTöÝ %ç»Ó 12 G»çEõÝ ×Töã»çTöçEõ VçaÝ ×c÷$Jôçã[ý å^ìTÇöEõTö ×VãÌ^*

Töç+»Ó†[ýçX éZõV» åEõTöã[ýç» å_çãEõ 1493 FÊfTö $KÇ÷ãc÷XZõçEõ c÷Töîç Eõã»* »çLî \ö»ç_» Y»ç `aî $JÇô» Eõ»ç» [ýçã[ý A+ å_çEõaEõ_Eõ »Lç+ `ç×Ø™ö ×V×$K÷_* ×Y$K÷Tö »çLYÒaçV å]»ç]×Tö» Eõç]Tö ×X^ÇNþ åc÷ç¾çTö A+ã_çEõaEõã_ åLçIøç [ýçãcg÷ã» FÇ×$K÷ »Lç» ]ÊTÇöî HOôçÌ^* åEõçãXç åEõçãXç aÇy]ãTö [ýÇRÍôçãGgçc÷ç+» =$JôTö×XTöãc÷ A+ c÷TöîçEõç‰ø H×Oô×$K÷_*

$KÇ÷×Y]Zõç

1493-1497

$K÷ãc÷XZõç» YÇy $KÇ÷×Y]Zõç+ »Lç éc÷ ×YTÊöc÷Ü™öçaEõ_Eõ ×[ý$Jôç×» $Jô_çU Eõã»* Zõ_Tö aã³Vc÷» Yçy [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ ×[ýäVÐçc÷ Eõã»* A[ýç» åc÷ãXç $JÇô×Y]Zõç» AG»çEõÝ ]çêVãÌ^ Eõ» ×V[ýê_ %c÷ç ALX XGç Gç]Eõ åV×F åTöCg» »ÖY» YÒ`eaç Eõ×»×$K÷_* A+ EõUçãTö Fe Eõ×» »Lç+ ]çêV G»çEõÝEõ XGç Gç]-LX» Ggç¾Tö A×» %ç×c÷[ýê_ %çãV` ×V×$K÷_* A+Vã» »çLî» Y»ç åFVç+ ×VÌ^ç» Eõç_Tö ]çêV G»çEõÝ %Ü™öfa±¼öç %ç×$K÷_* XGç GçCgTö åTöCg» A×Oô YÇy LãX½* A+ YÇy×Oô» åXç ×Eõc÷'_ åa+ a¶‘öãµù ×Y$K÷Tö =ä{F Eõ»ç c÷'[ý* 1497 FÊfTö $KÇ÷×Y]Zõç» ]ÊTÇöî c÷Ì^* åEõçãXç åEõçãXç aÇy+ åTöCgEõ c÷Töîç Eõ»ç éc÷×$K÷_ [ýÇ×_ãc÷ EõÌ^*

$KÇ÷§IËø]ÇIø

(×V×c÷IøÝÌ^ç»Lç 1497-1539)

Y»[ýwøÞ »Lç åTöCg» YÇy $KÇ÷§Iø]ÇIø ]c÷ç %çQÍö¶‘öã»ã» ×aec÷çaXTö [ýãc÷* åTöCg Ø‘öGï Xç»çÌ^S =Yç×Wý GÐc÷S Eõ»ç» Y»ç+ %çãc÷ç]» CY»Tö [ýÐç¡ùS» YÒ\öç[ý [ýÊ׈ù» EõUç [ýÇ×L[ý Yç×»b* åTöCg ×V×c÷Iø» Yç»» [ýEõTöçTö »çLWýçXÝ Yç×Tö×$K÷_ [ýçã[ý åTöCgEõ ×V×c÷IøÝÌ^ç »Lç »Lç å[ýç_ç éc÷×$K÷_* A+ Pöç+FX éX» [ýçXYçXÝ» G»çc÷» Y»ç »lùçãUï åTöCg AOôç GQÍö F³Vç+×$K÷_* [ý§ãTöç %çãc÷ç] å_çEõEõ åTöCg A+ Pöç+Tö aeØšöç×YTö Eõã»* 1504 FÊfTö %ç+Tö×XÌ^ç XGçaEõã_ ×[ýäVÐçc÷ Eõ»çTö åTöCg [ý» åGgçc÷ç+ %ç»Ó [ýÇRÍôçãGçcg÷ç+» åXTÊö±¼öTö AV_ éaXîEõ ×[ýäVÐçc÷ÝaEõ_Eõ V]X» [ýçã[ý Y×PöÌ^ç+×$K÷_* XGçaEõ_ ^LjùTö c÷çã»* åTöCgã_çãEõ %çãc÷ç] »Lçê_ AG»çEõÝ EõXîç ×[ýÌ^ç ×V 4Oôç c÷çTöÝ å^ìTÇöEõTö ×V×$K÷_* %çãc÷ç]Eõ [ý$K÷×» EÇõPöç»,H³Oôç %ç»Ó GçµùEõ_ç+ Eõ» ×c÷$Jôçã[ý %çG[ýRÍôç[ýê_ãEõç YÒ×Tö`ÒÓ×Tö ×V×$K÷_*

$JÇôOôÝÌ^çaEõ_» Y»çLÌ^

1510 FÊfTö åTöCg »çLîTö Eõ'Tö ×Eõ]çX ]çXÇc÷ %çä$K÷ ×c÷$Jôç[ý é_ åTöCgã_çEõEõ åEõTöã[ýç» åF_Tö ×[ý\öNþ Eõã»* 1502 FÊfTö åTöCg c÷ç[ýÇe »çLîC LÌ^ Eõã»*

1513 FÊfTö $JÇôOôÝÌ^ç» »Lç WýÝ» Xç»çÌ^ãS \öçã_]çX YVç×TöEõ éaXî %ç»Ó ^Ljù» Xçã¾ã» A+ »çLî %çyÔ]S Eõ×»×$K÷_* åTöCg» YVç×TöEõ éaXîaEõ_ ×VãFì]ÇFTö %çãc÷ç]» c÷çTöTö å[ýÌ^çêEõ Y»çØ™ö c÷Ì^* åXì[ýç×c÷XÝäOôçC ×$Jô»ç¾×Tö Xç]» Pöç+Tö a]Ç_ã‡û W[ýea c÷Ì^* A+Vã» $JÇôOôÝÌ^ç »Lç» VÇãÌ^çOôç %×\ö^çX [ýîUï åc÷ç¾çTö åTöCg Y_ç+ »lùç Yã»* $KÇ÷§Iø]ÇãIø A+[ýç» ]ÇIøFÐçe %ç»Ó Xç]Vçe %‡û_ %×WýEõç» Eõ×» AFX XG» açãL* WýÝ» Xç»çÌ^ãS ]ÇIøFÐçIø» »Lç» ac÷çÌ^ ×[ý$Jô»çTö YÒUã] åTöCg ac÷çÌ^ Eõ×»[ýê_ C_ç+×$K÷_* ×EõÜ™Çö [ýçX Yç»ç» ]ÇFÝÌ^ç_ ALX» =YãV`yÔã] åTöCg WýÝ»Xç»çÌ^SEõ ac÷çÌ^ XEõ×» \öç» å\ö×Oô ac÷Eõçã» $KÇ÷§Iø]ÇIø» _GTöãc÷ ×]yTöç Eõã»êG*

A+Vã» [ýç×c÷»» åEõçãXç ac÷çÌ^ åXçãYç¾ç $JÇôOôÝÌ^çaEõã_ åTöCgã_çEõ» åc÷»Ó¾ç »çLî YÇX» =ˆùç»» æ$Jôrôç ×Eõ$KÇ÷×VXê_ãEõ [ýçV ×VÌ^ç» ]Ç»EõTö 1520 FÊfTö ]ÇIøFÐçIøTö UEõç %çãc÷ç]» VÇGï %çyÔ]S Eõã»* A+ %Tö×EïõãTö %çyÔ]STö VÇGïTö UEõç %çãc÷ç] åaXçY×TöLX» ]ÊTÇöî c÷Ì^ %ç»Ó åTöCg» éaXîaEõã_ Y_ç+ éG LݾX»lùç Eõã»* Zõ_Tö, ]ÇFÝÌ^ç_aEõã_ %çãEõì %‡û_äOôç ×XL» c÷çTöê_ ×XãÌ^* +Ì^ç» VÇ[ý$K÷» ×Y$K÷Töãc÷ $K÷§Iø]ÇãIø $JÇôOôÝÌ^ç» ×[ý»Óãˆù AOôç XTÇöX %×\ö^çX $Jô_çÌ^* $JÇôOôÝÌ^çEõ A+Vã» YÒTöîçâ¼÷çX LXç[ýê_ $KÇ÷§Iø]ÇãIøãXç åEõã_+ VÇ[ý$K÷» a]Ì^ _ã_ åa+ ×[ýbãÌ^ [ýÇ»tÝa]Éc÷ ×X]çTö* æ$Jô$Jôç]ÇF» å]çc÷XçTö åc÷ç¾ç ^LjùTö $JÇô×OôÌ^çaEõ_ å[ýÌ^çêEõ c÷çã»* %çãc÷çã] åc÷»Ó¾ç %‡û_ YÇX» %×WýEõç» Eõ»ç» =Y×»C ×TöZõçC éX» å]çc÷Xçê_ãEõ %çm¾ç+ éG åa+ Pöç+Tö AOôç VÇGï açãL*

1523 FÊfTö $JÇô×OôÌ^çaEõã_ A+ VÇGï %çyÔ]S Eõ»çTö %çãc÷çã] YÒçSOôç×Eõ ^gÇL Eõã»* $KÇ÷§Iø]ÇãIø ×XãL AV_ éaXî é_ ×^×VXçFX $JÇô×OôÌ^ç+ VÇGï %çyÔ]S Eõ×»×$K÷_ åa+×VXç+ åa+ Pöç+ YçÌ^êG %ç»Ó åTöCgã_çEõEõ YÒTöîçFîçX Eõ×» $JÇô×OôÌ^ç »çL-Y×»Ì^ç_» aŽ×wø åaçS» å]EÇõ»Ý, åaçS» c÷çTöÝ %ç»Ó åaçS» $K÷ç×TöäOôç ×Vã_ãc÷ a×µù Eõ×»[ý [ýÇ×_ =wø» ×VãÌ^* $JÇôOôÝÌ^ç »Lç+ »çL-Y×»Ì^ç_» A+ aŽ×wø åEõ+Oôç ×V[ýê_ %]ç×Ü™ö åc÷ç¾çTö %çãEõì ^Ljù %绐ö c÷Ì^* `×VÌ^ç» C$Jô»» éX AFX» å]çc÷XçTö $JÇô×OôÌ^çaEõã_ \öç_Vã» åGçL YÇ×Tö é_×$K÷_ ^×VC %çãc÷çã] åTöCgã_çEõEõ å[ýÌ^çêEõ c÷»Ó¾çÌ^* %çãc÷çã] Xçã¾ã» Yç» éc÷ $JÇôOôÝÌ^çaEõ_Eõ éEõTöç»ç Yçc÷ç»ê_ãEõ ×Yä$K÷ ×Yä$K÷ åF×V ×XãÌ^* $JÇôOôÝÌ^çaEõã_ éG æ$JôìTöçX ($Jô³VÐ×G×») Yçc÷ç»Tö =äPö %ç»Ó Töç»Y»ç QöçIø» QöçIø» ×`_ Tö_ê_ [ýG»ç+ ×V %çãc÷ç]Eõ %çG[ýRÍôçTö [ýçWýç ×VãÌ^* A+Vã» a]ÇF» Y»ç $JÇôOôÝÌ^çaEõ_Eõ Y»ç×LTö Eõ»çäOôç %aö¾ å^X åV×F %çãc÷çã] [ýÇ×Wý Eõ×» åTöCgã_çEõEõ ×Y$K÷Zõç_» Y»ç %çyÔ]S» å^ç-Lç Eõã»* æ$JôìTöçX Yçc÷ç»» ×Y$K÷Zõç_äOôç %ç×$K÷_ %×Tö VÇGï]* ×EõÜ™Çö %çãc÷çã] ×X»ç` Xêc÷ G$K÷-_TöçEõ %ç`ÒÌ^ Eõ×» [ýGç+

