aÝ]çÜ™ö[ýTöÞ LXLçTöÝÌ^ å_çEõ» éaãTö [ýÊ×Oô$K÷» a¶‘öµù 
   

 

+×Tö]ãWýî %çã_ç×$JôTö åc÷ç¾ç aÝ]çÜ™ö[ýTöÞ LXLçTöÝÌ^ å_çEõ» éaãTö [ýÊ×Oô$K÷» a¶‘öµù» =Y×»C %ç»Ó åEõTöã[ýç» AãX å_çEõ» éaãTö [ýÊ×Oô$K÷» a¶‘öµù» EõUç XEõ'å_ %ç]ç» %çã_ç$JôXç %a]çŠ éc÷ »'[ý* ×EõÜ™Çö ØšöçX\öç[ýTö åTöCgã_çEõ» ×[ýbãÌ^ ×[ýTöe %çã_ç$JôXç Eõ»çäOôçC aö¾ Xc÷Ì^* A+ %WýîçÌ^Tö A+ [ýÊ×Oô$K÷ %ç»Ó aÝ]çÜ™ö[ýTöÞ LXLçTöÝÌ^ å_çEõ» ×[ýbãÌ^ %çGãTö =ä{F XEõ»ç åEõTöã[ýç» =ä{Fã^çGî HOôXç $Jô]ÇêEõ [ý»SXç Eõ»ç c÷'_*

\ÉöOôÝÌ^çaEõ_

+Ì^ç» %çG» %WýîçÌ^Tö \Éö×OôÌ^çaEõ_» EõUç =ä{F Eõã»çãTö 1864-66 FÊf» ^Ljù» ×[ýbãÌ^ %çã_ç×$JôTö åc÷ç¾ç Xç+* [ý† aÝ]çÜ™ö» \Éö×OôÌ^çaEõ_» éaãTö A+ ×[ý[ýçV %绐ö éc÷×$K÷_ ^×VC å^×TöÌ^ç Ì^Ljù _ç×G_ + %a]» aÝ]çÜ™öê_ãEõ ×[ýÌ^×Y×$K÷_* \Éö×OôÌ^ç» %çyÔ]S å»çWý Eõ×»[ýê_ [ýÊ×Oôä$K÷ $Jôç×»Oôç éaXîV_ Y×PöÌ^çã_--- VÇOôç [ý†» L_Yç+m×»» Yç», AOôç åGç¾ç_Yç»ç %ç»Ó %çXäOôç m¾çc÷çOôÝ» Y»ç* åGç¾ç_Yç»ç» Y»ç å^ç¾ç V_äOôç ×[ýä$K÷X×G×» %ç»Ó m¾çc÷çOôÝY» Y»ç å^ç¾çäOôçã¾ ×V¾çX×G×» c÷Ø™öGTö Eõ×»ã_* YÒU] %¾ØšöçTö A+ V_ã[ýçã» \Éö×OôÌ^ç» Y»ç åEõçãXç [ýçWýç åYç¾ç Xç×$K÷_* åTöCgã_çEõ» %×\ö^çX aZõ_ c÷'_ [ýÇ×_ \öç×[ý [ýÊ×Oôä$K÷ A×TöÌ^çC \Çö×OôÌ^ç» c÷çTöTö UEõç VǾç»a]Éc÷ %×WýEõç» Eõ»ç» _GãTö Xç]×X %‡û_Tö UEõç \Éö×OôÌ^ç %çyÔ]SEõç»Ý×[ý_çEõEõ ×X»Ø—ö Eõ»ç» ×[ýbãÌ^ mSGUç Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö A+ ×[ýbãÌ^ AãEõç XEõã»çãTö+ c÷PöçãTö A×VX $Jôç×»CZõç_» Y»ç %çOôç+ã[ýç» [ýÊ×Oô$K÷ $Jôç=×XTö \Éö×OôÌ^ç» %çyÔ]S %绐ö c÷'_* a»c÷\öçG %çyÔ]SEõç»ÝEõ ac÷ãL Y»ç×LTö Eõ×»ã_C ×V¾çX×G×»Tö UEõç [ýÊ×Oô$K÷ åZõìLäOôç ^ãUrô lù×TöGÐØ™ö éc÷×$K÷_* A+ Pöç+Tö TöÌ^ç-]Ì^ç ^gÇL _Gç» =Y×»C \Éö×OôÌ^çaEõã_ YçXÝ %ç»Ó _GãTö é\öÌ^ç]ê_ å^ç¾ç YUäOôçC [ýµù Eõ×» [ýÊ×Oô$K÷Eõ `_äPöEõTö åY_ç+×$K÷_* ×V¾çX×G×»Tö [ýÊ×Oô$K÷ éaXî» ]çy 6Oôç åEõçŽçXÝ, 2Oôç [ý³VÇEõ %ç»Ó _ç×Pö ×Eõ$KÇ÷]çXãc÷ %ç×$K÷_* A+ éaXîV_» Vç×Ì^±¼öTö$Jô UEõç EõãSï_ åEõŽÉã[ýã_ %çyÔ]SEõç»Ý» TÇö_XçTö åTöCg» éaXî[ý_ TöçEõ» åc÷ç¾ç» [ýçã[ý ×Y$K÷ §§×Eõ[ýê_ ]XØšö Eõ×»ã_* åa+ ]ãTö A×VX ×X`ç» Aµùç»Tö ×V¾çX×G×» A×» Y_ç[ý» a]Ì^Tö YÒWýçX éaXîV_äOôçã¾ YU åc÷»Ó¾çã_* \öÌ^ Fç+ [ý³VÇEõ, [ýÌ^-[ýØ™Çö %ç»Ó %çX×Eõ ×XL» %çc÷Tö éaXîaEõ_ãEõç A×» A+ V_äOôçã¾ Aµùç»-]ǵùçã» YÒ%ç] é_ Y_ç+×$K÷_* +Ì^ç» ×Y$K÷EõTö %çãEõì éaXî-aç]Ü™ö, %¸y-`Ø—öç×V Y×PöC¾ç c÷'_Tö VÇ]çc÷TöêEõ TöçEõ» a]Ì^» ×\öTö»Tö ×V¾çX×G×» [ýÊ×Oô$K÷» c÷çTöTö Y×»_* A+[ýç» [ýÊ×Oô$K÷ éaXîV_» ×[ýã`b lùÌ^lù×Tö åc÷ç¾ç Xç×$K÷_* ×EõÜ™Çö [ýÊ×Oô$K÷» $JôEõÝ» C$Jô»Tö UEõç [ý§Tö \Éö×OôÌ^çã_çEõEõãc÷ %Xç¾`îEõ \öçã[ý c÷Töîç Eõ»ç éc÷×$K÷_* YÒEÊõTöYãlù A+ ^gÇL» ×Y$K÷Tö \Çö×OôÌ^çaEõ_» Y»ç %ç»Ó åEõçãXç c÷Eõç-[ýçWýç åYç¾ç XG'_* VÇ+ AOôç ×c÷eaç±ÁEõ HOôXç %¾ã`î AãEõ[ýçã» XHOôçC Xc÷Ì^* ×EõÜ™Çö A+[ýç» ×Eõ$KÇ÷]çX [ýî×NþGTö HOôXç [ýç ]Ç×rôã]Ì^ å_çEõ»ãc÷ Eõç] %ç×$K÷_ %ç»Ó AãX HOôXç» YÒ×Tö[ýçV Eõ×»ã_ åTöCgã_çEõ» >ˆùÛTöX EõTÊöYlù+ Töç»[ýçã[ý lù×TöYÇ»S ×V×$K÷_*

