%çãc÷ç] »çLî» %¾X×Tö %ç»Ó YTöX
   

 

åGì»ÝXçU×aec÷                                         

1780- 1795 FÊf

_©¿Ý×aec÷» ]ÊTÇöî» ×Y$K÷Tö QöçIø»ÝÌ^çaEõã_ ^Ǿ»çL åGì»ÝXçU ×aec÷Eõ »Lç Yç×Töã_* ×$Jô»ç$Jô×»Tö a]çã»çãc÷ã» åGì»ÝXçU» %×\öãbEõ c÷'_* åTöCg %çãc÷ç]]ãTö $KÇ÷×c÷TöYçIøZõç Xç] é_×$K÷_* åTöCg ×c÷³VÇ ]ãTö åV=TöçEõ» `¾ãVc÷ Vçc÷ Eõ×» $Kg÷ç+ã[ýç» $Jô»ç+ãVCTö YÇ×Tö éU×$K÷_* åTöCg »çL Y×»Ì^ç_» »Lç c÷'[ý» mS UEõç %çOôç+ã[ýç» å_çEõãEõ Wý×» HÇSÝÌ^ç Eõ×»×$K÷_ ^çãTö åTöCg» »çLYçOô ×X›õ³OôEõ c÷Ì^* åTöCg [ý»[ý»Ó¾çEõ YÒWýçX Y»ç]`ïVçTöç Yç×Tö×$K÷_* [ý»[ý»Ó¾ç» éaãTö [ý»ãGgçc÷ç+» ]ãXç]ç×_Xî UEõçTö åTöCg A+ aÇã^çGãTö »LçEõ [ý»ãGçcg÷ç+» ×[ý»Óãˆù XçXç EõUç _Gç+×$K÷_* [ý»ãGçcg÷çãÌ^ åTöCgEõ »Lç åc÷ç¾çäOôç ×[ý$Jô»ç Xç×$K÷_ [ýÇ×_C [ý»[ý»Ó¾ç+ åGì»ÝXçUEõ éEõ×$K÷_* Fc÷ =×Pö »Lç+ [ý»ãGçcg÷ç+ åTöCg» Y×»Ì^ç_» åEõ+LX å_çEõEõ ×`»ä¬K÷V Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö [ý»[ý»Ó¾ç» aÇ×VXã»ç ^×Tö Y×»_* »Lç» %XÇ]×Tö åXçã_ç¾çêEõ åEõTöã[ýç» Eõç]-EõçL ×XãL Eõ×»[ýê_ å_ç¾ç [ý»[ý»Ó¾çEõ »Lç+ å[ýÌ^ç Yç[ýê_ Wý×»ã_* %TöYç×_ [ýç×RÍô å^ç¾ç [ý»[ý»Ó¾çEõ »Lç+ [ýFïçØ™ö Eõ×» åTöCg» aç-aŽ×wø Eõç×RÍô _ã_* åGì»ÝXçU ×aec÷+ »]çX³V %ç$Jôç^ïî» YÇy ALX» C$Jô»Tö VÝlùç é_×$K÷_*

%çãEõì å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» ×[ýäVÐçc÷

åGì»ÝXçU ×aec÷ å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» åHç» ×[ýã»çWýÝ %ç×$K÷_ %ç»Ó åTöCg åa+ å_çEõaEõ_» CY»Tö %Töîç$Jôç» $Jô_ç+×$K÷_* »Lç» AãX [ýî¾c÷ç»» Zõ_Tö %çãEõì å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõ_ L×Eõ =×Pö_* 1782 FÊf» A×YÒ_ ]çc÷Tö A×VX »Lç+ ]ç$K÷ Wý×» »çLWýçXÝê_ =\ö×Tö %çãc÷çãTö GWýÇ×_ éc÷×$K÷_* Aµùç» éc÷ %c÷çTö åTöCg åLç» é_ %c÷ç ]çXÇc÷ ×[ý$Jôç×»_Tö AV_ å]ç¾ç]»ÝÌ^ç+ $K÷²¿ã[ý`Tö åLç» é_ åTöCg» V_» éaãTö GQÍöGçCg åaç]ç_×c÷* »çLWýçXÝTö YÒã¾` Eõ×» ×X`ç» Aµùç»ãTö åTöCgã_çãEõ »Lç» V_äOôçEõ c÷PöçãTö %çyÔ]S Eõ×» [ý§TöãEõ c÷Töîç Eõ×»ã_* åGì»ÝXçU ×aec÷ c÷çTöÝTö =×Pö åEõçãXç]ãTö Y_ç+ LݾX »lùç Eõ×»ã_* å]ç¾ç]»ÝÌ^ç åEõ+LãX XG» FXTö LÇ+ _ãGç¾ç» æ$Jôrôç Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö [ýÇRÍôçãGçcg÷çãÌ^ aêaãXî åF×V éG åTöCgã_çEõEõ XG»» [ýç×c÷» Eõ×» U'å_* å]ç¾ç]»ÝÌ^ç V_äOôçã¾ åTö×TöÌ^ç »eYÇ» %çyÔ]S Eõ×»[ýê_ G'_* »eYÇ» XG»» VÇ¾ç» \öç×Iø åaç]ç+ YãU HçäOô ^çãEõ Yçã_ TöçãEõ åTöCgã_çãEõ c÷Töîç Eõ×»ã_* H»ã[ýç»Tö LÇ+ _Gç+ ×Vã_* AãX %çEõ×Øö‚Eõ %çyÔ]STö ØšöçXÝÌ^ ×[ýbÌ^çaEõ_ YÒçS é_ Y_ç_* ×EõÜ™Çö å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» ×Y$K÷ ×Yä$K÷ GQÍöGçCg» Y»ç åF×V %c÷ç [ýÇRÍôçãGçcg÷çãÌ^ %ç×c÷ XG»FX »lùç Eõ×»ã_*

A+ aÇVlù %ç»Ó `×Nþ]Ü™ö [ýÇRÍôçãGçcg÷ç+» EõUç ×Y$K÷Tö %çãEõì %çã_ç$JôXç Eõ»ç c÷'_* %×\öpû A+ å_çEõLãX »LçEõ éEõ×$K÷_ å^, å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõ_» éaãTö AOôç [ýÇLç-Y»çê_ %ç×c÷ åTöCgã_çEõ» éaãTö aVÌ^ [ýî¾c÷ç» Eõ×»ã_ A+ ×[ýäVÐçc÷» `ç] Eõç×Oô[ý* [ýÇRÍôçãGçcg÷ç+» A+ =YãV` £Xçãcg÷ãTöX å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» ×[ýäVÐçc÷» å[ýçWýEõã»ç TöçãTö+ å`b c÷'_ãcg÷ãTöX* ×EõÜ™Çö »Lç+ åTöCg» =YãV`Tö EõSïYçTö XEõ×»ã_* +×Tö]ãWýî ALX XTÇöX [ý»[ý»Ó¾ç ×X^ÇNþ éc÷×$K÷_* åTöCg å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» YÒ×Tö EõäPöç» [ýî¾c÷ç» Eõ×»[ýê_ãc÷ »LçEõ =$JôTö×X ×Vã_* åa+ ]ã¶ö‚ï »Lç+ AEõ ×[ý»çOô å]ç¾ç]»ÝÌ^ç ×XWýX Y[[ýï %绐ö Eõ×» ]Ç×Xc÷, ×Töã»çTöç %ç»Ó _»ç-æ$K÷ç¾ç_ÝãEõ Wý×» åEõ+[ýç c÷çLçã»ç å]ç¾ç]»ÝÌ^çEõ c÷Töîç Eõ×»ã_* %çG»LX [ý»[ý»Ó¾ç» $Jôç×»LX YÇãTöEõ å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» éaãTö Töã_ Töã_ ^ÇNþ UEõç» aãöV Yç+ åTöCgã_çEõEõ Wý×» %ç×X $JôEÇõ EõRÍôç c÷'_* »Lç» AãX %Töîç$Jôç»Tö %TöÝœö å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõã_ A×TöÌ^ç åTöCg» åHç» ×[ýã»çWýÝ éc÷ =×Pö_ %ç»Ó _ö¾ c÷'å_+ åTöCg» ×[ý»Óãˆù bQÍö^Ü—ö %ç»Ó ×[ýäVÐçc÷ Eõ×»[ýê_ _'å_* LF_ç[ýµùç åGçaç+» Y×»Ì^ç_» ALX ]c÷Ü™ö+ LÌ^açG»Tö A+[ýç» AãX YÒU] ×[ýäVÐçc÷äOôç» %ç$Jô×X é_×$K÷_* ×Yä$K÷ åTöCg Wý»ç Y×»_* åTöCg» $JôEÇõ EõRÍôç c÷'_* åTöCgEõ ac÷çÌ^ Eõ»ç ×Tö×XLX å_çEõEõ G»] åTö_Tö LÝÌ^ç+ LÝÌ^ç+ YÇ×» ]ç×»ã_* »çLî» AãEõ[ýçã» YǾ×V`Tö [ýçV_ GçCg[ýÇRÍôç Xç]» ALX å_çEõ» åXTÊö±¼öTö ]»çSaEõã_ ]Ç» Vç×Iø =×Pö×$K÷_* %¾ã`î ×[ýã`b %aÇ×[ýWýç åXçãc÷ç¾çêEõ åTöCgã_çEõEõ V]X Eõ»ç c÷'_*

å_ç×c÷Tö éX» =wø»Yç»Tö 1786 FÊfTö åVFç ×VÌ^ç å]ç¾ç]»ÝÌ^ç ×[ýäVÐçãc÷ m»ÓTö» »ÖY Wýç»S Eõ×»×$K÷_* åTöCgã_çEõEõ V]X Eõ×»[ýê_ å^ç¾ç éaXîaEõ_Eõ å]ç¾ç]»ÝÌ^ç ×[ýäVÐçc÷ÝaEõã_ åF×V Y×PöC¾çTö %ç»Ó [ý§ãTö XTÇöXêEõ åTöCgã_çEõ» _GTö å^çG ×V×$K÷_* %çãc÷çã] %çãEõì AOôç éaXîV_ Y×PöC¾çTö A+[ýçã»ç Gê»]ç»Ý ×[ý_» C$Jô»Tö åTöCgã_çEõEõ Y»çØ™ö Eõ»ç éc÷×$K÷_* %çãc÷çã] »çSÝ, _Ç×Eõ %ç»Ó å[ý_Tö_ç» »LçaEõ_» ac÷çÌ^Tö %çãEõì AOôç åZõìL ]çLÇ×_» Y§]»çê_ Y×PöÌ^ç+×$K÷_* +×Tö]ãWýî å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõã_ å_ç×c÷Tö éX Yç» éc÷ aç]çXî YÒ×Töã»çWý» %Ü™öTö GQÍö]Ç» ay VF_ Eõ×»[ýê_ a]Uï éc÷×$K÷_* Töç» ×Y$K÷Tö m¾çc÷çOôÝ» Y»ç %c÷ç V_äOôçEõ %çyÔ]S Eõ×» åTöCgã_çãEõ [ý§ã_çEõ c÷Töçc÷Tö Eõ×»×$K÷_* A+ V_äOôç» AãX ×[ýY^ïîÌ^» [ýçTö×» Yç+ [ýСùYÇy =wø» Yçã» UEõç %çXäOôç %çãc÷ç] »Lç» Zõ_ÝÌ^ç Vã_ A×TöÌ^ç å_ç×c÷Tö %ç»Ó ×V×c÷e éX Yç» éc÷ åaçSç»ÝTö %çX AOôç éaXîV_» éaãTö [ýçc÷» Yç×Tö UEõç [ýÇRÍôçãGçcg÷ç+» ×`×[ý» C_ç_êG* [ýÇRÍôçãGçcg÷ç+» V_äOôç å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» %çyÔ]S» %çGTö ×Töלö[ý åXç¾ç×» åGì»ÝaçG» %ç»Ó »eYÇ»ê_ =\ö×Tö %ç×c÷ »Lç» C$Jô» Yç+×$K÷_×c÷* å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõã_ [ýÇRÍôçãGçcg÷ç+» ×Yä$K÷ ×Yä$K÷ åF×V %ç×c÷×$Jô_* A+Vã» %c÷ç» a]Ì^Tö YU» VÇãÌ^ç Eõçãb UEõç GçCgã[ýç»Tö %×G aeã^çG Eõ×» éG×$K÷_* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö \öç×OôÌ^çYç»ç Xç]» Pöç+ åQöçF»Tö é» UEõç» a]Ì^Tö »Lç+ Y×PöC¾ç åEõ=×Oô éaXîV_ãEõ åTöCgã_çãEõ YÒ×Töc÷Tö Eõ×»×$K÷_* %¾ã`î åTöCgã_çãEõ »eYÇ» VF_ Eõ×»[ý åXç¾ç×»ã_* Töç» ×Y$K÷Tö å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõ_ ]çLÇ×_ê_ =\ö×Tö G'_* åGì»ÝXçU ×aec÷+ m¾çc÷çOôÝ» [ý»ZÇõEõXEõ ac÷çÌ^» [ýçã[ý L»Ó»Ý ae[ýçV Y×PöÌ^çã_* ]×SYÇ»Ý, Eõ$K÷ç»Ý %ç»Ó LÌ^Ü™öÝÌ^ç »Lçê_ãEõç %XÇ»ÖY ae[ýçV Y×PöC¾ç c÷'_* ×EõÜ™Çö åTöCgã_çãEõ AãEõç Eõ»ç» %çGãTö+ Mõç³aÝ éX Yç» éc÷ aV_[ýã_ å]ç¾ç]»ÝÌ^ç ×[ýäVÐçc÷ÝaEõ_ »eYÇ»» VǾç»V×_ Yçã_×c÷*

åGì»ÝXçU» m¾çc÷çOôÝê_ Y_çÌ^X

YÒ]çV G×S åGì»ÝXçU ×aec÷ åTöCg» YÒçÌ^ %çOôç+ã[ýç» ×[ýbÌ^ç» éaãTö m¾çc÷çOôÝê_ Y_ç+ G'_* [ýÇRÍôçãGçcg÷ç+ YÇSïçX³V, [ý»[ý»Ó¾ç %ç»Ó åEõ+LX]çX ×[ýbÌ^ç+ %Eõ_`ã» Uç×Eõ %aÝ] açc÷ãaã» ×[ýäVÐçc÷ÝaEõ_Eõ [ýçWýç ×Vã_* m¾çc÷çOôÝTö %ç×c÷ åGì»ÝXçãU [ý»ZÇõEõãX åTöCgEõ ac÷çÌ^» [ýçã[ý YÒØ™Çö×Tö Eõ»ç åV×Fã_* åTöCg ×[ýbÌ^çaEõ_» éaãTö %çã_ç$JôXç Eõ×» YçXÝZÇõEõX» åXTÊö±¼öTö 13,000 éaXî [ýÇRÍôçãGçcg÷ç+Eõ ac÷çÌ^» [ýçã[ý Y×PöÌ^çã_* åTöCgã_çEõ éG åYç¾çTö Y_] éc÷×$K÷_ %ç»Ó +×Tö]ãWýî å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõã_ »LçZõ_ÝÌ^ç å_çEõaEõ_Eõ ^gÇLTö HOÇô¾ç+ GQÍöGçCg %×WýEõç» Eõ×»×$K÷_* åTöCgã_çãEõ »çLEõçã»IøTö LÇ+ ×V C$Jô»-YçL»» GçCg×[ý_çãEõç W[ýea Eõ×»×$K÷_* +×YãX açWýç»S ]çXÇc÷» [ý§ãTö »Lç» Ylù» Y»ç åEõçãXç »lùSçã[ýlùX XçYç+ ×[ýäVÐçc÷Ý» V_Tö å^çG ×V×$K÷_*

å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» %çGTö ×Töלö[ý åXç¾ç×» [ýÇRÍôãGçcg÷çãÌ^ aVã_ Eõç×L»Iøç éX Yç+×$K÷_×c÷* TöçãTö+ m¾çc÷çOôÝ» Y»ç %c÷ç YçXÝZÇõEõX» V_äOôç åTöCg _G Yçã_* åTöCg åTö×TöÌ^ç %çãEõì ^gÇL %绐ö Eõ×» %'Tö Tö'Tö åEõ+[ýç[ýçã»ç ×[ýäVÐçc÷ÝaEõ_Eõ HOÇô¾çã_* ×EõÜ™Çö A×VX ×X`ç å]ç¾ç]»ÝÌ^ç+ %Tö×EïõãTö %çyÔ]S Eõ×» YçXÝZÇõEõX» V_äOôçEõ æ$K÷ãV×_-å\öãV×_ Eõã»* æRôEõÝÌ^ç_ ZÇõEõX» åXTÊö±¼öTö å^çXç %çX AOôç Vã_ A+ã[ýç» åV×F +]çX \öÌ^ Fç+×$K÷_ å^ YçXÝZÇõEõX» V_» å_çEõaEõã_ åTöCg» ×`×[ý»ê_ %c÷çTö å]ç¾ç]»ÝÌ^ç %ç×c÷ä$K÷ [ýÇ×_ Y_ç+ Yye ×V×$K÷_* [ýÇRÍôçãGçcg÷çãÌ^ [ý§ Eõrô Eõ×» åTöCg» ]çXÇc÷×F×XEõ %çãEõì AEõãGçOô Eõ×»×$K÷_ ^×VC A×TöÌ^ç ×XãL %çyÔ]S XEõ×» %ç±Á»lùç» XÝ×Tö GÐc÷S Eõ»çäOôçãc÷ =×$JôTö ×[ýã[ý$JôXç Eõ×»×$K÷_* åaãÌ^ [ý» %ç×_» Y»ç F×»EõOôÝÌ^ç %ç×_ê_ãEõ Xç]Vçe éX» Yçã» Yçã» åEõ+[ýçOôçC VÇGï aç×L 1788 FÊfê_ãEõ åTöCg ×[ýäVÐçc÷ÝaEõ_Eõ [ýçWýç ×V[ýê_ alù] éc÷×$K÷_* åa+ a]Ì^ãTö »çãL`Ÿ» ×aec÷» YçOôãEõç¾» Xç]» YÇyLãX AV_ éaXî åGçOôç+ ×[ýäVÐçc÷ÝaEõ_Eõ åEõ+[ýç Pöç+ãTöç HOÇô¾ç+ [ýÇRÍôçãGçcg÷ç+» _G _ç×G×$K÷_×c÷* +Yçã_ %çãEõì »$JôV-Yç×Tö» %\öç[ý åc÷ç¾çTö å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõ_» åEõ+×VX]çX ^gÇL XEõ×» ×L»×S é_×$K÷_* åa+ aÇã^çGãTö YçOôãEõç¾ã» éG ×`¾açG» %×WýEõç» Eõ×»ã_* ×Yä$K÷ åTöCg a»c÷×VX åa+ %çX³V =Yã\öçG Eõ×»[ýê_ XçYçã_* ×Eõ$KÇ÷×VX» ]Ç»Tö å]ç¾ç]»ÝÌ^ç+ YTöç Zõç³VTö Y×»_* åTöCgEõ å]ç¾ç]»ÝÌ^ç+ c÷Töîç Eõ×»ã_*

+]çXã[ýç» ×[ýY^ïîÌ^» aX½ÆFÝX éc÷C \öç×G XY×» [ýÇRÍôçãGçcg÷ç+ãÌ^ Xç]VçIøãTö [ýçc÷» Yç×Tö Uç×Eõ_ %ç»Ó m¾çc÷çOôÝ» Y»ç XTÇöXêEõ éaXî %ç]Vç×X Eõ×» 1789 FÊfTö %çãEõì ×[ýäVÐçc÷Ý» ×[ý»Óãˆù %çG[ýç×RÍô_* YÒU] %¾ØšöçTö åTöCg açZõ_î _ç\ö Eõ×»ã_C å]ç¾ç]»ÝÌ^ç+ åTöCgEõ åF×V ×X åGì»ÝaçG» åYç¾çã_êG* A+ Pöç+Tö UEõçEõç_Tö [ýÌ^-[ýØ™Çö» +]çX %\öç[ý H×Oô_ å^ åTöCg» éaXîaEõã_ åHgç»ç %ç»Ó c÷çTöÝ» ]çea Fç[ý_GÝÌ^çTö Y×»_* [ý§ã[ýç» å_çEõ Fç[ýê_ XçYç+ %ç»Ó GÐc÷SÝ å»çGTö Y×» ]×»_* A+Vã» åEõ×TöÌ^ç[ýç Yã»çlù\öçã[ý Y»ç×LTö c÷'[ý_GÝÌ^ç åc÷ç¾çTö éaXîaEõ_» ]ãXç[ý_ \öç×G×$K÷_ %ç»Ó åTöCgã_çEõ» BEõç×Ü™öEõ +¬K÷çTö [ýÇRÍôçãGçcg÷çãÌ^ %¾ã`bTö YÒUã] Tö»ç[ýç×_ %ç»Ó Töç»×Y$K÷Tö ×Vë$K÷ é_ =\ö×Tö éG×$K÷_* +Ì^çãTö åTöCg AOôç VÇGï aç×L LY»ç åGçcg÷ç+Eõ åa+ VÇGïäOôç» \öç» ×V×$K÷_* Töç»×Y$K÷Tö åTöCg Eõ$K÷ç»Ýc÷çOô» =wøã» UEõç »LXÝFçTöê_ ^çÌ^* åTöCg å^ç¾ç» _ãG _ãG LY»ç+ ×XLãEõ Ø‘öçWýÝX [ýÇ×_ åHçbSç Eõ×»×$K÷_* [ýÇRÍôçãGçcg÷ç+» å»çb» EõUç XLXç LY»ç+ Töç» YÒ×TöZõ_ ×EõÜ™Çö c÷çãTö c÷çãTö Yç+×$K÷_* [ýÇRÍôçãGçcg÷çãÌ^ åTöCg [ý³VÝ Eõ×» $JôEÇõ Eõç×RÍô×$K÷_*

$KÇ÷×Iøc÷çOô %ç»Ó $Jô»ç+[ýçc÷ÝTö %_Y ×VX é» 1790 EÊõfTö [ýÇRÍôçãGçcg÷çãÌ^ å^ç»c÷çOôTö AOôç aÇ»×lùTö VÇGï aç×L×$K÷_* å]_çIøTö åTöCg AOôç $JôEõÝ ØšöçYX Eõ×»×$K÷_. ×EõÜ™Çö åEõ+×VX]çX» ×Y$K÷ãTö+ å]ç¾ç]»ÝÌ^ç+ åa+ $JôEõÝäOôç \öç×Iø åY_çÌ^* åGì»ÝXçãU $Jôç×» ` [ýçIøç_Ý éaXî Y×PöC¾çTö åTöCgã_çEõ» ac÷çÌ^Tö [ýÇRÍôçãGçcg÷çãÌ^ ×OôÌ^EõTö AOôç VÇGï aLçÌ^* +×Tö]ãWýî [ýç×»bç %绐ö åc÷ç¾çTö åTöCg %çãEõì =\ö×Tö %ç×c÷ ×Vë$K÷» C$Jô»Tö é» UçãEõ×c÷* å]ç¾ç]»ÝÌ^ç+ åEõç×Eõ_ç éX» Yç»Tö UEõç %çãc÷ç] VÇGïTö %çyÔ]S Eõ×» VÇGïäOôç %×WýEõç» Eõ×»×$K÷_* ×Yä$K÷ ×Vë$K÷» åagçc÷çãTö [ý» %ç×_» C$Jô»» %çX AOôç VÇGï %çyÔ]S Eõç_Tö åTöCgã_çEõ» +]çX å_çEõ$JôçX c÷'_ å^ åTöCgã_çãEõ åEõç×Eõ_ç Yç»» VÇGïäOôçC A×» éU Y_ç_* A+ Y»çLÌ^Tö åTöCgã_çãEõ [ý» ×X»ç` åc÷ç¾ç å^X _ç×G×$K÷_* ×Eõ$KÇ÷×VXê_ å]ç¾ç]»ÝÌ^ç×[ý_çãEõ %çãc÷ç]Eõ %çyÔ]S Eõ×»[ýê_ãEõ A×» ×V×$K÷_* +Ì^ç» ×Y$K÷ãTöç åTöCgã_çãEõ aX½ÆF a]» XEõ×» G×»_ç Yˆù×Töãc÷ é_×$K÷_* a»Ó a»Ó V_Tö ×[ý\öNþ éc÷ ×X`ç» \öçGTö [ýÇRÍôçãGçcg÷ç+ %×WýEÊõTö %‡û_» YÒLçaEõ_Eõ åTöCgã_çãEõ %Töîç$Jôç» Eõ×» ZÇõ×»×$K÷_* WýX×`×» %ç»Ó EõEõçEõX éX Yç» éc÷ éX» +Yç»Tö UEõç GçCga]Éc÷Tö XçXç =àö‰øç×_ Eõ×» »ç+LEõ [ýî×Tö[ýîØ™ö Eõ×» TÇö×_×$K÷_* »ç×TöYÇ¾ç» _ãG _ãG %çgTö×» å^ç¾ç A+ V_ã[ýç»Eõ Wý»çäOôçC [ý» Eõ×PöX %ç×$K÷_*

YÒLç» VÇVÛ`ç

A+ Eõç_ä$K÷ç¾çTö YÒLç» [ý» VÇVÛ`ç éc÷×$K÷_* YçXÝTö cg÷çc÷ X$Jô»ç %¾Øšöç åc÷ç¾ç YÒLç+ å[ýçWýEõã»ç å]ç¾ç]»ÝÌ^ç×[ý_çEõ» %×WýEõç» Ø‘öÝEõç» Eõ×»ã_ãcg÷ãTöX* ×EõÜ™Çö [ýÇRÍôçãGçcg÷ç+» [ýçã[ý åTöãX Eõ×»[ýê_ åXç¾ç×»ã_* [ýÇRÍôçãGçcg÷çãÌ^ åEõ×TöÌ^ç[ýç YÒLç aEõ_Eõ ]»] Eõ×» FçVî %ç»Ó EõçãYç»-Eõç×X ×V %ç»Ó åEõ×TöÌ^ç[ýç Vç[ýÝ-Wý]×Eõ %ç»Ó `ç×Ü™ö ×V åTöCgã_çEõEõ %çãc÷ç] »Lç» YÒ×Tö %XÇGTö Eõ×» »ç×F×$K÷_* %çXc÷çãTö×V å]ç¾ç]»ÝÌ^ç %×WýEÊõTö %‡û_Tö YÒLç» %ç»Ó VÇVÛ`ç åc÷ç¾ç åVFç éG×$K÷_* åEõ×TöÌ^ç[ýç GçCgã[ýç»Tö LÇ+ _Gç+ ×V, åEõ×TöÌ^ç[ýç _ÇOôYçTö Eõ×»  `aîYUç» Xrô Eõ×» å]ç¾ç]»ÝÌ^ç+ åTöCgã_çEõEõ %Töîç$Jôç» Eõ×»×$K÷_* »çLîTö \öÌ^çXEõ %çEõçã_ åVFç ×V×$K÷_* $Jôç=_ Xç+×EõÌ^ç éc÷×$K÷_* YÒLç» +]çX c÷çc÷çEõç» éc÷×$K÷_ å^ [ý§ãTö ×XL» _»ç-æ$K÷ç¾ç_Ýã[ýç» ×[ýyÔÝ Eõ×» ×V×$K÷_* %çX×Eõ a¤çÜ™ö H»» å_çãEõC G»Ó, ]'c÷, EÇõEÇõ» %ç»Ó ×`Ì^ç_» ]çea \ölùX Eõ×»[ý _GÝÌ^çTö Y×»×$K÷_* ×Eõ$KÇ÷]çãX c÷ç×[ýê_ éG [ýX»ÝÌ^ç Zõ_-]Ç_ %ç»Ó Eõ$JÇô Fç+ åYOô» å\öçEõ Y_Ǿç+×$K÷_* ×Eõ$KÇ÷]çãX [ýÇRÍôçãGçc÷ç+» C$Jô»ê_, ×Eõ$KÇ÷]çãX C$Jô»» Y[[ýïTöÝÌ^ç Lç×Tö» »çLîê_ %ç»Ó ×Eõ$KÇ÷]çãX [ý†ãV` C_ç+×$K÷_êG*