[ýGç+ +Ì^ç» ×OôIø YçÌ^êG* $JÇôOôÝÌ^çaEõã_ A+ %Tö×EïõãTö %çyÔS]Tö å\ö[ýç-æ$JôEõç Fç+ å[ýGçã[ý×GêEõ LÇIø]ÇIøFç]ê_ (]UçVçe) Y_ç+ ^çÌ^* åa+ Pöç+ãTöç åTöCgã_çEõ %çãc÷ç]-%çyÔ]S» aX½ÆFÝX c÷Ì^* %çãc÷ç] åaXç» EõçQÍö» %çHçTöTö $JÇôOôÝÌ^ç »Lç» ]ÊTÇöî c÷Ì^* åTöCg» [ý»YÇy+ ×YTÊöc÷Töîç» YÒ×Töã`çWý _[ýê_ åF×V å^ç¾çTö åTöCgãEõç %çãc÷çã] c÷Töîç Eõã»* $JÇôOôÝÌ^çaEõã_ %ç»Ó ^gÇL XEõ×» Y_ç[ýê_ Wý»çTö %çãc÷çã] ×Yä$K÷ ×Yä$K÷ åF×V éG [ý§TöãEõ [ý³VÝ Eõã»* $JÇôOôÝÌ^ç »Lç» YçOô]çêVG»çEõÝ» [ýç×c÷ã» »çL-Y×»Ì^ç_» %çX aEõã_ç×OôãEõ %çãc÷çã] [ý³VÝ Eõã»* YçOô]çêVãÌ^ `yÓ» c÷çTöTö Y»çTöêEõ ]ÊTÇöîãÌ^+ æ`ÒÌ^ [ýÇ×_ ^ç×Pöã» FÇ×$Jô %ç±Ác÷Töîç Eõã»* ×[ýLÌ^Ý éaXîaEõã_ $JÇôOôÝÌ^ç %ç»Ó åTöCg» [ý»YÇy» EõOôç ]Ç» VÇOôç, »çLY×»Ì^ç_» aŽ×wø åaçS» å]EÇõ»Ý, åaçS» c÷çTöÝ %ç»Ó åaçS» $K÷ç×TöäOôçãEõ Wý×» \öçã_]çX ]Ç_î[ýçX [ýÌ^-[ýØ™Çö $KÇ÷§Iø]ÇIøEõ =Yc÷ç» ×VãÌ^êG* A+ ]Ç» VÇOôç $Jô»ç+ãVC ]׳V»ê_ å^ç¾ç FOôF×Oô» Tö_Tö YÇ×Tö åUç¾ç c÷Ì^ ^çãTö %çãc÷ç] »Lç+ ]׳V»ê_ ^çCgãTö A+ ]Ç» VÇOôç aVçÌ^ G$Jô×Eõ ^ç[ý Yçã»*

$JÇôOôÝÌ^ç »çLî A×TöÌ^ç %çãc÷ç]» %WýÝXê_ %ç×c÷_ %ç»Ó åa+ Pöç+FX \öç_Vã» `çaX Eõ×»[ýê_ `×VÌ^ç åFç¾ç åGçcg÷ç+ Xçã]ã» ALX »çLEõ¶ö‚ï$Jôç»Ý ×X^ÇNþ c÷'_* `×VÌ^ç åFç¾ç åGçcg÷ç+Eõ `×Nþ`ç_Ý Eõ×»[ý» [ýçã[ý H»Zõ_ÝÌ^ç éZõV» 300 LX %çãc÷ç]Eõ aY×»Ì^çã_ 12LX GçCg[ýÇRôçã» éaãTö GQÍöGçCg» Y»ç ×X `×VÌ^çTö YÒ×Töœöç Eõ»ç c÷'_* A+ éZõV» %ç»Ó AOôç V_Eõ ×V×c÷Iø» Yç»Tö Uç×Eõ[ýê_ ×VÌ^ç c÷'_* %çãc÷çã] $JÇôOôÝÌ^ç »çLY×»Ì^ç_» å_çEõaEõ_ãEõ Wý×» %XîçXî Qöç-QöçIø»ÝÌ^çaEõ_Eõ YçEõm×»ê_ ×X[[ýïçaX ×Vã_* %çXc÷çãTö×V `×VÌ^ç» Y»ç \öçã_]çX [ýÐç¡ùS %ç»Ó Eõ]ç» å_çEõ %çãc÷ç]» »çLWýçXÝê_ %Xç c÷'_* A+Vã» aEõã_çã[ýç» [ýî¾Øšöç Eõ×» $KÇ÷§Iø]ÇãIø $Jô»ç+ãVCê_ =\ö×Tö éG ×»EËõF[ýX Yç_X Eõ×»ã_*

×»EËõF[ýX» [ýSïXç

VÝHïLݾX _ç\ö» [ýçã[ý %çãc÷çã] ×»EËõF[ýX Yç_X Eõ×»×$K÷_ (×»EËõ-YÇSï--F[ýX--LݾX)* açWýç»SãTö »LçaEõã_ »çLYçOô %çã»çc÷S, åEõçãXç ×[ýYV» Eõç_ Xç+[ýç ×[ýLÌ^» ×Y$K÷Tö A+ =da¾ Yç_X Eõ»ç åVFç ^çÌ^* ×»EËõF[ýX» ×XÌ^] %ç×$K÷_ AãX Wý»S»f »Lç+ YÉSï açL-Yçã»ã» ×»EËõF[ýX» [ýçã[ý AFX YÝ»çTö [ýãc÷* åVCWýçXÝ, å]çc÷X %ç»Ó [ýç+_ÇIø Y׉øãTö (LXLçTöÝÌ^ YÇã»ç×c÷Tö, åLîç×TöbÝ) Wý¶ö‚ïYÇ×U» ]ãÜ—öã» Y×[ýy Eõ»ç YçXÝ »Lç» ]Ç»Tö Rôçã_* A+ YçXÝ »Lç» Gçã» [ýçG×» éG YÝ»çFXTö UEõç ZÇõOôçã» YÝ»ç» Tö_Tö ×UÌ^ ×V UEõç ]ÇFî [ýç+_ÇIø [ýç åLîç×TöbÝ» GçTö Yã»êG* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö »Lç+ ×Y×µù UEõç EõçãYç» %ç-%_áøç»a]Éc÷ ]ÇFî [ýç+_ÇIøEõ VçX ×V ×XãL %Xî açL-Yç» ×Yãµù* AãX Wý»S» ×»EËõF[ýX açWýç»S å_çãEõC YÒçÌ^ a»ÓaÇ»çêEõ Yç_X Eõ»ç åVFç éG×$K÷_* ×[ýã`bêEõ, åEõçãXç ×`£ YçXÝTö [ýÇ» G'å_ AãX Wý»ãS ×»EËõF[ýX Eõ»ç éc÷×$K÷_*

`×VÌ^çTö %`ç×Ü™ö

+Zõçã_ `×VÌ^ç» C$Jô»» Yçc÷ç»ÝÌ^ç %‡û_» ZÇõEõç†]ÇIø Xç]» ALX V_Y×TöãÌ^ `×VÌ^ç åFç¾ç åGçcg÷ç+Eõ %çyÔ]S Eõã»* ZÇõEõç†]ÇIøEõ Y»ç×LTö Eõ×» c÷Töîç Eõ»ç c÷Ì^* ×EõÜ™Çö ]ÊTÇöî» %çãGãÌ^ åTöCg ALX %çãc÷ç] åaXçY×TöEõ ^ç×Pöã» FÇ×$Jô ]ç×» éU ^çÌ^*%çX ALX V_Y×TöãÌ^ ØšöçXÝÌ^ V_Y×TöãÌ^ ¥³V Eõ×»[ýê_ +¬K÷ç XEõ×» »çL %ãÜ™öbYÇ»ê_ AG»çEõÝ EõXîç %çG[ýRÍôç+ [ý`îTöç Ø‘öÝEõç» Eõã»* 1525 FÊfTö $KÇ÷§Iø]ÇãIø ×XãL ×V×c÷Iøê_ éG aÝ]çÜ™ö »çLî c÷ç[ýÇe, ×V×c÷e %ç»Ó [ýX_ÇIø `çaX» [ýçã[ý åEõ+LX]çX ×[ýbÌ^ç ×X^ÇNþ Eõã»*

[ý»Yçy åGçcg÷ç+ YV[ýÝ» aÊ×rô

$KÇ÷×YeZõç Xç]» »LçLãX åTöCg» %Ü™öfa±¼öç ]çêV G»çEõÝ» FIøãTö XGç »çLîê_ Y×PöÌ^ç+ ×VÌ^ç» EõUç =ä{F %çä$K÷* XGçYçc÷ç»Tö ]çêVG»çEõÝãÌ^ A×Oô YÇyaÜ™öçX LX½ ×VãÌ^* ×`£×Oô» Xç] »Fç c÷Ì^ æ$K÷Iø_Çe* $KÇ÷§Iø]ÇãIø A+ _'»ç×Oô» GçTö aÇ_lùS åV×F Fç-F[ý» å_ç¾çTö Töç» LX½ »c÷aî C_ç+ Yã»* »Lç+ æ$K÷Iø_ÇIøEõ _GTö é_ %ç×c÷ åTöCg» [ýçã[ý [ý»Yçy åGçcg÷ç+ Xçã]ã» A×Oô XTÇöX YV[ýÝ» aÊ×rô Eõã»* A+ YV[ýÝ [ý»ãGçcg÷ç+ %ç»Ó [ýÇRÍôçãGçcg÷ç+» éaãTö a]]^ïîVç» [ýÇ×_ åEõç¾çTö A+ ×[ýbÌ^ç VÇLX %aÜ™Çörô c÷Ì^ %ç»Ó åTöCgã_çãEõ åTöCgã_çEõ» %WýÝX» åEõçãXç å_çEõãEõ A+ XTÇöX ×[ýbÌ^çLXEõ ×X×V[ýê_ ×PöEõ Eõã»* »Lç+ åTö×TöÌ^ç [ý»çc÷Ý, $JÇôOôÝÌ^ç %ç»Ó ]»çS å_çEõ åEõTöã[ýç»Eõ [ý»Yçy åGçcg÷ç+Eõ ×VãÌ^* A+ å_çEõaEõ_ %çG» ×[ýbÌ^ç ALX» %WýÝX Xç×$K÷_* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö »Lç+ »çLî» YÒWýçX YÒWýçX Qöç-QöçIø»ÝÌ^çaEõ_» AFX a\öç Yç×Tö æ$K÷Iø_ÇIøTö [ý»ãGçcg÷ç+ %ç»Ó [ýÇRÍôçãGçcg÷ç+» ]çLãTö AFX %çaXTö [ý×c÷[ýê_ ×V [ý»Yçy åGgçc÷ç+ YV[ýÝ» EõUç aV×» Eõã» %ç»Ó A+ YV %çX VÇLX ×[ýbÌ^ç» a]Eõlù [ýÇ×_ åHçbSç Eõã»*

Eõ$K÷ç»Ý ^Ljù

1526 FÊf» Xã\ö¶‘ö» ]çc÷Tö $KÇ÷§Iø]ÇãIø Eõ$Jôç»Ý» ×[ý»Óãˆù ^Ljù^çyç Eõ×» WýX×`׻㻠=Lç+ éG [ý»VÇ¾ç» YçÌ^êG* A+ Pöç+ãTö AOôç Gç-åWýç¾ç HçOô açãL* ]»×IøTö +Oôçã» AOôç VÉGï aç×L åTöCg TöçTö åEõ+[ýç×VãXç EõOôç+×$K÷_* Töç»×Y$K÷Tö åTöCg AV_ ^gÇLç»Ó _GTö é_ ]ç+c÷ç] [ýç EõçPöEõOôÝÌ^ç C_ç+×$K÷_êG* A+Vã» ^çCgãTö Qöç-QöçIø»ÝÌ^çaEõ_ c÷çTöÝTö =×Pö éG×$K÷_* ×EõÜ™Çö Eõ$Jôç»ÝaEõã_ åTöCgã_çEõEõ %Tö×EïõãTö %çyÔ]S Eõ×» 40 LX å_çEõ ×Xc÷Tö Eõ×»×$K÷_* Eõ$Jôç»ÝaEõã_ ]ç+c÷ç] YÇX» VF_ Eõ×»ã_* ×Yä$K÷, %çãc÷çã] %çãEõì ]ç» [ýç×µù ^gÇLTö X]çTö Eõ$Jôç»ÝaEõã_ åTöCgã_çEõEõ [ýçWýç ×V[ýê_ %lù] c÷'_* WýXÇ-EõçäQÍöã» ]ã»ç-LÝ=êEõ ^gÇL Eõ»ç Eõ$Jôç»ÝaEõã_ ^gÇLTö å[ýÌ^çêEõ lù×TöGÐØ™ö éc÷ Y_ç[ýê_ [ýçWýî c÷'_* %çãc÷çã] åTöCgã_çEõ» ×Yä$Jô ×Yä$Jô æ$Jôç$Jôç _ã_* Zõ_Tö YÇX» ^Ljù _GçTö Eõ$K÷ç»ÝaEõ_» [ý§ c÷ç×X c÷'_* AOôç ×[ý¾»SÝ]ãTö A+ ^LjùTö 1700 LX Eõ$Jôç»Ý éaXî ]ÊTÇöî]ÇFTö Y×»×$K÷_*

$JÇô×OôÌ^ç» ×[ýäVÐçc÷

1527 FÊf» %ç×V \öçGTö $JÇô×OôÌ^çaEõã_ ×[ýäVÐçc÷ Eõã»* åTöCgã_çEõ» ×[ýäVÐçc÷ V]X Eõ»ç c÷'_ ^×VC ×V×c÷IøÝÌ^ç åGçc÷çãÌ^ ×[ýäVÐçc÷Ý» c÷çTöTö YÒçS åc÷»Ó¾çã_*