%EõçaEõ_

×XLãEõ 'c÷Töä¬K÷ç' [ýÇ×_ %×\öc÷Tö Eõ»ç %EõçaEõ_» VÇOôç \öçG %ç×$K÷_* A+ \öçG VÇOôç %a]ÝÌ^çã_çEõ» ]çLTö c÷çL×» åFç¾ç (%Uïçd Aãc÷Lç» LÇ+`ç_ [ýç æ$JôìEõç» Y»ç åFç¾ç) %ç»Ó EõYçc÷ä$Jôç» Xçã]ã» Y×»×$JôTö %ç×$K÷_* Y$Jôç YÒUç» a_×X A+ã_çEõaEõ_Eõ [ý$K÷×» OôEõç ×VÌ^ç» ×XÌ^] YÒ¾wïøX» ×[ýbãÌ^ %çG» %WýîçÌ^Tö %çã_ç×$JôTö éc÷ä$K÷* EõYçc÷ä$Jôç»×[ý_çEõ» ]ÇFÝÌ^ç_ Tö†Ý [ýç Töç×G »Lç+ YÒçãÌ^ é\öÌ^ç]ê_ %ç×c÷ QöEõç-c÷Eõç ×V [ýÌ^-[ýØ™Çö _ÇOô Eõ»ç» =Y×»C ]çXÇc÷Eõ YÒçãS ]ç×» aÜ—öça» aÊ×rô Eõ×»×$K÷_* 1829 $JôXTö Töç×G »LçEõ [ý³VÝ Eõ×» m¾çc÷çOôÝ» Eõç»çGç»Tö åUç¾ç éc÷×$K÷_* 1832 FÊfTö ]Ç×Nþ Yç+ åTöC %çãEõì %çG» %\öîça]ãTö _ÇOôYçTöTö _ç×G_* ×Tö×X[ý$K÷»» ]Ç»Tö Töç×G »Lç+ [ýç×_Yç»çTö GçCg %ç»Ó YÇ×_$Jô $JôEõÝ %çyÔ]S Eõ×» [ý§ã_çEõ c÷Töîç Eõ×»ã_* A+Vã» 1842 $JôXê_ãEõ Töç×G »Lç+ YÒçãÌ^ XçXçWý»S» %×\ö^çX $Jôã_ç¾ç» ]Ç»EõTö ×XãL+ Wý»ç ×Vã_* [ýÊ×Oôä$K÷ åTöCgEõ AOôç %¾a» \öçwøç ×VÌ^çTö åTöCg TöçãEõ é_ é\öÌ^ç]Tö Uç×Eõ[ýê_ ]ç×Ü™ö éc÷×$K÷_* 1874-75 FÊfTö aÝ]ç ×XˆùÛç»S» a]Ì^ãTöç %EõçaEõ_Eõ %aÜ™Çörô åc÷ç¾ç åVFç éG×$K÷_ ^×VC 1883 FÊfê_ãEõ åTöCgã_çãEõ ]ãX ]ãX %ç×$K÷_* åa+ [ý$K÷»Tö EõYçc÷ä$Jôç»×[ý_çEõ» VÇLX ]Ç×FÌ^ç_ å]×Wý %ç»Ó $Jôç׳VãÌ^ \öçã_]çX ØšöçXÝÌ^ ×[ýbÌ^çEõ Wý×» ×X [ý³VÝ Eõ×» éU×$K÷_* [ýÊ×Oôä$K÷ ×[ýã`b %aÇ×[ýWýç åXçãc÷ç¾çêEõ A+ å_çEõaEõ_Eõ ]ÇNþ Eõ×»×$K÷_* %EõçaEõ_» %‡û_» éaãTö é\öÌ^ç]» YUã[ýçã»ç [ýÊ×Oôä$K÷ [ýµù Eõ×» ×V×$K÷_ ^×VC 1888 FÊfTöãc÷ åa+ ]ÇFÝÌ^ç_ VÇLãX %ç±Áa]YïS Eõ×»×$K÷_×c÷*