[ý§ã[ýç» Yç×_ »Lç

AãX Wý»S» VÇ»¾Øšöç» Eõç_ãTö »çLîFXTö \öçã_]çX Yç×_ »Lç C_ç+×$K÷_êG* å_ç×c÷TöêX» =wø»» LçY×»×\öOôçTö å]ç¾ç]»ÝÌ^ç+ ALX TöçTöÝEõ »Lç Yç×Tö×$K÷_* ]çLÇ×_Tö §_ÝÌ^ç Xç]» ALX ]c÷çX lù]Töç» %×WýEõç»Ý éc÷×$K÷_* ×V×c÷Iø» YÇã[ý UEõç å[ýe]»çTö ]»çSaEõã_ a[[ýïçX³V Xç]» ALXEõ »Lç [ýÇ×_ Ø‘öÝEõç» Eõ×»×$K÷_* `×VÌ^çTö Fç]×TöaEõã_ ALXEõTö »Lç %ç»Ó %çX ALXEõ åQöEõç »Lç Xç] ×V×$K÷_* »eYÇ»Tö UEõç å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» YÒWýçX V_äOôç» »Lç c÷'_ \ö»Tö×aec÷ %ç»Ó $KÇ÷EÇõ»ç Xç]» ALX c÷'_ [ý»[ý»Ó¾ç*

\ö»Tö×aec÷ %ç»Ó a[[ýïçX³V+ ×XL ×XL Xç]Tö å]çc÷» ]»ç+×$K÷_* 1791, 1792, 1793, 1795 %ç»Ó 1797 FÊfTö \ö»Tö×aec÷+ =×_C¾ç å]çc÷» VÇ+ AOôç %ç×Lê_ãEõ ×[ý$Jôç×»ã_ åYç¾ç ^çÌ^* a[[ýïçX³V» å]çc÷» ^UçyÔã] 1794 %ç»Ó 1795 FÊfTö C_ç+×$K÷_* \ö»Tö×aec÷» å]çc÷»Tö åTöCgEõ [ýe`Wý» [ýÇ×_ åEõç¾ç éc÷×$K÷_* a[[ýïçX³V+ å]çc÷»Tö ×XLãEõ Ø‘öGïãVC [ýÇ×_×$K÷_*

]×SYÇ»» »Lç» ×[ýZõ_ %×\ö^çX

åGì»ÝXçU ×aeIø+ $JÇô[ýÇ»ÝÌ^ç »LçaEõ_» ac÷çÌ^ ×\ölùç Eõ»ç» ×[ýbãÌ^ %çGãTö =ä{F Eõ»ç éc÷ä$K÷* Eõ$K÷ç»Ý %ç»Ó LÌ^Ü™öÝÌ^ç »Lç+ åTöCgã_çEõ» Aa]Ì^» åHç» `yÓ %çãc÷ç]» AãX VÇVÛ`ç £×X [ý» %çX׳VTö éc÷×$K÷_---- ac÷çÌ^ Eõ»çäOôç VÇê»» EõUç* ×EõÜ™Çö ]×SYÇ»» »Lç+ [ýTöÛ]çX »Lç åGì»ÝXçU» [ý»ãV=TöçEõ »çãL`Ÿ» ×aec÷» Y»ç åYç¾ç =YEõç»» EõUç agǾ׻ 500 åHgç»ç %ç»Ó 4000 YVç×TöEõ éaXîã» a×€Tö éc÷ XGçCgê_ %çG[ýç×RÍô %ç×c÷ åGì»ÝXçUEõ _G Wý×»×$K÷_×c÷* Töç» Y»ç åTöCg [ýÇRÍôçãGçcg÷ç+Eõ ac÷çÌ^ Eõ×»[ý» =ã`îã» =L×X %a]ê_ éG×$K÷_* [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ åTöCgEõ »eYÇ» %çyÔ]S» [ýçã[ý %XÇã»çWý Eõ»çTö åTöCg ×XL éaXî %ç»Ó [ýÇRÍôçãGçc÷ç+» Y»ç å_ç¾ç %çX AOôç éaXîV_ _GTö é_ åGì»ÝaçG»ê_ G'_* ×Y$K÷×VXç »eYÇ» %×\ö]ÇãF å^ç¾ç» YUTö å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» %×WýEÊõTö %‡û_ åYç¾ç» _ãG _ãG åTöCgEõ ×[ýäVÐçc÷ÝaEõã_ %çyÔ]S Eõ×» åF×V Y×PöÌ^çã_* \öçã_]çX éaXî c÷Töçc÷Tö c÷'_* å]ç¾ç]»ÝÌ^ç+ åTöCgã_çEõEõ AãXVã» åF×V %ç×X×$K÷_ å^ ]×SYÇ»» »Lç» %ç»Ó VÇXç+ ^gÇL Eõ»ç» %çGÐc÷ åXçãc÷ç¾ç c÷'_* åTöCg ]×SYÇ»ê_ =\ö×Tö G'_* %¾ã`î [ýÇRÍôçãGçc÷ç+Eõ åTöCg 1000 éaXî ×V G×$K÷_* ×EõÜ™Çö A+ éaXîã[ýç» åEõçãXç Eõç]» Xç×$K÷_* å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» aX½ÆFÝX c÷'å_ åTöCgã_çãEõ V_Yç×Tö AãEõ_ãG Y_ç+ éG×$K÷_*

[ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ ×EõÜ™Çö %Eõ_`ã» ^gÇL $Jô_ç+ G'_* 1792 FÊfTö ×Vë$K÷ éX» Yç»Tö UEõç åTöCg» ×`×[ý»Tö å]ç¾ç]»ÝÌ^ç+ %çyÔ]S Eõ»çTö åTöCg åa+ %çyÔ]S YÒ×Töc÷Tö Eõ×»×$K÷_* å]ç¾ç]»ÝÌ^çEõ A+[ýç» åF×V ×X åTöCg _Vç+GQÍö C_ç+×$K÷_êG*

Xç]×X %a]Tö ×[ýäVÐçc÷

]×SYÇ»» »Lç» éaãTö açlùçTö» ×Y$K÷Tö åGì»ÝXçU ×aec÷ %ç»Ó ×Eõ$KÇ÷×VXê_ XGçCgTö %ç×$K÷_* åTöCg» _GTö UEõç å_çEõaEõã_ XçXç [ýÌ^-[ýØ™Çö Vç[ýÝ Eõ×» YÒLçEõ %TöÝœö Eõ×»×$K÷_* åTöCgã_çEõ» AãX Vç[ýÝ» å`b Xç×$K÷_* åTöCgã_çEõ» [ýî¾c÷ç»Tö Fe =Pöç »ç+ãL ×a³VÇ×» c÷çL×»Eõç Xç]» ALX å_çEõ» åXTÊö±¼öTö ×[ýäVÐçc÷ Eõ×»×$K÷_* »Lç» ×`×[ý»Tö ×[ýäVÐçc÷ÝaEõã_ %çyÔ]S Eõ×»_Tö, »Lç+ Eõ_e éXãÌ^×V Y_ç[ýê_ [ýçWýî éc÷×$K÷_* åTöCg %_Y ×VX» Eõç»ãS %ç=×X%ç×Oô %ç»Ó V×lùSYçOô ay» åGçaç+aEõ_» %ç`ÒÌ^ é_ Töç» ×Y$K÷Tö m¾çc÷çOôÝ C_ç+×$K÷_êG* A+ Pöç+ãTö åTöCg %çãEõì XTÇöX åEõTöã[ýç» ×[ýYV» aX½ÆFÝX éc÷×$K÷_*

×Eõ$KÇ÷×VX %çãGãÌ^ åGì»ÝXçU ×aec÷+ V»Iø» »]ç c÷ea Xç»çÌ^SEõ åEõTöã[ýç» ]ãX aLç åVçbTö åVçbÝ aç[ýîØ™ö Eõ×» ×aec÷çaX$JÇôîTö Eõ×» »çLY×»Ì^ç_» ×[ýbÇÕ Xç»çÌ^S Xç]» ALXEõ »Lç Yç×Tö×$K÷_* A+ãlùy åGì»ÝXçãU c÷eaXç»çÌ^S» YÇy EÊõbÕXç»çÌ^S» ×aec÷çaX» CY»Tö UEõç %×WýEõç» aŽÇSï»ÖãY %çCEõçS Eõ×»×$K÷_* åaãÌ^, EÊõbÕ Xç»çÌ^ãS åEõç$Jô×[ýc÷ç»Tö UEõç [ýÊ×Oô$K÷ Eõ×]$K÷Xç» ×]f QöG_ç$K÷» CTö»ê_ éG ac÷çÌ^ ×\ölùç Eõ×»×$K÷_* ^×V åTöCgEõ ac÷çÌ^ Eõã» åTöãÜ™ö åTöCg %çãGãÌ^ å]çG_Eõ Ø‘öÝEõç» Eõ»ç» Vã» A×TöÌ^ç [ýÊ×Oô$K÷Eõ Ø‘öÝEÊõ×Tö ×V Eõ»Tö_ÝÌ^ç »Lç ×c÷$Jôçã[ý Uç×Eõ[ý [ýÇ×_ ×]f QöG_ç$K÷Eõ éEõ×$K÷_* ×Yä$Jô åEõçãXç Zõ_ Xc÷'_* [ýÊ×Oôä$K÷ åEõçãXç %çGÐc÷ åXãVFǾçTö åTöCg ×XãL+ åGì»ÝXçãU YTöç »LçLX» ×[ýã»çWýÝTöç Eõ×»[ýê_ ]X×Øšö» Eõ×» åEõãTöç[ý» å\öã»çXÝÌ^ç ×c÷³VÇØ™öçXÝ %ç»Ó [ýçIøç_Ý éaXî åGçOôçã_* Töç» ×Y$K÷Tö V»Iøê_ éG ×[ýbÇÕXç»çÌ^SEõ åF×V ×XLãEõ »Lç [ýÇ×_ åHçbSç Eõ×»ã_* A+ Eõç^ïî ×X×[ýïäH a]çWýç Eõ×» åTöCg» ]XTö açc÷ [ýç×RÍô_ %ç»Ó åTöCg A+[ýç» =wø» Eõç]»ÖY VF_ Eõ»ç» ]çXãaã» %ç×c÷ =wø» m¾çc÷çOôÝ %×WýEõç» Eõ×»ã_×c÷*

[ýÊ×Oô$K÷» C$Jô»Tö åGì»ÝXçU» %çã[ýVX

A+[ýç» åGì»ÝXçãU »eYÇ»» Eõã_kô» ×]f _Ç]$K÷ãQöX» ac÷çÌ^ ×[ý$Jôç×»ã_* åGç¾ç_Yç»çTö UEõç »ç=$K÷ Xç]» ALX ×X]F» å[ýYç»ÝãÌ^ åc÷ãXç [ýÇRÍôçãGçcg÷ç+Eõ [ý†ãV`» Y»ç åEõTöã[ýç» å\öã»çSÝÌ^ç éaXî åGçOôç+ ×V×$K÷_* »ç=ä$K÷C %çãc÷ç] »LçEõ ac÷çÌ^ Eõ×»[ýê_ %XÇã»çWý Eõ×» _Ç]$K÷ãQöXê_ Yy ×V×$K÷_* _Ç]$K÷ãQöãX A+ ×[ýbãÌ^ G\öSï» åLãXã»_ _Qïö EõSï¾ç×_$K÷Eõ LãXç¾çTö åTöCg éEõ×$K÷_ å^ ×^ãc÷TÇö %çãc÷ç]Eõ ×[ý»Nþ Eõ»ç éaXîã[ýç» [ý†ãV`» Y»ç éGä$K÷* ([ý† åa+ a]Ì^Tö [ýÊ×Oô$K÷ %×WýEÊõTö) åaãÌ^ åTöCgã_çEõEõ åa+ »çLî» Y»ç =×_Ì^ç+ ×VÌ^ç =×$JôTö* åa+ ]ã¶ö‚ï A+ éaXîaEõ_» V_Y×TöEõ ×XãÛ` ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* ×EõÜ™Çö EõSïYçTö XEõ»çTö EõSï¾ç×_ä$K÷ åa+ å_çEõaEõ_Eõ %a]» Y»ç åF×V ×V[ýê_ [ýÊ×Oô$K÷ åZõìL Y×PöÌ^çã_*

åEõãŠ+X Cã¾_$K÷» %çG]X

åa+ ]ã¶ö‚ï 1792 FÊf» æ$Jô㊶‘ö» ]çc÷Tö åEõãŠ+X Cã¾_$K÷» åXTÊö±¼öTö 6Oôç éaXîV_ %a]ê_ %ç×c÷_* YÒ×TöäOôç V_Tö 60 LXêEõ éaXî %ç×$K÷_* V_äOôç» åXTÊö±¼ö é_×$K÷_ åEõãŠ+X Cã¾_$K÷* Tö±¼öç¾WýçÌ^Eõ %ç×$K÷_ å]EËõäGÐG» %ç»Ó $Jôçã\öÛ Eõç]» [ýçã[ý %ç×c÷×$K÷_ A×$K÷e =Qö* åEõãŠ+X Cã¾_$K÷Eõ åGç¾ç_Yç»çê_ éG ØšöçXÝÌ^\öçã[ý %XÇaµùçX Eõ×» %a]Tö HOôXç¾_Ý» ×[ý`V ×[ý¾»S AOôç YÒØ™ÇöTö Eõ×»[ýê_ åEõç¾ç éc÷×$K÷_* åa+ ×[ý¾»S [ýç YÒ×Töã[ýVX» CY»Tö ×X\öÛ» Eõ×» G\öSï» åLãXã»ã_ åTöCg %a]Tö ×Eõ Eõ×»[ý _çãG åa+ ×[ýbãÌ^ LãXç¾ç» EõUç %ç×$K÷_* [ý†ãV`» ]Ç$K÷_]çX %×WýEÊõTö %‡û_a]Éc÷ [ýÊ×Oô$K÷ +rô +׉øÌ^ç åEõçŽçXÝãÌ^ VF_ Eõ»çTö 1765 FÊfTö %çWýÇ×XEõ åGç¾ç_Yç»ç ×L_çFãXç [ýÊ×Oô$K÷» Tö_TöÝÌ^ç éc÷×$K÷_* [ýTöÛ]çX %çã_ç×$JôTö a]Ì^ä$K÷ç¾çTö A+ Pöç+ åQöçF» »eYÇ» ×L_ç» %Ü™öGïTö %ç×$K÷_* »eYÇ» å[ýc÷ç-å[ýYç»» YÒçSãEõ³VÐ %ç×$K÷_* +Ì^ç» ×[ýY»ÝãTö éX» ×aYçã» %¾×ØšöTö å^çGÝãHçYçTö AOôç aç]×»Eõ $JôEõÝ %ç×$K÷_* å^çGÝãHçYçTö åEõçãXç [ýÊ×Oô$K÷ %aç]×»Eõ ×[ýbÌ^ç Xç×$K÷_ %ç»Ó »eYÇ»» Y»ç Eõç×$Jôdãc÷ [ýÊ×Oô$K÷ ×[ýbÌ^çaEõã_ A+ Pöç+FXê_ éG×$K÷_* å^çGÝãHçYçTö UEõç AEõ]çy +=ã»çYÝÌ^ å_çEõ %ç×$K÷_ ×]f »ç=$K÷* åTöCg 1768 FÊf» Y»ç+ åa+ Pöç+Tö [ýa[ýça Eõ×»×$K÷_* 1792 FÊf» 8 X㾶‘ö»Tö åEõãŠ+X Cã¾_$K÷ åGç¾ç_Yç»çTö YÒã¾` Eõ×»×$K÷_* %çãc÷ç] »Lç» ×[ýYV a¶‘öãµù åTöCg »ç=$K÷» Y»ç AOôç VÝH_ÝÌ^ç ×[ý¾»S aeGÐc÷ Eõã»* V»Iø» Y»ç \öç×G %c÷ç »Lç ×[ýbÇÕ Xç»çÌ^ãSC a]aç]×aEõ HOôXç¾_Ý åTöCgEõ Lç×X[ýê_ ×VãÌ^* Eõ×_EõTöç A»ç» a]Ì^Tö åTöCg ×^Vã» \öç×[ý×$K÷_ TöçTöêEõ å^ HOôXç [ý§Tö m»ÓTö» åa+ EõUç åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ A×TöÌ^çãc÷ G] Yç+×$K÷_* ^×V åTöCg ag$JôçêEõãÌ^ ×Eõ[ýç Eõ×»[ý _çãG åTöãÜ™ö TöçEõ TödlùSçd Eõ×»[ý _ç×G[ý [ýÇ×_C åTöCg [ýÇ×L×$K÷_* åaãÌ^, G\öSï» åLãXã»_» Y»ç ×XãÛ` %Xç é_ [ýçOô Xç$Jôç+ åTöCg åGì»ÝXçUEõ ac÷çÌ^ Eõ×»[ýê_ ×aˆùçÜ™ö _'å_*

m¾çc÷çOôÝ =ˆùç»

åTöCg åTöCg» ×aˆùçÜ™ö» ×[ýbãÌ^ åLãXã»_Eõ Yy ×V 16 Xã[ý¶‘ö»Tö m¾çc÷çOôÝ %×\ö]ÇãF ^çyç %绐ö Eõ×»ã_* ×Tö×X ×VX» ]Ç»Tö XG»ã[ý»ç Yçc÷ç»» ×Tö×X ]ç+_ ]çX %çgTö»Tö åTöCe %Xç GWýÇ» XçCgã[ýç» Eõrô Eõ×» =Lç+ %ç×c÷ UEõç» a]Ì^Tö VÇê»Tö c÷PöçãTö åEõ+[ýçFãXç XçCg åVFç Yçã_* C$Jô» Yç+ åVãF XçCgTö %çä$K÷ »Lç åGì»ÝXçU ×aec÷ %ç»Ó åTöCg» åEõ+LX]çX _m¾ç* åTöCgã_çãEõ åc÷ãXç å^ç¾ç ×X`ç 2 [ýLçãTö+ A+Vã» XçCgTö =×Pö m¾çc÷çOôÝ» Y»ç Y_ç+ %ç×c÷ä$K÷* ×EõÜ™Çö EÊõbÕ Xç»çÌ^S» %çG]XTö åTöCgã_çEõ Yã_ç¾ç Xç+* Y_ç+ä$K÷ é[ý»çGÝ Xç]» ALX» \öÌ^Töãc÷* A+ å_çEõLãX YçEõ×»m×»» Y»ç \öçã_]çX ]ç$K÷]»ÝÌ^ç å_çEõ _GTö é_ [ýСùYÇy Yç» éc÷ %ç×c÷ åGì»ÝXçU ×aec÷» [ýçc÷»» C$Jô»» \öçã_]çX H»Tö LÇ+ ×V×$K÷_×c÷* »Lç %ç»Ó åTöCg» %XÇ$Jô»aEõ_ åa+ a]Ì^Tö +]çX å[ý×$K÷ c÷Töç` éc÷×$K÷_ å^ aç]çXî ×Eõ[ýç AOôç H×Oôã_C åTöCgã_çãEõ $Kg÷çÅäOôçãEõ [ýçH [ýÇ×_ \öç[ý×c÷×$K÷_* é[ý»çGÝ» AãX %çyÔ]SEõ [ýçWýç ×VÌ^ç» åEõçãXç æ$Jôrôç XEõ»çêEõãÌ^ åTöCgã_çEõ å^ãÌ^ ×^Zõçã_ Yçã» Y_ç+ éG×$K÷_*

åGì»ÝXçU ×aec÷+ åEõãŠ+X Cã¾_$K÷Eõ åTöCg» éaãTö %ç×c÷[ýê_ %XÇã»çWý Eõ×»×$K÷_* A+Vã» XTÇöX åZõìL é_ G'å_ [ý§ãTö åTöCgEõ ac÷çÌ^ Eõ×»[ý [ýÇ×_ åGì»ÝXçãU Cã¾_$K÷Eõ [ýÇLç+×$K÷_* åTöCg» %XÇã»çWý Cã¾_ä$K÷ »lùç Eõ×»×$K÷_* Xã[ý¶‘ö» ]çc÷» 21 Töç×»ãF é[ý»çGÝ» %çyÔ]SEõç_Tö Y_ç+ å^ç¾ç [ý»[ý»Ó¾ç %ç×c÷ åEõãŠ+X Cã¾_$K÷» V_Tö å^çG ×V×$K÷_* åa+Vã» V_äOôç c÷çTöÝ]»ç YçCgãTö 23 Xã[ý¶‘ö»» ×VXç »çSÝ» »Lç+ %çG[ýç×RÍô %ç×c÷ åTöCgã_çEõ» _GTö å^çGVçX ×Vã_* ×Y$K÷×VXç åEõãŠ+X Cã¾_$K÷» V_äOôç m¾çc÷çOôÝ» Y»ç Y׸Jôã] YÒçÌ^ %çPö ]ç+_ VÇê»Tö »'_×c÷* åa+ Oôç+ãTö åGì»ÝXçU ×aec÷ %ç»Ó åTöCg» XçCgã[ýç» 60 LX [ýÊ×Oô$K÷ éaXî» Vç×Ì^±¼öTö éU åa+×VXç ×X`ç [ýçEõÝã[ýç» [ýÊ×Oô$K÷ éaXî %ç»Ó [ý»[ý»Ó¾çãEõ %ç×V Eõ×» åEõ+LX]çX %çãc÷ç] ×[ýbÌ^ç åEõãŠ+X Cã¾_$K÷» åXTÊö±¼öTö m¾çc÷çOôÝê_ G'_* [ýTöÛ]çX» ®Ïôçáø å»çãQö'å» åTöCgã_çEõ %çG[ýç×RÍô×$K÷_* åEõçãXç [ýçWýç åXçãc÷ç¾çêEõ éG åTöCgã_çEõ m¾çc÷çOôÝ» VǾç»V×_Tö =Y×ØšöTö c÷'_* åFçL» `Œ £×X YÒc÷»Ý×[ý_çEõ =×Pö %ç×c÷×$K÷_* ×EõÜ™Çö ×$JôYçc÷ÝaEõ_Eõ åV×F \öÌ^» åEõç[ýTö %çX×Eõ ×$JôAÕ×»[ýê_ãEõç Yçc÷×» åTöCgã_çãEõ Y_ç[ýê_ Wý×»ã_* ×$JôYçc÷Ý×[ý_çãEõ åEõçãXç `Œ XEõ»çêEõ ]ãX ]ãX \ö»_Ç éX» CY»» EõçPö» V_e Yç» c÷'_* åTöCgã_çãEõ åYçãX åYçãX é[ý»çGÝ» H» C_ç_Tö åTöCgã_çEõEõ åV×F %çOôç+ã[ýç» %ç$Jô×»Tö c÷'_* åTöCgã_çEõ» Y_ç[ýê_ãEõç YU Xç×$K÷_* é[ý»çGÝ» H»Tö UEõç 60 LX å_çEõ [ý³VÝ c÷'_* åTöCgã_çEõ» »LçH»ÝÌ^ç å_çEõ» c÷çTöTö GTöç+ ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* ×EõÜ™Çö A+[ýç» åTöCgã_çãEõ A+ å_çEõ åEõ+LXEõ å[ýÌ^ç [ýî¾c÷ç» Eõ»ç Xç×$K÷_* åEõãŠ+X Cã¾_$K÷Eõ åEõçãXC YÒ×Tö %çyÔ]S» æ$Jôrôç+ XEõ×»ã_* Zõ_Tö ×Y$K÷×VXçFX åTöCg» éaXîaEõã_ ×`×[ý» Yç×Tö[ýê_ Tö¶‘öÇ %ç×V Tö»ç Eõç^ïîTö [ýîØ™ö U'Eõç åVFç éG×$K÷_*

åa+×VXç GWýÇ×_ åGì»ÝXçU ×aec÷+ Xçã¾ã» %ç×c÷ m¾çc÷çOôÝTö WýÇ]Wýç]ã» éaãTö YÇXf YÒã¾` Eõ×»×$K÷_* åTöCg» %XÇã»çWý ]ãTö åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ »Lç» _GTö åEõ+LX]çX ×$JôYçc÷Ý åVc÷»lùÝ ×c÷$Jôçã[ý ×V×$K÷_*

åEõãŠ+X Cã¾_$K÷ m¾çc÷çOôÝTö UEõç Eõç_Tö Y»¾wøÞ HOôXça]Éc÷

åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ m¾çc÷çOôÝTö UEõçEõç_Tö EÊõbÕXç»çÌ^S %ç»Ó åTöCg Eõ×_EõTöç» Y»ç %Xç å\ö»XÝÌ^ç éaXî [ýç [ý»Eõ³VçL×[ý_çEõ» V_Y×Tö» _GTö å^çGçã^çG Eõ×» `ç×Ü™ö» [ýçã[ý æ$Jôrôç Eõ×»×$K÷_* [ý»Eõ³VçL×[ý_çEõEõ åTöCgã_çãEõ Yç[ý_GÝÌ^ç V»]c÷ç ×VÌ^ç» _GãTö [ý†ãV`Tö [ýçãLÌ^çŠ Eõ»ç åTöCgã_çEõ» aç-aŽ×wøã[ýç» HÇ»ç+ ×VÌ^ç c÷'[ý [ýÇ×_C EõUç ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* ×EõÜ™Çö A+ %çOôç+ã[ýç» æ$Jôrôç» =wø» åTöCgã_çãEõ A»çWý»çêEõ ×VÌ^çTö EÊõbÕXç»çÌ^SEõ ×XãL m¾çc÷çOôÝê_ %ç×c÷ åTöCg» %çXÇGTöî YÒEõç`» ×XãÛ` ×VÌ^ç c÷'_*

A+ a]Ì^ä$K÷ç¾çê_ãEõ åEõãŠ+X Cã¾_$K÷» %a] %çG]S» =ã`î %ç×$K÷_ EÊõbÕXç»çÌ^ãS [ý†» Y»ç %Xç [ý»Eõ‰øçL×[ý_çEõ» %Töîç$Jôç» Y»ç A+ »çLîEõ »lùç Eõ»ç* =L×X %a]» å]ç¾ç]»ÝÌ^ç ×[ýäVÐçc÷ V]X» åEõçãXç EõUç+ A×TöÌ^çê_ãEõ Cã_ç¾ç Xç×$K÷_* ×EõÜ™Çö åGì»ÝXçU ×aec÷+ A×TöÌ^ç [ýÇ×L×$K÷_ å^ åTöCg %Eõ_`ã» AãEõç Eõ×»[ý åXç¾çã»* A×TöÌ^çê_ãEõ [ýÊ×Oô$K÷aEõã_ åTöCgEõ ×XfØ‘öçUï\öçã[ý ac÷çÌ^ Eõ»ç» EõUçC åTöCg ]X Eõ×»×$K÷_* åaãÌ^ åTöCg A×TöÌ^ç å]ç¾ç]»ÝÌ^çEõ V]X Eõ×»[ýê_ [ýÊ×Oô$K÷» ac÷çÌ^ ×[ý$Jôç×»ã_ %ç»Ó ×XLãEõ ×[ýXç$JôãTöÛ [ýÊ×Oô$K÷ $Jô»Eõç»» c÷çTöTö A×» ×V[ýê_ C_ç_*

A+Vã» HOôXç+ A×TöÌ^ç AOôç XTÇöX ×V` _ã_ %ç»Ó »Lç» %çã[ýVX» EõUç G\öSï» åLãX»_Eõ LãXç¾ç c÷_* åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ [ýî×NþGTö\öçã[ý åGì»ÝXçU ×aec÷Eõ ac÷çÌ^ Eõ»ç» aYãlù %ç×$K÷_* åTöCg G\öSï» åLãXã»_Eõ A+ [ýÇ×_ ×_×F×$K÷_ å^, ^×V %çãc÷ç] »LçEõ %çãEõì ac÷çÌ^ Eõ×»[ý _çãG åTöãÜ™ö åTöCgEõ m¾çc÷çOôÝTö %ç»Ó AEõ å[ýäOô×_Ì^X ×$JôYçc÷Ý _ç×G[ý* TöVÇY×» %çX AOôç å[ýäOô×_Ì^X %ç¾`îEõ c÷'å_ åYç¾çêEõ ×[ýLXÝTö åUç¾ç =×$JôTö c÷'[ý* TöVÇY×» [ýÌ^-[ýØ™Çö %Xç-×XÌ^ç Eõ×»[ýê_ åEõ+F]çX ×$K÷Eõ$K÷, Yç=‰øç» %ç»Ó GçQÍöÝ OôXç [ý_V _ç×G[ý* AãXã[ýç» ^çX[ýçc÷X» %a]Tö %\öç¾ H×Oôä$K÷ [ýÇ×_C åTöCg =ä{F Eõ×»×$K÷_*