]Ç$K÷_]çX» %çyÔ]S

AãEõ [ý$K÷»ãTö %çãc÷ç] »çLî åYçX YÒU][ýç»» [ýçã[ý ]Ç$K÷_]çãX %çyÔ]S Eõ×»ã_×c÷* [ýÇ»tÝa]Éc÷Tö ]Ç$K÷_]çX åaXçY×TöLX» Xçã]çä{F Xç+ %ç»Ó åTöCgEõ åEõ¾_ =LÝ» [ýÇ×_ =ä{F Eõ»ç éc÷ä$K÷* %çãc÷çã] aX½ÆF, åagç %ç»Ó [ýçCgZõç_» Y»ç %çyÔ]S Eõ×» A+ éaXîaEõ_Eõ Y»ç×LTö Eõã»* %çãc÷ç] åaXç+ [ýÇRÍôç+ éXê_ãEõ ]Ç$K÷_]çXEõ åF×V ×X åTöCgã_çEõ» Y»ç 40Oôç c÷çTöÝ %ç»Ó 20*40Oôç ]çX [ý»äOôçY Eõç×RÍô _Ì^* A+ ×[ýLÌ^ [ýçTöÛç Yç+ $KÇ÷§Iø]ÇãIø $K÷ç_çê_ %çG[ýç×RÍô %çãc÷* Töç»Y»ç AV_ éaXî Y×PöÌ^ç+ åTöCg VÇ+]Ç×S`Ý_ç VF_ Eõã»* [ýÇ»ç+ éX» å]çc÷XçTö AOôç VÇGï aç×L ZÇõ_[ýç»ÝTö AV_ éaXî »Fç c÷'_* A+ã[ýç» [ýî¾Øšöç» %Ü™öTö »Lç »çLWýçXÝê_ =\ö×Tö G'_* 1529 FÊfTö åTöCg %çãEõì $K÷ç_çê_ %ç×c÷ Töç» Y»ç Eõ_Iø %ç»Ó Qö[ý_Çê_ãEõ VÇOôç `EõTö éaXî[ýç×c÷XÝ æYÒ»S Eõã»* A+ ^LjùTö [ý³VÝ åc÷ç¾ç å_çEõaEõ_ %ç»Ó _ÇOôYçOô Eõ×» åYç¾ç [ýÌ^-[ýØ™Çöa]Éc÷ é_ »Lç+ ×XãL ×V×c÷Iøê_ =\ö×Tö ^çÌ^* [ý$K÷»» å`b» $KÇ÷OôÝÌ^çaEõã_ %çãEõì ×[ýäVÐçc÷ Eõ»çTö %çãc÷ç] éaXî+ åTöCgã_çEõEõ $Jô³VÐ×G×», VçeFçIø Y[[ýïTö,[ýСùYÇy, ×Qö[ýe %ç»Ó EÇõ׉ø_ éX» Yç»Tö YÇX» ^gÇLTö HOÇô¾çÌ^*

Eõ$Jôç»Ý» éaãTö YÇX» ^Ljù

1539 FÊfTö %çãc÷çã] ]»×IøTö %çãEõì åEõçPö ]çã»* +Ì^çãTö Eõ$Jôç»Ý »Lç FÇXFç»çãÌ^ FIø Eõ×» åTöCg» \öçãÌ^Eõ åVTö$JôçEõ %çãc÷ç]Eõ åF×V[ýê_ Y×PöÌ^çÌ^* ×Yä$K÷, ^Ljù _GçTö Eõ$Jôç»Ý åaXçY×Töãc÷ »STö Yã»* FÇXFç»Ó+ %çãc÷ç]» åEõTöã[ýç» Pöç+ å[ýVF_ Eõ»çê_ $KÇ÷§Iø]ÇIø» %çGã» Y»ç FIø =×Pö %ç×$K÷_* A×TöÌ^ç åTöCg» A+ %çyÔ]STö VÇmS FIø =×Pö åTöCgEõ AãaEõç ×V[ýê_ åTöCg AOôç `EõTö [ýç×c÷XÝ é_ WýX×`×»ãÌ^×V =Lç+ éG VÌ^çe %ç»Ó WýX×`×»» a†]Øšö_Tö =YXÝTö éc÷Ì^êG* ×XEõç Xç]» Pöç+Tö ×X`ç» \öçGTö %çãc÷çã] Eõ$Jôç»ÝEõ %çyÔ]S Eõ×» $Jôç×»CZõçã_ LÇ+ _Gç+ ×VãÌ^* Töç»×Y$K÷Tö %çãc÷çã] åV†XÇTöê_ %çG[ýçäRÍô* A+ Pöç+» Y»ç éaXîV_ VÇ\öçG VÇ\öçG Eõ×» WýX×`×»» åagç %ç»Ó [ýçC VÇãÌ^ç Zõçã_×V åTöCgã_çEõEõ %çG[ýç×RÍô[ýê_ ×VãÌ^* Eõ$Jôç»Ý» éaãTö %çX AFX ^Ljù _GçTö A+[ýçã»ç Eõ$Jôç»ÝaEõ_ ^LjùTö c÷çã»* %çãc÷çã] Eõ$Jôç»Ý» ×Yä$K÷ ×Yä$K÷ åF×V éX» [ýçCgYç»» ×Qö]çYÇ»Tö éU %çãc÷êG* Eõ$Jôç»Ý »Lç+ YÇãTöEõ» éaãTö Y_ç+ éG YÒçS»lùç Eõã»* $KÇ÷§Iø]ÇㆠåVC$JÇôIø Xçã]ã» ALX Eõ$Jôç»Ý åEgõç¾»Eõ »Lç YçãTö* åVC$JÇôãIø $KÇ÷§Iø]džê_ åTöCg» \öXÝãÌ^EõEõ ×[ýÌ^ç ×VãÌ^* %çãc÷ç] »Lç %ç»Ó Qöç-QöçIø»ÝÌ^çaEõ_ê_ åVTö$JÇôãIø \öçã_]çX =Yc÷ç» %çG[ýRÍôçÌ^*

]Ç$K÷_]çX» YÇX» %çyÔ]S

A+[ýç» ]Ç$K÷_]çXaEõã_ 50 FX ^Ljù Lçc÷çãLã» [ýСùYÇyãÌ^×V %çG[ýç×RÍô %c÷çTö %çãEõì %çãc÷ç]» éaãTö ^Ljù _çãG* åTö]×OôXTö åc÷ç¾ç ^LjùTö %çãc÷ç]aEõã_ LÌ^_ç\ö Eõã» %ç»Ó ]Ç$K÷_]çX åaXçY×TöãÌ^ ^Ljù» Lçc÷çLa]Éc÷ TöçãTö A×» éU åHgç»ç» ×Y×PöTö =×Pö Y_ç+ Yye ×VãÌ^* %çãc÷ç]aEõã_ +Ì^ç» ×Y$K÷Tö \ö»_Ý» Yç»» $K÷ç_ç %ç»Ó ×`Iø»ÝTö éaXî[ýç×c÷XÝ» $Jôç=×X YçãTö* ×`Iø»Ý Pöç+FX [ý»Yçy åGgçc÷ç+» %WýÝXTö %ç×$K÷_* ×Eõ$KÇ÷×VX» ]Ç»Tö ]Ç$K÷_]çX éaXî+ A+ Pöç+ %çyÔS] Eõ»çTö %çãc÷çã] åTöCgã_çEõEõ åF×V ×X XGgçC» FçG[ýÝLçX YçÌ^êG %ç»Ó åTöCgã_çEõ» åaXçY×Tö ×[ýOô ]c÷¶ö‚VEõ c÷Töîç Eõã»* ]Ç$K÷_]çX» Y»ç 50Oôç c÷çTöÝ, [ý§ã[ýç» [ý»äOôçY, [ý³VÇEõ %ç×V LŒ Eõ×» [ý»YçyãGgçc÷çãÌ^ åa+ã[ýç» $KÇ÷§Iø]džEõ ×VÌ^çTö åTöCg %×Tö aÜ™Çörô éc÷ åTöCgEõ YÇ»•ÊõTö Eõã»* »Lç+ [ý»YçyãGgçc÷ç+» [ýçã[ý LçEõL]EõêEõ ×»EõF»S Yç×Tö[ýê_ãEõç %çãV` ×VãÌ^*

1532 FÊf» A×YÒ_ ]çc÷Tö TÇö[[ýïEõ Xç]» ALX ]Ç$K÷_]çX åaXçY×TöãÌ^ 30Oôç c÷çTöÝ, 1000 åHgç»ç %ç»Ó [ý§aeFîEõ [ý»äOôçY, [ý³VÇEõ %ç»Ó YVç×TöEõ éaãXîã» aÇa×€Tö éc÷ ×`Iø×»Tö %çãc÷ç]» VÇGï» ×[ýY»ÝãTö $Jôç=×X YçãTö×c÷* [ýçTö×» Yç+ $KÇ÷§Iø]ÇãIø åTöCg» YÇy $K÷Eõã_IøEõ AV_ éaXîã» ×`Iø×»ê_ Y×PöÌ^ç+ ×XãL %çX AOôç V_» åXTÊö±¼ö Eõ×» $K÷ç_çê_ %çG[ýçäRÍô* \öçã_]çX ×VX Wý×» [ýçc÷» Yç×Tö UEõç» ×Y$K÷ãTöç ]Ç$K÷_]çX» Ylù» Y»ç %çyÔ]S» AãEõç =]Hç] åXãV×F åLîç×TöbÝ» c÷çEõ[ý$JôX Xç]ç×X $KÇ÷Eõã_ãIø [ýСùYÇy Yç» éc÷ ]Ç$K÷_]çXaEõ_Eõ %çyÔ]S Eõã»êG* ]Ç$K÷_]çX» c÷çTöTö $KÇ÷Eõã_Iø å[ýÌ^çêEõ c÷çã»* åTöCg» 8LX åaXçY×TöEõ ]Ç$K÷_]çXaEõã_ \öWý Eõã» %ç»Ó åTöCg ×XãLC [ý» å[ýÌ^çêEõ %çc÷Tö c÷Ì^* %çãc÷ç]aEõã_ $K÷ç_çê_ ×Y$Jô §§g×Eõ %ç×c÷ %çãEõì ^gÇL» [ýçã[ý açLÇ c÷Ì^* A+[ýç» åTöCgã_çEõ» YÒWýçX åaXçY×Tö %ç×$K÷_ [ý»YçyãGçc÷ç+* [ýç×»bçEõç_ãTöç ]Ç$K÷_]çãX Eõ×_Ì^ç[ý»Tö [ýçc÷» Yç×Tö EõOôçÌ^* åa+ åEõ+]çc÷Tö åTöCgã_çãEõ [ýСùYÇyTö 7FX `yÓ» XçCg Wý»çäOôçã¾+ A+ a]Ì^ä$K÷ç¾_ç» AEõ]çy =ä{Fã^çGî HOôXç %ç×$K÷_* %ãkôç[ý» ]çc÷Tö åTöCgã_çãEõ ×H_çWýç»ÝTö ^gÇL» [ýçã[ý %çF»ç Eõã»* Xã[ý¶‘ö» ]çc÷Tö $KÇ÷Eõã_ãIø Gç OôIøç+ %çãEõì $K÷ç_ç» Y»ç ^gÇL» å^ç-Lç Eõ×» UçãEõçãTö ]Ç$K÷_]çXêaXî+ åTöCgEõ %çm×» Wýã»×c÷* åTöCgã_çãEõ %ç×c÷ VÇGï» [ýç×c÷»Tö H» AOôçTö LÇ+ _Gç+ ×VãÌ^* VÇGï» ×\öTö»ê_ åaç]ç[ýê_ æ$Jôrôç Eõ»çTö %çãc÷çã] åTöCgã_çEõ» GçTö =Tö_ç YçXÝ Rôç×_[ýê_ _ã_* Zõ_Tö åTöCgã_çEõ ×Y$K÷ §§×Eõ[ýê_ [ýçWýî c÷Ì^* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö %çãc÷çã] ]Ç$K÷_]çX %`Ÿçã»çc÷Ý aEõ_Eõ åF×V ×XÌ^çTö åTöCgã_çEõ» åGç_³VçL [ýç×c÷XÝäOôç %çG[ýç×RÍô %ç×c÷ %çãc÷ç]» c÷çTöÝ×[ý_çEõEõ ×[ý}çÜ™ö Eõã»* c÷çTöÝã[ýç» å^×X åTö×X Y_ç[ýê_ Wý»çTö %çãc÷ç]» ×[ýØ™ö» lù×Tö c÷Ì^* +Ì^ç» Y»[ýwøÞ VÇOôç %×\ö^çXTö ]Ç$K÷_]çXaEõ_ LÌ^Ý c÷Ì^* %¾ã`bTö, ^Ljù» G×Tö a_×X c÷Ì^* 1533 FÊf» ]ç$JôÛ ]çc÷Tö VÇ+]Ç×S×`_ç» C$Jô»» AEõ åXì %×\ö^çXTö %çãc÷çã] ×[ý»çOô açZõ_î _ç\ö Eõã»* [ý†ç_ %ç»Ó TöçLÇ Xç]» VÇLX åaXçY×TöãEõ Wý×» [ý§ã[ýç»