VZõ_çaEõ_

%EõçaEõ_» [ýa×Tö %‡û_» Y»ç YÉ[ý ×V`Tö UEõç Yçc÷ç»ã[ýç»Tö VZõ_çaEõ_» [ýçaØšöçX* %ç[ý» %ç»Ó ×]×»aEõ_» åVç¾çX» _GTö ×]_ UEõç åVç¾çX AOôç åTöCgã_çãEõ EõÌ^* 1852 FÊfTö A+ å_çEõaEõ_» éaãTöC 'Y$Jôç'» Pöç+Tö [ý$K÷×» XGV WýX ×VÌ^ç» $JôTöÛ éc÷×$K÷_* +Ì^ç» %çGê_ãEõ A+ å_çEõaEõã_ YÒçãÌ^ é\öÌ^ç]Tö %çyÔ]S Eõ×»×$K÷_×c÷* 1852 FÊf» Y»ç A+ %çyÔ]S Eõ×]ã_C %ç»Ó VÇ[ýç» %Uïçd 1870 %ç»Ó 1872 FÊfTö åTöCgã_çãEõ %çãEõì %çyÔ]S Eõ×»×$K÷_* %¾ã`î A+ VÇ+[ýçã»+ ×XL» LXLçTöÝÌ^ å_çEõ» ×\öTö»Tö åc÷ç¾ç ×[ý[ýçV» aeyÔçÜ™öãc÷ ACgã_çãEõ AãXVã» é\öÌ^ç]ê_ %ç×c÷×$K÷_ %ç»Ó é\öÌ^ç]» [ýÊ×Oô$K÷ %ç×`ÒTö å_çEõEõ =dYçTö Eõ»ç» åEõçãXç =ã`î Xç×$K÷_* TöUç×Y åTöCgã_çEõ» AãX Wý»S» c÷ç+-Eõç×LÌ^çTö ^çãTö é\öÌ^ç]» %×XrôaçWýX Xc÷Ì^ Töç»[ýçã[ý é\öÌ^ç]ê_ %c÷ç YUã[ýç» %[ýã»çWý Eõ»ç éc÷×$K÷_* AãX YÜšöç ×[ýã`b Eõç] ×X×VÌ^çTö VZõ_ç» ×[ý»Óだaç]×»Eõ åZõìL Y×PöC¾ç éc÷×$K÷_* %¾ã`î VZõ_çaEõã_ aç]×»Eõ [ýç×c÷XÝEõ åEõçãXç YÒTöîçâ¼÷çX XLXç+ ×Eõ$KÇ÷×VX» ]Ç»Tö åTöCgã_çãEõ [ý³VÝ Eõ×» »Fç å_çEõaEõ_Eõ ]Ç×Nþ ×V×$K÷_*

%çYçOô†aEõ_

%çYçOô† [ýç %EõçaEõ_ VZõ_ç» Pöç_-æPöIÇø×_* =wø» _lùÝ]YÇ» ]c÷EÇõ]ç» =wø» aÝ]ç» Yçc÷ç»_ç×X» ×Y$K÷Zõçã_×V Eõç_Ý Xçã]ã» AFX éX é[ý éGä$K÷* A+ Pöç+» %×Wý[ýçaÝaEõ_» EõUç %_YTöãc÷ VÊ×rôãGç$Jô» éc÷ä$K÷* 1896 FÊfTö A+ å_çEõaEõã_ [ýÊ×Oô$K÷» aÝ]çTö YÒã¾` Eõ×» VÇLX å_çEõEõ c÷Töîç Eõã» %ç»Ó ×Tö×XLXEõ [ý³VÝ Eõ×» ×XãÌ^* [ýÊ×Oôä$K÷ AOôç a»Ó éaXîV_ Y×PöC¾çTö åTöCgã_çãEõ ×[ýã`b åEõçãXç [ýçWýç åXçãYç¾çêEõ [ý³VÝ ×Tö×XLXEõ ]ÇEõ×_ Eõ×» %çãX*