=wø»Tö _Qïö EõSï¾ç×_ä$K÷ A×TöÌ^çê_ãEõ åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ åTöCg» %×\ö^çXTö ×^ açZõ_î åVFǾç+ä$K÷ Töç» [ýçã[ý \ÉöÌ^aÝ YÒ`eaç Eõ×» éEõ×$K÷_ å^, %çG» %ç$Jô×X» Pöç+Tö A×TöÌ^ç ^×V [ýÊ×Oôä$K÷ %ç»Ó å[ý×$K÷×VX %a]Tö Uç×Eõ[ý _çãG [ýç »LçEõ ac÷çÌ^ Eõ×»[ý _çãG Töç» %çGãTö »LçEõ AOôç EõUç [ýÇLç+ ×VÌ^ç =×$JôTö å^, åTöCg åTöCg» ×[ýäVÐçc÷Ý YÒLç» éaãTö [ýÇLç-Y»çê_ %ç×c÷[ýê_ +TöØ™öf Eõ»ç =×$K÷Tö Xc÷Ì^* %çXc÷çãTö×V, V»Iø» EÊõbÕXç»çÌ^SEõ åTöCg» ×aec÷çaX C\öTöç+ ×V ^×V åTöCgEõ [ý` Eõ×»[ý Yç×» åTöãÜ™ö åTöCg» éaXî %ç»Ó åEõãŠ+X Cã¾_$K÷» éaXîEõ AEõãGçOô Eõ×»ã_ XTÇöXêEõ ×$JôYçc÷Ý Y×PöC¾ç» %ç¾`îEõ Xc÷'[ý*

EÊõbÕXç»çÌ^S» ×[ý»Óãˆù %×\ö^çX

A+Vã» _Qïö EõSï¾ç×_$K÷» éaãTö ×$Jô×Pö-Yy» %çVçX-YÒVçX $Jô×_ UEõç» Eõç_ä$K÷ç¾çTö åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ AOôç EõUç ]X Eõ×»×$K÷_ å^ V»Iø» EÊõbÕXç»çÌ^ãS åTöCg» éaãTö _ÇEõç\öçEÇõ åF×_ä$K÷* åaãÌ^ åTöCgEõ AãaEõç ×VÌ^ç =×$JôTö ×[ýã[ý$JôXç Eõ×» 1792 FÊf» 6 ×Qöä$Jô¶‘ö»Tö åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ [ýСùYÇy Yç» éc÷ å[ýçWýEõã»ç [ýTöÛ]çX» %`ŸyÔçÜ™ö ]׳V»» C$Jô» Yçã_êG* åTöCg» _GTö ×$JôYçc÷Ý %ç×$K÷_ 280 LX* A+ Pöç+ åQöçF»» C$Jôã»-YçLã» ×Tö×X c÷çLç» `yÓ éaXî %ç×$K÷_* %`ŸyÔçÜ™ö Yçc÷ç»» Xç]×Xê_ãEõ åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ åEõçãXç [ýçWýç åYç¾ç Xç×$K÷_ ^×VC A×TöÌ^ç åEõ+[ýç[ýçã»ç `yÓêaXî+ åTöCg» lÇùVÐ V_äOôçEõ %çyÔ]S Eõ×»ã_* ×EõÜ™Çö ×$JôYçc÷Ý×[ý_çEõ» %×WýEõ `×Nþ`ç_Ý ^gÇL» agLÇ×_ %ç»Ó ^gÇL» Wý»ãS åTöCgã_çEõEõ ×[ýYçIøTö åY_çã_ %ç»Ó %_Y a]Ì^ ^gÇ×LãÌ^+ åTöCgã_çãEõ ×Vc÷ç-×V×c÷ Y_ç[ýê_ Wý×»ã_* åTöCgã_çEõ» 20LX å_çEõ ×Xc÷Tö %ç»Ó 40 LX %çc÷Tö c÷'_* [ý§ã[ýç» éaXîEõ [ý³VÝ Eõ»ç c÷'_* Yçc÷ç»» CY»» Y»ç 40Oôç [ý»ãTöçY ×$JôYçc÷ÝãÌ^ _ÇOô Eõ×»ã_* %çXc÷çãTö×V [ýÊ×Oô$K÷Ylù» ]çy 6 LX å_çEõãc÷ %çc÷Tö éc÷×$K÷_*

m¾çc÷çOôÝ» Y»ç ×Eõ$KÇ÷ %çgTö»Tö EÊõbÕXç»çÌ^ãS %çãEõì åTöCg» V_[ý_ åGçOôçã_ ×Qöä$Jô¶‘ö» ]çc÷» å`b» Zõçã_ [ý»XVÝ» YÉã[ý [ýTöÛ]çX ]†_êV ]c÷EÇõ]ç %¾×ØšöTö %‡û_Tö ^gÇL» [ýçã[ý açL-a€ç Eõ×»[ýê_ Wý×»ã_* å_ZõäOôãX³Oô =×_Ì^ç]$K÷» åXTÊö±¼öTö ×Tö×XOôç [ýç×c÷XÝ _»ç_×»êEõ åTöCgEõ %çG×$Jô[ýê_ Y×PöC¾ç c÷'_* Fç×OôEÇõ×$Jô» C$Jô»Tö 500 [ý»Eõ‰øçL» éaãTö å\öOôçã\ö×Oô åc÷ç¾çTö YÒçÌ^ 100 ]çX [ý»Eõ‰øçL c÷Töçc÷Tö c÷'_ %ç»Ó [ýçEõÝã[ýç» \ÉöOôçX» aÝ]ç %‡û_ê_ Y_ç+ G'_* åa+ a]Ì^Tö \ÉöOôçX» aÝ]ç åGçc÷ç+ Eõ]_ %ç×_ê_ãEõ ×[ýØ™ÊöTö %ç×$K÷_* \Éö×OôÌ^çaEõã_ åEõ×TöÌ^çãXç A+Vã» %a]» ]ç×Oô VF_ Eõ×»×$K÷_×c÷ LXç Xç^çÌ^* åGì»ÝXçU» a]Ì^ê_ãEõ åTöCgã_çEõ» aÝ]çEõ åEõçãXC Ø‘öÝEõç» Eõ»ç Xç×$K÷_*

åEõãŠ+X Cã¾_$K÷» YÒ`çaXÝÌ^ ae•õç»

åGì»ÝXçU ×aec÷» `yÓ» åEõçãXç aÝ]çaeFîç Xç×$K÷_* %aeFî å_çEõEõ A+Vã» `yÓ ×c÷$Jôçã[ý Xç»ç×F åTöCgã_çEõEõ lù]çVçãXã» A+ `yÓTöç» %[ýaçX HOôç[ýê_ åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ åTöCgEõTö Y»ç]`ï ×V×$K÷_* YÒ×Töã`çWý» Vç[ýçX_Tö L×_ UEõç åGì»ÝXçãU åTöCg» EõUç XÇ£×Xã_* [ý»[ý»Ó¾çãEõ %ç×V Eõ×» %çX %çX QöçIø»ÝÌ^çaEõã_C åTöCg» AãX +¬K÷çTö +µùX å^çGçã_* ×c÷$Jôç[ý Eõ×» åYç¾ç G'_ å^ »Lç+ m¾çc÷çOôÝ YÇX» VF_ Eõ»ç» ×Y$K÷Tö A×TöÌ^çê_ãEõ ]ÇPöãTö 113 LX ]çXÇc÷Eõ ]ç×»ã_* A+ å_çEõaEõ_» 24 LXEõ åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ lù]çVçX» ×XãÛ` ×VÌ^ç aã±¼öC åTöCgã_çEõEõ c÷Töîç Eõ»ç c÷'_* 70 LX å_çEõEõ Eõç»çGç»Tö %Xçc÷çã» »ç×F ]ÊTÇöî HäOôç¾ç c÷'_* åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ AãXã[ýç» %Töîç$Jôç»» %[ýaçX» [ýçã[ý EõäPöç» [ýî¾Øšöç c÷çTöTö _ã_* [ý»[ý»Ó¾ç %ç»Ó æ$K÷ç_çWý»ç ZÇõEõXEõ [ý³VÝ Eõ»ç c÷'_* [ý»ZÇõEõXãEõç [ýFïçØ™ö Eõ×»[ýê_ åTöCg »LçEõ åLç» Eõ×»ã_* åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ »LçãEõç AãXã[ýç» %Töîç$Jôç»» [ýçã[ý EõEõUïXç XEõ»çêEõ UEõç Xç×$K÷_* ×EõÜ™Çö åGì»ÝXçU ×aec÷+ A+ã[ýç» EõUç XÇ£×X aEõã_çã[ýç» Eõç^ïî» [ýçã[ý ×XLãEõ VçÌ^Ý Eõ×» Eõ'å_ å^ »Lç éc÷ ^×V åTöCg åTöCg» +¬K÷ç]ãTö ]çXÇc÷Eõ ]ÊTÇöîV‰ø [ýç %†lùTö» %çãV` ×V[ý åXç¾çã» åTöãÜ™ö åTöCg ×aec÷çaX TöîçG Eõ×»[ýê_ãEõç YÒØ™ÇöTö* AãX =wø» £×X åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ aç]×Ì^Eõ \öçã[ý »Lç» Y»ç aEõã_çã[ýç» lù]Töç Eõç×RÍô %ç×X åTöCgEõ ]çy 100LX åVc÷»lùÝ %ç»Ó ×_×G»ç» éaãTö Uç×Eõ[ýê_ ×V×$K÷_* ALX XTÇöX [ý»ZÇõEõX ×X^ÇNþ Eõ×» åTöCgEõ Xç]×X %a]» YÒ`çaX» aVç×Ì^±¼ö %YïS Eõ»ç c÷'_* åTöCg VÇFX LçXXÝ Lç×» Eõ×»×$K÷_--- AFX YÒLç %ç»Ó %çXFX ×[ýbÌ^ç %ç»Ó QöçIø»ÝÌ^ç»aEõ_» [ýçã[ý* YÒU]FX LçXXÝ å^çãG YÒLçEõ XîçÌ^×[ý$Jôç»» %ç`Ÿça ×V ]çc÷» åEõ+Oôç]çX ×VX Eõçã»ç[ýç» ×Eõ[ýç åGç$Jô» Uç×Eõã_ åa+ åGç$Jô» ×V[ýê_ ×XׁÛrô Eõ×» ×V×$K÷_* ×¥TöÝÌ^ LçXXÝã^çãG ×[ýbÌ^ç %ç»Ó QöçIø»ÝÌ^çaEõ_Eõ m¾çc÷çOôÝê_ %ç×c÷ »LçLXEõ [ýTöÛ]çX VÇ»¾Øšöç» Y»ç »lùç Eõ»ç» [ýçã[ý æ$Jôrôç Eõ×»[ýê_ åEõç¾ç éc÷×$K÷_*

A+[ýç» åGì»ÝXçU ×aec÷C éa]çX c÷'_ %ç»Ó åTöCg åEõãŠ+X Cã¾_$K÷» éaãTö $JÇô×Nþ Eõ×»ã_* A+ $JÇô×Nþ]ãTö, [ý»[ý»Ó¾ç %ç»Ó _GãTö ×^aEõ_ ×[ýbÌ^ç+ YÒLçEõ %Töîç$Jôç» Xç+[ýç %Xî Wý»ãS ×[ý`ŸçaHçOôEõTöç Eõ×»×$K÷_, åTöCgã_çEõEõ [ýFïçØ™ö Eõ»ç c÷'[ý* ×¥TöÝÌ^ãTö, aEõã_çãEõ lù]ç VçX Eõ»ç c÷'_* ×[ý$Jôç» åXçãc÷ç¾çêEõ åEõçãXç å_çEõãEõ YÒçSV‰ø [ýç %†lùTö Eõ×»[ý åXç¾ç×»[ý [ýÇ×_ $JÇô×NþTö =ä{F Uç×Eõ_* m¾çc÷çOôÝTö aEõã_çã[ýç» QöçIø»ÝÌ^ç, %XîçXî ×[ýbÌ^ç» a×X½_X %çâ¼÷çX Eõ»ç c÷'_ ^çãTö, åTöCgã_çãEõ ×]×_LÇ×_ »çLîTö »Lç» EõwÊïø±¼ö» YÇX» aeØšöçYX Eõ»ç» _GãTö »çLîFX» aÇ`çaX» [ýçã[ý [ýî¾Øšöç GÐc÷S Eõ×»[ý Yçã»* TöVÇY×» åGì»ÝXçU» _GTö UEõç [ýçIøç_Ý å\ö»SÝÌ^ç ×$JôYçc÷Ýã[ýçã» YÒLçEõ %Töîç$Jôç» Eõ»ç» _GãTö åEõãŠ+X Cã¾_$K÷» Eõç]-EõçL» [ýçTö×» ×XÌ^]ÝÌ^çêEõ V»Iø» »LçEõ LXç+ UEõç» YÒ]çS åYç¾çTö åTöCgã_çEõEõ [ý†» »eYÇ»ê_ æYÒ»S Eõ»ç c÷'_*

EÊõbÕXç»çÌ^S» [ý`îTöç Ø‘öÝEõç»

å]']çc÷Tö EÊõbÕXç»çÌ^ãS [ýçEõÝ UEõç 400 [ý»Eõ‰øçL» éaãTö m¾çc÷çOôÝê_ %ç×c÷[ýê_ [ýçWýî c÷_* A+ [ý»Eõ‰øçL×[ý_çEõEõ »eYÇ»ê_ Y×PöÌ^ç+ ×V TöçãTö åTöCgã_çEõ» [ýçEõÝ UEõç å[ýTöX» Y+$Jôç ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* YÒçÌ^ 6 c÷çLç» OôEõç åTöCgã_çEõEõ ×V[ý_GÝÌ^ç c÷'_* EÊõbÕXç»çÌ^ãS %çXÇGTöî» `YTö å_ç¾çTö åTöCgEõ V»Iø» ×aec÷çaXTö YÒ×Töœöç Eõ»ç c÷'_* [ý§ +TöØ™öTöf Eõ×» EÊõbÕXç»çÌ^ãS éaXî %ç»Ó `Ò×]Eõ ×VÌ^ç» Y×»[ýãwïø [ý$K÷×» 58 c÷çLç» OôEõç ×V[ýê_ aX½×Tö ×Vã_* åTöCg» [ýFïçØ™ö åc÷ç¾ç éaXî×[ý_çEõEõ ×VÌ^ç OôEõç-Y+$Jôç×F×XC åTöCg Cã_çOôç+ ×V[ý_GÝÌ^çTö Y×»_* TöVÇY×» åTöCg ALX \Çö×]» ]ç×_Eõãc÷ »Lç Xc÷Ì^ [ýÇ×_C a×EõÌ^ç+ ×VÌ^ç c÷'_* åTöCg» \Éö×]Tö YÇ»×S ×VX» Vã» YÒ`çaX %ç»Ó »çLêX×TöEõ ålùy» Vç×Ì^±¼ö [ý»ZÇõEõãX Yç_X Eõ×»[ý [ýÇ×_C åHçbSç Eõ»ç c÷'_* A+ã[ýç» ×aˆùçÜ™ö åc÷ç¾ç» ×Y$K÷Tö EÊõbÕXç»çÌ^ãS ]†_êVê_ éG åTöCg» \ÉöF‰ø» %×WýEõç» GÐc÷S Eõ×»ã_* åTöCg» %XÇã»çWýyÔã] åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ åEõ+LX]çX ×$JôYçc÷ÝEõ åVc÷»lùÝ ×c÷$Jôçã[ý åTöCg» _GTö Y×PöÌ^ç+×$K÷_*

+Ì^ç» ×Y$K÷» æ$Jô㊶‘ö» ]çc÷Tö, \ÉöOôçXê_ %çGãTö Y_ç+ å^ç¾ç EÊõbÕXç»çÌ^S» åEõTöã[ýç» [ý»Eõ‰øçL %çãEõì A+ »çLîê_ %c÷çTö åEõTöã[ýç» éaXî Y×PöÌ^ç+ åTöCgã_çEõEõ åF×V ×VÌ^ç éc÷×$K÷_*

[ýç×»bçEõç_Tö m¾çc÷çOôÝTö %¾ØšöçX

åEõãŠ+X Cã¾_$K÷» YÇ[[ýï» %XÇã»çWýyÔã] [ý†» Y»ç %ç»Ó 6Oôç åEõçŽçXÝ ×$JôYçc÷Ý Y×PöC¾ç éc÷×$K÷_* ×EõÜ™Çö åTöCgã_çEõ %ç×c÷ Yç+ ]çãX A×YÒ_ ]çc÷ åc÷ç¾çTö [ýç×»bç %绐ö c÷'_* åaãÌ^, A+ a]Ì^Tö XTÇöXêEõ åEõçãXç %×\ö^çX Eõ»çäOôç EõrôaçWýî c÷'[ý [ýÇ×_ åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ A+ Eõç_ä$K÷ç¾çTö m¾çc÷çOôÝãTö Uç×Eõ[ýê_ ×PöEõ Eõ×»ã_* A+ aÇã^çGãTö Xç]×X %a]Tö »Lç» %ç×WýYTöî ×[ýØ™öç» %ç»Ó YÒLç» ]XTö %çØšöç HÇ»ç+ %Xç--- A+ VÇOôç Eõç]Tö åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ ]ãXç×Xã[ý` Eõ×»ã_* ×EõÜ™Çö A+ VÇãÌ^çOôç Eõçã]+ åTöCg \ö[ýç» Vã» ac÷L Xç×$K÷_* ×[ýäVÐçc÷Tö å^çG ×VÌ^ç Xç+[ýç ×[ýäVÐçc÷» Eõç_Tö Y_ç+ å^ç¾ç aEõã_ç å_çEõãEõ lù]ç VçX» YÒ×Tö`ÒÓ×Tö ×VÌ^ç aã±¼öC ×[ýbÌ^ç [ýç %XîçXî YÒLçaEõ_Eõ »Lç» C$Jô»ê_ %c÷ç åVFç XG'_* AãX åc÷ç¾ç» Eõç»S a¶‘öãµù %XÇaµùçX $Jôã_ç¾çTö åVFç G'_ å^ +Ì^ç» m×»ãTö %çä$K÷ [ýFïçØ™ö åc÷ç¾ç [ý»[ý»Ó¾ç %ç»Ó æ$K÷ç_çWý»ç ZÇõEõX» %×\öa×µù* A+ VÇ+LX å_çãEõ XçXç Wý»S» bQÍö^Ü—ö» %ç$Jô×X é_ »ç+LEõ Lç» Ylù X_[ýê_ Töã_ Töã_ =$JôTöç+ ZÇõ×»×$K÷_* åaãÌ^ åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ VÇãÌ^çãEõ Wý×» [ý†» »eYÇ»ê_ ×X[[ýïçaX ×Vã_* A+ [ýî¾Øšöç+ Eõç] ×Vã_* %X×Tö×[ý_㶑ö ×Tö×XLX åGçc÷çãÌ^ åEõãŠ+X Cã¾_$K÷» YÒ×Tö %çØšöç YÒEõç` Eõ×»ã_ %ç»Ó åTöCgã_çEõEõ åV×F %çX %çX ×[ýbÌ^ç %ç»Ó ]ÇFÝÌ^ç_ å_çEõaEõã_ç åTöCg» ×`×[ý»ê_ %ç×c÷_*

%ãkôç[ý» ]çc÷» å`b» Zõçã_ %çãEõì ^gÇL» YÒØ™Çö×Tö $Jô×__* å_ZËõäOôXç³Oô å]EõäGÐG»Eõ ×Eõ$KÇ÷]çX éaXîã» éaãTö Eõ×_Ì^ç[ý»ê_ %çGTöÝÌ^çêEõ Y×PöÌ^ç+ ×VÌ^ç c÷'_* åTöCg TöçTö »$JôV-Yç×Tö» ^ç-å^çGç» Eõ×» Ì^çTöçÌ^çTö %ç»Ó å^çGçã^çG [ýî¾Øšöç» YÒ×Tö $JôEÇõ ×Vã_ ^çãTö =L×X %a]Tö ^Ljù Eõ×»[ýê_ ^Ljù» åEõ³VÐ ×c÷$Jôçã[ý Eõ×_Ì^ç[ý»Eõ [ýî¾c÷ç» Eõ×»[ý Yç×»* XGçCg» ålùyãTö %XÇ»ÖY [ýî¾Øšöç å_ç¾ç c÷'_*

+Zõçã_ m¾çc÷çOôÝ %ç»Ó åGç¾ç_Yç»ç» ]çLTö $Jô_ç$Jô_ Eõ»ç XçCã[ýç»Tö QöEõç+×Tö Eõ»ç V_ AOôçãEõç éa]çX Eõ»ç c÷'_*

=L×X %a]ê_ ^çyç

1794 FÊf» LçXǾç»Ý ]çc÷Tö å]ç¾ç]»ÝÌ^ç ×[ý»Óãˆù ^gÇL Eõ×»[ý» =ã`îã» YÒUã] Eõ×_Ì^ç[ý»Tö »Sa€ç %绐ö c÷'_* A+×F×XãTö »Lç åGì»ÝXçãU åEõãŠ+X Cã¾_$K÷Eõ ]ç×Tö Y×PöÌ^çã_* +]çX×VãX åc÷ç¾ç å]ç¾ç]»ÝÌ^ç ×[ýäVÐçc÷» Zõ_Tö YÒLç» VÇGï×Tö åc÷ç¾ç Eõç_Tö »Lç» ]Ü—öÝ [ýç ×[ýbÌ^çaEõã_ AãEõç ac÷çÌ^ Eõ×»[ý Y»ç Xç×$K÷_* AãX ×[ýbÌ^çaEõ_» CY»Tö ×X\öÛ» Eõ×» %çãEõì ^gÇL Eõ»ç» +¬K÷ç åGì»ÝXçU» Xç×$K÷_* %çXc÷çãTö [ýÊ×Oôä$K÷ %ç×c÷ åTöCgEõ »lùç Eõ»ç» [ýçã[ý åGì»ÝXçãU [ýÊ×Oô$K÷Eõ `Òˆùç» $JôEÇõã» $Jôç+×$K÷_* åaãÌ^, A×TöÌ^ç åTöCg \öç×[ýã_ å^ å]ç¾ç]»ÝÌ^ç ×[ýäVÐçc÷ V]X» \öç» åEõãŠ+X Cã¾_$K÷Eõãc÷ ×VÌ^ç =×$JôTö* »Lç+ åa+ ]ã¶ö‚ï G\öÛS» åLãXã»_ê_ãEõç Yy ×_×Fã_* YyTö ×_Fç c÷'_ å^, G\öÛX» åLãXã»ã_ ^çãTö %XÇGÐc÷êEõ åEõãŠ+X Cã¾_$K÷Eõ åTöCg» %WýÝXTö UEõç éaXîaEõ_» éaãTö å]ç¾ç]»ÝÌ^çEõ V]X» [ýçã[ý %XÇ]×Tö ×VãÌ^* åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ QöçIø»ÝÌ^çaEõ_» éaãTö %çã_ç$JôXç Eõ×» ×^ \öç_ åVãF åa+]ãTö [ýî¾Øšöç é_ ^çãTö %a]ê_ åc÷ã»ç¾ç aÇF-`ç×Ü™ö C\öTöç+ %ç×X[ý Yçã» åa+ =ã`îê_ãc÷ A+Vã» G\öSï» åLãXã»_ê_ %çã[ýVX Eõ»ç c÷'_ [ýÇ×_ ×$Jô×PöTö =ä{F Uç×Eõ_*

A+ Eõç]» ×[ý×X]Ì^Tö éaXîaEõ_» \ö»S-åYçbS %ç×V ^ç¾TöÝÌ^ F»$Jô» [ýçã[ý ]ÇPöãTö [ý$K÷×» 3,00,000 OôEõç ×V[ýê_ãEõç YÒØ™ÇöTö [ýÇ×_ »Lç+ G\öSï» åLãXã»_Eõ LXçã_* A+ OôEõç» %çWýç×F×X [ý»ZÇõEõãX åTöCg» `çaXçWýÝX ×L_ça]Éc÷» Y»ç %ç»Ó [ýçEõÝ×F×X [ý»[ý»Ó¾ç+ %çX %çX %çãc÷ç] %×WýEÊõTö %‡û_» Y»ç TÇö×_ ×VÌ^ç» [ýî¾ØšöçC c÷'_* åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ [ý»ãGçc÷ç+, [ý»Yçy åGçc÷ç+ %ç»Ó a_ç_ åGçc÷ç+» éaãTö Y»ç]`ï Eõ×» YçXÝ×$K÷_ç åGçc÷ç+Eõ [ý»[ý»Ó¾ç Yç×Töã_* åGì»ÝXçU ×aec÷» »çLYçOô %çã»çc÷S» a]Ì^Tö %†lùTö Eõ»ç» \öÌ^Tö Y_ç+ å^ç¾ç VÇLX åEõç¾»Eõ %ç×X ^UçyÔã] $Jôç×»e %ç»Ó ×TöYç] »Lç ×c÷$Jôçã[ý ×X^Ç×Nþ ×VÌ^ç c÷'_* Töç» ×Y$K÷Tö, å]ç¾ç]»ÝÌ^ç V_Y×Töê_ AFX ×$Jô×Pöã^çãG c÷Ì^ %çãc÷ç] »Lç» [ý`îTöç Ø‘öÝEõç» Eõ×»[ýê_ Xc÷Ì^ Töç» Zõ_ \Çö×G[ýê_ a×EõÌ^ç+ ×VÌ^ç c÷'_* ^×V åTöCgã_çEõ %ç×c÷ »Lç» C$Jô»Tö X×Tö Ø‘öÝEõç» Eõã» åTöãÜ™ö åTöCgã_çEõEõ lù]çVçX» YÒ×Tö`ÒÓ×TöC ×VÌ^ç c÷'_* ×EõÜ™Çö A+ ×$Jô×PöFX å[ýçWýEõã»ç å]ç¾ç]»ÝÌ^ç V_Y×Tö aEõã_ åYç¾ç+ Xç×$K÷_* Yy[ýçc÷ãEõ å[ýçWýEõã»ç å]ç¾ç]»ÝÌ^ç ×[ýäVÐçc÷Ý %×WýEÊõTö %‡û_ãTö ^ç[ýê_ \öÌ^ Eõ×»ã_, Xç+[ýç %çX ×^ åEõçãXç Eõç»SãTö Xc÷CEõ ×$Jô×PöFX ×X×V_êG*

å^ç»c÷çOôTö å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» Y»çLÌ^

å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» Y»ç åEõçãXç =wø» Xç×c÷_Tö, å]EõäGÐG» A+[ýç» åQö[ýç»GçCgê_ éG (11 åZõ[ýÐÓ¾ç»Ý) åa+ Pöç+Tö ^Ljù» Hç×Oô éTöÌ^ç» Eõ×»[ýê_ Wý×»ã_* 14 åZõ[ýÐÓ¾ç»Ý Töç×»ãF åTöCg å^ç»c÷çOôê_ éG [ýÇRÍôçãGçc÷ç+Eõ _G Wý×»ã_* +]çX ×VãX [ýÇRÍôç åGçc÷çãÌ^ %Eõ_`ã» å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõã_ æ$JôGçä$Jôç»çEõçêEõ Eõ×» UEõç %çyÔ]S YÒ×Töc÷Tö Eõ×» %ç×$K÷_* å]EõäGÐGã» åTöCg» éaãTö ×Tö×X ×VX LÇ×» %çã_ç$JôXç Eõ×» åQö[ýç»GçCgê_ =\ö×Tö %ç×c÷_* +Zõçã_ å]EõäGÐGã» å^ç»c÷çOôê_ %c÷ç» [ýçTö×» Yç+ å]ç¾ç]»ÝÌ^ç+ %ç×c÷ [ýÇRÍôçãGçc÷ç+» ×`×[ý» %çyÔ]S Eõ×»ã_×c÷* å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõ_ aeFîç×WýEõ åc÷ç¾çTö [ýÇRÍôç åGçc÷çãÌ^ ac÷çÌ^» [ýçã[ý å]EõäGÐG»ê_ [ýçTö×» Y×PöÌ^çã_* å]EõäGÐG» _GTö ]çy 46LX å_çEõãc÷ %ç×$K÷_* TöUç×Y åTöCg a]Ì^ Xrô XEõ×» [ýÇRÍôçãGçc÷ç+Eõ ac÷çÌ^» [ýçã[ý YÒØ™ÇöTö c÷'_* åTöCg TödlùXçTö ALX $JÇôYã[ýVç»» éaãTö EÇõ×»LX ×$JôYçc÷Ý å^ç»c÷çOôê_ Y×PöÌ^ç+ ×Vã_* åTöCgã_çEõ ×X×[[ýïäH éG å^ç»c÷çOô Yçã_êG* ×Y$K÷×VXç GWýÇ×_ åTöCg ×XãL å^ç»c÷çOôê_ G'_* åTöCg» _GTö éG×$K÷_ AX×$K÷X =\ö, ALX c÷ç×[ýWýç» %ç»Ó è$JôWýîLX ×$JôYçc÷Ý* åQö[ýç»GçCgTö UEõç XçCgã[ýç» æ$Jôç¾ç×$JôTöç Eõ×»[ýê_ %çPöLX å_çEõ åTöCg A×» éG×$K÷_* A+ a»Ó %×\ö^çXEõç»Ý V_äOôç» åGçäOô+ ×X`ç éG Uç×Eõ YǾ×Tö ×X`ç å]ç¾ç]»ÝÌ^ç ×`×[ý»» C$Jô» Yç+×$K÷_* åTöCg A+ ×`×[ý»» Y»ç %çTöã»×V %çX AOôç [ýçäOôã» å^ç¾ç» EõUç ×$JôÜ™öç Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö åTöãX Eõ×»ã_ a]Ì^ Xrô c÷'[ý [ýÇ×_ \öç×[ý ×$JôYçc÷Ý åEõ+LXEõ [ýÌ^-[ýØ™Çöã» %çX YUäOôçã¾×V %ç×c÷[ýê_ éEõ ×XãL =Qö %ç»Ó åEõ+LX]çX _m¾ç» éaãTö c÷ç×[ý» ]çãL×V YǾç %çPö [ýLçTö å^ç»c÷çOô C_ç+×$K÷_êG*

