Assamese-folk
   å_çEõ-×`”
   

 

Gç¾g_ÝÌ^ç LݾX» aÇEÇõ]ç»-Eõ_ç YÒÝ×Tö» Y×»$JôÌ^ ZÇõ×Oô C_çÌ^ c÷Ø™ö-×`” %ç»Ó å_çEõ-×`”Tö* å_çEõ-×`”» YÒç$JôÝX ×XV`ïX c÷'_ ]Êd×`” [ýç EÇõ]ç»» ×`”* Gç¾g» ]çXÇc÷» ×XTöî [ýî¾c÷ç»» Eõç»ãS éTöÌ^ç» Eõ»ç A+ aç]GÐÝa]Éc÷Tö EÇõ]ç»» ×`”×XYÇS [ýî×Nþ±¼ö» ]ãXç»] $K÷çY YÒEõç` YçÌ^*

YÒç$JôÝX ]Êd-×`”» $JôçãXEõÝ %a]Tö a»c÷ Xç+* +Ì^ç» YÒWýçX Eõç»S ]ç×Oô» [ýØ™Çö [ý§×VX ×X×OôãEõ* Töçã»çY×» ]ç×Oô» Yçy ac÷LãTö %£×$Jô c÷Ì^ [ýÇ×_ [ýÇ×_ A[ýç» [ýî¾c÷ç»» ×Y$K÷ãTö TöçEõ Xrô Eõ×» åYã_ç¾ç c÷Ì^* m¾çc÷çOôÝ» »ç×LîEõ aeGÐc÷ç_Ì^Tö åEõ+×Oô]çX ×[ý×\ö~ $JôçãXEõÝ» ]ç×Oô» YÇ»×SEõ_ÝÌ^ç Yçy ae»lùS Eõ»ç éc÷ä$K÷*+Ì^çã» \öGç Eõ_c÷ %ç»Ó WýÇXç Lã_ç¾ç Yçy×OôãÌ^ ×`”Ý» ×`”çV`ï» adzV» Y×»$JôÌ^ ×Vä$K÷* Eõ_c÷äOôç» Gç» %áøX-å»Fç %ç»Ó $JôçEõ-×$JôEõî+ V`ïEõ» VÊ×rô ac÷ãL %çEõbïS Eõã»*

éVX׳VX YÒãÌ^çLX» [ýç×c÷ã»C EÇõ]çã» ×[ý_ça %ç»Ó %çX³V-=da¾» YÇTö_ç %ç×V a綃öGÝC GäRÍô* Gç¾g» EÇõ]ç» %ç»Ó F×XEõã» XçXç åV¾-åV¾Ý» YÒ×Tö]çC GäRÍô* EÇõ]ç» %ç»Ó EÇõ]ç»SÝ» [ýØ™Çö» ×\öTö»Tö ]çXÇc÷, Lݾ-LÜ™Çö, G$K÷-G$K÷×X %×áøTö åYç»ç ]ç×Oô» åEõ+[ýçFãXç YÒç$JôÝX Zõ_Eõ `×VÌ^ç» Töçã]`Ÿ»Ý ]׳V» %ç»Ó ×`¾açG»» åVì_-åV¾ç_Ì^» EõçbTö åYç¾ç éGä$K÷* =¬Jô-Ø™ö»» ×`” Xc÷ã_C, A+ã[ýç»Tö ]çXÇc÷ %ç»Ó YÒEÊõ×Tö» ]ãXç»] [ýîtXç ZÇõ×Oô =×Pöä$K÷*

