Assamese-Dress
   açL-Yç»
   

 

a\öîTöç- ae•Êõ×Tö» %XîTö] YU ×XãVÛ`Eõ açL-Yç» %ç»Ó %_áøç» Yç×Tö* Lç×Tö» açL-Yç» %ç»Ó Töç» =YEõ»S» CY»Tö å\öìG×_Eõ YÒ\öç¾ %ç»Ó [ýî¾c÷ç×»Eõ YÒãÌ^çLX %Ø‘öÝEõç» Eõ×»[ý åXç¾ç×»* TöUç×Y, açL-åYç$K÷çEõ»Y»ç [ýSï, æ`ÒSÝ, ×[ý[ýç×c÷Tö, %×[ý[ýç×c÷Tö, [ýÌ^a, ×_†--- A+ YÒã\öVa]Éc÷ã»ç aeãEõTö YçÌ^* A+ açL-Yç»ãTö+ Lç×Tö» `ÀÝ_Töç, %ç×UïEõ %¾Øšöç, åaì³V^ïî×YÒÌ^Töç, ×`”Ý]X, aÇEÇõ]ç» YÒ×Tö\öç» YÒEõç`*

Wýç×]ïEõ %ç»Ó aç]ç×LEõ LݾX» _GãTöç [ýØ—ö-%_áøç»» ×[ýã`b a¶‘öµù* YÉLç-Yç[ýïSTö åEõ¾_ YÉLç»ÝãÌ^+ Xc÷Ì^, åa¾ãEõC YçOô, X¾[ýØ—ö %U[ýç åWýìTö-[ýØ—ö Y×»WýçX Eõ×»[ý _çãG* åEõçãXç åEõçãXç YÉLç-%$JôÛXçTö »Iøç EõçãYç» ×Yµùç» ×XÌ^]* VÇGïçYÉLçTö XTÇöX EõçãYç» ×Yµùç» ×XãVÛ` Eõç×_Eõç YÇ»çãS ×Vä$K÷* ×[ý[ýçc÷Tö, Hç+êEõ YÒ×Tö×VX» åXç¾ç×X» ×Y$K÷Tö, V»ç-EõXîç =\öãÌ^ XTÇöX [ýØ—ö ×Y×µù[ý _çãG* YÇ»×S [ýØ—ö %çgTö»ç+ XTÇöX [ýäØ—öã» ]ÊTöEõ» åVc÷ RôEõç» ×[ý×Wý `çØ—öÝÌ^* m»Ó åGgçaç+ %U[ýç Xç]H»Tö åa¾ç LXçã_ EõçµùTö $JôçV» [ýç Gçã]ç$K÷ç G_[ýØ—öØ‘ö»ÖãY _'[ý _çãG*

YÉã[ýï »Lç-H»ê_ aã³V`-[ýçwïøç» _GTö [ýØ—ö-%_áøçã»ç =YäRôìEõXØ‘ö»ÖãY YäPöç¾ç éc÷×$K÷_* \öç•õ»[ý]ïç+ c÷bï[ýWýïXê_ YäPöç¾ç =YäRôìEõX» ×\öTö»Tö ]c÷ç]É_î %_áøç» %ç»Ó ×$Jôy-×[ý×$Jôy YçOô-EõçãYç»» =ä{F %çä$K÷*

×[ý[ýçc÷-]ÊTÇöî %XÇœöçXTö %ç»Ó [ýä$K÷ã»EõÝÌ^ç Eõ» ×c÷$JôçãY m»ÓH»ê_ [ýØ—ö %çG [ýäRÍôç¾ç »Ý×Tö A×TöÌ^çC YÒ$Jô×_Tö* X¾-[ýØ—ö %çG [ýRÍôç+ V»ç-EõXîç+ ]çXÝLXEõ åa¾ç LãXç¾ç %a]ÝÌ^ç ×[ý[ýçc÷» YÒça׆Eõ %XÇœöçX*

[ýØ—öVçX ×^Vã» aX½çX» Eõç^ïî ×[ý¾Ø—öÝEõ»S åa+Vã» %aX½çX %ç»Ó %Y]çXLXEõ* 'XçIøPö Eõ×»]'--- A+bç» QöçIø» Gç×_* ×Töã»çTöçEõ YÇ»Ób» %ç»Ó YÇ»ÓbEõ ×Töã»çTöç» EõçãYç» ×Yãµùç¾çC %aX½ç» EõUç* %a]ÝÌ^ç å_çEõ-[ý$JôX %ç»Ó aç×c÷TöîTö açL-Yç» a¶‘öµùÝÌ^ [ý§ =×Nþ [ýSïXç %çä$K÷* A+ã[ýç»» aeEõ_X c÷'å_ %a]ÝÌ^ç ]çXÇc÷» açL-Yç» a¶‘öµùÝÌ^ YÒç$JôÝX Wý»S-Eõ»S» ×[ýbãÌ^ LXç ^ç[ý*