%ç[ý»aEõ_

%ç[ý»aEõ_» \öçbç» ×]×»aEõ_» \öçbç» ×]_ Uç×Eõã_C åTöCgã_çEõ» $Jô×»yGTö YçUïEõî %ç×$K÷_* =wø» YÇ[ý aÝ]çÜ™ö» %çOôç+TöêEõ XÊ`ea %ç»Ó VÇWýbïã_çEõ [ýÇ×_ %ç[ý» LXçLçTö %ç×$K÷_* A+ å_çEõaEõ_» %Töîç$Jôç» %ç»Ó %çyÔ]S» [ýçã[ý ×Qö[ýÐÓGQÍö» ×[ýY»ÝãTö UEõç [ýСùYÇy» =wø» Yç»» `×VÌ^çê_ãEõ %‡û_äOôçTö LX[ýa×Tö YçTö_ éc÷ Y×»×$K÷_* %a]ÝÌ^ç \öçbçTö '[ý×» ]çãX c÷'_ %WýÝX* %ç[ý» `ŒäOôç '[ý×»'» Y»ç =àö¾ éc÷ä$K÷ å^X _çãG* åaãÌ^ %ç[ý» ]çãX c÷'_ "Ø‘öçWýÝX*"1848 FÊf» %çãGãÌ^ [ýÊ×Oô$K÷» éaãTö åTöCgã_çEõ» åEõçãXç ×[ý[ýçV HOôç Xç×$K÷_* åa+ $JôXTö %ç[ý»aEõã_ é\öÌ^ç]» Y»ç åEõ+LX]çX åaçãXç¾ç_ å_çEõ Wý×» ×XÌ^çTö åEõãŠ+X å¾Oôä$Jô AOôç a»Ó åZõìL é_ A+ å_çEõaEõ_Eõ =ˆùç»» [ýçã[ý ^çÌ^* ×X`ç åTöCg» ×`×[ý»Tö %çyÔ]S $Jôã_ç¾ç» `ç×Ø™ö ×c÷$Jôçã[ý åTöCg AFX %ç[ý» GçCg LÇ+ _Gç+ \öØö‚Ý\ÇöTö Eõã»* +Ì^ç» ×Y$K÷ãTöç æ$JôGçä$Jôçã»çEõçêEõ %ç[ý»» %çyÔ]S $Jô×_ %ç×$K÷_* 1858 $JôXTö AãX AOôç %çyÔ]ãS m»ÓTö» »ÖY Wýç» Eõã» %ç»Ó ×Qö[ýÐÓGQÍö» Y»ç ]çy 6 ]ç+_ %çTö»» AFX åaçãXç¾ç_ GçCgTö %ç[ý»aEõã_ LÇ+ _Gç+ ×VãÌ^×c÷* %ç[ý»Eõ `ç×Ø™ö ×V[ýê_ Y×PöC¾ç [ýÊ×Oô$K÷ åZõìL AOôç+ ×[ýã`b %çm¾ç[ý åXç¾ç×» =\ö×Tö %ç×c÷[ýê_ [ýçWýî c÷Ì^* %çX AOôç åZõìL Y×PöC¾çãTöç AãEõç aZõ_Töç _ç\ö Eõ×»[ý Y»ç Y»ç X'G_* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö %ç[ý»aEõ_ å[ýYã»ç¾ç éc÷ =×Pö_* %a] aÝ]çÜ™ö» Vç×Tö» Pöç+×[ý_çEõ» Y»ç åTöCgã_çãEõ YÒçãÌ^ §]×Eõ ×V[ýê_ V×»ã_×c÷* åaãÌ^ [ýÊ×Oôä$K÷ TÊöTöÝÌ^[ýç»» [ýçã[ý %ç[ý»» ×[ý»Óãˆù éaXî æYÒ»S Eõ×»ã_* A+[ýç»» éaXîV_äOôçTö %×WýEõ éaXî %ç×$K÷_* 1859 FÊfTö A+ TÊöTöÝÌ^ V_äOôçã¾ %ç[ý»×[ý_çEõEõ åF×V ×X åTöCgã_çEõ» \öçã_]çX GçCgTö LÇ+ _Gç+ ×V×$K÷_* A+ %×\ö^çX» %Ü™öTö %ç[ý»aEõ_» AEõçe`+ [ýÊ×Oô$K÷» C$Jô»Tö %ç±Áa]YïS Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö %çXäOôç %e`+ ×Y$K÷» [ý$K÷»ãTö %çãEõì ^gÇL ×V×$K÷_×c÷* A+[ýç» [ýÊ×Oô$K÷ aÝ]çÜ™öTö AOôç YU aç×L TöçTö \öçã_]çX aÇ»lùÝ $JôEõÝ ØšöçYX Eõ×»ã_* A+ã[ýç» åV×F [ýçEõÝ [ý§ãTöç %ç[ýã» [ýÊ×Oô$K÷» [ý`îTöç Ø‘öÝEõç» Eõ×»ã_* +Ì^ç» Y»¾wøÞ [ý$K÷» åEõ+OôçTö %ç[ý»» éaãTö åc÷ç¾ç [ýÇLçY»ç ]ãTö, å^×TöÌ^çê_ãEõ åTöCgã_çãEõ \öç_ [ýî¾c÷ç» Eõ×»[ý åTö×TöÌ^çê_ãEõ [ýÊ×Oôä$K÷ åTöCgã_çEõEõ åEõTöã[ýç» [ýÌ^-[ýØ™Çö ×V Uç×Eõ[ýê_ ]ç×Ü™ö c÷'_* AãXVã» a»[ý»çc÷ Eõ»ç [ýØ™Çö» ×\öTö»Tö %ç×$K÷_ å_ç» ×$JôY»çe, åEõçVç×_, ×X]F, $K÷çG_Ý, Eõç×X, WýYçTö +Töîç×V* A+Vã» ×Eõ$KÇ÷×VX åEõçãXç HOôXç åXçãc÷ç¾çêEõ %×Tö[ýç×c÷Tö åc÷ç¾ç» ×Y$JôTö 1889 FÊfTö %ç[ýã» $Jôç×»LX ×]×»ã_çEõEõ Wý×» ×X XçXç %Töîç$Jôç» Eõ×» c÷Töîç Eõ×»ã_* A+ EÇõEõç^ïî» `ç×Ø™ö Ø‘ö»ÖãY [ýÊ×Oôä$K÷ %ç[ý»aEõ_Eõ 20Oôç ×[ý$JôX ×V[ýê_ %çãV` ×Vã_ %ç»Ó ×X×VÌ^çê_ãEõ åTöCgã_çEõ» é\öÌ^ç]ê_ %c÷ç YU %[ýã»çWý Eõ×» U'å_* YÒçÌ^ A[ý$K÷» åXìc÷CgãTö+ ×[ý$JôX åEõ+Oôç ×VÌ^çTöãc÷ A+ %[ýã»çWý TÇö×_ å_ç¾ç éc÷×$K÷_* 1893 FÊfTö %çOôç+ã[ýç» %ç[ý»ã_çEõ AãEõ_ãG ]Ç» Vç×Iø =×Pö \öçã_]çX YÇ×_$Jô $JôEõÝ %çyÔ]S Eõ×»ã_×c÷* Zõ_Tö TöÌ^ç]Ì^ç ^gÇL _ç×G_ %ç»Ó [ýÊ×Oôä$K÷ %ç[ý»aEõ_» YÒWýçX YÒWýçX GçCgã[ýç»Tö YÒ×Tö %çyÔ]S $Jô_çã_* AãX \öçã_]çX GçCg [ýÊ×Oôä$K÷ VF_ Eõ×» é\öÌ^ç]» YUa]Éãc÷ç [ýµù Eõ×» U'å_* A+Vã» 7 [ý$K÷» %×Tö[ýç×c÷Tö åc÷ç¾ç» ×Y$K÷Tö 1900 FÊfTö %ç[ý»aEõã_ [ýÊ×Oô$K÷» [ý`îTöç Ø‘öÝEõç» Eõ×»ã_* %ç[ý»aEõ_» å`b %çyÔ]SäOôç éc÷×$K÷_ 1911 FÊfTö* =Nþ [ý$K÷»Tö Yç×$K÷HçOô» =wø»» Yç†Ý Xç]» Pöç+Tö åEõTöã[ýç» %ç[ý»ã_çãEõ ×[ý`ŸçaHçOôEõTöç Eõ×» `×VÌ^ç» ac÷Eõç»Ý »çLêX×TöEõ ×[ýbÌ^ç =+×_Ì^]$K÷X, Qökô» æGÐG»$K÷X %ç»Ó åTöCgã_çEõ» V_Tö UEõç \öçã_]çX _m¾ç %ç»Ó EÇõ_ÝEõ c÷Töîç Eõ×»×$K÷_* A+[ýç» [ýÊ×Oô$K÷ AV_ éaXî Y×PöÌ^ç+ A+ c÷Töîç» åYçTöEõ åTöç_ç» _GãTö A+ %‡û_äOôçãTö XTÇöX YÒ`çaX [ýî¾Øšöç c÷çTöTö _ã_* A+ [ýî¾Øšöç» ×[ýbãÌ^ Y»¾TöÞ %WýîçÌ^Tö %çã_ç$JôXç Eõ»ç éc÷ä$K÷*