YÇTö_ç» YÒa†Tö Eõç]»ÖY» YÇãTö×_ ×[ýÌ^ç» =ä{F ×[ýã`b YÒã^çLX* [ýc÷çG ]çc÷Tö YÇyc÷ÝXç ×[ýWý[ýç+ Y×»Ì^ç_» Hç+êEõ [ýµùîç ×Töã»çTöç» YÇy Eõç]Xç Eõ×» åEõ+[ýçã^ç»çC YÇTö_ç» V»ç-EõXîç aç×L YÇTö_ç-×[ýÌ^ç YçãTö* ×[ý[ýçc÷-%XÇœöçX» ×Y$K÷Tö A+ YÇTö_ç V»ç-EõXîçã[ýç» Eõ_G$K÷» \Çö»Tö TÇö×_ åEõ+Oôç]çX cg÷çc÷EõSÝã» éaãTö XVÝTö =Oôç+ ×VãÌ^*

YÒç$JôÝX Eõç_» Y»ç %a] é`¾ %ç»Ó `çNþ Wý]ï» YÒFîçTö åEõ³VÐ* é`¾ %ç»Ó `çNþ åV¾-åV¾Ý» %ã_F ×`_» ]É×TöÛ %a]» [ý§ Pöç+Tö %ç×[ý•ÊõTö éc÷ä$K÷* aç]×Ì^Eõ YÉLç-%$JôÛXç» Eõç»ãS EÇõ]çã»C åYç»ç ]ç×Oô» ]É×TöÛ, $JôyÔ %ç»Ó ]‰ø_ aç×L×$K÷_ ;AãX åEõ+Oôç]çX ]É×TöÛ m¾çc÷çOôÝ» aeGÐc÷ç_Ì^Tö ae»×lùTö Eõ»ç éc÷ä$K÷*

]ç×Oô» ×Y$K÷ãTö ×`”-aÊ×rô» ålùyTö ac÷LãTö åYç¾ç =Eõ»S éc÷ä$K÷ [ýgçc÷, å[ýTö %ç»Ó EõçPö* %a]» [ýgçc÷-å[ýTö» Eõç] %TöÝTöã» Y»ç ×[ýFîçTö* EÇõ]ç» \öç•õ»[ý]ïç+ ]c÷ç»çL c÷bï[ýWýïXê_ YäPöç¾ç =Yc÷ç»» ×\öTö»Tö ×[ý×$Jôy »Iø» å[ýTö» LYçTö (å»yEõ»‰ø) EÇõ‰ø_Ý YEõç+ \ö»ç+ ×XÌ^ç =wø»ÝÌ^-[ýØ—ö, ×YÒÌ^em ]t»Ý» å[ýTö» %çaX, ac÷Eõç» »ãaã» Y×»YÉSï [ýgçc÷» $JÇôIøç, å[ýTö» aLçTö \öã»ç¾ç ]çTö å_ç¾ç £Eõ-aç×»Eõç %ç×VãÌ^+ YÒWýçX* Zõç×OôÌ^ç-+-+[ýÐç×c÷ãÌ^ %a]» EõçPö» Eõç]» ×[ýã`b YÒ`eaç Eõ×»ä$K÷* å]çG_» [ýÇ»tÝ×_FEõaEõã_ [ýСùYÇyTö å[ýGç+ ^ç[ý Y»ç ×[ý×\ö~ Wý»S» Xç¾» ×[ý¾»S ×V éGä$K÷* %a]» aya]Éc÷» åc÷IÇø_ c÷+Töçã_ã» $Jô»ç-XçC ×[ýã`b =ä{Fã^çGî* %a]» YÇ»×S ×_×Y %ç»Ó ]Wýî^ÇG» aç×c÷TöîTö ×[ýã`bêEõ ]Xaç Eõç[ýîTö, åaçS-FäOôç¾ç %ç»Ó ×[ý×\ö~ Wý»S» å[ýãY»Ó¾ç Xç¾» [ýSïXç %çä$K÷*