]Ç$K÷_]çX éaXîEõ %çãc÷çã] [ýWý Eõã»* [ýÇ»tÝa]Éc÷» ]ãTö ]Ç$K÷_]çX %çyÔ]SEõç»ÝaEõã_ A+ ^gÇLTö 1500» Y»ç 2500 é_ãEõ éaXî åc÷»Ó¾çÌ^* TöVÇY×», åTöCgã_çEõ» 22FX ^Ljù Lçc÷çL %ç»Ó \öçã_]çX [ý³VÇEõ LŒ Eõ»ç c÷Ì^*

×EõÜ™Çö ×Y$K÷×VXç+ §ä$K÷+X Fgç+ AOôç c÷çTöÝ,100 åHgç»ç %ç»Ó 500 YVç×TöãEõã» TÇö[[ýïEõ» _G _çãG×c÷* A+[ýç» TÇö[[ýïãEõ ×QöyÔç éX» å]çc÷XçTö $Jôç=×X YçãTö* %çXc÷çãTö, éXFX» %çXäOôç Yç»Tö %çãc÷çã]C åTöCgã_çEõ» ×`×[ý»» FÇOôç åYçTöç åVFç ^çÌ^* A+Vã» VÇãÌ^ç Ylù+ éX» VÇãÌ^çYçã» åEõ+[ýç]çc÷ LÇ×» ]ÇFç]Ç×FêEõ +Vã_ ×aV_» Y»ç å»c÷»ÖY $Jôç+ UçãEõ A+Vã» é» é» %ç]×X _ç×G %¾ã`bTö %çãc÷çã] `yÓEõ %çyÔ]S Eõã»* åEõ+[ýçFãXç ^gÇLTö ]Ç$K÷_]çXaEõ_ Y»çØ™ö c÷Ì^* å`b»FX ^Ljù \ö»_Ý» Yç»Tö éc÷×$K÷_* +Zõçã_ ]Ç$K÷_]çX aEõ_» \öçã_]çX c÷çTöÝ %ç»Ó åHgç»ç å[ýçEõçYçXÝTö åaç]ç+ %çWýç åYçTö å^ç¾çTö åTöCgã_çEõ» ×`×[ý»Tö AEõ §_ØšöÇ_ÝÌ^ç Y×»ã¾`» aÊ×rô c÷Ì^* G×Tö ×[ýb] åV×F TÇö[[ýïãEõ ×XãL+ åGç_³VçL [ýç×c÷XÝ» åXTÊö±¼ö ×V×$K÷_ ^×VC AãEõç Zõ_ XçYçã_* AQöç_ ^ç×Pöã» ×[ýˆù éc÷ TÇö[[ýïEõ [ýçG×» Y»çTö ]Ç$K÷_]çX éaXîV_» Y»çLÌ^» [ýçOô YÒ`Ø™ö éc÷ Yã»* %çãc÷çã] A+[ýç» A+ éaXîaEõ_Eõ Eõ»ãTöç¾ç éXê_ãEõ åF×V éU %çãc÷* A+ ×[ýLÌ^ ^ÇG]ÝÌ^ç Eõ×»[ýê_ %çãc÷ç] åaXçY×TöãÌ^ åa+ Pöç+Tö AOôç ]׳V» açãL %ç»Ó YÇFÇ»Ý F³VçÌ^* H»ê_ å^ç¾ç» %çãGãÌ^ åaXçY×TöLãX åGìQÍö» »çLîê_ =Yc÷ç» Y×PöÌ^ç+×$K÷_* ×[ý×X]Ì^Tö åGìQÍö» »Lç+ %çãc÷ç] »Lçê_ AG»çEõÝ EõXîç VçX Eõ×»×$K÷_* A+ HOôXç» Y»ç A+äOôçã¾+ YÒTöÝÌ^]çX c÷Ì^ å^, %a] %çyÔ]S Eõ»ç ]Ç$K÷_]çX %çyÔ]SEõç»ÝaEõ_Eõ [ý†» X[ýçã[ý Y×PöC¾ç Xç×$K÷_* åa+ a]Ì^Tö [ý†» C$Jôã» YçLã» [ý§ã[ýç» ]Ç$K÷_]çX å_çEõ %ç×$K÷_* åTöCgã_çEõ» V_Y×Töã[ýçã» %'Tö Tö'Tö ^Ljù Eõ×» ZÇõ×»×$K÷_* %çãc÷ç] »çLî %çyÔ]SEõç»Ý aEõã_ç å[ýçWýEõã»ç $JôÛç» [ýç ]ÇFÝÌ^ç_ å_çEõãc÷ %ç×$K÷_*

%çãc÷ç] éaXî+ åF×V éG §ä$K÷+X$K÷çc÷Eõ Wý×» c÷Töîç Eõ×»×$K÷_* AEõ [ýÇLX Y×»]çS» åaçS-»ÖY» =Y×»C 28Oôç c÷çTöÝ,850Oôç åHgç»ç, \öçã_]çX ×c÷ê_ %ç»Ó Fç» [ýç»ÓV %çãc÷ç]» c÷çTöTö Y×»×$K÷_* A+ %çOôç+ã[ýç» [ýØ™Çö »LçEõ ×VÌ^çTö »Lç+ åHgç»ç %ç»Ó c÷çTöÝã[ýç» Qöç-QöçIø»ÝÌ^çaEõ_» ]çLTö \öçG Eõ×» ×V×$K÷_. +Ì^ç» ×Y$K÷Tö »Lç+ ×V×c÷Iø» »çLWýçXÝê_ =\ö×Tö éG ×»EËõF[ýX YçãTö* Töç» ×Y$K÷Tö åTöCg $Jô»ç+ãVCê_ éG ]ÊTöEõaEõ_» Xç]Tö VçX-=$K÷Gïç Eõ×» åV[ýTöçaEõ_ê_ YÉLç %çG[ýRÍôçÌ^* TÇö[[ýïEõ» EõOôç ]Ç»äOôç $Jô»ç+ãVC Yçc÷ç»» ×OôIøTö YÇ×Tö åUç¾ç c÷Ì^*

A+ ^Ljù» ×Y$K÷» Y»ç %çãc÷çã] ^gÇLTö %çäGÂÌ^çØ—ö [ýî¾c÷ç» Eõ×»[ýê_ _Ì^* +Ì^ç» %çGê_ãEõ %çãc÷çã] åEõ¾_ Töã»ç¾ç_, ^ç×Pö, WýXÇ- EõçQÍöã»ãc÷ ^Ljù Eõ×»×$K÷_* A+ ^LjùTö [ý³VÝ åc÷ç¾ç ]Ç$K÷_]çX aEõ_Eõ %çãc÷ç] »çLî» ×[ý×\ö~ Pöç+Tö aeØšöç×YTö Eõ»ç éc÷×$K÷_* YÇ»×S aç×c÷Töî ]ãTö A+ å_çEõaEõ_Eõ YÒU]ãTö »Lç» c÷çTöÝ`ç_» Eõç»ãS Hgçc÷ Eõç×Oô[ýê_ ×VÌ^ç éc÷×$K÷_. ×EõÜ™Çö A+ Eõç]Tö åTöCgã_çEõ %×Tö %XÇY^ÇNþ [ýÇ×_ ×[ýã[ý×$JôTö c÷'_* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö åF×Tö YUç»Tö Eõç]Tö _ãGç¾çãTöç TöêU[ý$Jô c÷'_* åF×Tö» Eõç] XLXç A+ å_çEõaEõã_ ]ç×Oô $Jôc÷ Eõ×» TöçTö `aî _ãGç¾ç» Y×»¾ãwïø ]ç×OôTö `aî åY_ç+ Töç» CY»Tö å[ýçEõç]ç×Oô %ç×X Rôç×_ ×VÌ^ç åVFç G'_* %TöÝœö éc÷ %çãc÷çã] åTöCgã_çEõEõ FOÇô¾ç[ýê_ A×» ×VÌ^çTö A+ ]çXÇc÷ã[ýçã» A×TöÌ^ç ×XL» +¬K÷çXÇa×» Egõçc÷-×YTö_» Eõç] Eõ×»[ýê_ Wý×»ã_* A+ Eõç]äOôç [ýe`çXÇyÔã] Eõ×»[ýê_ å_ç¾çTö åTöCeã_çEõ» [ýe`Wý» aEõã_ ]»ÝÌ^ç Xç] Yçã_* %ç×LãEõçY×Tö A+ ]»ÝÌ^çã_çEõEõ åV×F[ýê_ åYç¾ç ^çÌ^*

G»Ó» å[ý]ç»

1534 FÊfTö %a]Tö A×[ýWý G»Ó» å[ý]çã» åVFç ×VãÌ^* A+ »çLîTö %çãGãÌ^ G»Ó×[ý_çEõ» åEõ×TöÌ^çC AãX å[ý]ç» åc÷ç¾ç Xç×$K÷_* %¾ã`î, [ýTöÛ]çãX ]çãL-a]ãÌ^ AãX å[ý]ç» åXçãc÷ç¾ç Xc÷Ì^* A+ å[ý]ç»Tö [ý§ aeFîEõ G»Ó-Gç+» ]ÊTÇöî éc÷×$K÷_*

XGç» ×[ý»Óãˆù %×\ö^çX

1535 %ç»Ó 1536 FÊfTö %çãc÷ç]» éaãTö Fç]Lçe, Töç[ý_Çe %ç»Ó Xç]$Jôçe XGçaEõ_» ×[ý[ýçV _çãG* ]Ç$K÷_]çXaEõ_» ×[ý»Óãˆù åc÷ç¾ç ^Ljùa]Éc÷Tö aÇXç] %€Ûç $KÇ÷§Iø]ÇIø-YÇy $KÇ÷Eõã_ãIø A+ %×\ö^çX» åXTÊö±¼ö Eõã»* Fç]Lçe XGçaEõã_ AOôç ×]UÇX %çG[ýRÍôç+ `ÝäHÐ+ %çãc÷ç]» éaãTö a×µù Eõ×»ã_* ×EõÜ™Çö Töç[ý_Çe %ç»Ó Xç]$Jôçe XGçaEõã_ %çãc÷ç]Eõ ×Y$K÷Zõç_» Y»ç %çyÔ]S Eõ×» 4Oôç [ý³VÇEõ Eõç×RÍô ×X×$K÷_* ×Y$K÷ê_ %¾ã`î åTöCgã_çãEõC %çãc÷ç]» [ý`îTöç Ø‘öÝEõç» Eõ×» [ý³VÇEõ åEõ+Oôç C\öOôç+ ×VãÌ^*

WýX×`×»» Yç»Tö Eõ$Jôç»ÝaEõ_» Y»çLÌ^

+×Tö]ãWýî Eõ$Jôç»Ý »Lç åVC$JÇôãIø %çãEõì %çãc÷ç]» ×[ýã»çWýÝTöç Eõ×»[ýê_ _Ì^* åTöCg» ×[ý»Óãˆù »Lç+ AV_ éaXî Y×PöÌ^çÌ^* WýX×`×»» Xç]×X %‡û_» ]»×Iøê_ãEõ »Lç+ ×XãL A+ V_» åXTÊö±¼ö Eõã»* Töç» Y»ç V_äOôç c÷ç]êV éc÷ [ýXZÇõ YçÌ^êG* [ýXZÇõ» Y»ç éaXîaEõã_ VÌ^çeêX» VÇã^ç Yçã»×V %çG[ýç×RÍô[ýê_ Wýã»* VÌ^çIø» åagçYçã»×V å^ç¾ç V_äOôçã¾ Eõ$Jôç»Ý×[ý_çEõEõ åF×V ×XãÌ^* ×EõÜ™Çö [ýgçCYçã»×V å^ç¾ç V_äOôçã¾ %ç»Ó éaXî %c÷çê_ ×Eõ$KÇ÷×VX [ýçOô $Jôç+ Töç» ×Y$K÷Töãc÷ %çm¾ç[ýê_ Wýã»* åTöCgã_çãEõC Eõ$K÷ç»ÝaEõ_Eõ %çgTö»ç+ Y×PöÌ^çÌ^* Eõ$Jôç»ÝaEõ_» [ý§ãTöç WýX-LX c÷ç×X c÷Ì^* åVC$KÇ÷Iø Y_ç+ éG YÒUã] éV]ç»Ý Y[[ýïTö» CY»Tö UEõç VÇGïTö _ÇEõç+×$K÷_ ^×VC %çãc÷ç]aEõ_ WýX×`×»ê_ %çG[ýç×RÍô %c÷çTö YÒUã] å_†Ç» %ç»Ó Töç» ×Y$K÷Tö åTöCg» ×XL »çLWýçXÝ ×Qö]çYÇ» YçÌ^êG*