YÇ»×S %a]ÝÌ^ç açL-Yç»» ×[ýbãÌ^ A×TöÌ^çê_ãEõ %ç×] ×Xä$Jô+ Eõ] ×[ý¾»Sãc÷ Yç+ä$Kg÷ç* A+ ×[ý¾»S Hç+êEõ YÒç$JôÝX ]É×TöÛ-×`”»Y»çãc÷ aeGÐc÷ Eõ×»[ý Yç×»* c÷bï$Jô×»Tö %ç»Ó Eõç×_EõçYÇ»çSãTöç ×Eõ$KÇ÷ =ä{F %çä$K÷*

\öç»Tö» %XîçXî YÒãV`» Vã» åWýç×Tö [ýç WýÇ×TöãÌ^+ a[[ýïä`ÒSÝ» %a]ÝÌ^ç ]çXÇc÷» aEõã_ç ^ÇGãTö YÒWýçX %ãWýç[ýça %ç×$K÷_* A+ WýÇ×Tö ×Yµùç Yˆù×Tö»Y»ç+ ]çXÇc÷» aç]ç×LEõ ]^ïîçVç ×XSïÌ^ Eõ×»[ý Yç×»* åF×TöÌ^Eõ, G»FÝÌ^ç %ç×VãÌ^ Xç+» Tö_Tö (aö¾Töf Xç+» åaì³V^ïî V`ïç[ýê_ ; åVCYçXÝ» V`] `×TöEõç» ×[ýbÇÕ ]Ç×wïøTö Xç+» Tö_Tö WýÇ×Tö ×Yµùç» åVFç éGä$K÷* %ç»Ó %çgPÇö» CY»Tö åY_ç+ WýÇ×Tö ×Y×µù×$K÷_* Eõç]-[ýX Eõã»gçãTö aÇ_×Eõ XY×»[ýê_ WýÇ×Tö» A$Jôç %çg$Jô_ EgõEõç_Tö OôçXêEõ å]×»Ì^ç+ [ýç×µù×$K÷_* VÇ+ Eõ»IøX» ]çãL×V a»Eõç+ ×X %XîäOôç %çãGã» åYçµù ]ç×»×$K÷_* åYçµù aö¾Töf Y‡ûG¬K÷] `Œ» »ÖYçÜ™ö»* A+ »Ý×TöTö ×Yµùç WýÇ×TöãÌ^ %ç×LEõç×_» c÷çZËõãY³Oô» »ÖY é_×$K÷_* YÒç$JôÝX aç×c÷TöîTö å^çˆùç» å[ý`» ×\öTö»Tö a~çc÷» =ä{F %çä$K÷* a~çaÝaEõã_ åEõìYÝX ×Y×µù×$K÷_, ]Ç»Tö LOôç »ç×F×$K÷_ ; åEõ×TöÌ^ç[ýç ×Töã»çTöç» ×X×$JôXçêEõ VÝH_ å[ýSÝC GgçÅ×U×$K÷_*