YÇ»×SEõç_» ^çX[ýçc÷X» ×\öTö»Tö åVç_ç YÒWýçX* %ç×\öLçTöî» Ø™ö» %XÇa×» %ç×c÷Û %ç»Ó Eõç»ÓEõç^ïî]׉øTö åVç_ç» YÒ$Jô_X %ç×$K÷_* Ø‘öGïãV¾aEõ_», ay×WýEõç»», ×[ýbÌ^ç», ×[ý[ýçc÷ %ç×V =da¾Tö [ýî¾c÷ÖTö åc÷ç¾ç açWýç»S YÒLç» %çãEõì ×[ý×\ö~ æ`ÒSÝ» ×Töã»çTöç» aÇEõÝÌ^ç aÇEõÝÌ^ç %ç×c÷Û» åVç_ç %ç×$K÷_*

ay» Eõ»YçOô %ç×V H»-VÇ¾ç» %ç»Ó Gç¾g» Xç]Hã»C Gç¾g_ÝÌ^ç »ç+LEõ Eõç»Ó-×`”» $Jô$JôÛçTö aÇã^çG %ç»Ó æYÒ»Sç å^çGç+ä$K÷* ayÝÌ^ç EõÝTöÛX H»» QöçIø» QöçIø» HÉ»SÝÌ^ç FÇOôçTö, $Jô'×TöTö, VǾç»Tö ×[ý×[ýWý ]Ç×TöÛ EõOôç c÷Ì^* ×aec÷çaX, UçYXç, PöGÝ %ç»Ó Gç$K÷çãTöç Lݾ-LÜ™Çö, ZÇõ_-_Töç--- ×[ýã`bêEõ YVÇ] ZÇõ_ Eõç×Oô åc÷IÇø_ c÷ç+Töç_» ae×]`ÒSTö $JôEÇõã»ç¾çêEõ GRÍôç c÷Ì^* +Ì^ç» [ýç×c÷ã»C ×aec÷, G»ÓQÍö, c÷XÇ]çX, LÌ^-×[ýLÌ^ %ç»Ó YÒâò÷çV» EõçPö» ]É×TöÛã» Xç]H» aLçÌ^* EõÝ×TöÛ]ÇF, ]G» %ç»Ó ×aec÷+ ×Y$K÷×YX» Y»ç c÷çTöÝEõ %çyÔ]S Eõ»ç ]É×TöÛ %a]» ×`”Tö a»[ý»c÷Ý éc÷ Y×»ä$K÷* AãX ]É×TöÛ açWýç»S ]çXÇc÷» H»-VǾ绻 [ýç×c÷ã»C TgöçTö %ç»Ó æRôEõÝ`ç_» aç-agLÇ×_ãTöç EõOôç c÷Ì^*

]׳V»Tö %ç»Ó Xç]H»» å[ý»Tö aLç[ýê_ãEõ EõçPöTö ]É×TöÛ EõOôç c÷Ì^* [ýä$K÷ã»EõÝÌ^ç YÉLç» åV¾-åV¾Ý» ]É×TöÛ EõçPöTö EõOôç c÷Ì^* YÇ»×S ]É×TöÛ» CY»ãTö [ý$K÷ã» [ý$K÷ã» XêEõ »c÷S å[ýç_ç+ YÉLç Eõã»*

[ýgçc÷» EõçPöÝ TÇö_çYçTö» [ýç×c÷ã» EõçPöTö EõOôç ]ÇFçC %çä$K÷* \öçCXç» ]ÇFçã[ýç» Hç+êEõ ×Tö×Xä`ÒSÝTö \öçG Eõ×»[ý Yç×»: åV¾Töç-VçX¾» ]ÇFç, åYì»ç×SEõ %ç»Ó [ýçØ™ö¾ Lݾ-LÜ™Çö» ]ÇFç %ç»Ó [ý§¾ç» ]ÇFç* +Ì^çã» åEõTöã[ýç» ]ÇFTö ×Yµùç c÷Ì^, ×Eõ$KÇ÷]çãX \ö×»»Y»ç ]ÇFê_ãEõ Rôç×Eõ Wýã»*