+Zõçã_ åa+×VXç »ç×TöYÇ¾ç» \öçGTö å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõ_ %ç×c÷C å^ç»c÷çOô» C$Jô» Yç+×$K÷_* åaãÌ^, _G» ×$JôYçc÷ÝaEõ_ %c÷çê_ [ýçOô Xç$Jôç+ å]EõäGÐGã» ]çy AEÇõ×» ×$JôYçc÷Ýã» AOôç GQÍöFçê¾» C$Jô»Tö `yÓEõ [ýçWýç ×V[ýê_ YÒØ™ÇöTö c÷'_* A+ ×$JôYçc÷Ýã[ýç» %çG×VXç $JÇôã[ýVç»» åXTÊö±¼öTö å^ç»c÷çOô Yç+×$K÷_* åTöCg åa+ Pöç+Tö é» UEõç» Eõç_Tö YÒçÌ^ VÇãc÷Lç» å]ç¾ç]»ÝÌ^ç+ åEõ=Zõç_» Y»ç éc÷-éc÷ éEõ åTöCgEõ %çm×» Wý×»×$K÷_* å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõã_ å[ýçWýEõã»ç åTöCgã_çEõ» aeFîçG×»œöTöçã» å]EõäGÐG»» V_äOôçEõ ×Xf×$Jôc÷Ô Eõ×» åYã_ç¾ç» EõUç \öç×[ý×$K÷_* ×EõÜ™Çö \ö[ýç]ãTö Eõç] Xc÷'_* AãX ×[ýYV» aX½ÆFãTö %ç$Jô×»Tö Wý»ãS éWý^ïî Wý×» å]EõäGÐG» %ç»Ó åTöCg» $JÇôã[ýVçã» `yÓ» ×[ý»Óãˆù ^gÇL ×Vã_* åTöCgã_çEõ» ×XãÛ`]ãTö ×$JôYçc÷Ý EÇõ×»LãX m_Ý $Jô_ç+ å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» YÒ\ÇöTö lù×TöaçWýX Eõ×»[ýê_ Wý×»ã_* ×$JôYçc÷ÝaEõã_ A+Vã» m_Ý $Jôã_ç¾çTö å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõ_ Y_ç+ G'_* å]EõäGÐG» V_äOôç» åEõçãXç lùÌ^lù×Tö Xc÷'_* åa+×VXç+ ×VX» YÒçÌ^ AEõ [ýLçTö %çãEõì å]ç¾ç]»ÝÌ^ç+ V_ [ýç×µù åTöCgã_çEõEõ %çyÔ]S Eõ×»ã_* A+[ýçã»ç å]EõäGÐGã» `yÓ» %çyÔ]SEõ å\öOôç ×Vã_* å]ç¾ç]»ÝÌ^ç+ %ç`ÝLX »SǾç åc÷»Ó¾çã_* å]EõäGÐG»» Ylù» ]çy $Jôç×»LX ×$JôYçc÷Ýãc÷ %çc÷Tö c÷'_*

»eYÇ» %×WýEõç»

åZõ[ýÐÓ¾ç»Ý ]çc÷» 23 Töç×»ãF åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ A+ã[ýç» HOôXç» EõUç G] Yçã_* Eõ×_Ì^ç[ý»Tö UEõç mVç]ã[ýç» $Jôç[ý» Eõç»ãS AOôç ]çy ×$JôYçc÷Ý» EõãŽXÝ éU åTöCg [ýçEõÝ %çOôç+ã[ýç» ×$JôYçc÷Ý é_ TödlùSçd ^çyç %绐ö Eõ×»ã_, ]ç$JôÛ]çc÷» 8 Töç×»ãF åTöCg åQö[ýç»GçCg Yçã_êG* A+ Pöç+» Y»ç å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» V_Y×Töê_ %çãEõì AF ×$Jô×Pö ×VÌ^ç c÷'_* %çG»[ýç»» Vã» A+FX ×$Jô×PöC å[ýçWýEõã»ç å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» c÷çTöTö XY×»_ * Cã¾_ä$K÷ åTö×TöÌ^ç å_ZõäOôãX³Oô %ç»=+XEõ VÇOôç EõãŽXÝ» éaãTö %çGTöÝÌ^çêEõ å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» ×[ý»Óãˆù Y×PöÌ^çã_* »eYÇ»» Y»ç YÒçÌ^ 12 ]ç+_ %çgTö»Tö %ç»=+XEõ å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõã_ ×c÷ê_, ^ç×Pö-åLçe, Vç-EõOôç»Ý %ç×Vã» \öÌ^ç[ýc÷ \öçã[ý %çyÔ]S Eõ×»ã_* ×EõÜ™Çö %ç»=+ãX åa+ %çyÔ]S CZõ»ç+ Xç]VçeêX» CY»» YEõÝ V_e Yçã_êG* A+ Pöç+ãQöçF» »eYÇ»» Y»ç 4/5 ]ç+_ %çgTö»Tö %¾×ØšöTö*

+Ì^çãTö %çãEõì å]ç¾ç]»ÝÌ^ç+ %çyÔ]S Eõ»çTö 2 LX ×$JôYçc÷Ý ×Xc÷Tö %ç»Ó 35 LX %çc÷Tö c÷'_* å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» c÷Töçc÷Tö» aeFîç ×EõÜ™Çö [ý§Tö å[ý×$K÷ %ç×$K÷_*

18 ]ç$JôÛ Töç×»ãF åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ _»ç_×»êEõ %çG»SǾç ×c÷$Jôçã[ý å^ç¾ç %ç»=+X» V_äOôçEõ _G Wý×»ã_×c÷* åTöCgã_çEõ A+[ýç» AãEõ_ãG éG »eYÇ»Tö YÒã¾` Eõ×»ã_* ×$JôYçc÷Ý %c÷ç» [ýçTö×» Yç+ å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõ_ »eYÇ» A×» Y_ç_* åTöCgã_çãEõ +]çX _»ç_×»êEõ Y_ç+×$K÷_ å^ `aî, G»Ó, ]'c÷ %ç»Ó %çX×Eõ [ý§ãTöç ]Ç_î[ýçX aç-aç]GÐÝ A×» éG×$K÷_* A+ã[ýç» å[ý×$Jô 1,17.334 OôEõç åYç¾ç c÷'_Tö, åGì»ÝXçU×aec÷» %XÇ]×Tö é_ Cã¾_ä$K÷ åa+ Y+$Jôç×F×X ×[ýLÌ^Ý éaXîaEõ_» ]çLTö \öGç+ ×V×$K÷_* A+ Eõç^ïî» [ýçã[ý ×EõÜ™Çö ×Y$K÷Tö G\öSï» åLãXã»ã_ Cã¾_ä$K÷Eõ TöÝ[ýÐ EõEõUïXç Eõ×»×$K÷_*

åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ »eYÇ» %×WýEõç» Eõ»ç» a]Ì^Tö åGì»ÝXçU ×aec÷ ×VFÇêX» XçCgTöãc÷ é» %ç×$K÷_* A×TöÌ^ç »eYÇ» %×WýEõç»» [ýçTö×» Yç+ åTöCg ]ç$JôÛ]çc÷» 21 Töç×»ãF »eYÇ»ê_ %ç×c÷_* »Lç %ç×c÷ åYç¾çTö åEõãŠ+X Cã¾_$K÷Eõ AFX LçEõL]EõÝÌ^ç V»[ýç» Yç×Tö »LçEõ %çV»×S LXç+ %çOôç+ã[ýç» Qöç-QöçIø»ÝÌ^ç» aX½ÆFãTö åTöCg» Y»ç ×[ýVçÌ^ _[ýê_ ×[ý$Jôç×»ã_* [ýÊ×Oô$K÷» ac÷çÌ^ åXçãc÷ç¾çêEõ $Jô×_[ý Yç×»[ýãX [ýÇ×_ åaçWýgçTö »Lç %ç»Ó QöçIø»ÝÌ^çaEõã_ åTöCg XçUç×Eõã_ Xc÷'[ý [ýÇ×_ åEõãŠ+X Cã¾_$K÷Eõ Uç×Eõ[ýê_ %XÇã»çWý LXçã_* [ýÊ×Oô$K÷ m×$Jô G'å_ %çãEõì å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» ×[ýäVÐçc÷ éc÷ »çLîFX» `ç×Ü™ö\ö† c÷'[ý [ýÇ×_ åTöCgã_çãEõ [ýçã» [ýçã» åEõç¾çTö åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ å]ç¾ç]»ÝÌ^ç ×[ýäVÐçc÷» [ýÝL %Ü™ö Eõ»ç» EõUç \öç×[ýã_* %Ø—öWýç»S Eõ»ç» %çãGãÌ^ [ýÇLçY»çã» å]ç¾ç]»ÝÌ^çEõ éa]çX Eõ×»[ý Yçã» åX×Eõ åa+ ×[ýbãÌ^ ×$JôÜ™öç Eõ×» Cã¾_ä$K÷ »Lç» ¥ç»ç å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõ_Eõ lù]çVçX» YÒ×Tö`ÒÓ×Töã» %ç±Áa]YïS» [ýçã[ý %çâ¼÷çX LXç+ ×$Jô×Pö ×VÌ^ç+×$K÷_* Cã¾_ä$K÷ ×XãLC lù]çVçX» YÒ×Tö`ÒÓ×Tö ×V×$K÷_* ×EõÜ™Çö A]çc÷ [ýçOôä$Jôç¾ç» ×Y$JôãTöç å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» Y»ç åEõçãXç =wø» Xc÷çTö åTöCg Wý×» _'å_ å^, å]ç¾ç]»ÝÌ^çEõ %Ø—ö %ç»Ó `×Nþã»ãc÷ LÌ^ Eõ×»[ý _ç×G[ý* åa+ =ãã`îã» 19 A×YÒ_» ×VXç Cã¾_ä$K÷ å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» VÇOôç YÒWýçX åEõ³VÐ [ýçH]»ç %ç»Ó »eYÇ» %çyÔ]S Eõ×»[ýê_ VÇOôç åEõçãŽXÝ Y×PöÌ^çã_* ×EõÜ™Çö åTöCgã_çEõ åEõ+]çc÷]çX åXì ^çCgãTö+ G\öSï» åLãXã»_» Y»ç A+ %çyÔ]S [ýµù Eõ×»[ýê_ ×XãÛ` %c÷çTö åTöCgã_çEõEõ %çãEõì »eYÇ»ê_ C\öTöç+ %Xç c÷'_*

1793 FÊf» ×Qöä$Jô¶‘ö» ]çc÷Tö _Qïö EõSï¾ç×_$K÷» Pöç+Tö $K÷ç» LX æ$K÷ç» G\öSï» åLãXã»_ éc÷×$K÷_* åTöCg Eõç^ïî\öç» GÐc÷S Eõ×»ãÌ^+ %c÷Ø™öãlùY XÝ×Tö YÒãÌ^çG Eõ×»×$K÷_* A+ XÝ×Tö» ¥ç»ç %Xî »çLî» %ç\öîÜ™ö»ÝS ålùyTö [ýÊ×Oôä$K÷ åEõçãXç \Çö×]Eõç GÐc÷S Eõ»ç» Y»ç ×[ý»Tö c÷'[ý_GÝÌ^ç c÷'_* %a]Tö +Ì^ç» Zõ_ \öÌ^ç[ýc÷ c÷'_* +]çX×VãX åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ åTöCg» CY»Tö XîØ™ö\öç» %×Tö VlùTöçã» Yç_X Eõ×» %a]Eõ ×[ýYV]ÇNþ Eõ×»×$K÷_* åTöCg» YÒ`çaXÝEõ VlùTöçC %ç×$K÷_ %aÝ]* ×XL mS» ¥ç»ç åTöCg %a]» aEõã_ç æ`ÒSÝ» å_çEõ» %çØšöç\öçLX éc÷×$K÷_* åTöCg »çLîFX» %Töî$Jôç»Ý %ç»Ó VÇXÞÅ×TöY»çÌ^S ×[ýbÌ^çaEõ_Eõ [ýFïçØ™ö Eõ×»×$K÷_* %XîçXî ×[ýbÌ^ç %ç»Ó YÒLç» Y»ç åTöCg ac÷ã^çGÝTöç _ç\ö Eõ×»[ýê_ alù] éc÷×$K÷_* lù]çVçX %ç»Ó %ç_çY-%çã_ç$JôXç» YU ]ÇEõ×_ Eõ×» ×EõÜ™Çö _GãTö VÊRÍôTöçã» åTöCg V»Iø» »Lç» Y»ç [ý`îTöç %çVçÌ^ Eõ×»×$K÷_* %çX ×[ýbÌ^ç %ç»Ó YÒLçaEõ_» ]XTö åTöCg »Lç åGì»ÝXçU» YÒ×Tö %çØšöç HÇ»ç+ %ç×X×$K÷_* åGì»ÝXçãU åaãÌ^ åEõãŠ+X Cã¾_$K÷Eõ %ç»Ó ×Eõ$KÇ÷×VX» [ýçã[ý %a]Tö Uç×Eõ[ýê_ %XÇ]×Tö ×V[ý» [ýçã[ý G\öSï» åLãXã»_ê_ åEõ+[ýç[ýçã»ç %XÇã»çWý LXç+ ×$Jô×Pö ×V×$K÷_* ×$JôYçc÷Ý×[ý_çEõ» a]ÇVçÌ^ F»$Jô [ýc÷X» [ýçã[ýC åGì»ÝXçU YÒØ™ÇöTö %ç×$K÷_* åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ ×XãLC A+ ×[ýbãÌ^ G\öSï» åLãX»_ê_ ×_×F×$K÷_* åTöCg ×_×F×$K÷_ å^, ^×V åTöCg ×$JôYçc÷ÝaEõ_Eõ é_ ^çÌ^ åTöãÜ™ö, »çLîFXTö %çãEõì åF×_ã]×_» aÊ×rô c÷'[ý, %Töîç$Jôç» %ç»Ó c÷Töîç_Ý_ç [ýç×RÍô[ý* %çãc÷ç] »LçEõ `yÓEõ lù]çVçX» [ýçã[ý [ýçWýî Eõã»ç¾ç éc÷ä$K÷ G×TöãEõ åTöCg =\ö×Tö G'å_+ »Lç+ %çãEõì `yÓaEõ_Eõ ×XœÇö» [ýî¾c÷ç» Eõ×»[ý* V»Iø» »Lç EÊõbÕXç»çÌ^ãS ×X׸JôTö ]ÊTÇöîV‰ø» c÷çTö aç×»[ýê_ c÷Ì^ »çLî» Y»ç Y_ç[ý, Xc÷Ì^ %çãEõì [ý»Eõ‰øçL %ç×X XTÇöXêEõ %Töîç$Jôç»» YçTö×X å]×_[ý* »Lç» YÇ»×S [ýµÇù QöçIø»ÝÌ^çaEõ_ =\ö×Tö %ç×c÷ [ýÊ×Oô$K÷» éaãTö ac÷ã^çGÝTöç Eõ»çaEõ_Eõ LÇ_ÇEõçLÇ_ÇãEõ YçXÝ FǾç[ý %ç»Ó å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõã_ %çG» aec÷ç» ]Ç×wïø Wý×» %çãEõì %çãc÷ç] »LçEõ »çLWýçXÝ» Y»ç åF×V ×V[ý* ×EõÜ™Çö +]çX %XÇXÌ^ ×[ýXÇXÌ^» ×Y$K÷ãTöç XTÇöX G\öSï» åLãXã»ã_ åTöCg» ]Tö _»$Jô» XEõ×»ã_* åEõãŠ+X Cã¾_$K÷Eõ %ç»Ó åEõçãXç %×\ö^çX XEõ×» 1 LÇ_ç+» ×\öTö»Tö [ýÊ×Oô$K÷ Aã_Eõçê_ =\ö×Tö %ç×c÷[ýê_ åTöCg ×XãÛ` ×Vã_*

åEõãŠ+X Cã¾_$K÷» %×\ö^çX» å`b %WýîçÌ^

åEõãŠ+X Cã¾_$K÷» [ýç×c÷XÝäOôç A+Vã» =_×Oô %c÷çTö å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõã_ %×Tö %çX³V Yçã_ %ç»Ó YÒçÌ^ _ãG _ãG %çãEõì ×VFÇêX» C$Jô» Yçã_×c÷* »eYÇ»Tö åaç]ç+ A+ å_çEõaEõã_ \öçã_]çX `aî» \gö»ç_ _ÇOô Eõ×»ã_* ×¥TöÝÌ^ [ýç» %çãEõì åTöãXVã» _ÇOôYçTö Eõ×»[ýê_ %c÷çTö , aç¾WýçXTöç %[ý_¶‘öX Eõ»ç åc÷TÇöãEõ å^×X[ýç ×[ýã`b lùÌ^lù×Tö Eõ×»[ý åXç¾ç×»ã_* A+Vã» å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» =dYçTö [ýç×RÍô å^ç¾çTö åEõãŠ+X Cã¾_$K÷ ×$Jô×Ü™öTö c÷'_* å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõã_ å^ åEõ¾_ %çãc÷ç]»ãc÷ %×Xrô Eõ×»[ý AãX åEõçãXç EõUç Xç+* åTöCgã_çãEõ Cã¾_$K÷» ×$JôYçc÷Ý×[ý_çEõãEõç %çyÔ]S Eõ×»[ý Yçã»* åaãÌ^, \öç×[ý-×$Jô×Ü™ö [ý†ê_ ^çyç Eõ»ç» %çãGãÌ^ å]ç¾ç]»ÝÌ^çEõ å`b[ýç»ê_ AFdzVç ×VÌ^ç» EõUç åTöCg \öç×[ýã_* åa+]ãTö å]']çc÷» 5 Töç×»ãF ×X`ç 2 [ýLçTö Cã¾_$K÷» ×$JôYçc÷ÝãÌ^ å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» ×`×[ý» %çyÔ]S Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõã_ ×[ýã`b lùÌ^-lù×Tö åXçãc÷ç¾çêEõ VÐÓTöG×TöTö Y_ç+ ^ç[ýê_ alù] c÷'_* å]ç¾ç]»ÝÌ^ç+ éG V×»EõçêX» åagçZõçã_ ×`×[ý» Yç×Tö Töç» Y»ç G×»_ç Yˆù×Töã» %çyÔ]S $Jô_ç+ éG×$K÷_* åaãÌ^, Cã¾_ä$K÷ 12 å]'Töç×»ãF aV_[ýã_ ×VFÇêX Yç» éc÷ å]ç¾ç]»ÝÌ^ç ×`×[ý»Tö %çyÔ]S» [ýçã[ý %çG[ýç×RÍô_* å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõã_ å[ýçWýEõã»ç Cã¾_$K÷» A+ %çyÔ]S» EõUç Lç×X×$K÷_* Xç+[ýç, aeFîçTö A×TöÌ^ç åTöCgã_çEõ YÒçÌ^ 4 c÷çLç» åc÷ç¾ç» Eõç»ãS Cã¾_$K÷» A]Ç×Pö éaXîEõ \öÌ^ Eõ»ç» åEõçãXç Eõç»S åXãV×F [ý»e åTöCgã_çãEõ A+[ýç» Cã¾_$K÷» V_ê_ [ý³VÇEõ» m_Ý %ç»Ó EõçQÍö ×XãlùY Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö TöUç×YC Cã¾_$K÷Eõ Vã_-[ýã_ %çG[ýç×RÍô UEõç åV×F å]ç¾ç]»ÝÌ^ç+ XTÇöXêEõ a‡ûÌ^ Eõ»ç açc÷a %ç»Ó %ç±Á×[ý`Ÿça åc÷»Ó¾ç+ Y_ç[ýê_ Wý×»ã_* Cã¾_ä$K÷ A+[ýç» å]ç¾ç]»ÝÌ^çEõ ×`£Yç_ åFVç ×V åTöCgã_çEõ» [ý§ãTöç lùÌ^lù×Tö Eõ×»ã_* å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» ×`×[ý»Tö LÇ+ _Gç+ ×V Cã¾_$K÷ »eYÇ»ê_ =\ö×Tö %ç×c÷_* A+ %×\ö^çXTö Cã¾_ä$K÷ ]çy VÇLX éaXî åc÷»Ó¾ç+×$K÷_*

A+ %×\ö^çX» åEõ+×VX ×Y$K÷Tö »Lç» %XÇã»çWý =ãYlùç Eõ×» åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ GWýÇ» ]ãXã» [ý†» »eYÇ» [ýÇ×_ åXì^çyç %绐ö Eõ×»ã_* 30 å] Töç×»ãF Cã¾_$K÷» Vã_çOô m¾çc÷çOôÝ åYç¾çTö åTöCgEõ [ý§ãTöç å_çãEõ %a] A×» Xç^ç[ýê_ %XÇXÌ^-×[ýXÇXÌ^ Eõ×»[ýê_ Wý×»ã_* ×$JôYçc÷ÝaEõã_ %a] A×» G'å_ A+ »çLîTö %»çLEõTöç c÷'[ý [ýÇ×_ åTöCgã_çãEõ Cã¾_$K÷Eõ LXç+×$K÷_* [ý§ãTö éEõ×$K÷_ å^, åEõãŠ+X Cã¾_$K÷» \ö»açTö åTöCg» EõUç]ãTö åTöCgã_çãEõ åGì»ÝXçU ×aec÷Eõ a]UïX Eõ×»×$K÷_* åTöCgã_çãEõ \öç×[ý×$K÷_ å^, Cã¾_ä$K÷ åTöCgã_çEõEõ açöç[ýî %Töîç$Jôç» %ç»Ó %×[ý$Jôç»» Y»ç »lùç Eõ×»[ý* ×EõÜ™Çö A×TöÌ^ç åTöCgã_çEõEõ A+Vã» A×» éU G'å_ åTöCgã_çEõ» ×Eõ %¾Øšöç c÷'[ý ac÷ãL %XÇã]Ì^* ×EõÜ™Çö aEõã_ç %»Sî å»çVX c÷'_* G\öSï» åLãXã»_» %çãV` %ç×$K÷_ ×`_» å»Fç* =YçÌ^c÷ÝX åEõãŠ+X Cã¾_$K÷ G'_êG* 1794 FÊf» 3 LÇ_ç+Tö åTöCg %çãEõì [ýÊ×Oô$K÷ %×WýEÊõTö %‡û_Tö %[ýTöÝSï c÷'_*

%»çLEõTöç

%XçGTö ×VXTö %a]» ×^ %çµùç» \ö×[ýbîTö» `áøç åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ Eõ×»×$K÷_, ×a Zõ_¾TöÝ c÷'[ýê_ a»c÷×VX Xç_ç×G_* åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ m×$Jô å^ç¾çTö åGì»ÝXçãU »eYÇ»Tö UEõçäOôç ×[ýYVLXEõ c÷'[ý [ýÇ×_ \öç×[ý QöçIø»ÝÌ^çaEõ_» éaãTö å^ç»c÷çOôê_ %ç×c÷×$K÷_* åTöCg A×TöÌ^ç å^ç»c÷çOôãTö »çLWýçXÝ Yç×Töã_* +Zõçã_, Cã¾_$K÷» YÒTöîç¾wïøX» [ýçTö×» Yç+ å]ç¾ç]»ÝÌ^ç+ YÒçÌ^ _ãG _ãG V_-[ý_ åGçOôç+ »eYÇ» %×\ö]ÇãF %çG[ýç×RÍô×$K÷_* åTöCgã_çEõ %c÷ç» %çGãTö+ åGì»ÝXçU» V_äOôç å^ç»c÷çOô Yç+×$K÷_êG* å]ç¾ç]»ÝÌ^ç+ %çãEõì »eYÇ» VF_ Eõ×» X'éEõ %Töîç$Jôç»» YçTö×X å]×_ã_*

×^aEõ_ ×[ýbÌ^ç [ýç YÒLçEõ åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ »lùSçã[ýlùS ×V×$K÷_ [ýç ×^aEõ_» éaãTö åTöCg» [ýµÇù±¼ö G×RÍô =×Pö×$K÷_, åa+aEõ_ å_çEõ A×TöÌ^ç åGì»ÝXçU ×aec÷» å»çb» [ý×_ c÷'_* åEõãŠ+X Cã¾_$K÷» +¬K÷çXÇa×» ×X^Ç×Nþ åYç¾ç [ý»[ý»Ó¾ç» Y»ç aEõã_çã[ýç» lù]Töç Eõç×RÍô %Xç c÷'_* [ý»ZÇõEõXEõ ×[ý`ŸçaHçOôEõ [ýÇ×_ %×\öc÷Tö Eõ×» XçXç %Töîç$Jôç» Eõ×» c÷Töîç Eõ»ç c÷'_* a_ç_ åGçc÷ç+» ålùyãTöç %XÇ»ÖY [ýî¾Øšöç å_ç¾ç éc÷×$K÷_* Aa]Ì^Tö »Lç» ×[ý»Óãˆù %Ø—ö å_ç¾ç é[ý»çGÝEõ ×`»ä¬K÷V Eõ»ç c÷'_* ×^aEõã_ Aa]Ì^Tö å]ç¾ç]»ÝÌ^çEõ ac÷çÌ^ Eõ×»×$K÷_ åa+ %çOôç+ã[ýç»Eõ ×[ý$Jôç×» %ç×X »Lç+ \öÌ^ç[ýc÷ \öçã[ý %Töîç$Jôç» Eõ×» Töç» ×Y$K÷Tö ]ÊTÇöîV‰ø» %çãV` ×Vã_* A+ %Töîç$Jôç»» X]ÇXç +]çX \öÌ^áø» %ç×$K÷_ å^, [ý§ãTö »Lç» c÷çTöTö Wý»ç Y»çTöêEõ %ç±Ác÷Töîç Eõ»çäOôçãEõ æ`ÒÌ^ [ýÇ×_ \öç×[ýã_*

a]GÐ »çLîFXãTö AOôç åF×_ã]×_ %¾Øšöç» aÊ×rô c÷'_* VÇê»» %‡û_a]Éc÷» CY»Tö »Lç» åEõçãXç c÷çTö åXçãc÷ç¾ç %¾Øšöç AOôç» aÊ×rô éc÷×$K÷_* aÇã^çG [ýÇ×L c÷çL»ç Xçã]ã» ALX [ýçIøç_Ý å\ö»SÝÌ^ç éaXî+ ×XãL m¾çc÷çOôÝ» [ý»ZÇõEõX éc÷ [ý×c÷×$K÷_* ×Y$K÷Tö åTöC åa+ [ýç[ýäOôç %çX ALX YÒçUÞEõ 10,000 OôEõç» ×[ý×X]Ì^Tö ×[ýyÔÝ Eõ×»×$K÷_* ×Eõ$KÇ÷×VX» ]Ç»Tö %çãEõì åTöCg» Y»ç [ýç[ýäOôç %ç×X %çX ALXEõ 60,000 OôEõç» ×[ý×X]Ì^Tö å[ý×$Jô×$K÷_* A+ XTÇöX F×»ç» LãX åc÷ãXç Eõç]çFîç, c÷çãLç %ç»Ó %çX åEõTöã[ýç» Pöç+» ]׳V»» åaçSç %ç»Ó »ÖY» [ýç$JôXã[ýç» å[ý×$Jô åa+ OôEõç aeGÐc÷ Eõ×»×$K÷_* %¾ã`bTö, [ý†» Y»ç åEõ+LX]çX å\ö»SÝÌ^ç éaXî %ç×Xãc÷ c÷çL»ç ×aIøEõ åF×V[ý Y»ç éG×$K÷_*