×]×$Jô×]aEõ_

×Qö[ýe éX %ç»Ó [ýСùEÇõ‰ø» ]çL» Pöç+×F×XTö ×]×$Jô]aEõã_ [ýa[ýça Eõ×»×$K÷_* ×]×$Jô×]» YÒWýçX \öçG $Jôç×»Oôç---- $JÇô×_EõOôç, ×QöGç»Ó, ×]LÇ %ç»Ó å[ýã[ý×LÌ^ç* 1854 FÊfTö ALX Zõ»ç$JôÝ Wý¶ö‚ïYÒ$Jôç»ãEõ ×]LÇaEõ_» GçCg» ]çãL×V éG ×Tö[[ýTö» aÝ]ç Yç+×$K÷_êG* ×Y$K÷» [ý$K÷» %çãEõì åTöCg åa+ Pöç+ê_ åÌ^ç¾çTö ×]LÇã¾ Wý×» åTöCgEõ c÷Töîç Eõ×»ã_* [ýÊ×Oôä$K÷ A+ %Y»çWý» [ýçã[ý ×]LÇ×[ý_çEõEõ `ç×Ø™ö ×V[ýê_ å_ZõäOôãX³Oô +ãQöXEõ Vç×Ì^±¼ö ×V×$K÷_* +ãQöãX 20 LX ×$JôYçc÷Ý, 40 LX Fç]×Töã_çEõ %ç»Ó åEõ+LX]çX [ýÌ^-[ýØ™Çö Eõ×RÍôC¾ç å_çEõ é_ VÇGï] %‡û_» ]çãL×V %çPö ×VX åFçLEõç×RÍô åa+ ×]LÇ GçCg» ]ÇFÝÌ^ç_LXãEõ Wý×» \öçã_]çX %Y»çWýÝEõ Wý×» %ç×X×$K÷_* ×EõÜ™Çö +Ì^ç» ×Y$K÷ãTöç %ç[ý»aEõ_» a»ÓaÇ»ç %çyÔ]S $Jô×_ãÌ^+ Uç×Eõ_* 1866 FÊfTö [ýÊ×Oôä$K÷ AOôç %×\öX[ý YÜšöç c÷çTöTö _ã_* ×]×$K÷×] %ç»Ó [ýÊ×Oô$K÷ »×lùTö %‡û_» ]çL» Pöç+ãQöçF»Tö Fç]×Töã_çEõEõ [ýa[ýça Eõ×»[ýê_ ×VÌ^ç c÷'_* AãX Fç]×Töã_çEõEõ [ýÊ×Oôä$K÷ %Ø—ö-`Ø—ö ×VÌ^ç» =Y×»C Gç+Y×Tö ]ç×c÷_Ý AOôEõçêEõ ×V×$K÷_* A+ [ýî¾ØšöçäOôç %×Tö aZõ_ éc÷×$K÷_* Fç]×TöaEõã_ Vã_ Vã_ A+ Pöç+Tö [ýa×Tö Eõ×»[ýê_ %c÷çTö ×]×$Jô×]» =YVÐ[ý YÒçÌ^ Xç+×EõÌ^ç c÷'_* 1878 FÊfTö ×]×$Jô×]ãÌ^ %çãEõì VÇ[ýç» a»ÓaÇ»ç %çyÔ]S $Jô_ç+×$K÷_* [ýÊ×Oôä$K÷ åF×V å^ç¾çTö åTöCgã_çEõ Y_ç+ aç×»_* 1899 FÊfTö å[ýã[ý×LÌ^ç ×]×$Jô×]ã_çãEõ ×Tö×XLX Fç]×Töã_çEõEõ c÷Töîç Eõ×» \öçã_]çX _'»ç-æ$K÷ç¾ç_Ý Wý×» é_ G'_* [ýÊ×Oôä$K÷ Y×PöC¾ç éaXîVã_ %×Tö VÇGï] YãU×V åTöCgã_çEõEõ %XÇa»S Eõ×» VÇ›Êõ×TöEõç»Ý» GçCgTö LÇ+ _Gç+ ×V×$K÷_êG* [ý³VÝ Eõ×» ×XÌ^ç _»ç-æ$K÷ç¾ç_Ý ×[ý_çEõãEõç åTöCgã_çãEõ ]ÇEõ×_ Eõ×»[ýê_ a]Uï éc÷×$K÷_* A+ %çyÔ]SEõç»Ý V_» ALXEõ Wý×» %ç×X `×VÌ^çTö ×[ý$Jôç» Eõ×» Zgõç$JôÝ ×VÌ^ç éc÷×$K÷_*

Fç]×TöaEõ_

YÇ[[ýï» %WýîçÌ^Tö Fç]×TöaEõ_» ×[ýbãÌ^ ×[ý`V\öçã[ý %çã_ç×$JôTö éc÷ä$K÷* åaãÌ^ A×TöÌ^ç åUç»ãTö ]çy A+×F×XãÌ^+ åEõç¾ç \öç_ å^, `×VÌ^ç» C$Jô»» Fç]×TöaEõã_ [ýÊ×Oô$K÷Eõ Eõ» ×V×$K÷_ %ç»Ó %ç+X `Ê…_ç» ålùyTö ØšöçXÝÌ^ [ýÊ×Oô$K÷ %×Zõ$Jôç»» Tö_TöÝÌ^ç %ç×$K÷_* ×EõÜ™Çö æOôIøçYçXÝ %ç»Ó +Ì^ç» Vç×TöEõçb»ÝÌ^ç %‡û_» Fç]×TöaEõ_ [ýÊ×Oô$K÷Eõ åEõ¾_ å]ì×FEõ Ø‘öÝEÊõ×Tö ×V×$K÷_*ãTöCgã_çãEõ Eõ» ×V[ý Xç_ç×G×$K÷_ %ç»Ó åTöCgã_çEõ» ×\öTö»Ó¾ç EõUçTö [ýÊ×Oôä$K÷ åEõçãXç c÷Eõç[ýçWýç XEõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö `×VÌ^çTö UEõç Fç]×Tö» aeFîç ×Eõ$KÇ÷ âÑ÷ça Yç+×$K÷_* `×VÌ^çTö åTöCgã_çEõ» aeFîç 3,930 LX [ýÇ×_ \ö[ýç éc÷×$K÷_ ^×VC 1890 FÊf» ×YÌ^_Tö åVFç G_ å^ åa+ Wýç»Sç \Éö_ %ç»Ó YÒEÊõTö aeFîç c÷'_ 1975 LXãc÷*