%çãc÷ç]aEõã_ éG ×Qö]çYÇ» Cã_ç¾çTö åVC$KÇ÷Iø Töç»Y»ç Y_ç+ ^çÌ^* åVC$KÇ÷Iø» ]çEõ %ç»Ó ×Tö×XG»çEõÝ »çLEÇõ¾g»ÝEõ »çLWýçXÝTö Yç+ %çãc÷çã] ]çEõ G»çEõÝEõ c÷Töîç Eõ×» EÇõ¾g»Ý åEõ+G»çEõÝEõ $KÇ÷§Iø]ÇIø» »çL %ãÜ™öbYÇ»ê_ Y×PöÌ^ç+ ×VãÌ^* åVC$KÇ÷Iø» ×Yä$K÷ ×Yä$K÷ éG %çãc÷çã] %¾ã`bTö åTöCgEõ LIø]ç»IøTö Wýã»êG* åTöCg» EõOôç ]Ç»äOôç %çãc÷ç] »LçEõ %ç×X ×VÌ^çTö »Lç+ ]Ç»äOôç $Jô»ç+ãVC Yçc÷ç»Tö YÇ×Tö U[ýê_ EõÌ^* A+Vã» %çãc÷çã] aEõã_çã[ýç» YÒTöîçâ¼÷çX» a]Ç×$JôTö =wø» ×V WýX×`×»» a]Tö_» =Y×»C Eõ_Iø» =wø»» Eõ$Jôç»Ý »Lç» »çLî‡ûã_ç VF_ê_ ×XãÌ^* YÒEÊõTöYãlù %çãc÷çã] WýX×`×»» A+ %‡û_äOôç VF»_ [ýçã[ý Eõç×c÷XÝC ]X Eõ»ç Xç×$K÷_* ×Eõ$KÇ÷×VX» ×Y$K÷Tö A+ %‡û_äOôç c÷ç×[ý-[ýX×Xã» %çãEõì RôçEõ Y»çãc÷ åVFç éG×$K÷_. +Ì^ç» ×Y$K÷Tö »çLWýçXÝê_ =\ö×Tö éG »Lç+ YÒ$Jô×_Tö ×XÌ^]çXÇa×» ]ÊTöaEõ_» [ýçã[ý YÉLç, åV¾Töç» Xç]Tö =$K÷Gïç %çG[ýRÍôç+×$K÷_* =ä{Fã^çGî å^, A+ ^gÇLTö %çãc÷ç] %ç»Ó Eõ$K÷ç»Ý =\öãÌ^ ×c÷ê_ [ýî¾c÷ç» Eõ×»×$K÷_*

åEõç$Jô %ç»Ó ]×SYÇ»Ý »Lç» éaãTö %çãc÷ç]» a¶‘öµù

1537 FÊfTö åEõç$Jô »Lç ×[ý`Ÿ×aec÷ %ç»Ó åTöCg» \öçãÌ^Eõ %çãc÷ç] »LçEõ açlùçTö Eõ×» [ý§ãTöç =Yc÷ç» %çG[ýRÍôç+×$K÷_* YÒTÇöîwø»Tö %çãc÷ç] »LçãÌ^ç \öçã_]çX =Yc÷ç» ×V éaXî-aç]Ü™ö éaãTö VÇãÌ^çãEõ ×XL »çLîê_ãEõ %çG[ýRÍôç+ éU aX½çX LXç+×$K÷_*

$KÇ÷§Iø]ÇIøEõ c÷Töîç

$KÇ÷§Iø]ÇIø %ç»Ó YÇy $KÇ÷Eõã_Iø» ]çLTö a¶‘öµù ×VãX ×VãX å[ýÌ^çê_ Rôç_ FçÌ^* Eõ$K÷ç»Ý »çLEgÇõ¾»Ý åEõ+G»çEõÝEõ $KÇ÷§Iø]ÇãIø ×XãL ×[ýÌ^ç Eõ×»[ýê_ Yç×Iø×$K÷_* ×EõÜ™Çö åV=TöçãEõ ×XãL EÇõ¾g»Ý åEõ+[ýçG»çEõÝEõ »ç×F åUç¾çTö $KÇ÷Eõã_ãIø ]]ïçc÷Tö c÷Ì^* Töçã»çY×» A[ýç» $KÇ÷Eõã_ãIø åV=TöçEõEõ åVFç Eõ×»[ýê_ %ç×c÷ åTöCg» YÒ×Tö YÒ$Jô×_Tö aX½çX X^$JôçTö åTöCg» FIø =×Pö %ç×$K÷_* %çX A[ýç» %çãEõì EÇõEÇõ»ç-^gÇL é_ åV=TöçEõ YÇãTöEõ» AFdzVç _çãG* ]Ç$K÷_]çX» %çyÔ]S» a]Ì^Tö `yÓ» _G _Gç [ýÇ×_ $KÇ÷§Iø]ÇãIø $KÇ÷Eõã_IøEõ AãXÌ^C aã³Vc÷ Eõ×»×$K÷_* A×TöÌ^ç A+ aã³Vc÷ %ç»Ó [ýç×RÍô_* AãXã[ýç» Eõç»SãTö $K÷Eõã_ãIø A+[ýç» åVF åVFêEõãÌ^ åV=TöçEõ» ×[ýã»çWýÝ éc÷ =×Pö_* »Lç+ $KÇ÷Eõã_Iø» Y»ç ×[ýYV %ç×c÷[ý Yçã» [ýÇ×_ `áøç Eõ×» $KÇ÷Eõã_Iø» ]çEõEõ åEõçãXç ×[ý`ŸçaHçOôEõTöç XEõã» [ýÇ×_ `YTö FǾç+×$K÷_* »çSÝãÌ^C YçXÝTö c÷çTö LÇ[ýÇ×»Ì^ç+ `YTö Fç+×$K÷_* ×Yä$K÷, 1539 FÊfTö $KÇ÷Eõã_ãIø »×Tö»ç] Xçã]ã» ALX Eõ$K÷ç»Ý _m¾çEõ ]ãX ]ãX »Lç» å`ç¾×X åEõçPöçTö aÇ]Ǿç+ ×V £+ UEõç %¾ØšöçãTö åTöCgEõ Töã»ç¾çã_ã» FÇ×$Jô c÷Töîç Eõã»ç¾çÌ^* c÷TöîçEõç»ÝLãX Y_ç[ýê_ æ$Jôrôç Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö »çLEõçã»Iø» »FÝÌ^çaEõã_ åTöCgEõ Wý×» ]ç×» åY_çÌ^*

åTöCg» $Jô×»y %ç»Ó açZõ_î» ]É_îçÌ^X

A+Vã» 42 [ý$K÷» Wý×» »çL±¼ö Eõ»ç $KÇ÷§Iø]ÇIø» é[ý×$JôyYÉSï »çL±¼ö» %Ü™ö Yã»* åTöCg ALX ×X\öÞEõ, YÒLç[ýda_ %ç»Ó a[[ýïmSaŽ~ »Lç %ç×$K÷_* »çL±¼ö æ$Jôì×Vã` ×[ýØ™öç×»Tö éc÷×$K÷_* $JÇôOôÝÌ^çaEõ_Eõ åTöCg Y»çØ™ö Eõ×»×$K÷_* `×VÌ^ç %ç»Ó ×V×c÷Iø» Yç»Tö %çãc÷ç]» ×[ýbÌ^çaEõ_Eõ ×X^Ç×Nþ ×V åTöCg a]GÐ \ÉöF‰ø» CY»Tö YÒ\Éö±¼ö ×[ýØ™öç» Eõ×»×$K÷_* A+ Pöç+Tö åTöCg \öçã_]çX %çãc÷ç] Y×»Ì^ç_Eõ Uç×Eõ[ýê_ ×V×$K÷_* åTöCg åa+Eõç_Tö aHãX éc÷ UEõç XGçaEõ_» %çyÔ]S YÒ×Töc÷Tö Eõ×»×$K÷_* Eõ$K÷ç»ÝaEõ_» lù]Töç F[[ýï Eõ×» »çLWýçXÝ ×Qö]çYÇ» VÇ[ýç»êEõ %×WýEõç» Eõ×» $K÷§Iø]ÇãIø åTöCg» [ýç§[ý_» Y×»$JôÌ^ ×V×$K÷_* WýX×`×»» Xç]×X %‡û_ æ$Jôç¾ç-×$JôTöç Eõ×»[ýê_ åTöCg ]»×IøãFç¾ç åGgçc÷ç+» YV aÊ×rô Eõ×»×$K÷_* [ýTöÛ]çX» XGçCg» AEõ [ýÇLX %e` åTöCg »çLî» %Ü™öGïTö %ç×$K÷_* åTöCg ×Tö×X[ýç» ]Ç$K÷_]çX» %çyÔ]S CZõ»ç+ åY_ç[ýê_ãEõç alù] éc÷×$K÷_*

åTöCg YÒLç» aç]ç×LEõ LݾX» YÒ×TöC $JôEÇõ ×V×$K÷_* YÒLçaEõ_Eõ ×[ý×\ö~ åF_Tö \öçG Eõ»ç éc÷×$K÷_* $JÇô×OôÌ^ç »çLî %XîçXî Pöç+» Y»ç åTöCg Eõç×»Eõ»Ý ×[ýVîçTö YçGïTö å_çEõ %ç×X ×XL »çLîTö aeØšöçYX Eõ×»×$K÷_* åTöCg YÉ[[ýï» 'åLç×\öÌ^çX'Yˆù×Töã» bçPöÝ [ý$K÷ã»ã» GSXç Eõ×» $JôX-Töç×»F =×_C¾ç ×XÌ^]» Pöç+Tö ×c÷³VÇaEõ_» `EõçŒ GÐc÷S Eõã»*

Wý¶ö‚ï» ålùyãTöç $KÇ÷§Iø]ÇIø» »çL±¼öEõç_ ×[ýã`b\öçã[ý =ä{Fã^çGî* [ýÐç¡ùSaEõ_» yÔ][ýˆùÛ]çX YÒ\öç¾» =Y×»C åTöCg» »çL±¼öEõç_Tö é[ýbÕ¾ ae•õç»Eõ `ÒÝ]Ü™ö `áø»ãV¾» YÒ\öç¾ ×[ýØ™öç×»Tö åc÷ç¾ç åVFç ^çÌ^*

$KÇ÷Eõã_e]ÇIø

1539-1552

×YTÊö c÷Ü™öç $KÇ÷Eõã_e]ÇIø A+[ýç» »Lç c÷Ì^* åTöCg GQÍöGçCgTö »çLWýçXÝ YTöç [ýçã[ý åTöCgEõ GQÍöGAÕç »Lç å[ýç_ç éc÷×$K÷_* »Lç+ ×YTÊö c÷Töîç» ålùyTö åTöCg» \Éö×]Eõç ^çãTö åEõçãXC G] XçYçÌ^ Töç» [ýçã[ý »LçEõ c÷TöîçEõç»ÝLX» \öçãÌ^EõEõ ]ÊTÇöîV‰ø ×V×$K÷_* »çL±¼ö» %绐öSÝTö åTöCg Eõ$K÷ç»Ý» Y»ç XTÇöXêEõ å_ç¾ç »çLîFXTö YÒçãÌ^ \Çö]Ç×Eõ ]ç×»×$K÷_* åTöCg A+ »çLîTö AOôç aÇ×Øšö» »çL±¼ö $Jô_ç[ýê_ ×[ý$Jôç×»×$K÷_* Eõ×Y_Ý %‡û_» åEõ+LX]çX \ÉöAÕç+ A+ Eõç^ïîTö c÷Eõç-[ýçWýç Eõ»ç» [ýçã[ý åTöCg åa+ å_çEõaEõ_Eõ Töç» Y»ç %ç×X »çLWýçXÝ» C$Jô»Tö Uç×Eõ[ýê_ ×V åTöCgã_çEõ» CY»$Jô æ$JôçEõç VÊ×rô »çãF*