XTÇöX éaXîV_ GPöX

=L×X %a]Tö åGì»ÝXçU ×aec÷+ +rô +׉øÌ^ç åEõçŽçXÝ» %ç×c÷ÛTö AV_ éaXî[ýç×c÷XÝ YÒØ™ÇöTö Eõ×»×$K÷_* å]ç¾ç]»ÝÌ^ç V]X» [ýçã[ý [ýÇRÍôçãGçc÷ç+» V_Tö UEõç »SǾçaEõ_» Y»ç [ýç×$Jô [ýç×$Jô »SǾç é_ A+ V_äOôç GPöX Eõ»ç éc÷×$K÷_* åTöCgã_çEõEõ AãEõ Wý»S» åYç$K÷çEõ %ç»Ó Eõ×_EõTöç» Y»ç [ý³VÇEõ %ç×X ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* åTöCgã_çEõEõ ×XÌ^×]Tö\öçã[ý EÇõ$JôEõç¾çL Eõ»ç+×$K÷_ VÇLX [ýÊ×Oô$K÷ ×[ýbÌ^ç+* åEõãŠ+X Cã¾_$K÷» A+ ×[ýbÌ^ç VÇLXEõ [ý§ OôEõç åHç$Jô ×V A+ »çLîTö »ç×F[ýê_ %çãc÷ç] »Lç a]Uï éc÷×$K÷_* A+ éaXîV_» ac÷çÌ^Tö %çãc÷çã] A×TöÌ^ç å]ç¾ç]»ÝÌ^çãEõ Wý×» %XîçXî `yÓaEõ_» ×[ý»Óãˆù [ýÝ»±¼öã» ×UÌ^ ×V[ý Yç×»×$K÷_* %çãc÷ç]» ]Xê_ açc÷ =\ö×Tö %ç×c÷×$K÷_* [ý¶ö‚ÞaEõã_ %çyÔ]S XEõ»çãcg÷ãTöX å[ýçWýEõã»ç %çãc÷ç]» +]çX åaçXEõçã_ YTöX Xc÷'_ãcg÷ãTöX*

Fç]×TöaEõ_» `×VÌ^ç VF_

%çãc÷ç]aEõã_ a»c÷×VX `×VÌ^ç ×XL» _GTö »ç×F[ý åXç¾ç×»ã_* YÒçÌ^ 50/60 [ý$K÷» %çãGãÌ^ Fç]×TöaEõã_ Yçc÷ç»» Y»ç Xç×] %çãc÷ç] »Lç» %XÇ]×Tö açãYãlù æOôIøçYçXÝTö [ýa[ýça Eõ×»×$K÷_* å]ç¾ç]»ÝÌ^ç éEõ¾wïøã_çEõ åEõTöã[ýçã» `×VÌ^çTö ALX å_çEõEõ »Lç Yç×Tö×$K÷_* Fç]×TöaEõã_ A+ å_çEõLXEõ CZõ»ç+ A+ Pöç+ VF_ Eõ×»ã_* Fç]TöÝ» ]Ç×FÌ^ç_LãX ×XLãEõ `×VÌ^ç-åFç¾ç åGçc÷ç+ [ýÇ×_ ×$JôXç×Eõ ×V×$K÷_* ØšöçXÝÌ^ %a]ÝÌ^ç å_çEõEõ åTöCã_çãEõ VçaTö Y×»STö Eõ×»×$K÷_*

åGì»ÝXçU ×aec÷» ]ÊTÇöî

åGì»ÝXçU ×aec÷+ åTöCg» åc÷»ÓC¾ç lù]Töç YÇX» %×WýEõç»» ×Y$K÷Eõ a»c÷×VX »çL±¼ö Eõ×»[ýê_ XçYçã_* åEõãŠ+X Cã¾_$K÷ =\ö×Tö å^ç¾ç» CPö» ]çc÷» ×Y$K÷Tö åGì»ÝXçU» OôçX X×»Ì^ç c÷'_ %ç»Ó 1794 FÊf» 19 ×Qöä$Jô¶‘ö»Tö åTöCg åa+ X×»Ì^çãTö RÇôEõç_* ]ÊTÇöîEõç_Tö åTöCg» C$Jô»Tö UEõç [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ åTöCg» ]ÊTÇöî» [ýçTö×» åGçYX Eõ×» »Lç+ ]ç×Töä$K÷ [ýÇ×_ éEõ [ý»[ý»Ó¾çEõ »çL-Eõçã»Iøê_ ]ç×Tö %ç×Xã_* [ý»[ý»Ó¾ç %ç×c÷_Tö, »Lç» %çpûç [ýÇ×_ åTöCgEõ [ý³VÝ Eõ×» ]ÊTÇöîV‰ø ×Vã_* A+Vã» åTöCg» YÒWýçX `yÓLXEõ %çgTö»ç+ãc÷ [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ »Lç» ]ÊTÇöî» [ýçTö×» YÒEõç` Eõ×»×$K÷_* Töç» ×Y$K÷Tö, åGì»ÝXçU ×aec÷+ åTöCg» ]ÊTÇöî`^îçTö ×EõXç»ç] Xçã]ã» GVçWý» ×aec÷» [ýe`Wý» ALXEõ »Lç Yç×Tö[ýê_ éEõ×$K÷_ [ýÇ×_ [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ åEõç¾çTö, A×TöÌ^ç ×EõXç»çã] »çLYçOô _ç\ö Eõã»*

åGì»ÝXçU ×aec÷» $Jô×»y

%çãc÷ç] »LçaEõ_» ×\öTö»Tö åGì»ÝXçU ×aec÷ %çOôç+TöêEõ å[ý×$K÷ %Eõç×]_ç, EõçYÇ»Ób, [ýVXç]Ý %U$Jô »Nþ×YYçaÇ %ç×$K÷_* åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ åTöCg» ×[ýbãÌ^ A+Vã» ×_×F×$K÷_--- "%Eõ¶ö‚ïSî Y»×X\öÛ»`Ý_ »LçLãX åEõ¾_ £+-[ý×c÷ EõOôç+×$K÷_* åTöCgEõ ×[ý$Jôç×»ã_ c÷Ì^ GçWýÇ+ UEõç Xç+[ýç YÒçUïXç Eõ»ç Xç+[ýç %ç×Zõe Fç+ UEõç %¾ØšöçTöãc÷ åYç¾ç éG×$K÷_*" åTöCg å]ç¾ç]»ÝÌ^ç %ç»Ó %XîçXî ×[ýã»çWýÝ å_çEõaEõ_» CY»Tö YÒ×Töã`çWý]Ç_Eõ %ç$Jô»S Eõ»ç» EõUç %çGãTö =XÇ×EõC¾ç éc÷ä$K÷* ×EõÜ™Çö åEõ¾_ HÊSç [ýç YÒ×Töã`çWý» [ýçã[ýãc÷ å^ åTöCg %Töîç$Jôç» Eõ×»×$K÷_ AãX Xc÷Ì^* ]çXÇc÷Eõ Eõrô ×V \öç_ãYç¾ç åTöCg» Ø‘ö\öç¾ %ç×$K÷_* Ø‘öç\öç×¾Eõ %¾ØšöçãTöç åTöCg åEõTöã[ýç» HçTöEõ æ`ÒSÝ» å_çEõ _GTö é_ ZÇõ×»×$K÷_ ^çãTö åTöCg +׆Tö ×Vã_ åEõçãXC aç×» ^ç[ý åXç¾çã»* åTöCg» %Töîç$Jôç»Ý %ç»Ó ×XœÇö» º\ö\öçã¾ a¶‘öãµù [ý§ EõUç £Xç éG×$K÷_* A×VX åTöCg» ALX _m¾ç+ %çXEõ åaçWýç YÒ` AOôç» åc÷Töç-CY»çêEõ =wø» ×VÌ^çTö »Lç+ åc÷ãXç Töç» $JôEÇõ» ]×S Eõç×RÍô, XçEõ %ç»Ó EõçS Eõç×Oô×$K÷_* A+ VÊrôçÜ™ö» Y»ç+ åTöCg» ×XœÇö»Töç a¶‘öãµù %XÇ]çX Eõ×»[ý Yç×»* åGì»ÝXçU ×aec÷» »çLEõç^ïî» YÒ×Tö %EõãSç ]X-EõçS Xç×$K÷_* aEõã_çã[ýç» YÒ`çaXÝÌ^ Vç×Ì^±¼ö åTöCg åEõTöã[ýç» VÇXÞÅ×TöY»çÌ^S ×[ýbÌ^ç» CY»Tö XîØ™ö Eõ×»×$K÷_* A+ ×[ýbÌ^çaEõ_Eõ åEõãŠ+X Cã¾_$K÷» ×[ý¾»SÝTö " AV_ \öÌ^çXEõ VÇrô YÒEÊõ×Tö» å_çEõ"[ýÇ×_ [ýSïXç Eõ»ç éc÷ä$K÷* »Lç %ç»Ó åTöCg» CY»Tö ×X\öÛ»`Ý_ å_çEõaEõ_» %YEõ¶ö‚ï %ç»Ó %ç×Tö`^î %ç»Ó YÒLç» `ç»Ý×»Eõ, ]çX×aEõ VÇ[[ýï_Töç+ å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõ_Eõ åTöCgã_çEõ» ×[ý»Óãˆù aZõ_ åc÷ç¾ç» aÇã^çG ×V×$K÷_* å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõ_ %ãLÌ^ Xç×$K÷_* åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ åc÷_ç»ãIø åTöCgã_çEõEõ Y»ç×LTö Eõ»ç» HOôXçê_ _lùî Eõ×»ã_ %çãc÷çã] V]X Eõ×»[ý åXç¾ç×»ã_ åa+ YÒ`ÂäOôç AOôç açU» éc÷ »Ì^* %çãc÷ç]aEõ_» ×^]çãX+ %WýfYTöX åEõã_+, %çOôçãÌ^ ]ç» [ýç×µù ×UÌ^ ×Vã_ å]ç¾ç]»ÝÌ^çEõ V]X Eõ»çäOôç [ý» Eõ×PöX Xc÷'_ãcg÷ãTöX* ×EõÜ™Çö Y»&»» ]çLTö yÔ]çXŸãÌ^ [ýç×RÍô %c÷ç ×c÷eaç, %×[ý`Ÿçãa åTöCgã_çEõEõ AEõ åGçOô c÷'[ýê_ ×X×Vã_* %çXc÷çãTö×V, »Lç Xç]Wýç»Ý éVTöî»ÖYÝ %]çXÇc÷LX %ç»Ó åTöCg» [ýVXç]Ý ×[ýbÌ^çaEõ_» %YEõ¶ö‚ïã[ýçã» YÒLç» %çXÇGTöîãTöç $Kg÷ç åY_ç+×$K÷_*

åGì»ÝXçU» »çL±¼öEõç_Tö YÒLç» %¾Øšöç

åGì»ÝXçU ×aec÷ »çLYçOôTö [ýc÷ç» %çGê_ãEõ »çLîFX» YÒLçaEõã_ aÇF-`ç×Ü™öTö LݾX EõOôç+×$K÷_* ×EõÜ™Çö A+LX »Lç» ×VXTö YçXÝTö cg÷çc÷ X$Jô»ç %¾Øšöç c÷'_* å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» %Töîç$Jôç»Tö YÒLç+ H»-[ýç»Ý A×» Y_ç_* GçCgã[ýç»Tö ]çXÇc÷ Xç+EõÝÌ^ç c÷'_* [ý§ãTö éG c÷ç×[ýTö _ÇEõç+ Uç×Eõ [ýX»ÝÌ^ç Zõ_]Ç_, Eõ$JÇô %ç»Ó %\ölù ]çea Fç+ LÝÌ^ç+ Uç×Eõ_* åV»GçCg %ç»Ó »eYÇ»» ]çL» %‡û_äOôç Aa]Ì^Tö åF×Tö» XVX-[ýVX %ç×$K÷_* A+ Pöç+» å_çEõ» %ç×UïEõ %¾Øšöç OôX×EõÌ^ç_ %ç×$K÷_* ×EõÜ™Çö åEõãŠ+X Cã¾_ä$K÷ %ç×c÷ åa+ %#Ë$Jô_äOôç LX£Xî Yç+×$K÷_* Xç]×X %a]Tö [ý†» [ý»Eõ‰øçL %ç»Ó åEõTöã[ýç» QöEõç+Tö æ`ÒSÝ» å_çãEõ ×Eõ$KÇ÷]çX GçCgTö åaç]ç+ YÒLçEõ _×OôH×Oô Eõ×»×$K÷_* %çXãc÷ Xç_çãG, »Lç åGì»ÝXçU ×aec÷+ ^'åTö Yçã» TöãTö å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» CY»Tö %EõUî %Töîç$Jôç» $Jô_ç+×$K÷_*

åEõãŠ+X Cã¾_$K÷» ×[ý¾»SÝTö %a]» %¾Øšöç

18` `×TöEõç» %a]» ×[ýbãÌ^ åEõãŠ+X Cã¾_$K÷» æOôçEõçTö åEõTöã[ýç» Lç×X[ý_GÝÌ^ç EõUç åYç¾ç ^çÌ^* åa+a]Ì^Tö m¾çc÷çOôÝ AFX ×[ýØ™ÊöTö %ç»Ó LX[ý§_ XG» %ç×$K÷_* A+ XG»FX [ýСùYÇy» VÇãÌ^çYçã» %¾×ØšöTö %ç×$K÷_ %ç»Ó $JÇô[ýÇ»ÝÌ^ç Yçc÷ç» %‡û_ãEõç + aç¾×Oô é_×$K÷_* éX Yç»» AFX CF Pöç+Tö ×[ý×\ö~ %çEÊõ×Tö» åEõTöã[ýç» [ý³VÇEõ aLç+ åUç¾ç %ç×$K÷_* ]ÇPö AãX [ý³VÇEõ %ç×$K÷_ 113 %ç»Ó Töçã» TöOôç +=ã»çYÝÌ^ %ç×$K÷_* +Ì^ç» =Y×»C éX» Y»ç YÒçÌ^ 100 GL %çgTö»Tö AOÇôEÇõ»ç VÝH_ÝÌ^ç YÒç$JôÝã»ã» %ç[ý»ç Pöç+Tö éaXîaç]Ü™ö, %Ø—ö-`Ø—öç×V »Fç» [ýî¾Øšöç %ç×$K÷_* A+ YÒç$JôÝ»ã[ýçã» +Oôçã» ×X׶ö‚ïTö %ç»Ó +Ì^ç» =¬JôTöç %ç×$K÷_ 6 ZÇõOô* YÒç$JôÝ»» VÇãÌ^ç Eõçãb ([ýç×c÷ã»-×\öTöã») Fçê¾ %ç×$K÷_* Fçê¾×[ý_çEõ aVçãÌ^+ YçXÝã» Y×»YÇSï %ç×$K÷_* YÒç$JôÝ»» ×\öTö»Tö AOôç YÒEõç‰ø ]ç×Oôã» ×X׶ö‚ïTö H» %ç×$K÷_* A+ H»äOôç +]çX QöçIø» å^ AOôç éaXî[ýç×c÷XÝ +Ì^çTö Uç×Eõ[ý Yç×»×$K÷_*

»eYÇ» XG»FX [ý§[ý$K÷» Wý×» %çãc÷ç]» »çLWýçXÝ %ç×$K÷_* YÒçÌ^ EÇõ×» ]ç+_ LÇ×» ×[ýØ™ÊöTö A+ XG»FãXç LX[ý§_ %ç×$K÷_* m¾çc÷çOôÝTö åVFç» Vã» YÒ×Tö»lùç [ýî¾Øšöçã» +Ì^çãTöç AãEõ WýS» Pöç+ AOÇôEÇõ»ç åVFç éG×$K÷_* ×EõÜ™Çö +Ì^ç» H» %ç»Ó YÒç$JôÝ»ã[ýç» =¾×_ éG×$K÷_* %×\öLçTö æ`ÒSÝ» å_çEõ» [ý§Tö ]ç×Oô-[ýç»Ý %ç×$K÷_ %ç»Ó _m¾ç »ç×F åTöCgã_çãEõ TöçTö åF×Tö-[ýç×Tö Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö FçVî`aîã[ýç» [ýLç»ê_ %Xç Xêc÷×$K÷_* %a]Tö FçVî`aî ×EõXçäOôç åaãÌ^ YÒçÌ^ %`öã¾+ %ç×$K÷_* Y+$Jôç» Y×»[ýãwïø ×X]F %ç»Ó Eõç×X ×Vã_ãc÷ `aî åYç¾ç éG×$K÷_*

»eYÇ» ^gÇL» a]Ì^Tö _ÇOô Eõ»ç WýçX ×[ýyÔÝ» V» %ç×$K÷_ AOôEõçTö 6` Yç=‰ø, ]'c÷ Gç+Y×Tö 5 OôEõç %ç»Ó Gç+G»Ó 2 OôEõç* A+Vã» [ýÌ^[ýØ™Çö» Vç] %×Tö ×X¶oö c÷ã_C [ýç [ýLç»Tö OôEõç Y+$Jôç» ×[ýã`b YÒ$Jô_X Xc÷ã_C %çãc÷ç] »Lç» ×EõÜ™Çö ^ãUrô %çÌ^» YU %ç×$K÷_ %ç»Ó åGì»ÝXçU ×aec÷+ [ýÊ×Oô$K÷ éaXî» [ýç[ýV [ý§Tö OôEõç F»$Jô Eõ×»×$K÷_*

[ý†ãV`» éaãTö %a]» YÒ$JÇô» [ýç×S×LîEõ a¶‘öµù %ç×$K÷_* %a]ê_ [ýÌ^-[ýØ™Çö %ç]VçXÝ» [ýçã[ý [ý»ZÇõEõXEõ å[ýYç»ÝaEõã_ [ý$K÷»Tö ]ÇPö 90,000 OôEõç ×V×$K÷_* Töçã» »çL\ö»gç_ê_ éc÷×$K÷_ ]çy 26000 OôEõç* %a]Tö å]ç¾ç]»ÝÌ^ç ×[ýäVÐçc÷» %çGãTö [ý$K÷×» 120,000 å]çX å_çS %ç]VçXÝ éc÷×$K÷_* %¾ã`î åa+Eõç_Tö ØšöçXÝÌ^\öçã[ýC ×Eõ$KÇ÷ Y×»]çS» å_çS åYç¾ç éG×$K÷_* æ$Jôç»çe\öçã[ýC »çLîFXê_ å_çS %ç×c÷×$K÷_ Y+$Jôç» ]Ç_î [ýTöÛ]çXTöêEõ ×Tö×XmS å[ý×$K÷ %ç×$K÷_* WýçX» ×c÷$Jôç[ýTö ×c÷$Jôç[ý Eõ×»ã_ åa+ ]Ç_î [ýTöÛ]çXTöêEõ 40 mS å[ý×$K÷ %ç×$K÷_*

Eõ]ã_`Ÿ» ×aec÷ (1795-1810)

»çLYçOôTö =×Pö ×EõXç»çã] ×c÷³VÇ]ãTö Eõ]ã_`Ÿ» ×aec÷ %ç»Ó %çãc÷ç] ]ãTö $KÇ÷Eõ×_eZõç Xç] é_×$K÷_ * åTöCg ×XL» åV=TöçEõ $Jôç×»e »Lç» [ýç[ý ×V×$K÷_ * åTöCgEõ ×aec÷çaX ×VÌ^ç [ýÇRÍôçãGçc÷ç+» c÷çTöTö åTöCg a]ÇVçÌ^ »çLEõç^ïî %YïX Eõ×»×$K÷_ * [ýÇRÍôçãGçc÷ç+ ALX %×Tö aÇVlù %ç»Ó %×\öpû åc÷ç¾ç» [ýçã[ý »Lç+ AãX Eõ»çTö \öçã_+ éc÷×$K÷_ * %çG»LX »Lç» ×VXTö »Lç» ¥ç»ç Y×»TöîNþ éc÷ åTöCg» Y»ç åEõçãXç ac÷çÌ^-aç»×U A+LX QöçIø»ÝÌ^ç+ åYç¾ç Xç×$K÷_ * %çX %çX ×[ýbÌ^çaEõã_ åTöCg» ×[ý»Óãˆù ×PöEõ bQÍö^Ü—ö XEõ×»ã_C åEõçãXç EõUçãTö ac÷çÌ^ Eõ»ç Xç×$K÷_* TöUç×YC %Eõ_`ã» [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ åEõ+[ýç[ý$K÷» LÇ×» %çãc÷ç]Eõ »lùç Eõ×» %ç×c÷×$K÷_* A×TöÌ^ç åTöCg» a]UïXEõç»Ý »Lç ALX Yç+ [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ åTöCg» ×[ýã»çWýÝ aEõã_çã[ýç» ×[ýbÌ^çEõ %çgTö»ç+ »çLîFXTö AOôç aÇ×Øšö» [ýçTöç[ý»S» aÊ×rô Eõ×» +Ì^ç» =wøã»çwø» `ÒÝ[ýÊ׈ù HOôç[ýê_ ]XØšö Eõ×»ã_* A+ %ç$Jô×X» aZõ_ »ÖYçÌ^S» [ýçã[ý %ç¾`îEõ %ç×$K÷_ AOôç `×Nþ`ç_Ý éaXîV_* åGì»ÝXçU ×aec÷» »çL±¼ö» å`bä$K÷ç¾çTö AãX AOôç æ$Jôrôç+ Eõ»ç éc÷×$K÷_* [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ A×TöÌ^ç åa+ éaXîV_äOôç %ç»Ó å[ý×$K÷ ×[ýØ™ÊöTö, YçêEõTö %ç»Ó `×Nþ`ç_Ý Eõ»çTö m»Ó±¼ö %çã»çY Eõ×»ã_* A+ ×$JôYçc÷Ý×[ý_çEõEõ V»]c÷ç ×V[ýê_ »çL\ö»ç_» aeG×Tö XUEõçTö [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ ayç×WýEõç»aEõ_Eõ %ç×UïEõ %¾ØšöçXÇa×» 4000 [ýç TöãTöç×WýEõ OôEõç »çL\ö»ç_Tö L]ç ×V[ýê_ ×XãÛ` ×Vã_*

Eõç]»ÖYTö ×[ýäVÐçc÷

Eõ]ã_`Ÿ» ×aec÷ »Lç åc÷ç¾ç» %_Y ×VX» ×Y$JôãTö+ Eõç]»ÖYTö AOôç ×[ýäVÐçc÷ éc÷×$K÷_* A+ ×[ýäVÐçc÷» m×» Wý×»×$K÷_ c÷»Vwø %ç»Ó [ýÝ»Vwø Xçã]ã» VÇLX \öç+-EõEõçãÌ^* åTöCgã_çEõEõ å[ýçWýEõã»ç åEõç$Jô×[ýc÷ç» %ç»Ó ×[ýLXÝ» »Lç+ åGçYãX ac÷çÌ^ Eõ×»×$K÷_* åTöCgã_çEõ» =ã`î %ç×$K÷_ Eõç]»ÖY YÇX» =ˆùç»* c÷»Vwø %ç»Ó [ýÝ»Vwø+ åEõTöã[ýç» Eõ$K÷ç»Ý, Yçtç[ýÝ %ç»Ó ×c÷³VÇØšöçXÝ =¥çØ™Çö å_çãEõã» AV_ éaXî åGçOôç+ ×XLãEõ Ø‘öçWýÝX [ýÇ×_ åHçbSç Eõ×»×$K÷_* åTöCgã_çEõ» [ý§Tö a]UïEõ C_ç_Tö A+ \öçTÊö VÇLãX YÒçÌ^ a]GÐ =wø» Eõç]»ÖY VF_ Eõ×»ã_* åEõçãXç åEõçãXç aÇy]ãTö åTöCgã_çãEõ V×lùS Eõç]»ÖY» %e`×[ýã`ãbç %×WýEõç» Eõ×»×$K÷_* åTöCgã_çEõEõ =Yc÷ça Eõ×» QÇö]QÇö]ÝÌ^ç å[ýç_ç éc÷×$K÷_* åa+ a]Ì^ãTö V»Iøê_ åXìEõçã» å[ýc÷ç-å[ýYç»» =ã`î å^ç¾ç åGç¾ç_Yç»ç» ×]f »ç=$K÷Eõ A+ ×[ýäVÐçc÷ÝãÌ^ %çyÔ]S Eõ×» c÷Töîç Eõ×»×$K÷_* åTöCg» _GTö å^ç¾ç XçCgã[ýç» _Ç×Oô [ý§Tö [ýÌ^-[ýØ™ÇöC ×[ýäVÐçc÷ÝãÌ^ ×X×$K÷_*

[ý»ZÇõEõãX =L×X %a]» Y»ç åEõçãXç ac÷çÌ^ XçYçã_* =L×XTö åa+ a]Ì^Tö [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ »çLîEõç^ïî» Vç×Ì^±¼ö GÐc÷STö %×Tö [ýîØ™ö UEõç» EõUç %_Y ×Y$K÷Tö %çã_ç$JôXç Eõ»ç c÷'[ý* [ý»ZÇõEõãX å[ý_Tö_ç %ç»Ó ×Qö]»Ó¾ç »Lç» Y»ç éaXîãGçOôçã_* Töç» ×Y$K÷Tö åEõTöã[ýç» ×c÷³VÇØšöçXÝ éaXîC _'å_* A+Vã» V_-[ý_ åGçOôç+ [ýСùYÇyê_ Yç» éc÷ åEõ+[ýç[ýçã»ç ×[ýäVÐçc÷ÝaEõ_Eõ åTöCg Y»çØ™ö Eõ×»[ýê_ alù] c÷'_* c÷»Vwø %ç»Ó [ýÝ»Vwø Y_ç+ éG×$K÷_* ×EõÜ™Çö ×Y$K÷Tö Wý»ç Y×»_ %ç»Ó VÇãÌ^çãEõ %ã`b Eõrô ×V c÷Töîç Eõ»ç c÷'_* c÷»Vwø %ç»Ó [ýÝ»Vwø» YTöX» ]Ç_ãTö %ç×$K÷_ åTöCgã_çEõ» ×XL» å_çEõ» %aÜ™Çö×rô* A+ \öçTÊö VÇLX» VçאöEõTöç+ =¬Jôä`ÒSÝ» å_çEõaEõ_Eõ ×[ý»Nþ Eõ×»×$K÷_* ×XL» c÷'å_C AãX %c÷áøç»Ýã_çEõ» Tö_Tö UEõçTöêEõ ×[ýãV`Ý å_çEõ» `çaXçWýÝX åc÷ç¾ç+ \öç_ [ýÇ×_ åTöCgã_çãEõ åEõç¾ç-EÇõ+ Eõ×»×$K÷_* A+ %×\ö^çXTö aZõ_Töç _ç\ö Eõ»ç» [ýçã[ý [ý»ZÇõEõXEõ aX½çX LXç+ YÒTöçY[ý{\ö =Yç×Wý ×VÌ^ç éc÷×$K÷_*

VZõ_ç %ç»Ó å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» ×[ýäVÐçc÷

åa+[ý$K÷»ãTö [ýСùYÇy» =wø»Yç»Tö VZõ_ç %ç»Ó å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõã_ AEõãGçOô éc÷ ×[ýäVÐçc÷ Eõ×»×$K÷_* åTöCgã_çãEõ éX Yç» éc÷ ×`_HçOô Yç+×$K÷_×c÷* ×EõÜ™Çö A+ Pöç+ãTö [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ XTÇöXêEõ aÊ×rôEõ»ç éaXîV_» éaãTö å\öOôçã\ö×Oô åc÷ç¾çTö ×[ýäVÐçc÷ÝaEõã_ ×Töלö[ý åXç¾ç×» Y_ç+ ^çÌ^* ×Yä$K÷ ×Yä$K÷ éaXîVã_ åF×V å^ç¾çTö _×» éG FEõ]EõêEõ XçCgTö =×Pö[ýê_ _CgãTö [ý§ã[ýç» ×[ýäVÐçc÷Ý» YçXÝTö Y×» ]ÊTÇöî c÷'_* ×Eõ$KÇ÷]çX »STö Y×»_* Wý»çY»ç×[ý_çEõ» ×`»ä¬K÷V Eõ»ç c÷'_* åTöCgã_çEõ» EõOôç]Ç»ã[ýç» VÝH_ åLçIøTö %çg×» åUç¾ç c÷'_ ^çãTö åa+ã[ýç» åV×F %çX åEõçãXç å_çãEõ aTöEõç+ ×[ýäVÐçc÷ Eõ×»[ýê_ açc÷ XEõã»*