×[ýbÌ^ç %ç»Ó ]Wýî×[ýwø æ`ÒSÝ» ]çXÇãc÷ açWýç»SãTö VÇ+ [ýØ—ö Y×»WýçX Eõ×»×$K÷_* YÒWýçX c÷'_ %ãWýç[ýça, %Uïçd WýÇ×Tö ;%çgPÇö» Tö_ê_ X]ç+ ×Yµùç WýÇ×TöãÌ^ åEõ×TöÌ^ç[ýç \ö×»» a»Ó GgçÅ×Pö &`ï Eõ×»×$K÷_* Aã^ A×TöÌ^ç» 'åGã»ç¾ç å_Oôç+'WýÇ×Tö ×Yµùç» »Ý×Tö* WýÇ×Tö» AEgõç$Jôã_ã» a]ÇF» ×YãX VÝH_êEõ åUç» ]ç×»×$K÷_* YÒa†Tö c÷bï[ýWýïXEõ EÇõ]ç» \öç•õ»[ý]ïç+ å[ýTö» LYçTö EÇõ‰ø_Ý YãEõç¾ç (%Uïçd UÇ×»C¾ç) EõçãYç» =Yc÷ç» ×VÌ^ç ]X Eõ×»[ý_GÝÌ^ç (EÇõ‰ø_Ý YãEõç¾ç WýÇ×Tö %ç»Ó $JôçV» WýXÝ æ`ÒSÝ» [ýIøç_ÝãÌ^ A×TöÌ^çC [ýî¾c÷ç» Eõã» )* åEõ×TöÌ^ç[ýç åUç» åX]ç×» %çGäOôç» aç]çXî\öçG a]ÇF» ×YãX YÉ»S ×$JôX» Vã» GgçÅ×U [ýç×µù éU×$K÷_* A×TöÌ^çC açWýç»S ]çXÇãc÷ A+ \ö׆Tö WýÇ×Tö ×Yãµù* a»Ó _'»ç-æ$K÷ç¾ç_ÝãÌ^ åEõ¾_ Eõç$K÷XÝ ×Y׍ù×$K÷_*

×¥TöÝÌ^ [ýØ—ö c÷'_ =wø»ÝÌ^ [ýç $JôçV» (×Yä$Jôì»ç)* $JôçV» å_ç¾ç »Ý×Tö åEõ+[ýç YÒEõç»ã»ç* açWýç»SãTö, ×Qö×IøTö åY_ç+ (åEõ×TöÌ^ç[ýç EÇõ‰ø_ÝEÊõTö Eõ×») VÇ+ [ý移 CYã»×V a]ÇFê_ %Xç ×XÌ^] (=wø»-\öç»TöÝÌ^ ×Töã»çTöç+ å_ç¾ç VÇY®Ïôç» Vã» )* A+ YÒUç+ å`ç\öç [ýRÍôç+* åEõ×TöÌ^ç[ýç a]ÇF» åagç %çg$Jô_äOôç HÇ»ç+ [ýçCg EõçµùTö åUç¾ç c÷Ì^* `ÝTöEõç_Tö %¾ã`î a]GÐ `»Ý»ãTö å]»ç+ å_ç¾ç» ×XÌ^]* åEõ×TöÌ^ç[ýç %çg$Jô_ VÇOôç a]ÇFê_ %Xç Xc÷Ì^ ; ^daç]çXî\öçã¾ Eõçµù %ç»Ó ×Qö×IøTö _ç×G ×Y$K÷×YãX æRôì åF×_ UçãEõ*

×`ã»çã[ýrôX [ýç ]Ç»Tö [ýµùç [ýç ×Y$K÷» ^ÇG» Yçm×»» ×[ýã`b YÒ$Jô_X Xç×$K÷_* %çãc÷ç]-å]çG_» ×VX» Y»ç A+ YÒUç» [ýîçYEõ YÒ$Jô_X [ýÇ×_ %XÇ]çX Eõ×»[ý Yç×»* YÇ»×S YÇ×UTö %ãXEõ YÒEõç»» ×`ã»çã[ýrôãXã» å^çG ×VÌ^ç» =ä{F %çä$K÷* ×[ýbÌ^çaEõ_» [ýç×c÷ã» éa×XãEõC ]Ç»Tö EõçãYç» [ýç×µù×$K÷_* Gç¾g» åQöEõçaEõ_» ]çLTö Gçã]ç$K÷ç ]»ç YÒUç %ç×LC %çä$K÷* Gçã]ç$K÷ç ]É_ãTö %ç×$K÷_ %†[ýØ—ö ( %†[ýØ—ö--- %ã†ç¬K÷ç--- Gçã]ç$K÷ç )*

YÒç$JôÝX aç×c÷Töî»Y»ç ×Töã»çTöç+ AEõ[ýØ—ö `ç»ÝC ×Y×µù×$K÷_ [ýÇ×_ %XÇ]çX Eõ×»[ý» U_ %çä$K÷* %¾ã`î, WýÇ×Tö %ç»Ó `ç»Ý AãEõ Y^ï^çÌ^» Y×»WýçX* YÒçEõê[ýbÕ¾ %ç»Ó é[ýbÕ¾ ^ÇG» aç×c÷Töî» XçXç Pöç+Tö `ç»Ý» =ä{F %çä$K÷* =L×X-Xç]×X VÇãÌ^ç %‡û_» ×[ýÌ^çXç]Tö EõXîç» açL-Yç» YÒa†Tö `ç»Ý» =ä{F åYç¾ç ^çÌ^*