åEõç$Jô» éaãTö `yÓTöç

1542 FÊfTö $JÇô×OôÌ^çaEõ_» %çyÔ]S» EõUç [ýÇ»tÝTö =ä{F %çä$K÷* ×EõÜ™Çö åTöCg» ×VXTö åEõç$Jô %çyÔ]S» Eõç»S a¶‘öãµù [ýÇ»tÝa]Éc÷ ×X]çTö* $JÇôEõã_e]ÇIø» ×VXTö åEõç$JôaEõã_ åEõ+[ýç[ýçã»ç åTöCg» »çLî %çyÔ]S Eõã»* 1546 FÊfTö åEõç$Jô »Lç X»Xç»çS» \öçãÌ^Eõ åaXçY×Tö £zõW[ýL [ýç ×$Jô_ç»çãÌ^ [ýСùYÇy» =wø» Yçã»×V ×QöyÔç+ éXê_ãEõ %çG[ýç×RÍô éG %çãc÷ç]» ]ÇFç]Ç×F éc÷×$K÷_êG* åEõç$Jô» WýXÇEõçQÍö» %çyÔ]S» %çGTö %çãc÷ç] Qöç-QöçIø»ÝÌ^ç aEõ_ ×Töלö[ý åXç¾ç×» Y_ç+ éG×$K÷_* TöçãEõ åV×F %çãc÷ç] éaXîaEõ_ æ$JôãV×_-å\öãV×_ éc÷×$K÷_* åEõçä$Jô åTöCgã_çEõEõ åF×V ×X LçãEõ LçãEõ c÷Töîç Eõ×»×$K÷_* A+ ^çyçTö »lùç åYç¾ç %çãc÷ç] ^ÇLç»Ó aEõã_ F»†ç Xç]» Pöç+Tö AEõãGçOô éc÷ Töç» Y»ç Eõ×_Ì^ç[ý» C_çÌ^êG* +Ì^çãTö %ç»Ó AFX ^gÇL _çãG* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö %çãc÷ç]aEõã_ $K÷ç_ç Xç]» Pöç+Tö AEõãGçOô åc÷ç¾çTö TöçãTöç åEõçä$Jô éG åTöCgã_çEõEõ %çyÔ]S Eõ×» EÇõ×»LX ×[ýbÌ^çEõ ×XWýX Eõã»* Zõ_Tö %çãc÷çã] åEõç$JôEõ %ç»Ó [ýçWýç ×V[ýê_ æ$Jôrôç XEõ×» åTöCgã_çEõEõ XTÇöXêEõ å_ç¾ç Pöç+a]Éc÷ A×» ×VãÌ^* A+ ^Ljù» Eõç_Tö åEõç$JôaEõã_ F»-Wý»êEõ åEõç$Jô×[ýc÷ç»» Y»ç Xç»çÌ^SYÇ»ê_ AOôç %ç×_ aç×L×$K÷_, A+ Xç»çÌ^SYÇ» [ýTöÛ]çX» =wø» _lùÝ]YÇ» ]c÷EÇõ]ç» %Ü™öGïTö* +Ì^ç» ×Y$K÷» [ý$K÷» A+ %ç×_äOôç aŽÇSï åc÷ç¾çTö [ý§ãTöç åEõç$Jô å_çEõ Xç»çÌ^SYÇ»ê_ ^çÌ^* åEõçä$Jô A+ XG»FX VÇãGïã» aÇ»×lùTö Eõ×»×$K÷_* $JÇôEõã_e]ÇãIø %çãEõì %¾×`rô éaXî[ý_ åGçOôç+ ×Y$Jô_ç éX» Yç»Tö åEõç$JôEõ å\öOôç ×VÌ^ç» [ýçã[ý açLÇ c÷Ì^* %çãc÷çã] éX» Yç» VF_ Eõ»çTö åEõç$JôaEõ_» å^çGçã^çGTö %aÇ×[ýWýç c÷Ì^ %ç»Ó åTöCgã_çEõ» %çGTö A×TöÌ^ç VÇOôç YU UçãEõ---- c÷Ì^ =\ö×Tö å^ç¾ç, Xc÷Ì^ %çyÔ]S Eõ»ç* åTöCgã_çãEõ ×¥TöÝÌ^ YUäOôçãEõ æ`Ò^ [ýÇ×_ åa+ ]ã¶ö‚ï %çãc÷ç]» CY»Tö L×YÌ^ç+ Yã»êG* ×EõÜ™Çö ^gÇLTö åTöCgã_çEõ» ×XL»ãc÷ [ý§ c÷ç×X c÷Ì^* åEõç$JôaEõã_ Y_ç[ýê_ Wý»çTö %çãc÷çã] åTöCgã_çEõEõ å[ý×» Wý×» c÷Töîç Eõã»* A+Vã» AFX ^gÇL» ×[ýLÌ^ã» $JÇôEõã_Iø]ÇãIø åc÷ã»ç¾ç åG컾 =ˆùç» Eõ×»[ýê_ alù] c÷Ì^* åEõç$Jô» c÷çTöTö Y»ç »çLîçe` åTöCg YÇX» C\öTöç+ _Ì^* ×[ýLÌ^ ={çaTö »çLWýçXÝ é_ éG åTöCg ×»F[ýX =da¾ YçãTö*

\Çö+EgõY

1548 FÊfTö AEõ [ý» \Çö+EgõY c÷Ì^* [ý§ Pöç+Tö ]ç×OôãÌ^ ZõçOô å]ã_ %ç»Ó Töç» ]çãL×V ×`_-[ýç×_ F×c÷ Yã»* A+ [ý$K÷»ãTö VÝH_]ç» a׳VêEõãÌ^ »Lç» ×[ý»Óãˆù AOôç bQÍö^Ü—ö Eõ×»×$K÷_* A+ EõUç aV×» éc÷ Y»çTö %çOôç+ã[ýç» bQÍö^Ü—öEõç»ÝãEõ ]ÊTöîV‰ø ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* [ýçXYç»ç XGçaEõã_ [ýçX$KÇ÷e XGçaEõ_Eõ V]X Eõ×»[ýê_ %çãc÷ç]» Y»ç açc÷ç^î ×[ý$Jôç×»×$K÷_* [ýçX$KÇ÷e XGçaEõ_ Y»ç×LTö c÷Ì^, åTöCgã_çEõ» V_Y×TöEõ %çãc÷çã] [ý³VÝ Eõã»* ×[ý×LTöaEõ_» [ý§ã[ýç» [ý_V G»Ó, ×[ý$K÷X %ç×V ×[ýLÌ^ÝaEõã_ _Ç×Oô ×XãÌ^*

$KÇ÷Eõã_Iø]ÇIø» ]ÊTÇöî

1552 FÊfTö $KÇ÷Eõã_Iø]ÇIø» ]ÊTÇöî c÷Ì^* ACg `ç×»»ÝEõ\öçã[ý VÇ[[ýï_ %ç×$K÷_ %ç»Ó ×VãX ×VãX åTöCg» Ø‘öçØšöî Y×» %ç×c÷×$K÷_* ACg» ×VXTö GQÍöGgçC» YÇFÇ»Ý F³Vç c÷Ì^* [ý»%ç×_» Y»ç GWýÇ×_ [ýLç» å]ìLç» ]çãLã» XGç Yçc÷ç»ê_ å^ç¾ç XGç %ç×_äOôçC ACg» ×VXãTö aLç* EgõçÅ×c÷EÇõ×$Jô %ç»Ó $Jô†Ý]F» GQÍö VÇOôçC ACg» ×VXã»*

]ÇVÐç

A+LX »Lç» ×VXTö %çãc÷çã] YÒU] ]ÇVÐç =×_Ì^ç+×$K÷_* %a]» Y׸Jôã] UEõç %ãYlùçEÊõTö aÇa\öî »çLîa]Éc÷» éaãTö A+ »çLî» a¶‘öµù HOôç» Y»ç+ A+Vã» %çãc÷çã] ]ÇVÐç =×_Ì^ç[ýê_ ×`×Eõ×$K÷_ å^X _çãG*

$KÇ÷Fç]ËZõç

$KÇ÷Eõã_Iø]ÇIø» ×Y$K÷Tö $KÇ÷Fç]ËZõç »Lç c÷Ì^* »Lç åc÷ç¾ç» %_Y ×VX» ×Y$K÷ãTö+ c÷çTöÝ ×$JôEõç»ê_ ^çCgãTö Y×» \ö×» AFX åFç»ç åc÷ç¾ç» [ýçã[ý åTöCgEõ åFç»ç »Lç [ýÇ×_×$K÷_* åTöCg» ×[ý»Óãˆù 7 LX åEõç¾ã» bQÍö^Ü—ö Eõ×» Wý»ç Y×»×$K÷_* ×Yä$K÷, [ý» åGgçc÷ç+» %XÇã»çWý yÔã] åTöCgã_çEõEõ `ç×Ø™ö ×X×VÌ^çêEõ A×» ×VÌ^ç c÷Ì^* ×EõÜ™Çö AãX %\ÉöTöYÇ[ýï lù]çVçX aã±¼öC åEgõç¾» åEõ+LãX 1559 FÊfTö %çãEõì ×[ýäVÐçc÷ Eõã»* A+[ýç» åEõ=×OôãEõ Wý×» c÷Töîç Eõ»ç c÷Ì^* 1555 FÊfTö %ç+Tö×XÌ^ç YçYÇEõ %ç»Ó FçTöçIø» XGç» ×[ý»Óãˆù $JÇôFç]ËZõç+ %×\ö^çX $Jô_çÌ^* %çãc÷ç] éaXî %c÷ç åV×F A+ å_çEõ aEõ_ Y_ç+ å^ç¾çTö åTöCgã_çEõ» [ý§Töã» WýX aŽ×wø _Ç×Oô %ç×X×$K÷_* ×EõÜ™Çö [ýçOôãTö å\öOôç ×V `yÓYlù+ %çãc÷ç]» \öçã_]çX ]çXÇc÷ ]çã»* 1630 FÊfTö YÒTöçY »çÌ^ Xç]» ALãX %çãc÷ç]» ×[ý»Óãˆù ×[ýäVÐçc÷ Eõ×»×$K÷_* åTöCgEõ åEõ+[ýçLãXç ØšöçXÝÌ^ V_Y×TöãÌ^C åc÷ãXç açc÷ç^î Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö ×VFÇêX» Yç»Tö %çãc÷çã] åTöCgã_çEõEõ Wý×» Eõ$JÇôEõOôç ×VãÌ^*

YÇX» åEõç$Jô» %çyÔ]S

Y׸Jô] ×V`» Y»ç åEõç$JôaEõ_» aöç[ýî %çyÔ]S» Y»ç »çLîFX »lùç Eõ×»[ýê_ %ç+ãFEõ [ýÇRÍôçãGçc÷ç+Eõ YÒWýçX åaXçY×Tö ×X^ÇNþ Eõ»ç c÷Ì^* åa+ ]ã¶ö‚ï å[ýçEõç %ç»Ó $K÷ç_çTö VÇOôç VÇGï aç×L TöçTö VÇV_ éaXî ØšöçÌ^Ý\öçã[ý »Fç c÷'_* 1582 FÊfTö %çãc÷ç]-åEõç$Jô ×[ý[ýçV» YÇX»ç[ýÊ×wø HäOô* Eõ$K÷ç»Ý» éaãTö åc÷ç¾ç ^gÇL» Eõç_Tö åEõçä$Jô åc÷ãXç %çãc÷ç]» åEõ+FX]çX GçCg» lù×Tö açWýX Eõ×»×$K÷_* åa+ EõUçãTö _ç×G åc÷ç¾ç ×[ý[ýçV» Zõ_Tö ×TöYÇ Xçã]ã» ALX åEõç$Jô åaXçY×TöãÌ^ [ýСùYÇyãÌ^×V =Lç+ éG ×VFÇêX» å]çc÷Xç C_ç_êG* %çãc÷çã] A+ å_çEõaEõ_» ×Yä$K÷ ×Yä$K÷ åF×V ^çÌ^* åEõç$Jô aEõã_ c÷çX×VÌ^ç éX é_ =\ö×Tö %çãc÷* A+ Pöç+ãTö ^gÇL _GçTö %çãc÷ç]aEõ_ãc÷ åc÷ãXç Y»çØ™ö c÷Ì^*

+Ì^ç» ×Y$K÷» LçXǾç»Ý ]çc÷Tö ×$Jô_ç»çãÌ^ ×XãL åEõç$Jô» åXTÊö±¼ö [ýc÷X Eõ×» [ýСùYÇyãÌ^×V éG ×VFÇTö »Ì^×c÷* åa+ Pöç+Tö åc÷ç¾ç ^gÇLTö %çãc÷çã] [ý» å[ýÌ^çêEõ c÷çã»* %çãc÷ç] »Lç Y_ç+ éG Xç]»ÖY» $Jô»ç+F»IøTö _ÇEõç+ UçãEõ* åEõçä$Jô aÇã^çG [ýÇ×L %çãc÷ç] »çLî» åEõ+×Vã` ×YÌ^ç×Y ×V _ÇOôYçTö $Jô_çÌ^* ^gÇLTö %çãc÷ç]» AãX å`ç$JôXÝÌ^ Y»çLÌ^» ×[ýbãÌ^ =ä{F Eõ×» AFX [ýÇ»tÝãÌ^ A+ Y»çLÌ^ %[ý`îöç[ýÝ %ç×$K÷_ [ýÇ×_ éEõä$K÷* %çãc÷ç] »Lç+ åc÷ãXç A+ Y»çLÌ^» EõUç %çãGãÌ^+ Lç×X×$K÷_* A×VX åc÷ãXç åTöCg Gç WýÇ+ UçãEõçãTö Eõ'»[ýç» Y»ç ×$Jô_ç ALXÝ %ç×c÷ åTöCg» AYV %_áøç» U×YÌ^ç+ ×X×$K÷_* åaãÌ^, ×$Jô_ç»çÌ^» (×$Jô_ç» »Lç) _GTö ^gÇL Eõ×» #ÇY»çØ™ö c÷'[ý+ [ýÇ×_ \öç×[ýãc÷ åTöCg Xç]»ÖYê_ Y_ç+ éG×$K÷_* ×[ýLÌ^Ý ×$Jô_ç»çãÌ^ GQÍöGçCg YÒã¾` Eõ×» TöçTö åEõçPö ]çã»êG*

a×µù

×Tö×X]çc÷» ×Y$K÷Tö %ç+ãFEõ [ýÇRÍôçãGçcg÷ç+Eõ a×µù» [ýçã[ý Y×PöC¾ç c÷Ì^* åEõçä$Jô \öçã_]çX $JôTöÛaçãYãlù a×µù Eõ×»[ýê_ ]ç×Ü™ö c÷Ì^* a×µù» $JôTöÛa]Éc÷ %ç×$K÷_ AãX Wý»S»f %çãc÷ç]» ¥ç»ç åEõç$Jô» [ý`îTöç Ø‘öÝEõç», [ýСùYÇy» =wø» Yç»» \öçã_]çX Pöç+ åEõç$JôEõ A×» ×VÌ^ç, %çãc÷çã] Qöç-QöçIø»ÝÌ^ç» åEõ+[ýçLãXç YÇyEõ Lç×]XTö »Fç%ç»Ó 60Oôç c÷çTöÝ, 60FX EõçãYç» %ç»Ó [ýÇLX Y×»]çS» åaçS-»ÖY ^Ljù» lù×TöYÉ»S ×c÷$Jôçã[ý ×VÌ^ç c÷Ì^* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö `»dEõç_Tö ×$Jô_ç»ãÌ^ [ýСùYÇy» =wø» Yç»Tö XTÇöXêEõ LÌ^ Eõ»ç %‡û_a]Éc÷ æ$Jôç¾ç-×$JôTöç Eõ×»[ýê_ Xç»çÌ^SYÇ»Tö AV_ éaXî »ç×F ×XL »çLîê_ =\ö×Tö G'_*