[ýСùYÇy» =wø»Yç»» A+ ×[ýäVÐçc÷ V]XTö [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ ac÷çÌ^ %çG[ýRÍôç[ý Y»ç Xç×$K÷_* V×lùSYç»» `ç×Ü™ö-`Ê…_ç HÇ»ç+ %Xç» [ýÊc÷d Vç×Ì^±¼ö+ åTöCgEõ %×Tö [ýîØ™ö Eõ×» åTöç_ç» [ýçã[ý+ AãX éc÷×$K÷_* ×[ýã`bêEõ å]ç¾ç]»ÝÌ^ç ×[ýäVÐçc÷Ý %WýÇî×bTö »eYÇ» XG»FX %çãEõì aLç+ Y»ç+ åTöç_çäOôç [ý» EõrôaçWýî éc÷×$K÷_* ×EõÜ™Çö A+ Eõç^ïî» Y»ç %_Y %[ýîçc÷×Tö YçãÌ^+ åTöCg éX Yç»êc÷ [ýTöÛ]çX åTöLYÇ»» Cä$Jôã»×V éG =wø» Yç»Tö VZõ_ç×[ý_çEõEõ AEÇõµùç ×V×$K÷_* åTöCg» %çyÔ]STö ×Töלö[ý åXç¾ç×» VZõ_ç+ åTöCg» [ý`îTöç Ø‘öÝEõç» Eõ×»×$K÷_* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö åTöCg GQÍö]Ç»ê_ éG åZõçZõç+ åaXçY×TöãEõ Wý×» \öçã_]çX ×[ýäVÐçc÷ÝEõ c÷Töîç Eõ×»×$K÷_* A+ Pöç+Tö %ç`ÒÌ^ å_ç¾ç %çX %çX ×[ýäVÐçc÷Ý×[ý_çEõãEõç åTöCg éa]çX Eõ×»×$K÷_* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö åTöCg åF»EõOôÝÌ^ç aÇ×Tö éc÷ ×`Iø_Çm×»ê_ G×$K÷_* TöçTö åGçOôãFç¾ç å]ç¾ç]»ÝÌ^ç ×[ýäVÐçc÷Ýã[ýç»Eõ åTöCg Y»çØ™ö Eõ×»×$K÷_* ×YTö綑ö» ]c÷Ü™ö Xçã]ã» å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» V_Y×Tö LXEõ c÷Töîç Eõ»ç éc÷×$K÷_* ×EõÜ™Çö %çX ALX ×[ýäVÐçc÷Ý \öç»TöÝ »Lç Y_ç+ aç×»×$K÷_* 1799 $JôXTö å]ç¾ç]»ÝÌ^ç ×[ýäVÐçc÷ÝãÌ^ »eYÇ»Tö »Lç YTöç \öç»Tö ×aãIø+ A+ '\öç»TöÝ »Lç' [ýÇ×_ %XÇ]çX c÷Ì^* A+ ^çyçTö ×[ýäVÐçc÷Ý» \öçã_]çX [ýÌ^-[ýØ™Çö %çãc÷ç]» c÷Ø™öGTö c÷Ì^* ×[ýäVÐçc÷Ý [ý³VÝ×[ý_çEõEõ [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ FÇ×OôÌ^çãYçTöçê_ ×X[[ýïçaX ×VãÌ^*

1799 FÊfTö \öç»TöÝ »Lç+ \öçã_]çX å]ç¾ç]»ÝÌ^ç ×[ýäVÐçc÷Ý åGçOôç+ å[ýe]»çTö YÇX» ×[ýäVÐçc÷ åHçbSç Eõ×»×$K÷_* TöTöçêTöÌ^çêEõ AV_ éaXî éG ×[ýäVÐçc÷ÝaEõ_Eõ åF×V ×V×$K÷_* [ý³VÇEõ» m_ÝTö \öç»TöÝ »Lç ×Xc÷Tö éc÷×$K÷_* A+Vã» =Y^ÇïY×» c÷ç×» å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõã_ å[ýçWýEõã»ç ×[ýäVÐçc÷ Eõ×» _ç\ö Xç+ [ýÇ×_ [ýÇ×L×$K÷_ %ç»Ó åaãÌ^ åEõ+[ýç[ý$K÷» Wý×» Yɾ %a]Tö åTöCgã_çãEõ åEõçãXç G‰øãGç_ Eõ»ç Xç×$K÷_*

×$K÷eãZõì %ç»Ó Fç]×Tö» ×[ý»Óãˆù %×\ö^çX

×$K÷eãZõì %ç»Ó Fç]×TöaEõ_Eõ éa]çX Eõ×»[ýê_ åTö×TöÌ^çC [ýçEõÝ %ç×$K÷_* %çãc÷ç] »çLîTö åc÷ç¾ç %`ç×Ü™ö» aÇã^çGTö Fç]×TöaEõã_ `×VÌ^ç VF_ Eõ×»×$K÷_* 1798 FÊfTö [ýÇRÍôçãGçc÷ç+» éaXî+ ×$JôeãZõìaEõ_Eõ %çyÔ]S Eõ»çTö åTöCgã_çEõ c÷ç×» Y_ç+ ^çÌ^* 1800 FÊfTö Fç]×Tö» ×[ý»Óãˆù %×\ö^çX $Jôã_ç¾ç c÷Ì^* A+ aeyÔçÜ™öTö åc÷ç¾ç ^gÇLTö Fç]×Tö [ýRÍôç »LçãEõ Wý×» \öçã_]çX å_çEõ ×Xc÷Tö c÷Ì^* ^Ljù[ý³VÝ×[ý_çEõEõ »eYÇ»ê_ ×X ×Y$K÷Tö å^ç»c÷çOô» =wøã» ×Vë$K÷ éX Yç»Tö Uç×Eõ[ýê_ ×VÌ^ç c÷Ì^* %çX ×Eõ$KÇ÷]çXEõ ×TöTöç[ý»Tö Uç×Eõ[ýê_ ×VãÌ^* A% ^gÇLTö Fç]×TöaEõ_Eõ åc÷ãXç X»ç, Zõç×EõÌ^ç_ %ç×V `çX éZõV» å_çãEõC ac÷çÌ^ Eõ×»×$K÷_* %çX×Eõ, %ç[ý»aEõã_C A+ ^gÇLTö Fç]×Tö» Ylù é_×$K÷_* =ä{Fã^çGî å^, Fç]×Tö %ç»Ó %ç[ý»» ]çLTö \öçã_]çX ×VX Wý×» `yÓTöçãc÷ %ç×$K÷_* %ç[ý»» Tö_TöÝÌ^ç åEõTöã[ýç» ×]×»ã_çEõEõ Fç]×TöaEõã_ Wý×» ×XÌ^ç» Zõ_Tö åTöCgã_çEõ» ^gÇL éc÷×$K÷_ %ç»Ó ^gÇLTö Fç×TöaEõ_ Y»ç×LTö éc÷×$K÷_* ×EõÜ™Çö A×TöÌ^ç %çãc÷ç]» ×[ý»Óãˆù %ç[ýã» Fç]×TöEõ ac÷çÌ^ Eõ×»×$K÷_* A+ Y»çLÌ^» ×Y$K÷Tö Fç]×TöaEõã_ \öçã_]çX ×VX ]ãX ]ãX %ç×$K÷_* ×Y$K÷Tö $Jô³VÐEõçÜ™ö ×aec÷» ×VXTö %çãc÷ç]» YTöX» Eõç_Töãc÷ Fç]×TöaEõã_ ×XLãEõ `×VÌ^çTö YÇX» YÒ×Tö×ØšöTö Eõ×»×$K÷_*

Y_»ÝÌ^ç EÊõbEõaEõ_» YÒTöîç[ýwïøX

[ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ [ý§×VX LÇ×» Y_ç+ å^ç¾ç EÊõbEõaEõ_Eõ =\ö×Tö %ç×c÷[ýê_ %çã[ýVX Eõ×»×$K÷_* A+ EÊõbEõaEõ_» ×^aEõã_ ×[ýäVÐçc÷ÝEõ ac÷çÌ^ Eõ×»×$K÷_ åTöCgã_çEõEõ lù]çVçX Eõ»çTö ×Eõ$KÇ÷ aeFîEõ EÊõbEõ =\ö×Tö %ç×c÷×$K÷_* ×EõÜ™Çö ×^aEõ_ å]ç¾ç]»ÝÌ^ç+ Eõ$K÷ç»Ý %ç»Ó LÌ^Ü™öÝÌ^ç »çLîTö %ç`ÒÌ^ é_×$K÷_ åa+aEõã_ `yÓ» »çLîê_ =\ö×Tö å^ç¾çTöêEõ $JÇô[ýÇ»ÝÌ^ç »çLî» %ç`ÒÌ^Tö UEõçäOôçãEõ æ`ÒÌ^ [ýÇ×_ \öç×[ý×$K÷_* [ýçã» [ýçã» åEõç¾ç aã±¼öC A+aEõ_ Xc÷çTö [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ Eõ$K÷ç»Ý %ç»Ó LÌ^Ü™öÝÌ^ç »LçEõ A+ å_çEõaEõ_Eõ Y×PöÌ^ç+ ×V[ýê_ %XÇã»çWý Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö »Lç VÇLãX åTöãX Eõ×»[ýê_ ]ç×Ü™ö Xc÷'_* A+ ×[ýbãÌ^ VÝHï×VX Wý×» Yy» %çVçX YÒVçX $Jô×__ ^×VC åEõçãXç Zõ_ XWý×»ã_* LÌ^Ü™öÝÌ^ç »Lç» éaãTö [ý»e a¶‘öµùãc÷ å[ýÌ^ç c÷'_* LÌ^Ü™öÝÌ^ç »Lç »ç]×aãIø EõOôEõÝ» c÷çTöTö ×VÌ^ç Yy AFXTö a]aç]×Ì^Eõ AãX Yya]Éc÷Tö [ýî¾c÷ÖTö aX½çXÝÌ^ \öçbç» Töç»Tö]î HOôç [ýÇ×_ Fe Eõ×» %çãc÷ç] EõOôEõÝLXEõ %Y]çX Eõ×» åF×V ×V×$K÷_*

XGgçCTö å]ç¾ç]»ÝÌ^ç %ç»Ó Eõ$K÷ç»Ý» éaãTö aeHbï

1803 FÊfTö Eõ$K÷ç»Ý »Lç %ç»Ó %çãc÷ç]» ]çLTö åc÷ç¾ç ×[ý[ýçãV $Jô»] Y^ïîçÌ^ Yçã_êG* ×]×Eõ» Yçc÷ç» %ç»Ó ^]ÇXç éX» ]çL» Wý»]YÇ»» C$Jô»-YçLã» [ý§ã[ýç» å]ç¾ç]»ÝÌ^ç+ %ç`ÒÌ^ é_×$K÷_* Eõ$K÷ç»Ý »Lç+ A+ å_çEõaEõ_Eõ C\öTöç+ ×X×VÌ^çTö %çãc÷çã] åTöCgã_çEõEõ [ýã_ã» =ˆùç» Eõ×»[ýê_ G'_* åa+ ]ã¶ö‚ï »c÷ç éc÷ åTöCgã_çEõ ^]ÇXç]ÇFTö =Y×ØšöTö c÷Ì^* Eõ$K÷ç»Ý %ç»Ó å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» ×]×_Tö V_ AOôçEõ A+ Pöç+ãTö åTöCgã_çãEõ Y»çØ™ö Eõã»* ×EõÜ™Çö %_Y ×VX» ×Y$K÷ãTö+ å_çEõaEõã_ YÇX» aeH[ýˆù éc÷ XGçCg» C$Jô»» åEõTöã[ýç» GçCgTö _ÇOôYçTö Eõ×» LÇ+ _Gç+ ×V×$K÷_* ×VãX ×VãX Eõ$K÷ç»Ý %ç»Ó å]ç¾ç]»ÝÌ^çãEõ XTÇöX XTÇöX å_çãEõ ac÷çÌ^ Eõ×»[ýê_ %c÷çTö åTöCgã_çEõ» aeFîç [ýÊ׈ù Yç+×$K÷_ %ç»Ó åaãÌ^ åTöCgã_çãEõ YÇX»çÌ^ %çyÔ]S Eõ×» %çãc÷ç]aEõ_Eõ aŽÇSï»ÖãY Y»çØ™ö Eõ×»[ýê_ alù] éc÷×$K÷_* ]ÇPöãTö 540 LX »SǾç ×Xc÷Tö %ç»Ó [ý§ aeFîEõ %çc÷Tö åc÷ç¾ç» %Ü™öTö %çãc÷ç]aEõã_ m¾çc÷çOôÝê_ %çgTö×» éG×$K÷_*

A+ Y»çLÌ^» [ýçTö×» Yç+ [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ YÇ[ý» ×L_ça]Éc÷» Y»ç éaXî åGçOôç+ %çãEõì `yÓ» ×[ýYãlù Y×PöÌ^ç+×$K÷_* A+[ýç» XGçCg» C$Jô»Tö åc÷ç¾ç ^gÇLTö Y»ç×LTö éc÷ å]ç¾ç]»ÝÌ^ç %ç»Ó Eõ$K÷ç»Ý éaXîã[ýçã» Eõ_ãIø×V »c÷ç C_ç+×$K÷_êG* %çãc÷çã] ×Yä$K÷ ×Yä$K÷ éG A+ éaXîã[ýç»Eõ »c÷ç» Y»ç ×[ýTöç×QÍöTö Eõ×»×$K÷_* Töç»Y»ç Eõ×Y_ÝãÌ^×V %çG[ýç×RÍô Eõ×Y_Ý %ç»Ó ^]ÇXç» å]çc÷XçTö \ö×» ×V×$K÷_* +Ì^ç» Y»ç ^]ÇXçãÌ^×V éG Qö[ýEõçTö %[ýTöÝSï éc÷ åa+ Pöç+FX» _GãTö $JÇô[ýÇ»ÝÌ^ç %çOôç+ã[ýç» `yÓ %WýÇî×bTö GçCgã[ýç»Tö %×G aeã^çG Eõ×»×$K÷_* A+×F×XãTö å]ç¾ç]»ÝÌ^ç %ç»Ó Eõ$K÷ç»Ý» ]çLTö ×[ý[ýçV HOôçTö \öçã_]çX Eõ$K÷ç»Ý å_çãEõ éG %çãc÷ç]» _G _ç×G×$K÷_* %çãc÷çã] A+ å_çEõaEõ_Eõ å[ýã[ýLÝÌ^çTö ]ç×Oô-[ýç»Ý ×V Uç×Eõ[ýê_ ×V×$K÷_*

Yɾ×V`Tö å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» ×[ýäVÐçc÷

×Eõ$KÇ÷×VX ×[ý»×Tö» ×Y$K÷Tö 1805 FÊfTö %çãc÷çã] Eõ$K÷ç»Ý %ç»Ó å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» ×]×_Tö `×NþEõ YÇX» YÒTöîçâ¼÷çX LXçÌ^* ^gÇLTö [ý§Töã» YÒçS c÷ç×X åc÷ç¾çTö [ýç×$Jô UEõç aEõ_ [ý» %çTö×áøTö éc÷×$K÷_* åTöCgã_çãEõ åEõçãXç]ãTö Y_ç+ açã»* åTöCgã_çEõ» ×Eõ$KÇ÷]çãX Fç$K÷YÇ», ×Eõ$KÇ÷]çãX LÌ^Ü™öÝÌ^ç »çLî %ç»Ó %çXã[ýç» ×XL ×XL GçCgê_ éG %ç±ÁãGçYX Eõã»*

A+ [ý$K÷»ãTö å]ç¾ç]»ÝÌ^ç ]»çSaEõã_C ]Ç» Vç×Iø =×Pö×$K÷_* ×Qö[ýÐÓ éX» YÉ[ý Yçã» A+ ×[ýäVÐçc÷ %绐ö éc÷×$K÷_* ACgã_çEõ» V_Y×Tö a[[ýïçX³V ×aec÷+ ×XLãEõ å[ýe]ç»çTö »Lç ×c÷$Jôçã[ý YÒ×Töœöç Eõ»ç» EõUç %çGãTö =XÇ×EõC¾ç éc÷ä$K÷* [ýc÷ç×TöÌ^ç×Töe Xç]» Pöç+Tö åTöCgã_çEõ Y»ç×LTö c÷'_Tö _»ç_×»êEõ æ$Jôç_†çm×»ê_ %çgTö×» éG×$K÷_* +×Tö]ãWýî [ýç×»bç %绐ö åc÷ç¾çTö åTöCgã_çEõ» \öÌ^çXEõ %aÇ×[ýWýç c÷'_* TöçãTöçêEõ QöçIø» EõUç L» %ç»Ó GÐc÷SÝ å[ý]çã» A+ ×[ýäVÐçc÷ÝaEõ_Eõ åTöãX+ LÇ»Ó_ç Eõ×»ã_* %¾ã`bTö =YçÌ^c÷ÝX éc÷ åTöCgã_çãEõ %çãc÷ç]» C$Jô»Tö %çPÇö _ã_×c÷* åTöCgã_çEõEõ %çãc÷çã] ×H_ç]ç»ç Xç]» Pöç+Tö Uç×Eõ[ýê_ ×Vã_* åa+ Pöç+Tö YÒc÷»Ý ×X^ÇNþ Eõ×» A+ã_çEõaEõã_ ^çãTö %çãEõì ×[ýäVÐçc÷ Eõ×»[ý åXç¾çã» Töç» YÒ×Tö $JôEÇõ ×V[ýê_ åEõç¾ç c÷'_* A+ã[ýç» HOôXç H×Oô UEõç» a]Ì^Tö å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõã_ »ç]çU [ý»[ý»Ó¾ç Xç]» ALX å_çEõEõ [ýСùãV`» »Lç» C$Jô»ê_ ac÷çÌ^» %çã[ýVX Eõ×»[ýê_ Yç×$Jô×$K÷_* YÒU][ýç» [ý¶ö‚Þ »Lç+ A+ %çã[ýVX» YÒ×Tö ]X-EõçS ×VÌ^ç Xç×$K÷_* ×EõÜ™Çö =Y^ÇïY×» %XÇã»çWý %c÷çTö %¾ã`bTö åTöCg å]ç¾ç]»ÝÌ^çEõ ac÷çÌ^» [ýçã[ý VÇ[ýç»êEõ [ý¶ö‚Þ éaXî %a]ê_ Y×PöÌ^ç+×$K÷_* aTöEïõ [ýÇRÍôçãGçc÷ç+ QöçIø»ÝÌ^ç» $Jô»×[ý_çEõ» å`S $JôEÇõEõ ZgõçÅ×Eõ ×V[ý åXç¾ç»çTö VÇãÌ^ç[ýçã»+ A+ éaXîaEõã_ %çãc÷ç]» ¥ç»ç ×[ýTöç×QÍöTö éc÷×$K÷_* +×Tö]ãWýî [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ ]»çS å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» YÒ×Tö aVÌ^ [ýî¾c÷ç» Eõ×»×$K÷_* åTöCgã_çEõ» V_Y×TöEõ [ý» åaXçY×Tö [ýÇ×_ Ø‘öÝEÊõ×Tö ×VÌ^ç å_çEõ» Y»ç Eõ» aeGÐc÷ Eõ×» åTöCg %çãc÷ç]Eõ ×V×$K÷_*

V»Iø» HOôXç

åa+ a]Ì^Tö %çãc÷ç]» %×YÒÌ^\öçLX V»Iø» EÊõbÕXç»çÌ^ãS åTöCg» ×aec÷çaX åc÷»Ó¾ç+×$K÷_* åTöCg» Pöç+Tö %ç±ÁÝÌ^ a]ÇVÐXç»çÌ^S »Lç éc÷×$K÷_* a]ÇVÐXç»çÌ^SEõ aEõã_çã[ýçã» \öGXÝÌ^ç YÒLçEõ ×[ý$Jôç×» %ç×X YÇX» aeØšöçYX Eõ×»[ýê_ åEõç¾ç éc÷×$K÷_* \ÇöOôÝÌ^ç×[ý_çãEõ yÔ]çXŸãÌ^ %çãc÷ç]» Pöç+ VF_ Eõ×» ×XL» »çLî» aÝ]ç [ýRÍôç+ UEõç» Y»ç åTöCgã_çEõEõ ×X»Ø—ö Eõ×»[ýê_ãEõç a]ÇVÐXç»çÌ^SEõ ×XãÛ` ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* +Ì^ç» ×Eõ$KÇ÷×VX YÇã[[ýï V»ç$Jô_ãTö \Éö×OôÌ^ç×[ý_çãEõãc÷ »çLî» aÝ]çê_ %çY×wø Eõ×»×$K÷_* \Éö×OôÌ^ç» ]ãTö Eõ]_ç %ç×_ %ç×$K÷_ åTöCgã_çEõ» »çLî» aÝ]ç* %çãc÷çã] A+ Vç[ýÝ £×X AOôç A»ç-Wý»ç =wø» ×V×$K÷_* YÒEÊõTöãTö YÇ[[ýï» %çãc÷ç] »LçaEõ_» `çaXEõç_Tö åVFç ×VÌ^ç XçXç ×[ýY^ïîÌ^» aÇã^çGãTö \Çö×OôÌ^ç×[ý_çãEõ A+Vã» %a]» aÝ]ç» ×\öTö»Tö åaç]ç+×$K÷_* åaãÌ^ A×TöÌ^ç a]ÇVÐXç»çÌ^SEõ \Éö×OôÌ^ç» G×Tö×[ý×Wý» CY»Tö VÊ×rô »ç×F åTöCgã_çEõ» Y»ç VF_ Eõ»ç Pöç+ã[ýç» =ˆùç»» +׆Tö ×VÌ^ç éc÷×$K÷_*

`ç×Ü™ö ØšöçYX

×^ %a] éWý^ïî %ç»Ó açc÷ãaã» [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ `yÓEõ æ$JôãV×_-å\öãV×_ Eõ×» åTöCgEõ %[ý]çXXç Eõ»ç aEõ_Eõ EõäPöç» `ç×Ø™ö %ç»Ó %ç±Áa]YïS Eõ»ç aEõ_Eõ lù]çVçX» XÝ×Tö é_×$K÷_, Töç» £Zõ_ %×$Jôã»+ åYç¾ç éG×$K÷_* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö åTöCg» LÝ×¾TöEõç_Tö VÇXç+ åEõçãXç =ä{Fã^çGî ×[ýäVÐçc÷ åc÷ç¾ç Xç×$K÷_ %ç»Ó YÒLçãÌ^ç aÇF-`ç×Ü™öTö [ýça Eõ×»[ýê_ alù] éc÷×$K÷_*

»Lç» ]ÊTÇöî %ç»Ó åTöCg» ×VX» HOôXç¾_Ý

1810 FÊfTö %a]Tö [ýaÜ™ö å»çãG ]c÷ç]ç»Ý» »ÖY Wýç»S Eõ×»×$K÷_* Eõ]ã_`Ÿ» ×aec÷C A+ å»çGTö %çyÔçÜ™ö éc÷ Ø‘öGÞ c÷'_* A+LX »Lç» »çL±¼ö Eõç_ %ç×$K÷_ 15 [ý$K÷» 6 ]çc÷* A+ Eõç_ä$K÷ç¾çTö ×[ýäVÐçc÷Ý å]ç¾ç]»ÝÌ^ç» EgõEõç_ \öç×Iø×$K÷_* åV`Tö aÇF `ç×Ü™ö éc÷×$K÷_* YÒLç» %ç×UïEõ %¾Øšöçã»ç =~×Tö H×Oô×$K÷_* ×EõÜ™Çö A+ aEõã_çã[ýç» V»ç$Jô_ãTö aö[ýY» éc÷×$K÷_ ]c÷çYÒTöçYÝ %ç»Ó Eõç^ïîVlù [ýÇRÍôçãGçc÷ç+» %zõçÜ™ö Y×»`Ò]» Zõ_Töãc÷* »Lç Eõ]ã_`Ÿ» åTöCg» c÷çTö» YÇTö_ç %ç×$K÷_ ]çy* åGì»ÝXçU ×aec÷» ×VXTö HOôç ×[ýäVÐçc÷Eõç_Tö %Eõ_`ã» %a]Eõ »lùç Eõ»ç å_çEõLX %ç×$K÷_ A+ [ýÇRÍôçãGçc÷ç+* %çãEõì, åEõãŠ+X Cã¾_$K÷» YÒTöîç[ýTöÛX» ×Y$K÷Tö %a]Tö AV_ YÒEÊõTö YÒ×`lùSYÒçŠ %ç»Ó =Y^ÇNþ éaXî[ýç×c÷XÝ éTöÌ^ç» Eõ»ç» ]Ç_ãTöç %ç×$K÷_ A+LX [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^+* [ý×c÷$JôlùS [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ åF×TöÌ^Eõ æ`ÒSÝ» å_çEõ» CY»Tö ×X\öÛ» Eõ×» ^Ljù $Jôã_ç¾ç å^ %aö¾ %ç»Ó ×X»UïEõ, åa+ EõUç a]îEõ»ÖãY [ýÇ×L×$K÷_* [ýÇRÍôçãGçc÷ç+» éaXî Y×»$Jôç_Xç %ç×$K÷_ ×XYÇS* åEõãŠ+X Cã¾_$K÷ %c÷ç» %çãGãÌ^ åTöCg ^Ljù Y×»$Jôç_Xç Eõ×»×$K÷_ %ç»Ó åTöCg å^ç¾ç» ×Y$K÷ãTöç A+LX å_çEõãEõ+ %çãEõì ×[ýäVÐçc÷Ý» ×[ý»Óãˆù éaXîaEõ_Eõ aZõ_ ×XãÛ` ×V×$K÷_* åEõ¾_ a]» ålùyTöãc÷ å^ åTöCg VlùTöç åVFǾç+×$K÷_ AãX Xc÷Ì^* ×[ýäVÐçc÷Ý ×[ýWýØ™ö %a]Tö åTöã¾+ `ç×Ü™ö`Ê…_ç HÇ»ç+ %ç×X A+ »çLî» Ø‘öç\öç×¾Eõ LݾX^çyç %[ýîçc÷Tö »ç×F×$K÷_* ×[ýäVÐçc÷ÝaEõ_Eõ lù]çVçãXã» åTöCg åTöCgã_çEõ» ]X LÌ^ Eõ×»×$K÷_* åTöCg» `çaX [ýî¾Øšöç %ç×$K÷_ ×XFgÇTö* pûçXÝ A+ å_çEõLX» YÒ`çaXTö aEõã_ç å_çãEõ XîçÌ^ ×[ý$Jôç» %ç»Ó Xîç^î YÒçYî Yç+×$K÷_* åTöCg »eYÇ» XG»Ý %çãEõì aLç+ Y»ç+ åTöçã_* å^ç»c÷çOô XG»ã»ç \öçã_]çX =~×Tö åTöCg» YÒ`çaX Eõç_ãTö éc÷×$K÷_* å\öìGêV éX» Y»ç å^ç»c÷çOôê_ åTöCg L_×a‡ûX» [ýî¾Øšöç Eõ×»×$K÷_* å\öçGêV» Y»ç YçXÝ %Xç» [ýî¾Øšöç åc÷ç¾çTö å^ç»c÷çOôTö YçXÝ» %aÇ×[ýWýç åXçãc÷ç¾ç éc÷×$K÷_* å^ç»c÷çOô» Ì^çTöçÌ^Tö» YU» YÒ\ÉöTö =~×Tö éc÷×$K÷_* å^ç»c÷çOô» Y»ç [ýç$K÷çê_ AOôç YU aç×L åa+ %‡û_» ^çTöçÌ^Tö» [ýî¾Øšöç åTöCg aÇG] Eõ×»×$K÷_*

$Jô³VÐEõçÜ™ö ×aec÷

1810-- 1818

Eõ]ã_`Ÿ» ×aec÷» \öçTÊö $Jô³VÐEõçÜ™ö ×aeIøEõ [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ »Lç Yç×Tö×$K÷_* åTöCg» %çãc÷ç] Xç] %ç×$K÷_ $JÇô×VXZõç* Xç[ýç_Eõ A+ »LçLX» »çLEõç^ïî [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ Y×»$Jôç_Xç Eõ×»×$K÷_*