×$K÷eãZõìaEõ_

[ýÇRÍôÝ ×V×c÷e, åXç¾ç ×V×c÷Iø» YçXÝã» Y×»YÇrô %‡û_ Xç+[ýç æOôIøçYçXÝTö Fç]×TöaEõ_» éaãTö åEõTöã[ýç» ×$K÷eãZõìã_çãEõ [ýa[ýça Eõ»ç åVFç ^çÌ^* ×EõÜ™Çö A+aEõ_» YÒEÊõTö [ýçaØšöçX %ç×$K÷_ ×$Jô³VÇ+X éX %ç»Ó YçOôEõç+ Y[[ýïTö» ]çL» Yçc÷ç»ÝÌ^ç %‡û_Töãc÷* åa+ %‡û_Tö åTöCgã_çEõ EõçãFîS Xçã]ã» Y×»×$JôTö %ç×$K÷_* %a] aÝ]çÜ™öTö UEõç EõçãFîS aEõ_Eõ ×$K÷eãZõì Xçã]ã» %×\ö×c÷Tö Eõ»ç éc÷×$K÷_* A+ `ŒäOôç» ]çãX c÷'_ ]çXÇc÷* å]ç¾ç]»ÝÌ^ç ×[ýäVÐçc÷» Eõç_Tö åYçX YÒU][ýç»» [ýçã[ý ×$K÷eãZõìaEõ_Eõ %a]» aÝ]çÜ™öTö åVFç éG×$K÷_* ACgã_çãEõ %a]ÝÌ^çã_çEõEõ %çyÔ]S Eõ»ç %ç»Ó åEõãŠ+X ×X=Zõ×\öä{+ Töç» YÒTÇöîwø»Tö Eõ»ç %×\ö^çX %ç×V» ×[ýbãÌ^ YÇ[ýï[ýTöÞ %WýîçÌ^Tö [ýSïXç Eõ»ç éc÷ä$K÷*

[ýÊ×Oôä$K÷ å_ç¾ç [ýî¾Øšöça]Éc÷» Zõ_Tö ×$K÷eãZõìaEõ_» ^ãUrô %ç×UïEõ lù×Tö éc÷×$K÷_* [ýÊ×Oô$K÷ ×[ýã»çWýÝ ]ãXç\öç[ý ×VãX ×VãX [ýç×RÍô×$K÷_ %ç»Ó Zõ_Ø‘ö»ÖãY åTöCgã_çãEõ [ý§[ýç» é\öÌ^ç]Tö %çyÔ]S Eõ×»×$K÷_×c÷* AãX Wý»S» %çyÔ]S» ×\öTö»Tö 1843 FÊf» %çyÔ]SäOôç ×[ýã`b\öçã[ý =ä{Fã^çGî* A+ %çyÔ]STö åEõ¾_ å^ %a] aÝ]çÜ™ö %ç»Ó [ýСùãV` aÝ]çÜ™ö» ×$K÷eãZõìaEõã_ å^çG ×V×$K÷_ AãX Xc÷Ì^, \öçã_×F×X `çX %ç»Ó [ý¶ö‚Þã_çãEõç åTöCgã_çEõ» _G _ç×G×$K÷_×c÷* A+ %çyÔ]S» ]Ç_ãTö åc÷ãXç %ç×$K÷_ ×TöYç] »Lç» =$JôTö×X* %çãc÷ç] »Lç» éaãTö ×TöYç] »Lç» aàöç[ý Xç×$K÷_* A+LX ×TöYç] »Lç» \öXÝãÌ^EõEõ [ýСùãV`» »Lç+ ×[ýÌ^ç Eõ»ç+×$K÷_* [ý¶ö‚Þ»Lç+ ×TöYç] »LçEõ §EõIø» G\öSï» YV ×V×$K÷_* aÇã^çG Yçã_+ %a] %çyÔ]S Eõ×»[ýê_ãEõç [ý¶ö‚Þ »Lç+ åTöCgEõ ×XãÛ` ×V éU×$K÷_*[ýÊ×Oôä$K÷ TöTöçêTöÌ^çêEõ A+ %çyÔ]S å»çWý» [ýî¾Øšöç _ã_* åEõ+[ýç]çc÷ LÇ×» c÷Töçc÷×Tö $Jô_ç» ]Ç»EõTö A+ ×[ýäVÐçc÷Tö å^çG ×V[ýê_ [ýÇ׈ù ×VÌ^ç ×$K÷eãZõì» ]ÇFÝÌ^ç_ å_çEõaEõ_ Wý»ç Y×»_* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö ×$K÷eãZõì» ×[ýäVÐçc÷ `ç] Eõç×Oôã_* åTöCgã_çãEõ VÇXç+ [ýÊ×Oô$K÷» ×[ýYãlù %Ø—ö Wýç»S Eõ»ç Xç×$K÷_* [ý§ãTö EõÌ^ å^, +×Tö]ãWýî ×$K÷eãZõìaEõã_ %Töîç×WýEõ Fç×X åa¾X Eõ×»[ýê_ å_ç¾çTö ×VãX ×VãX åaçã»çYç éc÷ Y×»×$K÷_* Eõç×X» G»çc÷Tö Y»ç ×$K÷eãZõì» YÇ[[ýï» å`ì^ïî[ýÝ^ïî Xç+×EõÌ^ç åc÷ç¾çTö [ýÊ×Oô$K÷ ×[ýã»çWýÝ %×\ö^çX» YÒ×Tö åTöCgã_çEõ» %çGÐc÷ Xç+×EõÌ^ç c÷'_*