åTöCg å^ç¾ç» _ãG _ãG $KÇ÷Fç]ËZõç+ ×XL »çLWýçXÝê_ TöTöçêTöÌ^çêEõ aEõã_ç lùÌ^-lù×Tö å]»ç]Tö Eõ×»ã_* Töç»×Y$K÷Tö %çãc÷ç]» ×[ýY^ïîÌ^ a¶‘öãµù YÇ…çXÇYÇ…»ÖãY TöVÜ™ö Eõ×» [ýÇRÍôçãGçcg÷ç+ %ç+ãFEõEõ Töç»[ýçã[ý aŽÉSï»ÖãY LG»ÝÌ^ç aç[ýîØ™ö Eõ×» åTöCgEõ [ýFïçØ™ö Eõ»ç c÷'_* EõSFç] Xç]» ALXEõ XTÇöXêEõ [ýÇRÍôçãGçcg÷ç+ Yç×Tö åTöCgEõ %ç¾`îEõ %XÇa×» VÉGï aç×L %ç»Ó Yçc÷ç»» CY»Tö [ý»äOôçY é_ ×^ãEõçãXç =YçãÌ^ã» `yÓ» %×\ö^çX YÒ×Töc÷Tö Eõ×»[ý Y»çêEõ arô] éc÷ Uç×Eõ[ýê_ ×XãÛ` ×VÌ^ç c÷'_* ×VFÇ» å]çc÷XçTö AOôç `×Nþ`ç_Ý VÉGï aLç c÷'_* %X×Tö×[ý_㶑ö åEõç$Jô» Y»ç %çãc÷çã] Xç»çÌ^SYÇ» =ˆùç» Eõ×»ã_* $K÷ç_ç YÇX» =ˆùç» Eõ×» TöçTö %çãc÷çã] AOôç VÉGï aç×Lã_* 1564 FÊfTö åEõçä$Jô Wý×» ×XÌ^ç %çãc÷ç][ý³VÝaEõ_Eõ ]ÇEõ×_ Eõ×» ×VÌ^ç c÷Ì^* X»Xç»çÌ^ãS %çãc÷ç]» éaãTö Yç`ç åF_Tö c÷ç×» åTöCgã_çEõEõ ]Ç×Nþ ×V×$K÷_ [ýÇ×_ LXç ^çÌ^* ×EõÜ™Çö åEõç$Jô [ýÇ»tÝ AFX» ]ãTö X»Xç»çÌ^ãS åGìQÍö» [ýçV$K÷çc÷» c÷çTöTö Y»ç×LTö åc÷ç¾ç» ×Y$K÷Tö +¬K÷ç Eõ×»ãÌ^+ åc÷ãXç %çãc÷ç]aEõ_Eõ ]Ç×Nþ ×V×$K÷_* A+ Y×»äYÒ×lùTöTö %çãc÷ç]» éaãTö %çãEõì ^gÇL-[ýçG» Eõ×» ×[ýYV $JôYç+ åXçã_ç¾ç+ æ`ÒÌ^ [ýÇ×_ åTöCg ×[ýã[ý$JôXç Eõ×»×$K÷_* A+ TöUî» Y»ç %ç×] %çãc÷çã] =wø» Yç»» %‡û_äOôç YÇX» %×WýEõç» Eõ»ç a¶‘öãµù ×Xfaã³Vc÷ c÷'[ý Yçã»ç* ]ÇEõ×_ åc÷ç¾ç %çãc÷ç]aEõ_» éaãTö \öçã_]çX åEõç$Jô å_çãEõç %çãc÷ç] »çLîê_ %ç×c÷×$K÷_* A+ å_çEõaEõã_ ]ç×Oô» Eõç] [ý×RÍôÌ^çêEõ Lç×X×$K÷_* ACgã_çãEõ VÇGïç åGçaçXÝ %ç»Ó %XîçXî ×c÷³VÇ åV[ý-åV[ýÝ» YÒ×Tö]ç aç×L×$K÷_*

$JÇô×OôÌ^ç %ç»Ó %XîçXî aEõ_» éaãTö ×[ý[ýçV

1563 FÊfTö $JÇô×OôÌ^çaEõã_ Xç]»ÖY %ç»Ó ×TöYç] %çyÔ]S Eõã»* ×TöYç] »Lç» c÷çTöÝäOôç ×Tö×X Pöç+Tö `»×[ýˆù åc÷ç¾çTö ^Ljùãlùy» Y»ç åTöCg Y_ç+ ^çÌ^* [ý»a׳VêEõ `×VÌ^çê_ %çG[ýç×RÍô éG $JÇô×OôÌ^çaEõ_Eõ Y»çØ™ö Eõã»* A+ ^gÇLTö åEõ+[ýç c÷çLçã»ç $JÇô×OôÌ^ç éaXî »STö Yã» %ç»Ó ]ÇPöãTö 3000LX [ý³VÝ c÷Ì^* TöUç×YC $JÇô×OôÌ^ç+ A+ Y»çLÌ^Eõ %GÐçc÷î Eõ×» 1572 FÊfTö %çãEõì %çãc÷ç]» ×[ýYãlù AOôç a»ÓaÇ»ç %×\ö^çX $Jô_ç+×$K÷_* ×Yä$K÷, ^gÇLTö $JÇô×OôÌ^ç aEõ_ å[ýÌ^çêEõ Y»ç×LTö c÷Ì^*

1563 FÊfTö æRôãEõ×» »Lç+ %çãc÷ç]» »çLî %çyÔ]S Eõã»* %çãc÷ç] åQöEõç »Lç» VÇLX YÇy+ ×[ýäVÐçc÷ Eõ×» æRôãEõ×» »Lç» %ç`ÒÌ^ é_×$K÷_* åTöCgã_çEõ VÇãÌ^ç æRôãEõ×» »LçEõ A+ %×\ö^çXTö ac÷çÌ^ Eõ×»×$K÷_* ]Ç»ç\öGç Xç]» Pöç+Tö %çãc÷çã] A+ »LçLXEõ å[ýÌ^çêEõ HOÇô¾çÌ^* %çãc÷ç]» %çyÔ]STö ×Töלö[ý åXç¾ç×» åTöCg c÷çTöÝ, %Ø—ö-`Ø—öç×V åY_ç+ éU åEõ¾_ YÒçS é_ Y_çÌ^X Eõã»* [ý§ éaXî »STö Yã»* åTöCgã_çEõ» EõOôç ]Ç»ã[ýç» Eõç×c÷EÇõ×$Jô %ç»Ó Xç»çÌ^SYÇ»Tö V'] V']êEõ aLç+ åUç¾ç éc÷×$K÷_* åQöEõç »Lç» ALX YÇy Wý»ç Y»çTö åTöCgãEõç ×XWýX Eõ»ç c÷Ì^* A+ æRôãEõ×» »LçLXãXç åEõçX a×PöEõ LXç Xç^çÌ^* åTöCgEõ åEõçãXç åEõçãXçã¾ Y]çX, Y»çS [ýç ×UEõ]X [ýÇ×_ EõÌ^* [ýTöÛ]çX A+ æRôãEõ×» `ŒäOôç ]†_êV %ç»Ó XGgçC» $JôçY×»» å_çEõaEõ_Eõ [ýÇLç[ýê_ [ýî¾c÷ç» Eõ»ç c÷Ì^* ×EõÜ™Çö %ç×] A×TöÌ^ç ×^a]Ì^» EõUç %çã_ç$JôXç Eõ×»ä$K÷ç åa+ a]Ì^Tö æRôãEõ×» `ŒäOôç ×Y$K÷» $Jôç] (XGçCg $JôçY×») å_çEõ» ålùyTöãc÷ YÒãÌ^çG éc÷×$K÷_ å^X _çãG*

×Y$K÷» [ý$K÷»Tö å\ö_ç »Lç» ×[ý»Óãˆù %çX AOôç %×\ö^çX Y×PöC¾ç éc÷×$K÷_* A+ å\ö_ç »LçãXç åEõçX ?A+ ×[ýbãÌ^ %ç×] AãEõç XçLçãXç* å\ö_ç »LçEõ [ý³VÝ Eõ×» %çãc÷çã] åTöCg» »çLWýçXÝ VF_ Eõ×»×$K÷_*

åa+ [ý$K÷»ã» LÇ_ç+ ]çc÷Tö åEõç$Jô åaXçY×Tö ×TöYã¾ %çãEõì [ýСùYÇy éXã» AOôç %×\ö^çX $Jô_çÌ^* VÇ]çc÷ LÇ×» éX» Yç»Tö [ýçc÷» Yç×Tö UEõç» ]Ç»EõTö %çãc÷çã] åTöCgEõ %çyÔ]S Eõ×» ^gÇLTö HOÇô¾çÌ^* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö \öçã_]çX ×VXê_ åEõç$JôaEõã_ åEõçãXç =YVо Eõ»ç Xç×$K÷_* 1570 FÊfTö ×TöYÇã¾ ×\öTö»Ó¾ç_ Xçã]ã» %çX ALX åaXçY×Tö» éaãTö %çãEõì %çãc÷ç] »çLî» Zõçã_ %çm¾ç[ýê_ Wýã»* %çãc÷çã] %çGTöÝÌ^çêEõ éaXî Y×PöÌ^ç+ WýX×`×»» å]çc÷XçTö åTöCgã_çEõEõ [ýçWýç ×VãÌ^* åEõç$JôaEõ_ %çãEõì ^gÇLTö å[ýÌ^çêEõ c÷ç×» Y_ç+ ^çÌ^* A+FX ^gÇLTö `yÓYlù» \öçã_]çX éaXî, XçCg %ç»Ó [ý»äOôçY %çãc÷ç]» c÷çTöTö Yã»*

1569 FÊfTö ZÇõä$K÷Ü™ö Xç]» ALX XGç+ %çãc÷ç]» ×[ýYãlù AOôç åZõìL é_ %ç×c÷ åTöCgã_çEõ» ¥ç»ç ×[ýTöç×QÍöTö éc÷ YçYÇEõ Xç]» Pöç+ê_ Y_ç+ éG×$K÷_* 1573 FÊfTö %çãc÷çã] %ç+Tö×XÌ^ç XGç» »çLî %çyÔ]S Eõ×» åTöCAgã_çEõ» Y»ç [ý§ãTöç aç-aŽ×wø _Ç×Oô %ç×X×$K÷_*