[ýÊ×Oô$K÷» %çXÇGTöî» [ýçã[ý L”Xç-Eõ”Xç

»çLîFX aHãX éc÷ UEõç ×[ýäVÐçc÷» Y»ç ×X›õ³OôEõ Eõ×»[ýê_ [ý»ZÇõEõãX YÒØ™öç¾ ×V×$K÷_ å^ %aã] åEõç$Jô×[ýc÷ç»» Vã» [ýÊ×Oô$K÷» Tö_TöÝÌ^ç c÷CEõ* A+ YÒØ™öç¾äOôç [ýÇRÍôçãGçc÷ç+ %ç»Ó %çX %çX ]Ü—öÝaEõã_ %çã_ç$JôXç Eõ×» YÒTöîçFîçX Eõ×»×$K÷_* AãX [ýî¾Øšöç+ YÒLçaEõ_Eõ %aÜ™Çörô Eõ×»[ý [ýÇ×_ åTöCgã_çãEõ ]Tö YÒEõç` Eõ×»×$K÷_*

»çLWýçXÝTö bQÍö^Ü—ö

$Jô³VÐEõçÜ™ö ×aec÷ aç[ýç_Eõ éc÷ %c÷ç» _ãG _ãG åTöCg [ýÇRÍôçãGçc÷ç+Eõ \öç_ åXçãYç¾ç éc÷×$K÷_* aTö»ç] Xç]» ^ǾEõ ALX» éaãTö $Jô³VÐEõçÜ™ö» [ý» [ýµÇù±¼ö éc÷×$K÷_* aTö»ç]» åV=TöçEõ ALX açWýç»S \ö×[ýbîTö [ýNþç %ç×$K÷_* »Lç» CY»Tö aTö»ç]» +]çX YÒ\öç[ý Y×»×$K÷_ å^ ×Y$K÷ê_ åTöCg A+ ^ǾEõLXEõ %X[ý»Tö »çLYçOô» C$Jô»Tö [ý§¾ç+ »ç×F×$K÷_* %çX×Eõ QöçIø»ÝÌ^çaEõã_ »Lç» _GTö åVFç-açlùçTö Eõ»ç» a]Ì^ãTöç aTö»ç] åTöãXVã» [ý×c÷ UEõç» [ýçã[ý åTöCgã_çãEõ %Y]çXã[ýçWý Eõ×»×$K÷_* A+ ×[ýbãÌ^ %aÜ™Çö×rô YÒEõç` Eõ×»C åEõçãXç _ç\ö åc÷ç¾ç Xç×$K÷_* aTö»ç]» å\ö] ×VãX ×VãX [ýç×RÍô×$K÷_ %ç»Ó ×Y$K÷ê_ åTöCg EõçãEõçãEõ X]Xç éc÷×$K÷_* åTöCg aEõã_ç lù]Töç ×XL» c÷çTöê_ ×X[ý» [ýçã[ý [ýÇRÍôçãGçc÷ç+Eõ c÷Töîç Eõ×»[ýê_ æ$Jôrôç $Jô_ç+×$K÷_* ×EõÜ™Çö %çX %çX bQÍö^Ü—ö» Vã» A+ bQÍö^Ü—ö EõUçC C_ç+ Y×»_* aEõã_çã[ýç» _G»ÝÌ^ç bQÍö^Ü—öEõç»ÝEõ Wý×» Zõç$JôÝ ×VÌ^ç c÷'_* ×EõÜ™Çö aTö»çã] »Lç» %ç`ÒÌ^ å_ç¾çTö åTöCgEõ AãEõç Eõ×»[ý åXç¾ç×»ã_* [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ åLç»êEõ Wý»çTö %¾ã`bTö $Jô³VÐEõçÜ™ö+ A+ $JôTöÛTö aTö»ç]Eõ GOôç+ ×Vã_ å^ åTöCgEõ YÒçS ]»ç Xc÷'[ý* A+[ýç» A+ åQöEõç VçאöEõ ^ǾEõLXEõ Xç]»ÖYê_ ×X[[ýïçaX ×VÌ^ç c÷'_* åa+Pöç+Tö ^UçEõç_ãTö åTöCgEõ XGç+ Eõç×Oôã_* [ý§ãTö \öçã[ý å^, aTö»ç]» bQÍö^Ü—ö» éaãTö »Lç $Jô³VÐEõçÜ™öC L×QÍöTö %ç×$K÷_* [ý§ãTö %çãEõì EõÌ^ å^, [ýÇRÍôçãGçc÷ç+» +׆TöTöãc÷ XGçaEõã_ aTö»ç]» YÒçSXç` Eõ×»×$K÷_*

X[ý×X^ÇNþ [ý»ZÇõEõX» ¥ç»ç a]aîç» aÊ×rô

+×Tö]ãWýî m¾çc÷çOôÝ» [ý»ZÇõEõX» ]ÊTÇöî åc÷ç¾çTö [ýVX$Jô³VÐ Xç]» ALX å_çEõEõ [ý»ZÇõEõX ×X^ÇNþ Eõ»ç éc÷×$K÷_* A+ ×X^Ç×NþãÌ^ %a]» \ö×[ýbîTöê_ Eõ'_ç Aµùç»ãc÷ Eõ×RÍôÌ^ç+ %ç×X×$K÷_* %_YãTö å`b VÇ×VXTöêEõC \öÌ^áø» \ö×[ýbîTö» aÉ$JôXç Eõ×»×$K÷_ A+LX å_çEõ» ×X^Ç×NþãÌ^* %_Y ×VX» ×Y$K÷ãTö+ åTöCg» %Töîç$Jôç» %ç»Ó V]XXÝ×Tö» ×[ýbãÌ^ XçXç %×\öã^çG £Xç éc÷×$K÷_* åTöCg» YÇy åEõ+LX» =dYçTöTö »ç+L %TöÝœö éc÷×$K÷_* åTöCgã_çãEõ c÷çTöÝEõ \öçe FǾç+ YÒLç» ]çLTö å]×_ ×V ×XãL ×Yä$K÷ ×Yä$K÷ éG c÷çTöÝãÌ^ Eõ»ç =dYçTö $Jôç+ %×Tö ZÇõ×wïø Yç+×$K÷_* AãX Eõã»çãTö ×XãL ×EõÜ™Çö c÷çTöÝãÌ^ ^çãTö åTöCgã_çEõEõ %×Xrô Eõ×»[ý åXç¾çã» Töç»[ýçã[ý ^ãUrô aç¾WýçXTöç %[ý_¶‘öX Eõ×»×$K÷_* +Zõçã_ c÷çTöÝãÌ^ YÒLç» H» \öç×Iø×$K÷_, ]çXÇc÷Eõ £»ã» V×_^ç+ ]ç×»×$K÷_* A+ã[ýç» HOôXç åV×F A+ VÇrô _'»ç åEõ+LãX cg÷çÅ×c÷Tö [ýçG×» Y×»×$K÷_*

%¾ã`bTö [ýVX» %Töîç$Jôç» %ç»Ó EÇõEõç^ïî+ $Jô»] aÝ]ç åYç¾çTö [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ åTöCgEõ YV$JÇôîTö Eõ»ç» ×aˆùçÜ™ö _'å_* [ýVX [ý»ZÇõEõãXç aTö»ç]» bQÍö^Ü—ö éaãTö L×QÍöTö %ç×$K÷_ [ýÇ×_ [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ AãXC åTöCgEõ aã³Vc÷ Eõ×»×$K÷_* A×TöÌ^ç [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ [ý»ZÇõEõXEõ Wý×»[ýê_ ]çXÇc÷ Y×PöÌ^çã_* [ý»ZÇõEõX» LÝãÌ^Eõ %çãEõì %ç×$K÷_ [ýÇRÍôçãGçc÷ç+» å[ýç¾ç»ÝãÌ^Eõ* LÝãÌ^ãEõ A+ ×[ýbãÌ^ åV=TöçEõEõ [ýçTö×» ×VÌ^çTö [ý»ZÇõEõX Y_ç+ éG [ý†ãV`Tö åaç]ç_* Töç»×Y$K÷Tö Eõ×_EõTöçê_ éG [ýVãX G\öSï» åLãXã»_Eõ A+ [ýÇ×_ %çã[ýVX LXçã_ å^, [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ %a]Tö aEõã_ç lù]Töç GÐça Eõ×» »çLîFX» a[[ýïXç`» YUê_ %çm¾ç+ ×Xä$K÷* %a]Eõ AãX ×[ýYV» Y»ç »lùç Eõ×»[ý _çãG* ×EõÜ™Çö åTöCg» AãX %çã[ýVX ×Xã[ýVãX G\öSï» åLãXã»_Eõ Oô_ç[ý åXç¾ç×»ã_* %Xî »çLî» %ç\öîÜ™ö»ÝS ×[ý[ýçVTö c÷Ø™öãlùY XEõã» [ýÇ×_ åTöCg Y×»•õç» =wø» ×Vã_*

[ýVX» [ý¶ö‚Þ» éaãTö å^çGçã^çG %ç»Ó [ý¶ö‚Þ» %a] %×\ö^çX

+×Tö]ãWýî [ýVX [ý»ZÇõEõãX Eõ×_EõTöçTö UEõç [ýСùãV`» YÒ×Tö×X×WýLXEõ _G Wý×»ã_* [ýÊ×Oô$K÷» Y»ç ac÷çÌ^» åEõçãXç %ç`ç åXãV×F [ýVãX A+ YÒ×Tö×X×WýLX» éaãTö [ýСùãV`» %]»çYÇ»Ýê_ éG [ý¶ö‚Þ »Lç» éaãTö `çlùçTö Eõ×»ã_* [ýÇRÍôçãGçc÷ç+» ×[ý»Óãˆù AEõ VÝH_ÝÌ^ç %×\öã^çG %ç×X A+LX QöçIø»ÝÌ^ç» =dYçTöTö %a]Tö =¬Jô-XÝ$Jô aEõã_çã[ýç» YÒLç %TöÝØšö éc÷ =×Pöä$K÷ [ýÇ×_ [ýVãX [ý¶ö‚Þ »LçEõ LXçã_* åTöCg» %XÇXÌ^-×[ýXÌ^Tö %¾ã`bTö [ý¶ö‚Þ »Lç+ åTöCgEõ ac÷çÌ^» YÒ×Tö`ÒÓ×Tö ×Vã_* 1816 FÊf» å`b» Zõã_ YÒçÌ^ 8000 [ý¶ö‚Þ éaXî _GTö é_ [ýVX [ý»ZÇõEõãX %a] %×\ö^çX %绐ö Eõ×»ã_* [ýçOôTö ]ÇIøEõIËø, §Eõe %ç»Ó ]×SYÇ» ]ÇFÝÌ^ç_ å_çEõaEõã_C åTöCg» V_Tö å^çG ×Vã_* Xç]»ÖY %ç×c÷ Yç+ ]çãX åTöCg» V_Tö éaXî» aeFîç YÒçÌ^ 16,000 c÷'_êG* ×H_çWýç»ÝTö ^Ljù c÷'_ %ç»Ó [ý¶ö‚ÞaEõã_ LÌ^_ç\ö Eõ×»ã_* A+ a]Ì^ãTö [ýÇRÍôçãGçc÷ç+» ]ÊTÇöî c÷'_* åTöCg c÷Ý»ç æ$Jôã_×Eõ %ç±Ác÷Töîç Eõ×»ã_ [ýÇ×_C [ý§ãTö EõÌ^* [ýÇRÍôçãGçc÷ç+» ]ÊTÇöî %çãc÷ç]» Yãlù AEõ $Jô»] %çHçTö %ç×$K÷_* A+LX [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ [ý§ VÇ×VÛXTö %a]Eõ »lùç Eõ×»×$K÷_ %ç»Ó a]GÐ Lç×TöäOôçã» åTöCg» CY»Tö %çØšöç %ç×$K÷_* åTöCg» ]ÊTÇöîTö åTöCg» [ý»YÇyEõ [ýÇRÍôçãGçcg÷ç+ ×X^Ç×Nþ ×VÌ^ç c÷'_* åTöCg» GçTö åV=TöçEõ» mS Xç×$K÷_* A+ $Jô»] ×[ýY^ïîÌ^» ×VXTö %çãc÷ç]Eõ åXTÊö±¼ö ×V[ý Y»ç %çX åEõçãXç ×[ýbÌ^çC Xç×$K÷_* TöUç×YC, [ý¶ö‚ÞaEõ_Eõ å\öOôç ×V[ýê_ ×PöEõ Eõ»ç c÷'_ %ç»Ó åa+[ýçã[ý éaXîV_ å^çGç» Eõ×» ×V×c÷Iø» YÉã¾ EõPöç_[ýç»ÝTö åTöCgã_çãEõ [ý¶ö‚Þ» _GTö BãEõì å\öOôçã\ö×Oô c÷'_êG* %çG»[ýç»» Vã» A+ã[ýçã»ç %çãc÷ç] åaXç ^gÇLTö c÷ç×»_* YU» VÇãÌ^ç Eõçb» GçCgã[ýç»Tö LÇ+ ×V %ç»Ó [ýÌ^-[ýØ™Çö _ÇOô Eõ×» [ý¶ö‚ÞaEõ_ %çG[ýç×RÍô[ýê_ Wý×»ã_* XTÇöX [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ »LçEõ m¾çc÷çOôÝê_ Y_ç+ ^ç[ýê_ [ýÇ×Wý ×V×$K÷_* ×EõÜ™Çö ×Y$K÷Tö åTöCg [ýÇ×Lã_ å^ »Lç+ åTöCg» EõUç XÇ£ãX, [ý»e [ýVX [ý»ZÇõEõX %ç»Ó åTöCg» [ý¶ö‚Þ [ýµÇùaEõ_» éaãTöãc÷ ]Ý]çeaê_ %ç×c÷[ý* A+EõUç [ýÇLç» _ãG _ãG [ýÇRÍôçãGçc÷ç+ ×XãL m¾çc÷çOôÝê_ Y_ç+ G'_*

[ý¶ö‚ÞaEõã_ å^ç»c÷çOô %×WýEõç» Eõ×»ã_* [ýVãX ^Uç×[ý×c÷Tö \öçã[ý %çãEõì ×XLãEõ [ý»ZÇõEõX [ýÇ×_ åHçbSç Eõ×»ã_* A+[ýç» åTöCg aEõã_ç lù]Töç ×XL» c÷çTöê_ ×Xã_* Xç]Tö $Jô³VÐEõçÜ™ö »Lç éc÷Uç×Eõ_* [ýVãX [ýÇRÍôçãGçc÷ç+» Y×»^ç_» ^çãTö ^'åTö Yçã_ Wý×» %ç×X åTöCgã_çEõ» [ýÌ^-[ýØ™Çö Eõç×RÍô é_ c÷Töîç Eõ×»ã_* [ý¶ö‚ÞaEõ_Eõ åTöCgã_çEõ» ^ç¾TöÝÌ^ Fç-F»$Jô %ç»Ó åTöCg» éc÷ ^Ljù Eõ»ç» [ýçã[ý [ýVãX [ý§ OôEõç Y+$Jôç ×Vã_* 1817 FÊf» A×YÒ_ ]çc÷Tö [ý§Tö \öç»-å\öOôÝã» [ý¶ö‚ÞaEõã_ ×XL åV`ê_ =\ö×Tö G'_* ^çCgãTö åTöCgã_çãEõ AG»çEõÝ %çãc÷ç] »çLEgÇõ¾»ÝC é_ éG×$K÷_* V»ç$Jô_ãTö A+ G»çEõÝ »çL%ãÜ™öbYÇ»» ×_×G»Ýãc÷ %ç×$K÷_ %ç»Ó %çãc÷çã] »çLEgÇõ¾»Ý [ýÇ×_ åTöCgEõ [ý¶ö‚ÞaEõ_Eõ ×V×$K÷_*

[ý¶ö‚Þ» YÒTöîç[ýwïøXTö XTÇöX bQÍö^Ü—ö

[ý¶ö‚ÞaEõ_ =\ö×Tö å^ç¾ç» %X×Tö×[ý_㶑ö [ý»[ý»Ó¾ç %ç»Ó [ý»ZÇõEõX» Eõç×LÌ^ç _ç×G_* »çL]çC %ç»Ó åEõ+[ýçLãXç ×[ýbÌ^ç+ [ý»[ý»Ó¾ç» Ylù é_×$K÷_* %¾ã`bTö åTöCgã_çãEõ bQÍö^Ü—ö Eõ×» »ÖY×ae Xç]» ALX ×$JôYçc÷Ý» ($JÇôã[ýVç») ¥ç»ç [ýVX [ý»ZÇõEõXEõ c÷Töîç Eõã»ç¾çÌ^* m¾çc÷çOôÝTö UEõç [ýÇRÍôçãGçc÷ç+Eõ A+ c÷Töîç» [ýçTö×» ×V åTöCgEõ TödlùSçd å^ç»c÷çOôê_ ]ç×Tö Y×PöC¾ç c÷Ì^* ×EõÜ™Çö »Lç $Jô³VÐEõçÜ™ö+ åTöCgEõ A×» éU [ý¶ö‚Þ» éaãTö ]Ý]çeaçê_ %c÷ç» EõUç [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ Yçc÷»ç Xç×$K÷_* åTöCg ×`_]ç×»Tö UEõç »çãL`Ÿ» ×aec÷» Xç×Tö [ýÐLXçUEõ _G Wý×» %çãc÷ç] ×aec÷çaX Vç[ýÝ Eõ×»[ýê_ %XÇã»çWý Eõ×»×$K÷_* [ýÐLXçãU åa+ %çâ¼÷çX» YÒ×Tö agc÷ç×» LãXç¾çTö \öçã_]çX ×c÷³VÇØ™öçXÝ å\ö»SÝÌ^ç éaXî %ç»Ó ØšöçXÝÌ^ »SǾç åGçOôçC+ åTöCgã_çãEõ å^ç»c÷çOôê_ »çCXç c÷'_* åQöEõçZÇõEõXEõ å^ç»c÷çOôTö éU $Jô³VÐEõçÜ™ö+ A+ V_äOôç %c÷ç» _ãG _ãG »eYÇ»ê_ Y_ç+ G'_* [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ åQöEõçZÇõEõXEõ c÷Töîç Eõ×» å^ç»c÷çOô YÒã¾` Eõ×»ã_ (åZõ[ýÐÓ¾ç»Ý, 1818 FÊf)*

YÇ»³V» ×aec÷

1818- 1819

[ýÐLXçãU åTöCg» Xç]Tö å]çc÷» ]»çã_* ×EõÜ™Çö ×Y$K÷Tö ]XTö Y×»_ å^ åTöCg» %†lùTö UEõç» [ýçã[ý åTöCg »Lç c÷'[ý åXç¾çã»* åaãÌ^ åTöCg» YÇy YÇ»³V»Eõ »çLYçOô ×VÌ^ç c÷'_* $Jô³VÐEõçÜ™ö ×aec÷Eõ Wý×» %ç×X åTöCg» åagç EõçSFX Eõç×Oô ×VÌ^ç c÷'_ ^çãTö %†lùTö UEõç» [ýçã[ý %çãc÷ç]]ãTö åTöCg »Lç c÷'[ý åXç¾çã»*

×Xc÷Tö [ý»ZÇõEõX» [ýµÇùaEõã_ %çãEõì [ýСùãV`ê_ éG åa+ åV`» »Lç %a]» HOôXç¾_Ý a¶‘öãµù %¾GTö Eõ×»ã_* [ý¶ö‚Þ »Lç+ %çãEõì åTöCgã_çEõ» %XÇã»çWý]ãTö %ç_ç×]׆ Xç]» ALX åaXçY×Tö» %WýÝXTö åEõTöã[ýç» [ý¶ö‚Þ éaXî %a]ê_ Y×PöÌ^çã_* A+V_äOôç 1819 FÊf» åZõ[ýÐÓ¾ç»Ý ]çc÷Tö %a] Yç+×$K÷_×c÷* %çãc÷çã] Xç×L»çTö A+ `yÓV_äOôçEõ [ýçWýç ×V×$K÷_* ×EõÜ™Çö åTöCgã_çEõ» ]ãXç[ý_ OÇô×Oô[ýê_ å[ý×$K÷ Y» Xç_ç×G_ %ç»Ó _»ç_×»êEõ å^ç»c÷çOôê_ Yã_ç¾ç» [ýç×c÷ã» %ç»Ó GTöîÜ™ö» åXãV×Fã_* YÇ»³V» ×aec÷+ a]Ì^ Xrô XEõ×» m¾çc÷çOôÝ [ýÇ×_ WýçY×_ å]×_ã_* $Jô³VÐEõçÜ™ö ×aec÷+ LçGYÇ»Tö [ý¶ö‚ÞaEõ_Eõ _G Wý×»×$K÷_ %ç»Ó A×TöÌ^ç åTöCgã_çEõ» ac÷çÌ^Tö åTöCg åc÷»Ó¾ç ×aec÷çaXTö %çãEõì [ý×c÷[ýê_ a]Uï c÷'_*

[ý¶ö‚Þ» `çaX

1819-1824FÊf

$Jô³VÐEõçÜ™ö ×EõÜ™Çö c÷'_ ]çy YÇTö_ç »Lç* aEõã_ç lù]Töç [ý¶ö‚ÞaEõ_» c÷çTöTö G'_* åTöCgã_çãEõ [ýÇRÍôçãGçc÷ç+» Y×»Ì^ç_» å_çEõ %ç»Ó åTöCg» [ýµÇù[ýGïEõ ×[ý$Jôç×» %ç×X c÷Töîç Eõ×»[ýê_ Wý×»ã_* åTöCgã_çãEõ ]ÊTÇöîV‰ø ×VÌ^ç å_çEõaEõ_» ×\öTö»Tö [ýÇRÍôçãGçc÷ç+ %ç»Ó [ý»[ý»Ó¾çC %ç×$K÷_* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö åTöCgã_çãEõ YÇ»³V» ×aec÷Eõ m¾çc÷çOôÝ» Y»ç Wý×» %ç×X[ýê_ AV_ éaXî Yç×$Jôã_* [ýçTö×» Yç+ YÇ»³V» ×aec÷+ TöTöçêTöÌ^çêEõ [ýÊ×Oô$K÷ »eYÇ» ×L_ç» ×$K÷_]ç×» Xç]» Pöç+ê_ éG %ç`ÒÌ^ _'å_* YÇ»³V» ×aec÷+ %çãEõì +rô +׉øÌ^ç åEõçŽçXÝEõ ac÷çÌ^» [ýçã[ý %çã[ýVX LXçã_* åEõçŽçXÝãÌ^ ^×V éaXî ×VãÌ^, åTöãÜ™ö åa+aEõ_» å[ýTöX» Y»ç %绐ö Eõ×» ^ç¾TöÝÌ^ Fç-F»$Jô [ýc÷X Eõ×»[ýê_ YÇ»³Vã» %çGÐc÷ YÒEõç` Eõ×»ã_ %ç»Ó åTöCg ×aec÷çaX ^×V YÇX» %×WýEõç» Eõ×»[ý Yçã», åTöãÜ™ö åEõçŽçXÝäOôçEõ [ý$K÷×» 300000 OôEõç ×VÌ^ç» YÒØ™öç¾ %çG[ýRÍôçã_* [ýÇRÍôçãGçc÷çãÌ^ aêaãXî m¾çc÷çOôÝ »lùç» [ýçã[ý açLÇ éc÷×$K÷_* ×Yä$K÷ [ý¶ö‚Þ» %çyÔ]STö ×Töלö[ý åXç¾ç×» åTöCg %çgTö×» G'_* åTöCg éG A+[ýç» [ýÊ×Oô$K÷ %×WýEÊõTö %‡û_Tö %ç`ÒÌ^ _ã_êG* Töç»Y»ç Eõ×_EõTöçê_ éG G\öSï» åLãXã»_» C$Jô»Tö %a]» »çLêX×TöEõ %»çLEõTöçTö c÷Ø™öãlùY» [ýçã[ý =Yã^ïîçY×» %XÇã»çWý Eõ×»ã_* ×EõÜ™Çö aEõã_çã[ýç» %»ãSîçã»çVXãc÷ c÷'_* %Xî »çLî» %ç\öîÜ™ö»ÝS ×[ý[ýçVTö c÷Ø™öãlùY Eõ×»[ýê_ G\öSï» åLãXã»_ åEõçãXç YWýî+ ]ç×Ü™ö Xc÷Oô_* +Zõçã_ %çãEõì $Jô³VÐEõçÜ™ö ×aec÷ %ç»Ó åTöCg» [ý¶ö‚Þ ac÷ã^çGÝ-aEõã_ YÇ»³V» ×aec÷Eõ åTöCgã_çEõ» c÷çTöTö GTöç+ ×V[ýê_ åEõçŽçXÝEõ %XÇã»çWý LXçã_* A+ %XÇã»çWý» YÒ×TöC [ýÊ×Oôä$K÷ ]X-EõçS ×X×Vã_*

$Jô³VÐEõçÜ™ö %ç»Ó [ý¶ö‚ÞaEõ_» ×[ý[ýçV

[ý¶ö‚ÞaEõã_ YOô_ Xçã]ã» ALX Eõ$K÷ç»Ýã_çEõEõ [ý»[ý»Ó¾ç YV ×V×$K÷_* ×EõÜ™Çö ×Eõ[ýç EõUçTö YOô_» CY»Tö Fe =PöçTö åTöCgEõ [ý¶ö‚ÞaEõã_ YÒçSV‰ø ×Vã_* A+ ålùyTö åTöCgã_çãEõ YÇTö_ç »Lç $Jô³VÐEõçÜ™ö» %XÇ]×Tö å_ç¾ç» åEõçãXç YÒãÌ^çLXÝÌ^Töçã[ýçWý XEõ×»ã_* [ý¶ö‚ÞaEõ_» AãX ]ãXç\öçã[ý $Jô³VÐEõçÜ™öEõ ×$Jô×Ü™öTö Eõ×»ã_* Eõç+ê_ [ýç åTöCg» ×XLã» ×Eõ V`ç c÷Ì^? `×áøTö éc÷ »Lç $Jô³VÐEõçÜ™ö+ Y_ç[ýê_ ]XØšö Eõ×»ã_* åa+ ]ã¶ö‚ï åTöCg YÒUã] m¾çc÷çOôÝ %ç»Ó Töç» ×Y$K÷Tö [ýÊ×Oô$K÷ %×WýEÊõTö %‡û_Tö YÒã¾` Eõ×»ã_êG* [ý¶ö‚ÞaEõã_ $Jô³VÐEõçÜ™ö ×aec÷Eõ =\ö×Tö %ç×c÷[ýê_ %çã[ýVX Eõ×»×$K÷_* YÒU] YÒU] åTöCgã_çEõ» A+ %çã[ýVX» \öçbç %×Tö [ýµÇù±¼öYÇSï %ç×$K÷_* ×EõÜ™Çö $Jô³VÐEõçÜ™ö+ åEõçãXçYãWýî+ åTöCgã_çEõ» EõUçTö EõSïYçTö XEõ»ç åV×F åTöCgã_çãEõ åTöCg» [ýµÇùaEõ_Eõ ^çãEõ ^'Tö Yçã_ Wý×» %ç×X c÷Töîç Eõ×»[ýê_ %绐ö Eõ×»ã_* +Zõçã_ $Jô³VÐEõçÜ™öãÌ^ç åTöCgEõ =\öTöç+ %ç×X[ýê_ å^ç¾ç [ý¶ö‚ÞaEõ_Eõ £Vç+ åX×»ã_* A+Vã» åTöCgã_çEõ» ×[ý[ýçV [ýç×RÍô_, ×[ý`ŸçaTö HÇãS Wý×»ã_* FIøãTö [ý¶ö‚ÞaEõã_ å^çãG`Ÿ» Xç]» åEgõç¾» ALXEõ %ç×X Xç]Tö ]çy »çLYçOôTö [ý§¾ç+ %çãc÷ç]» `çaX^Ü—ö» CY»Tö åTöCgã_çEõ» YÒ\öç[ý ×XEõYEõYÝÌ^ç Eõ×» _'å_*

[ýÇRÍôÝ×V×c÷e %ç»Ó [ýСùYÇy» ]çL» å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõã_ [ýa[ýça Eõ»ç Pöç+×F×X» [ýç×c÷ã» [ýçEõÝ %çãc÷ç] »çLîTö A×TöÌ^ç [ý¶ö‚ÞaEõ_» YÒ\öç[ý ×[ýØ™öç×»Tö c÷'_* [ý» åaXçY×Tö» åXTÊö±¼öTö åEõ¾_ =Yã»çä{×FTö %ç$Jô×»Tö Wý»ãS Ø‘öçWýÝX éc÷ Uç×Eõ_*