×»c÷ç-å]ãF_ç A+ VÇ+ [ýØ—ö ×Tö[[ýTöÝ-[ý¶ö‚Þ %Uïçd Eõç$K÷ç»Ý-%çãc÷ç]»Y»ç %c÷ç [ýÇ×_ åEõçãXç åEõçãXçã¾ \öçã¾* åEõçãXç åEõçãXçã¾ %çãEõì ×»c÷ç `ç»Ý» lÇùVÐ-ae•õ»S, %ç»Ó å]ãF_ç %ãWýç[ýça å]ãF_çTö Y×»STö éc÷ä$K÷ [ýÇ×_ %XÇ]çX Eõã»* YÇã[ýï WýÇ×Tö, ×»c÷ç, $JôçV»» Vã» å]ãF_çC ×XaçÌ^ç [ýØ—öãc÷ %ç×$K÷_* A+×F×XãTö _lùî Eõ×»[ý_GÝÌ^ç å^ å]ãF_ç» Vã» [ýØ—ö %LÜ™öç» Xç»Ý-×$JôyãTöç åVFç éGä$K÷* %LÜ™öç» Xç»Ý» Vã» açWýç»S %a]ÝÌ^ç %ç»Ó LXLç×Tö» ×Töã»çTöç+ [ýÇEÇõTö å]U×X ]ç×» Ø™öX Rôç×Eõ %çgPÇö» CY»ê_ åY_ç+ å]ãF_ç ×Yãµù* AãX Wý»ãS ×Yµùç LXLçTöÝÌ^ ×Töã»çTöç» å]ãF_ç» å`_ YçUç×_ãÌ^ Xç]ç×» VÝãH VÝãH å[ýç¾ç c÷Ì^*

=¬Jô æ`ÒSÝ» ×Töã»çTöç+ \ö×»» a»Ó GgçÅ×Pöê_ãEõ åY_ç+ a]ÇF» ×YãX VÇOôç]çX VÝH_ \öçL »Fç+ å]ãF_ç ×Yãµù* [ýÇEÇõ»Y»ç EgõEõç_-Tö×YXçê_ãEõ HÇ»ç+ HÇ»ç+ ×»c÷ç _Ì^* ×»c÷ç+ Egõç$Jô×_ [ýç Ø™öXY®Ïô» Eõç] Eõã», %ç»Ó ×»c÷ç å_ç¾ç» A+ \ö׆]ç+ ×Y×Pö aŽÉSï\öçã[ý %ç¬K÷ç×VTö Eõã»* ×Y$K÷ ×YãX ×»c÷ç» AEõçe`+ å]ãF_ç» CY»Tö Tö×YXç Oôç×X Rôç×Eõ Wý»ç» åc÷TÇö [ýTöçc÷Tö å]ãF_ç+ æRôì åF×_[ý åXç¾çã»; TöVÇY×», A+ YÒUç+ %çWýÇ×XEõ Eõä$JôÛOô» Vã» _çc÷Ý EgõEõç_ %ç»Ó Tö×YXç» [ýTÇöÛ_ å»Fç aÇ&rô Eõã» (A+ VÇãÌ^çOôç Xç»Ý» åaì³V^ïî» _lùS [ýÇ×_ ×[ýã[ý×$JôTö)* ×»c÷ç» AEgõç$Jô_ å]ãF_çTö FÇ×$Jô a]ÇF» ×YãX aç]çXî\öçã[ý Cã_ç]ç+ åUç¾ç c÷Ì^ (YÒçÌ^ WýÇ×Tö» åUç»» Vã»)* ZÇõ_ [ý$K÷ç %U[ýç GgçÅ×» ×VÌ^ç» åc÷TÇö C_×] Y»ç A+ %ç$Jô_äOôçã¾ %ç¬K÷çVX» å`ç\öç [ýRÍôçÌ^* ×»c÷ç» AEõçe` åEõ×TöÌ^ç[ýç C»SÝ» Vã» [ýî¾c÷ÖTö c÷Ì^* açWýç»SãTö, =da¾-%XÇœöçXTö ×»c÷ç» CY»Tö $JôçV» [ýç æ$Jôã_e å_ç¾ç c÷Ì^* + a[[ýïç† %ç$Jô$K÷çVX» [ýØ—ö* Xç»ÝãVc÷» åEõçãXç %†+ ^çãTö å_çEõVÊ×rô» åGç$Jô»Ý\ÇöTö Xc÷Ì^, åa+ \öç[ý»Y»ç+ %a]ÝÌ^ç ×Töã»çTöç+ $JôçV»-æ$Jôã_e [ýî¾c÷ç» Eõã»* YÇ»×S aç×c÷TöîTö %¾ã`î Egõç$Jô×_ [ýç Ø™öXY®Ïô [ýî¾c÷ç»» =ä{F %çä$K÷*