YǾ ×V`» XGçaEõ_

XGçYçc÷ç» ×L_çTö [ýa[ýça Eõ»ç XGçaEõ_» ×[ýbãÌ^ YÇ[[ýïãTö =XÇ×EõC¾ç éc÷ä$K÷* ×EõÜ™Çö A+aEõ_» [ýç×c÷ã»C XGç Xç]Wýç»Ý %ç»Ó \öçã_]çX å_çEõ XGçYçc÷ç»» [ýç×c÷»ãTöç åYç¾ç ^çÌ^* ×VFÇêX» Y»ç ×Tö»çY %‡û_ê_ãEõ AãX XGçã_çEõ» [ýa×Tö VÊ×rôãGç$Jô» c÷Ì^* YǾ×V`» AãX XGçã_çEõaEõã_ é\öÌ^ç]ê_ ×^ã[ýç» YãUã» %c÷ç-å^ç¾ç Eõã» åa+ã[ýç» YU» Xç]çXÇa×» åTöCg å_çEõã»ç Xç]Eõ»S Eõ»ç éc÷ä$K÷* å^ãX, Xç]$K÷ç†ÝÌ^ç, L[ýEõç, TÇö[ý_džÝÌ^ç %ç׬K÷×»†ÝÌ^ +Töîç×V* %çãc÷ç] »Lç» ×VXTö aÝ]çÜ™ö» C$Jô»Tö [ýa[ýça Eõ»ç A+ å_çEõaEõã_ %çãc÷ç]Eõ [ý$K÷×» c÷çTöÝ» VçãTöã» Eõ» åaçWýç+×$K÷_* +Ì^ç» ×[ý×X]Ì^Tö %çãc÷çã] åTöCgã_çEõEõ é\öÌ^ç]Tö ]ç×Oô ×V×$K÷_* AãX Wý»S» ]ç×OôTö åTöCgã_çãEõ åF×Tö-[ýç×Tö Eõ×»×$K÷_* A+ Pöç+ã[ýç»Eõ XGç FçOôÛ å[ýçã_* %ç×LC [ý§Tö XGçã_çEõ» AãX FçOô %çä$K÷* XGçaEõã_ EõYçc÷ %ç»Ó %XîçXî Yçc÷ç»ÝÌ^ç aç]GÐÝ» ×[ý×X]Ì^Tö é\öÌ^ç]» Y»ç $Jôç=_ ×X]F %ç×V aeGÐc÷ Eõ×»×$K÷_* A+ å_çEõaEõã_ ×Eõ[ýç %ç+X\ö† Eõ×»ã_ å^×TöÌ^çê_ãEõ lù×TöYÇ»S ×X×VãÌ^ åTö×TöÌ^çê_ãEõ åTöCgã_çEõ» é\öÌ^ç]ê_ %c÷ç YUã[ýç» [ýµù Eõ×» `ç×Ø™ö ×[ýc÷ç éc÷×$K÷_* A+ XGçã_çEõaEõ_» ×XL» ]çLTö åEõ×TöÌ^ç[ýç c÷ç+-Eõç×LÌ^ç c÷'å_C [ýÊ×Oôä$K÷ Y»çYlùTö TöçTö ]Ç» XH]ç+×$K÷_* A+ å_çEõaEõ_» Yçc÷ç»×[ý_çEõTö %ç»Ó [ý§ãTöç LXLçTöÝÌ^ å_çEõ %ç×$K÷_* A+ å_çEõaEõ_» ×[ýbãÌ^ ×[ýã`b AãEõç LXç Xç^çÌ^* åEõ¾_ åEõ×TöÌ^ç[ýç `ÝTöEõç_Tö åTöãX åEõTöã[ýç» å_çãEõ é\öÌ^ç]» $Jôçc÷-[ýç×G$K÷ç ×[ý_çEõTö c÷ç×L»ç Eõç] Eõ»ç åVFç éG×$K÷_* YǾ aÝ]çÜ™ö» YçOôEõç+ Y[[ýïTöê_ãEõ XGçã_çEõ» ×[ýØ™Êö×Tö %ç×$K÷_* YçOôEõç+ Vç×Tö» XGçaEõ_ ×$K÷eãZõì» %WýÝXØšö %ç×$K÷_* `çÜ™ö×`rô A+ $Jôç] XGçã_çEõ» Y»ç åEõçãXç ×[ýYV» %ç`áøç Xç×$K÷_*


 
 
Copyright ©SM Computer Consultants Pvt. Ltd, Guwahati, India '1998-2016'