$Jô³VÐEõçÜ™ö [ý¶ö‚ÞaEõ_Eõ ×[ýTöç»S» æ$Jôrôç

[ý¶ö‚ÞaEõ_» aeFîç %×Tö å[ý×$K÷ åc÷ç¾çTö åTöCgã_çEõ» [ýÌ^-[ýØ™Çö å^çGç»Tö %aÇ×[ýWýç c÷'_* åaãÌ^ åTöCgã_çãEõ ×Eõ$KÇ÷]çX a»Ó a»Ó V_Tö ×[ý\öNþ éc÷ ×a$Jô×»Tö \öçã[ý Uç×Eõ[ýê_ _ã_* %çã_ãIø %çã_ãIø %çã_Fã_F é_ UEõç $Jô³VÐEõçÜ™ö+ A+ aÇã^çG» aV[ýî¾c÷ç» Eõ×»[ýê_ ]XØšö Eõ×» m¾çc÷çOôÝ YÇX» =ˆùç» Eõ×»ã_* Töç» ×Y$K÷Tö éX-YãU×V =L×X [ýÇ×_ %çG[ýç×RÍô_* ×EõÜ™Çö [ý¶ö‚ÞaEõã_ A+ %×\ö^çX» EõUç \Éö Yç+ _»ç_×»êEõ %çãEõì AEõ×ÅyTö éc÷ $Jô³VÐEõçÜ™öEõ YÒTöîçâ¼÷çX LXçã_* [ý¶ö‚Þ éaXîaEõ_ ×Tö×XOôç V_Tö ×[ý\öNþ c÷'_* AOôç Vã_ V×lùS %ç»Ó %çXäOôç Vã_ =wø Yçã»×V $Jô³VÐEõçÜ™öEõ %çG×$Jô[ý [ýÇ×_ %çG[ýç×RÍô_* TÊöTöÝÌ^ V_äOôçã¾ Xçã¾ã» ^çyç %绐ö Eõ×»ã_* $Jô³VÐEõçÜ™ö+ [ý¶ö‚ÞaEõ_» »Sa€ç åV×F YÒ]çV G×S %çãEõì [ý†ãV`ê_ Y_ç+ G'_* A+ aÇã^çGãTö [ýçOôãTö [ý¶ö‚ÞaEõã_ V»Iø» »LçEõ [ý`îTöç Ø‘öÝEõç» Eõã»ç¾çÌ^* =\ö×Tö %çãc÷çãTö YU» VÇã^çEõçãb åYç¾ç GçCg \Éö+×[ý_çEõ _‰ø\ö‰ø Eõ×» åTöCgã_çãEõ %çãEõì =L×X %a]Tö YVçYïS Eõã»* A+ã[ýç» H×Oô×$K÷_ 1820 FÊfTö*

$Jô³VÐEõçÜ™ö %ç»Ó YÇ»³V» ×aec÷» YÇX» %×\ö^çX

+Ì^ç» ×Y$K÷» [ý$K÷» $Jô³VÐEõçÜ™ö ×aec÷+ YÒçÌ^ VÇãc÷Lç» ×`F, ×c÷³VÇØ™öçXÝ %ç»Ó ØšöçXÝÌ^ å_çEõ åGçOôç+ %çãEõì åTöCg» ×aec÷çaX YÇX»Óˆùç» [ýçã[ý æ$Jôrôç $Jô_çÌ^* åa+ a]Ì^Tö [ý¶ö‚Þ éaXî» aeFîç âÑ÷ça åc÷ç¾çTö $Jô³VÐEõçÜ™ö+ A+[ýç» »çLî» Y׸Jô] %‡û_äOôç ×XL» c÷çTöê_ ×X[ýê_ alù] c÷Ì^*

%çXc÷çãTö×V, YÇ»³V» ×aec÷+ \ÉöOôçX %×WýEÊõTö VÇ¾ç» %‡û_Tö éaXî aeGÐc÷ Eõ×»×$K÷_* å^çGÝãHçYç» [ýç×a³Vç »[ýçOôÛ [ýÐÓä$K÷ +rô +׉øÌ^ç åEõçŽçXÝ» Eõ¶ö‚ï$Jôç»Ý ×[ýbÌ^ç» %XÇ]×Tö açãYãlù Eõ×_EõTöç» Y»ç \öçã_]çX [ý³VÇ-[ýç»ÓV YÇ»³V»Eõ %ç×X ×V×$K÷_* 1821 FÊf» å]']çc÷Tö »[ýçOôÛ [ýÐÓ$K÷» åXTÊö±¼öTö A+ V_äOôçã¾ VÇ¾ç» %‡ûã_×V %ç×c÷ %a]Tö YÒã¾` Eõã»çãTö $Jô³VÐEõçÜ™ö ×aec÷+ åTöCgã_çEõEõ Y»çØ™ö Eõ×»×$K÷_* [ýÐÓ$K÷ [ý³VÝ éc÷×$K÷_* ×Yä$Jô åTöCg $Jô³VÐEõçÜ™ö» Ylù _[ýê_ ]ç×Ü™ö åc÷ç¾çTö åTöCgEõ ]Ç×Nþ ×VÌ^ç c÷Ì^* ×EõÜ™Çö æ$JôãY±Á[ý» ]çc÷Tö [ý¶ö‚ÞaEõã_ %çãEõì Vã_ [ýã_ %ç×c÷ $Jô³VÐEõçÜ™öEõ %çyÔ]S Eõ»çTö åTöCg YÇX» [ý†ãV`Tö %ç`ÒÌ^ _[ý_GÝÌ^çTö Y×»_* A+[ýç» $Jô³VÐEõçÜ™ö+ åGç¾ç_Yç»ç» Y»ç åEõTöã[ýç» éaXî åGçOôçã_* [ýÐÓä$K÷C Eõ×_EõTöç» Y»ç AEõ [ýÇLX Y×»]çS» Fç»-[ýç»ÓV, %Ø—ö-`Ø—ö %ç×X ×Vã_* XTÇöX açãLã» a×€Tö éc÷ $Jô³VÐEõçÜ™ö+ %çãEõì [ý¶ö‚ÞaEõ_Eõ %çyÔ]S Eõ×»ã_ åTöCg åEõ+[ýç[ýã»ç [ý¶ö‚ÞaEõ_Eõ ^gÇLTö HOÇô¾ç+ 1822 FÊf» LçXǾç»Ý ]çc÷Tö m¾çc÷çOôÝ YÇX»Óˆùç» Eõ×»ã_*

$Jô³VÐEõçÜ™ö ×aec÷» c÷çTöTö Y»ç×LTö éc÷ %çãEõì \ÉöOôçX» VǾç»ê_ å^ç¾ç YÇ»³V» ×aec÷» éaXîaEõã_C =wø» Yç»Tö [ý¶ö‚ÞaEõ_Eõ YÒçãÌ^ %çyÔ]S Eõ×» c÷ç»ç`ç×Ø™ö Eõ×»×$K÷_* [ý¶ö‚ÞaEõã_ +rô +׉øÌ^ç åEõçŽçXÝ» G\öSï» åLãXã»_ê_ Yy» å^çãG×V A+ VÇLX \ÉöTöY[[ýï %çãc÷ç] »LçEõ åTöCgã_çEõ» %×WýEÊõTö %‡û_» Y»ç =×_Ì^ç+ ×V[ýê_ Xç+[ýç %Ø—ö-`Ø—ö ×X×V[ýê_ a×EõÌ^ç+ ×V×$K÷_* ×EõÜ™Çö G\öSï» åLãXã»_» Y»ç åEõçãXç =wø» Xç×c÷_* åEõ¾_ A+ ×$Jô×Pöã[ýç» FÇ×_ YRÍôç» [ýçã[ý [ýÇRÍôç åGçc÷çãÌ^ãc÷ ×Eõ$KÇ÷×VX» [ýçã[ý Eõç»ç[ýça Fç×Oô[ý_GÝÌ^ç c÷'_*

$Jô³VÐEõçÜ™ö+ ×EõÜ™Çö a»c÷×VX ×[ýLÌ^» %çX³V =Yã\öçG Eõ×»[ýê_ XçYçã_* 1822 FÊf» [ýaÜ™öEõç_Tö ×]׆]çc÷ç [ýç³VÇ_ç» åXTÊö±¼öTö AOôç ×[ý»çOô [ý¶ö‚Þ åZõìL %a] YÒã¾` Eõã»* (×]׆]çc÷ç+ ×Y$K÷Tö %ç»çEõçSTö [ý¶ö‚Þ éaXî» åXTÊö±¼ö ×V×$K÷_)* LÇX ]çc÷Tö ]c÷GQÍöTö $Jô³VÐEõçÜ™ö ×aec÷ %ç»Ó [ý¶ö‚ÞaEõ_» ^gÇL _çãG* ^gÇLTö $Jô³VÐEõçÜ™ö ×aec÷+ %aÝ] açc÷a YÒV`ïX Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö ×Y$K÷ê_ åTöCg» ^gÇL» %ç×c÷_çYç×Tö Eõ×] %ç×c÷_Tö åTöCg c÷ç×»[ý _GÝÌ^ç c÷'_* åTöCg» Ylù» YÒçÌ^ 15,000 »SÇXç ^gÇLTö Y×»_*

[ýÊ×Oô$K÷ %ç»Ó [ý¶ö‚Þ» ]ãXç]ç×_Xî

$Jô³VÐEõçÜ™ö ×aec÷ %çãEõì [ýÊ×Oô$K÷ %×WýEÊõTö %‡û_Tö åaç]ç+ »lùç Y×»_* A+[ýç» ×]׆]çc÷ç [ýç³VÇ_ç+ åGç¾ç_Yç»ç» [ýÊ×Oô$K÷ ×[ýbÌ^çEõ AFX $Jô»]Yy» å^çãG×V $Jô³VÐEõçÜ™öEõ %ç`ÒÌ^ ×X×V[ýê_ a×EõÌ^ç+ ×Vã_* ^×V $Jô³VÐEõçÜ™öEõ åTöCgã_çEõ» c÷çTöTö GOôç+ ×VÌ^ç Xc÷Ì^ åTöãÜ™ö 18,000 éaXîã» åTöCg åEõçŽçXÝ» %×WýEÊõTö %‡û_Tö åaç]ç[ýê_ [ýçWýî c÷'[ý %ç»Ó åTöCg» AãX Eõç^ïîEõ 40 LX »Lç+ a]UïX LXç[ý [ýÇ×_C åTöCg A+ YyTö =ä{F Eõã»* åTöCg» A+ Yy]ãTö [ýî¾Øšöç Xc÷ã_, ×XL» æ$JôrôçTö ^'å» Y»ç+ Xc÷CEõ åEõã_+ $Jô³VÐEõçÜ™öEõ Wý×»[ý [ýÇ×_C [ýç³VÇ_ç+ $Jô»] YyTö =ä{F Eõã»* +Ì^ç» =wø»Tö [ýÊ×Oôä$K÷ RôçEõç» Y»ç \öçã_]çX éaXî aÝ]çÜ™ö %‡û_ê_ Y×PöÌ^ç+ ×VãÌ^* [ý¶ö‚ÞaEõã_ ^×V [ýÊ×Oô$K÷ %×WýEÊõTö %‡û_Tö åLç»êEõ åaç]çÌ^, åTöãÜ™ö Töç» ×^ \öÌ^ç[ýc÷ Zõ_ c÷'[ý Töç» [ýçã[ý [ýÊ×Oô$K÷ VçÌ^Ý Xc÷'[ý [ýÇ×_C åTöCgã_çãEõ a×EõÌ^ç+ UÌ^* %çXc÷çãTö×V, [ýÊ×Oô$K÷ »eYÇ»» c÷ç×Eõ] åQö×\ö$K÷ •õOôEõ A+ [ýÇ×_ ×XãÛ` ×VÌ^ç c÷'_ å^, ^×V $Jô³VÐEõçÜ™ö Xç+[ýç åTöCg» V_» åEõçãXç å_çEõ A+ ×L_çTö YÒã¾` Eõã» åTöãÜ™ö. åTöCgã_çEõEõ ×X»Ø—ö Eõ×» aÝ]çÜ™ö %‡û_» Y»ç ×X»çYV VÇ»±¼ö» åEõçãXç Pöç+ê_ ^çãTö é_ å^ç¾ç c÷Ì^* ×EõÜ™Çö A+ ×XãÛ`» CY»Tö åEõçãXç [ýî¾Øšöç å_ç¾çäOôç aö¾Y» Xc÷'_* åGç¾ç_Yç»ç» [ýÊ×Oô$K÷ åZõìL» V_Y×TöãÌ^ $Jô³VÐEõçÜ™öEõ ×[ý$Jôç×» XçYçã_* %çX×Eõ $Jô³VÐEõçÜ™ö+ A+ %‡û_Tö YVçZïõS Eõ×»ä$K÷ãX Xç+ TöçãEõç åTöCg a×PöEõ\öçã[ý Lç×X[ý Y»ç Xç×$K÷_* V»ç$Jô_ãTö, åTöCg» Tö_TöÝÌ^ç ØšöçXÝÌ^ Eõ¶ö‚ï$Jôç»ÝaEõ_Eõ åHç$Jô ×V %çãc÷çã] åTöCgã_çEõ» ]ÇFã[ýç» [ýµù Eõ×» åUç¾ç» [ýçã[ý åTöCgã_çãEõ $Jô³VÐEõçÜ™ö a¶‘öãµù åEõçãXç EõUç+ A+ ×[ýbÌ^çLXEõ XLXç+×$K÷_* %çXãc÷ Xç_çãG åGç¾ç_Yç»ç» A+ [ýÊ×Oô$K÷ ×[ýbÌ^çLXEõ 21 c÷çLç» OôEõç» LçXXÝ ×V åTöCg» ¥ç»ç `ç×aTö %‡û_» Y»ç $Jô³VÐEõçÜ™ö+ éaXî aeGÐc÷ Eõ×»[ýê_ ]X Eõ×»×$K÷_*

[ý¶ö‚Þ» ×VXTö YÒLç» VÇ»ç¾Øšöç

+Zõçã_ %çãEõì, [ý¶ö‚ÞaEõã_ åEõçãXç aTöEïõ [ýçSÝ» YÒ×Tö åEõã»Y XEõ×» ×Eõ$KÇ÷]çX lÇùVÐ lÇùVÐ V_Tö ×[ý\öNþ éc÷ åGç¾ç_Yç»ç» aÝ]çÜ™ö %‡û_Tö YÒã¾` Eõ×»ã_* _ÇOôYçTö, %×GÂaeã^çG Eõ×» c÷ç[ý»çHçOô Y»GXç» å_çEõEõ åTöCgã_çãEõ ^ãUrô c÷ç»ç`ç×Ø™ö Eõ×»ã_*

[ý¶ö‚Þ» %Töîç$Jôç» ×VãX ×VãX [ýç×RÍô G'_* YÒLç» aÇF `ç×Ü™ö Xç+×EõÌ^ç c÷'_* åTöCgã_çEõ» ]çX-aX½çX _çH¾ åc÷ç¾ç» _GãTö åEõ×TöÌ^ç LݾX ^çÌ^ Töçã»ç åEõçãXç ×PöEõ åXçãc÷ç¾ç c÷'_* aç]çXî [ýÌ^-[ýØ™Çö» Eõç»ãSC %çX×Eõ åTöCgã_çãEõ _ÇOôYçOô Eõ×»[ýê_ ×¥Wýç XEõ×»×$K÷_* GçCg-\Éö+ã[ýç»Tö %×GÂaeã^çG AOôç ×XTöî ×XÌ^×]Tö %\öîçaTö Y×»STö éc÷×$K÷_* %çXãc÷ Xç_çãG, ]׳V»a]Éc÷Tö %×GÂaeã^çG Eõ»ç» Y»çC åTöCgã_çEõ ×[ý»Tö Xç×$K÷_* åTöCgã_çEõ» ×_´aç» Y»ç [ýÇRÍôÝ [ýç Gç\ö»Ó åEõçãXç ×Töã»çTöç+ aç×» ^ç[ý åXç¾ç×»×$K÷_* [ý§ã[ýç» å_çEõ» %Xçc÷EõãTö YÒçSXç` éc÷×$K÷_* å]L» åL [ýçOô_çã» åTöCg» 'æ®Ïôã\ö_$K÷ A‰ø AQöã\ö³aç»$KË÷ +X ×V YÒ×\öX$KË÷ %[ý %çaç]'Xç]» YÒ[ýµùTö, [ý¶ö‚ÞaEõã_ m¾çc÷çOôÝ VF_» a]Ì^Tö [ýçWýç ×VÌ^ç» [ýçã[ý [ý§ aeFîEõ ]Ç×Xc÷, ×Töã»çTöç %ç»Ó _'»ç-æ$K÷ç¾ç_Ý [ýWý Eõ×»×$K÷_ [ýÇ×_ AEõ \öÌ^ç[ýc÷ [ý»Sç ×Vä$K÷* åTöCg» ]ãTöf--- "æ$JôçOôYTöIøTö A×VXãTö 50 LX å_çEõEõ c÷Töîç Eõ»ç éc÷×$K÷_* [ýçc÷ %ç»Ó G$K÷YçãTöã» AOôç YÒEõç‰ø $JôçeH» aç×L TöçTö ]Ç×Xc÷, ×Töã»çTöç %ç»Ó _»ç-æ$K÷ç¾ç_Ý×[ý_çEõEõ åaçã]ç¾ç+ ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* %çX×Eõ åEõç_çTö åEgõ$JÇô¾çã» éaãTö [ý§ãTöç ×Töã»çTöç ]çXÇãc÷ç A+ V_Tö %ç×$K÷_* Töç» ×Y$K÷Tö H»äOôç» $Jôç×»CZõçã_ [ý§Tö F×» ×V H»äOôçTö LÇ+ _Gç+ ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* A+ Xç»EõÝÌ^ HOôXç» YÒTöîlùV`Þ» ]ãTö A+Vã» VÇ` å_çEõ LÇ+Tö Lçc÷ éG×$K÷_---- A+ c÷Töîç Eõç‰ø» Y»ç »lùç åYç¾ç å_çEõaEõã_ åEõç¾ç]ãTö A+ \öÌ^ç[ýc÷ ×VXäOôçTö %ç»Ó åEõTöã[ýç» å_ç]c÷bïEõ HOôXç H×Oô×$K÷_* ×^aEõ_ å_çãEõ [ý¶ö‚ÞaEõ_» »çL±¼ö» YÒ×Tö ×[ý»ÖY %ç×$K÷_ åTöãX å_çEõaEõ_Eõ Wý×» %ç×X [ý¶ö‚Þ HçTöEõã[ýçã» %EõUî %Töîç$Jôç» $Jô_ç+×$K÷_* [ý³VÝaEõ_» VÇã^çFX c÷çTö [ýç×µù é_ YÒUã] EõçS Eõç×Oô Töç» ×Y$K÷Tö `»Ý»» ×^ %e`ãEõ ]X ^çÌ^ Eõç×Oô åY_ç+×$K÷_* åEõ×TöÌ^ç[ýç Eõçµù» Y»ç c÷çTö VÇFX Eõç×Oô åEõ$Jôç ]çeaã[ýç» [ý³VÝLX» %çGãTö æ$Jôç[ýç+×$K÷_* Töç» ×Y$K÷Tö æ$JôçEõç %Ø—öã» %'Tö- Tö'Tö FÇ×$Jô×$K÷_* A+Vã» åFçä$JôçãTö QöçIø»êEõ HçY Xç]ç×»×$K÷_ ^çãTö [ý³VÝLX ac÷ãL ]×» Xç^çÌ^* _çãc÷ _çãc÷ Eõrô ×V ]»ç»ãc÷ YlùYçTöÝ %ç×$K÷_ A+ X»FçVEõã[ýç»* [ý§ a]Ì^ AãXVã» XÊ`ea %Töîç$Jôç» Eõ×» å^×TöÌ^ç åV×F×$K÷_ å^ [ý³VÝLX %ç»Ó [ýç×$Jô XçUçãEõ, åTö×TöÌ^çãc÷ åTöCgã_çãEõ å]çlù] %çHçTö c÷ç×X VÇ\öÛGÝÌ^çLX» YÒçS[ýçÌ^Ç =»ç+ ×V×$K÷_* [ý¶ö‚ÞaEõ_» AãX å_ç]c÷bïEõ, Y£aVÊ`î %ç»Ó LHXî %Töîç$Jôç»» EõUç å[ýç» %×[ý`Ÿça Eõ»ç» åEõçãXç Eõç»S %ç×] åXãVãFç* ×EõÜ™Çö åa+ã[ýç» £×Xã_ Gç» åXç] ×`Ì^×» =äPö %ç»Ó aEõã_çã[ýç» [ýSïXç YÒEõç`» %ã^çGî [ýçã[ý ×_Fç Xc÷'_*

\ÉöTö» CY»Tö VçXc÷» Vã» åEõTöã[ýç» ØšöçXÝÌ^ VÇrô å_çãEõC åa+ a]Ì^» aÇ^G é_ [ý¶ö‚Þ» $K÷²¿ã[ý`Tö YÒLçEõ %Töîç$Jôç» Eõ×»×$K÷_* ACgã_çEõ» =dYçTö %ç»Ó =àöç‰øç×_ [ý¶ö‚ÞaEõ_TöêEõ AEõç×Pö $Jô»çãc÷ %ç×$K÷_* $JÇô[ýÇ»ÝÌ^ç Yçc÷ç»ÝÌ^ç å_çEõ åEõTöã[ýçã»C ACgã_çEõ» VÊrôçÜ™ö å_ç¾çTö açWýç»S YÒLç» %¾Øšöç YçXÝTö cg÷ç X$Jô»ç» Vã» éc÷×$K÷_êG* =YçÌ^c÷ÝX YÒLçã[ýçã» YÒçS é_ $JÇô[ýÇ»ÝÌ^ç LÌ^Ü™öÝÌ^ç, Eõ$K÷ç»Ý ]×SYÇ» %ç×V »çLîTö %ç`ÒÌ^ é_×$K÷_* ×Eõ$KÇ÷]çãX %çãEõì G×»_ç ^ÇãLã» ^ãTö Eõ] aeFîEõ [ý¶ö‚Þ YçÌ^ Tö'åTö åTöCg×[ý_çEõEõ AãaEõç ×V[ýê_ ^±óö Eõ×»×$K÷_* ×[ýã`bêEõ, =wø» Yç»Tö %ç±Á»lùç» AãX YÒä$Jôrôç $JôEÇõTö Y×»×$K÷_* %Eõç %ç»Ó VZõ_çãÌ^ç %çãc÷ç]Eõ AãX ålùyTö ac÷çÌ^ Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö [ý¶ö‚ÞaEõ_ aeFîçG×»œö åc÷ç¾ç» [ýçã[ý AãXã[ýç» [ýçWýç+ åTöCgã_çEõEõ Eõç[ýÇ Eõ×»[ý Y»ç Xç×$K÷_*

[ý¶ö‚ÞaEõã_ %¾ã`bTö $Jô³VÐEõçÜ™ö ×aec÷Eõ A+Vã» [ýÇL×X ×V[ýê_ alù] éc÷×$K÷_ å^, V»ç$Jô_ãTö $Jô³VÐEõçÜ™ö» ×[ý»Óãˆù åTöCgã_çEõ» åEõçãXç ×[ýã¥b \öç[ý Xç+* $Jô³VÐEõçÜ™ö ×aec÷+ åTöCgã_çãEõ [ýçã» [ýçã» ]ç×Tö UEõç aã±¼öC Xc÷ç» [ýçã[ýãc÷ A+Vã» å^çãG`Ÿ» ×aec÷Eõ %ç×X åTöCgã_çãEõ »Lç Yç×Tö[ý_GÝÌ^ç éc÷ä$K÷* [ý¶ö‚ÞaEõ_» EõUçTö Y×TöÌ^X éG $Jô³VÐEõçÜ™ö ×aec÷ =\ö×Tö %ç×c÷×$K÷_* ×Yä$K÷, å^ç»c÷çOôTö åaçã]ç¾ç» _ãG _ãG [ý¶ö‚ÞaEõã_ åTöCgEõ [ý³VÝ Eõ×» »eYÇ»ê_ é_ ^çÌ^* +Ì^çãTö åTöCg [ý³VÝ %¾ØšöçTö Eõç_ç×Tö[ýç×c÷Tö Eõ×»[ýê_ Wý×»ã_* +×YãX %çãEõì, ×]׆]çc÷ç [ýç³VÇ_ç» ×[ý»çOô éaXî[ýç×c÷XÝäOôç» \ö»SãYçbS» [ýçã[ý [ýÌ^[ýØ™Çö å^çGç» Eõ»çäOôç AOôç ×[ý»çOô a]aîç åc÷ç¾çTö åTöCg a»c÷ aeFîEõ éaXîã» éaãTö ×XL åV`ê_ =\ö×Tö ^çÌ^* [ý¶ö‚ÞaEõã_ åTöCgã_çEõ» %×WýEÊõTö %‡û_» YÒ`çaX» [ýçã[ý ALX »çLîYç_ Y×PöÌ^çÌ^* A+ XTÇöX YÒ`çaEõLX» ØšöçXÝÌ^ å_çEõ» YÒ×Tö [ýî¾c÷ç» å[ýÌ^ç Xç×$K÷_* åTöCg %Xç¾`îEõ %çyÔ]S %ç»Ó _ÇOôYçTö [ýµù Eõ×»ã_* ×[ýXç ×[ý$Jôçã» `ç×Ø™öVçX [ýµù c÷'_* »çLîFX» YÒ`çaX ×XÌ^ç×»êEõ $Jô_ç[ý» [ýçã[ý ×[ýbÌ^ç ×X^ÇNþ c÷'_ %ç»Ó åTöCgã_çãEõ VlùTöçã» YÒ`çaX $Jô_çã_* »ç+L» Y»ç Rôç×c÷-]Ç×c÷ [ýÌ^[ýØ™Çö %ç»Ó OôEõç-Y+$K÷ç %Xç [ýµù Eõ×» ×XÌ^×]Tö Eõ»-EõçOô_» [ýî¾Øšöç Eõ×»ã_* ×EõÜ™Çö [ý¶ö‚ÞaEõ_» ×VX å`b éc÷ %ç×c÷×$K÷_* %ac÷çÌ^, ×X»Ýc÷ %a]ÝÌ^ç» CY»Tö Eõ»ç %EõUî %Töîç$Jôç»» A×TöÌ^ç YÒçÌ^׸Jôwø» ×VX %ç×c÷_* aÝ]çÜ™ö %‡û_ãEõ Wý×» %XîçXî Pöç+Tö, ×[ýã`bêEõ ×$JôOôçG†Tö [ýÊ×Oô$K÷Eõ åTöCgã_çãEõ ×^ %Y]çX Eõ×»×$K÷_ Töç» YÒ×TöZõã_ç A×TöÌ^ç Yçã_* ×^FX %a]Eõ åTöCgã_çãEõ +]çX åc÷_ç»ãIø YVçXTö Eõ×»×$K÷_, ×^FX Pöç+» åTöCgã_çEõ %×[ýa¶‘öçVÝ G»çEõÝ éc÷×$K÷_, åa+ %a]» Y»ç A×TöÌ^ç åTöCgã_çEõ ×[ýTöç×QÍöTö c÷'_* åaçS» %a]Eõ LÇ»Ó_ç Eõ»ç A+ å_çEõaEõ_» YTöX» Eõç×c÷XÝ %绐ö Eõ»ç» %çGãTö, A+×F×XãTö %çãc÷ç]» `çaX YÒSç_Ý a¶‘öãµù AOôç %ç\öça ×V[ýê_ ×[ý$K÷ç×»ä$K÷ç* Töç» ×Y$K÷Tö Eõ$K÷ç»Ý, LÌ^Ü™öÝÌ^ç %ç»Ó ]×SYÇ»» »LçaEõ_» ×[ýbãÌ^ $Jô]Ç [ýSïXç ×VÌ^ç» _GãTö [ýTöÛ]çX %a]» %Ü™öGïTö ×$K÷_ãc÷Oô ×L_ç» ×[ýbãÌ^C ×Eõ$KÇ÷ EõUç %çã_ç$JôXç Eõ»ç \öç_ c÷'[ý*


 
 
Copyright ©SM Computer Consultants Pvt. Ltd, Guwahati, India '1998-2016'