åEõ`×[ýXîça» åaì³V^ïî V`ïç[ýê_ãEõ Xç»ÝãÌ^ ×`»[ýØ—ö [ýî¾c÷ç» XEõ×»×$K÷_* $JÇô×_ [ýçãµùçãTö åEõçãXçã¾ åEõ`Y®Ïô %ç»Ó EgõçÅêEõ [ýî¾c÷ç» Eõ×»×$K÷_* %a]ÝÌ^ç ×Töã»çTöç» åFçYç [ýµùç »Ý×Tö» %ã_F ×XV`ïX YÒç$JôÝX \öç•õ^ïî %ç»Ó ×$JôyTö åVFç ^çÌ^* åFçYç QöçIø» Eõ×» åVFǾç[ýê_ %ç»Ó åaì³V^ïî [ýRÍôç[ýê_ åFçYçTö ZÇõ_» ]ç_ç %ç»Ó %_áøç»-Yç×TöC ×Yµùç éc÷×$K÷_* %a]ÝÌ^ç åFçYç [ýµùç »Ý×Tö» _GTö a[ýï\öç»TöÝÌ^ YÒç$JôÝX »Ý×Tö» açVÊ`î _lùî Eõ×»[ý_GÝÌ^ç*

%çãc÷ç] ^ÇG» Y»ç %a]ÝÌ^ç açL-Yç»Tö ×[ýãV`Ý YÒ\öç¾ ×[ýã`b\öçã¾ Y×»_×lùTö* aö¾Töf aÝ å_ç¾ç [ýØ—ö [ýîçYEõ YÒ$Jô_X A+ a]Ì^»Y»ç+ c÷Ì^* æ$Jôç_ç ( æ$Jôç_Eõ), A†ç æ$Jôç¾ç ( %ç׆Eõç), Lç]ç, æ$JôìGç- $JôçYEõX, HçGÐç ( aÇyWýç»Ý» å[ý` ), åLçTöç--- A+ã[ýç» Hç+êEõ %çãc÷ç]-å]çG_ ×VX»Y»ç $Jô×_ %c÷ç açL-Yç»*

[ýÊ×Oô$K÷» %çã]ç_Tö +=ã»çYÝÌ^ åYç$K÷çEõ» YÒ$Jô_X c÷'_* _ãG _ãG +=ã»çYÝÌ^, å]çG_, \öç»TöÝÌ^, A+ ×Tö×XC açL-Yç»» %àÇöTö ae×]`ÒãSç H×Oô_* å^ç¾ç ×¥TöÝÌ^ ]c÷ça]»Tö %a]ê_ %c÷ç %çã]×»Eõç» éa×XEõaEõã_ %×\öX¾ åYç$K÷çEõ, %ç»Ó TöçEõ ×Yµùç» XTÇöX »Ý×TöC A×» éU G'_*

YÉLç-Yç[ýïS, =da¾-%XÇœöçXTö åWýìTö-[ýØ—ö %Uïçd åWýç¾ç EõçãYç» ×Yµùç ×XÌ^]* %a]» Gç¾gTö åWýç[ýç [ýÇ×_ aÇEõÝÌ^ç æ`ÒSÝ Xç+* H»-Hã»ç¾çc÷ aEõã_çã» EõçãYç»-Eõç×X ×Töã»çTöçãÌ^+ åWýçã¾* YÉã[ýï, A×TöÌ^çC åEõçãXç %‡û_Tö Fç»×STö ×aLç+ é_-- Eõç×XEõçãYç» åWýç¾ç c÷Ì^* ]×S-$K÷çã_ã»C EõçãYç» åWýçã¾;Gç-]Çã»ç åWýç¾ç c÷Ì^* ×Töã»çTöç+ açWýç»SãTö ]ç×Oô ]çc÷ [ý×Oô TöçTö D-[ýÝL ×]c÷_ç+ ]É», $JÇô×_ åWýçã¾*

 
 
Copyright ©SM Computer Consultants Pvt. Ltd, Guwahati, India '1998-2016'