1574 FÊfTö %çãc÷ç] »çLîTö [ýaÜ™ö å[ý]çã» ]c÷ç]ç»Ý» »ÖY Wýç»S Eõ»çEõ [ý§ã_çEõ» ]ÊTÇöî éc÷×$K÷_*

X»ç »Lç

1576 FÊfTö ]ÇIøEõçIø» X»ç »Lç+ aêaãXî Fç]Lçe C_ç+×$K÷_êG* %çãc÷çã] YçXÝGçCgTö åTöCgEõ %çGã\öOôç ×V[ýê_ é» %ç×$K÷_* ×EõÜ™Çö VÇãÌ^çYlù+ ^gÇL XEõ×» a×µù Eõ»çãc÷ åVFç G'_* a×µù ]ãTö $KÇ÷Fç]Zõç+ X»ç»LçEõ 16,000 OôEõç ×VãÌ^* ×[ý×X]Ì^Tö X»ç»Lç» AG»çEõÝ LÝãÌ^EõEõ %çãc÷ç] »Lçê_ ×[ýÌ^ç ×VÌ^ç» YÒ×Tö`ÒÓ×Tö ×VÌ^ç c÷Ì^* a×µù]ãTö $JÇôFç]Zõç+ OôEõç ×V×$K÷_* ×EõÜ™Çö X»ç»Lç+ LÝãÌ^Eõ» a_×X \öXÝ AG»çEõÝEõãc÷ $KÇ÷Fç]Zõçê_ ×VãÌ^* FIø =×Pö $KÇ÷Fç]Zõç+ X»ç»Lç» LÝãÌ^EõEõ $JÇô» Eõ×» %ç×X[ýê_ ×Tö×XLX ]çXÇc÷ Y×PöÌ^çÌ^* ×Yä$K÷ Wý»ç Y»çTö A+ å_çEõ åEõ+LãX aEõã_ç EõUç éa EõçäRÍô* X»ç»Lç+ TödlùSçTö Xç]»ÖY %çyÔ]S Eõã»* A+ éaXîaEõã_ »ÖY] éX» TöÝ»Tö %çãc÷ç]Eõ HOÇô¾ç+×$K÷_ ^×VC åEõ$JôçêX» C$Jô»Tö å[ýÌ^çêEõ c÷çã»* %çãc÷çã] A+ å_çEõaEõ_ê_ æ$Jôç$Jôç åTöCgã_çEõ Y_ç+ ZõçOô å]ã_*

åEõç$Jô» éaãTö a¶‘öµù

1577 FÊfTö Gç\ö»Ó XçÌ^Eõ, [ý»VçVÇ %ç»Ó [ý»EõçU Xç]» ×Tö×XLX å_çãEõ åEõç$Jô »Lç X»Xç»çÌ^S» ×[ýYãlù ×[ýäVÐçc÷ Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö ×[ýäVÐçc÷ Zõ_¾TöÝ åXçãc÷ç¾çTö åTöCgã_çEõ 1400 LX å_çEõ» éaãTö Y_ç+ éG $KÇ÷Fç]Zõç» %ç`ÒÌ^ ×[ý$Jôçã»* $KÇ÷Fç]Zõç+ åTöCgã_çEõEõ %ç`ÒÌ^ ×V GçLç_ç Xç]» Pöç+Tö Uç×Eõ[ýê_ ×VãÌ^* 1585 FÊfTö åEõç$Jô »Lç »HÇãÌ^ åTöCg» LÝãÌ^Eõ açXEõ_çEõ $KÇ÷Fç]Zõçê_ ×[ýÌ^ç ×VãÌ^* 2Oôç c÷çTöÝ, 7Oôç åHgç»ç %ç»Ó 100LX _m¾ç å^ìTÇöEõTö ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* ×[ý×X]Ì^Tö åTöCgEõ 22Oôç c÷çTöÝ %ç»Ó 12 Oôç åHgç»ç ×V×$K÷_*

×¥TöÝÌ^[ýç» \Éö+EgõY

1596 FÊfTö %ç»Ó AOôç [ý» \Éö+EgõY c÷Ì^* ]ç×Oô» Tö_» Y»ç TöYTö YçXÝ, ×`_ %ç»Ó $Kg÷ç+ C_ç+ %çãc÷* »Lç» YÒaçV AOôç \Éö+EõYTö \öç×G Y»çTö [ý§ aeFîEõ Yç×_-YÒc÷»Ý» ]ÊTÇöî c÷Ì^*

$KÇ÷Fç]Zõç» ]ÊTÇöî

59 [ý$K÷» »çL±¼ö» %Ü™öTö 1603 FÊfTö å]ç¾çIøTö å`b ×X`Ÿça åY_çÌ^* »çL±¼ö» %çGä$K÷ç¾çTö åTöCgEõ CZõ»ç[ýê_ \öçã_]çX bQÍö^Ü—ö éc÷×$K÷_ ^×VC åa+ã[ýç» ×PöEõ a]Ì^Tö Wý»ç Y»çTö ×[ýZõ_ éc÷×$K÷_* åTöCg» [ý§ã[ýç» Y±óöÝ %ç×$K÷_* åTöCg» »çL%ãÜ™öbYÇ»» \öçã_]çX ]ÇFã»ç$JôEõ åEõã_áøç»ÝC £Xç éG×$K÷_* A[ýç» AG»çEõÝ» »çSÝ» éaãTö bQÍö^Ü—ö Eõ»ç» %Y»çWýTö ×Tö×XLX å_çEõ» ]Ç» EõOôç éc÷×$K÷_* »Lç+ åF_-åWý]ç×_ [ý» \öç_ Yç+×$K÷_* c÷çTöÝ ×$JôEõç»» [ýçã[ý %çãÌ^çLX Eõ»ç åFVç ×[ý_çEõTö åTöCgEõ aVçÌ^ %çG\öçG å_ç¾ç åVFç éG×$K÷_* »çLYÒaçV» ålùyTö A+LX »Lç [ý» VÇ\öÛGÝÌ^ç %ç×$K÷_* åTöCg åaçSçYÇ»» »çLYÒçaçVTö [ýqYçTö éc÷×$K÷_,$K÷ç_çFTö_Ý» YÒaçVäOôç LÇ+Tö Lçc÷ éG×$K÷_ %ç»Ó %çX AOôç YÒaçV 1596 FÊf» [ý» \Éö+EõYTö \öç×G×$K÷_* åTöCg» »çL±¼öEõç_Tö %ç»Ó VÇOôç %ç$Jô×»Tö HOôXç H×Oô×$K÷_* AOôç c÷'_ 1569 FÊfTö LçEõ LçEõ EõçEõ×Tö Zõ×»Iø» ¥ç»ç `aî W[ýea %ç»Ó %çXäOôç c÷'_ 1570 FÊf» [ýçXYçXÝ* A+ [ýçXYçXÝTö åF×TöYUç»» `aî å[ýÌ^çêEõ Xrô åc÷ç¾ç» Zõ_Tö »çLîTö YÒçÌ^ %çEõç_» aÊ×rô éc÷×$K÷_*

`ÒÝ`áø»ãV¾ %ç»Ó ]çWý¾ãV¾» ×`bîaEõã_ %çãc÷ç] »çLîTö é[ýbÕ¾ Wý¶ö‚ï YÒ$Jôç» Eõ×»×$K÷_* åTöCgã_çãEõ »çLîTö HÇ×»-Y×Eõ \öçã_]çX ay ØšöçYX Eõ×»×$K÷_* [ý§ açWýç»S YÒLç %ç»Ó åEõçãXç åEõçãXç ålùyTö =¬Jô YVØšö ×[ýbÌ^çãEõç YÒEõçã`î ]c÷çYÇ»ÓbÝÌ^ç Wý¶ö‚ïTö `»S å_ç¾ç éG×$K÷_*

åFç»ç »Lç» Y»ç LÌ^W[ýL ×aec÷ê_ »LçaEõ_» »çL±¼ö» $JôX-Töç×»F

$JÇôEõçZõç» ×VX» Yç» åFç»ç »Lç [ýç $KÇ÷Fç]Zõç» ×VXê_ãEõ (1512FÊf) [ýÇ»tÝa]Éc÷ %ç»Ó _©¿ÝXçU, »×[ýX$JôX [ýç mSç×\ö»ç]» ×[ý¾»SÝa]Éc÷» ]çLTö $JôX-Töç×»F» ×]_ åVFç ^çÌ^* 1663 FÊfTö LÌ^Wý‹ ×aec÷» ×VX» Y»ç åTöCgã_çãEõ %çãEõì $JôX-Töç×»F» ålùyTö AEõ]Tö åc÷ç¾ç åVFç ^çÌ^* ×EõÜ™Çö ]çL» »LçaEõ_» YÒTöîEõã» ålùyTö $JôX-Töç×»F \öçã_]çX GRÍô×]_ $JôEÇõTö Yã»* Eõç`ÝXçU» ]ãTö $KÇ÷Fç]Zõç+ 59 [ý$K÷» »çL±¼ö Eõ»ç» %Ü™öTö 1611 FÊfTö YÒTöçY×aec÷ »Lç c÷Ì^* åTöCg» ×Y$K÷Tö 1649 %ç»Ó 1652 FÊfTö ^UçyÔã] \öGç»]ç %ç»Ó X»ÝÌ^ç »Lç+ »çLYçOô _ç\ö Eõã»* LÌ^Wý‹ ×aec÷ »Lç c÷Ì^ 1654 FÊfTö* $JôX-Töç×»F» ålùyTö »×[ýX$K÷X %ç»Ó mSç×\ö»çã] Eõç`ÝXçU» CY»Tö ×X\öÛ» Eõ»ç åc÷TÇöãEõ åTöCgã_çãEõC A+ Töç×»F» a]UïX Eõ×»ä$K÷* %çXc÷çãTö×V [ýÇ»tÝa]Éãc÷ EõÌ^ å^, $KÇ÷Fç]Zõç» »çL±¼öEõç_ %ç×$K÷_ 51 [ý$K÷»ãc÷* åa+Vã» YÒTöçY ×aec÷,\öGç »Lç, X×»Ì^ç »Lç %ç»Ó LÌ^Wý‹ ×aec÷» »çLYçOô %çã»çc÷X» $JôX [ýÇ»tÝ]ãTö ^UçyÔã] 1603, 1641,1648 FÊf* ]+ ×XãL [ýÇ»tÝa]Éc÷» Töç×»Fã[ýç»ãc÷ %×WýEõ GÐc÷Sã^çGî [ýÇ×_ \öçã[ýç* [ýÇ»tÝa]Éc÷ Ø‘öÌ^eaŽÉSï %ç»Ó YÇ»×S TöUî a]ʈù*

Eõç`ÝXçãU YÇ»×S 'å»EõQïö'a]Éc÷ XY×RÍô \Çö_ Eõ×»×$K÷_* åTöãX Eõ»ç åc÷ãTgöX [ýÇ»tÝ×[ý_çEõTö ×Eõ[ýç \Éö_ Uç×Eõã_ åTöCg åa+ã[ýç» TöUî-Yç×Töã» YÒ]çS Eõ×» åVFǾç[ý Yç×»ã_ãcg÷ãTöX* ×EõÜ™Çö A×TöÌ^ç åa+ å»EõQïöa]Éc÷ Yç[ýê_ãEõ Xç+, G×TöãEõ Eõç» CY»Tö ×\ö×wø Eõ×» [ýÇ»tÝ» Töç×»Fã[ýç»» ×X¸JôÌ^Töç a¶‘öãµù aã³Vc÷ YÒEõç` Eõ×»[ý?%çXc÷çãTö×V [ýÇ»tÝa]Éc÷» ×Eõ$KÇ÷]çX $JôX Töç×»F aŽÉSï\öçã[ý ×X\öÛ»ã^çGî* =Vçc÷»SØ‘ö»ÖãY ]Ç$K÷_]çX» %çG]çX» Töç×»F a]Éc÷ê_ %çIÇø×_Ì^ç[ý Yç×»* [ýÇ»tÝa]Éc÷Tö =ä{×FTö 1615,1637, 1662 $JôXã[ýç» ]Ç$K÷_]çX å_FEõ» $JôX-Töç×»F» éaãTö ×]_* +Ì^ç» Y»ç+ [ýÇ»tÝ» Töç×»Fã[ýç» å^ ×X\öÛ»ã^çGî åa+EõUç YÒ]ç×STö c÷Ì^* TöVÇY×» åEõçãXç åEõçãXç [ýÇ»tÝTö YÒãTöîEõLX »Lç» ×VXTö åEõçX ]çc÷» ×Eõ Töç×»ãF åEõçXäOôç HOôXç H×Oô×$K÷_ åa+ a¶‘öãµù F»×$Jô]ç×» VÝH_ÝÌ^ç ×[ý¾»S AãEõçOôç åYç¾ç ^çÌ^* ^×V åEõçãXç ALX »Lç» »çLYçOô %çã»çc÷X» Töç×»FäOôç \Éö_ c÷Ì^ åTöãÜ™ö [ýçEõÝã[ýç» Töç×»ãFç \Çö_ åc÷ç¾ç» aöç¾Xç UçãEõ* ×EõÜ™Çö [ýÇ»tÝa]Éc÷» ålùyTö AãX GRÍô×]_ åVFç Xç^çÌ^* %¾ã`bTö %ç×] ^×V $JÇôFç]ËZõç 1611 FÊfTö Ø‘öGÞ åc÷ç¾ç Xç×$K÷_ [ýÇ×_ EõCg åTöãÜ™ö åTöCg 59 [ý$K÷» [ý$K÷» »çL±¼ö Eõ×»×$K÷_ [ýÇ×_ Wý×»[ý _ç×G[ý* åTöãX ålùyTö %çãc÷ç] »LçaEõã_ açWýç»SãTö »çL±¼ö Eõ»ç Eõç_TöêEõ + $Jôç×»CmS å[ý×$K÷ VÝH_ a]Ì^ c÷Ì^êG* ×EõÜ™Çö åTöCg +]çX VÝG_ÝÌ^ç ×VX »çL±¼ö Eõ×»×$K÷_ LçãXç ?


 
 
Copyright ©SM Computer Consultants Pvt. Ltd, Guwahati, India '1998-2016'