EõçPö» H»Ó¾ç aç-agLÇ×_» ×\öTö»Tö ZÇõ_Lç×_ EõOôç YÝ»ç, [ý» YÝ»ç, $Jôç_ YÝ»ç, åY»ç, [ý»ãY»ç %ç×V a$Jô»ç$Jô» [ýî¾c÷ÖTö c÷Ì^* A+ã[ýç»» GçTö $Jô»ç+-×$Jô×»Eõ×Tö, ZÇõ_-_Töç, Lîç×]×TöEõ ×$Jôy EõOôç c÷Ì^* WýÇXÝÌ^çêEõ _Töç-ZÇõ_ EõOôç =»_ A×Oô m¾çc÷çOôÝ» $Jô»Eõç»Ý [ýÌ^X-×[ý\öçãG aeGÐc÷ Eõ×»ä$K÷ ;+ ×^ãEõçãXç åV`» ×`”-aeGÐc÷ç_Ì^ã» åaì³V^ïî [ýRÍôç[ý*

[ýgçc÷-å[ýTö» [ýØ™Çö Hç+êEõ GÊc÷Øšöç×_» YÒãÌ^çLX» Eõç»ãS aLç c÷Ì^* +Ì^ç» a»c÷\öçGã» a¶‘öµù WýçX» _GTö* åa+ã[ýç» éc÷ä$K÷ a»Ó [ý», HX-åaã»Iøç, XçXç YÒEõç»» $Jôç_SÝ, F»çc÷Ý, Yç×$Jô, QÇö×_, Qö_ç, EÇõ_ç ;åLçF-]çY» åVçS %ç»Ó TÇö_ç$Jôç_XÝ* EõçãYç» Eõç×X [ýÌ^-[ýØ™Çö U'[ýê_ Gç¾g» ]çXÇãc÷ å[ýTö-[ýgçc÷» LYç açãL* \öç•õ»[ý]ïç+ AãTö LYçãTö EõçãYç» XÇ×»Ì^ç+ c÷bï[ýWýïXê_ YPöç+×$K÷_* %a]» YÇ»×S PöçÌ^ PöçãÌ^ ×[ý$JôXÝ» ]ãXç»] [ýSïXç %çä$K÷* Lç×Y å_çEõ-×`”» =¬JôTö] aÊ×rô* [ýî¾c÷ç×»Eõ YÒãÌ^çLX» [ýç×c÷ã»C %çãc÷ç] ^ÇGTö Lç×Y %ç×\öLçTöî» ×XV`ïX %ç×$K÷_* åEõçãXç åEõçãXç Y׉øãTö Lç×Y ×Tö[[ýTöÝ-[ý]Þ\öçbÝ åV`» Y»ç %c÷ç [ýÇ×_ ]Tö YÒEõç` Eõ×»ä$K÷* Gç¾g_ÝÌ^ç ×Töã»çTöç+ å[ýTö-[ýgçc÷»Y»ç XçEõ-EõçS» %_áøç»-Yç×TöC GRÍôçÌ^* ]É» %çä$K÷ç»ç %ç»Ó $JÇô×_Tö åGçLç XçXç %ç×c÷Û» ZÇõ_-_Töç EõOôç EõçêEõ-ZõSÝC [ýgçc÷-å[ýãTöã» aLç c÷Ì^* EõçêEõ %çX×Eõ æYÒ] ×Xã[ýVXTö =Yc÷ç» ×VÌ^ç c÷Ì^, YÉLç-%$JôÛXçãTöç +Ì^ç» YÒãÌ^çG %çä$K÷*

TgöçTö`ç_» _GTö a¶‘öµù UEõç ^gTö», åXCPö×X, Xç$JôXÝ, »ç$Jôe [ýç åTöç_ç $JÇôIøçãTöç Eõç»ÓEõç^ïî Eõ»ç %ç»Ó »e-å[ýçã_ç¾ç c÷Ì^* ×`¾açG»» Y»ç åYç¾ç TgöçTö`ç_» åEõ+×Oô]çX WýÇXÝÌ^ç aç-agLÇ×_» ×$Jôy A+ YÇ×UTö aeã^çG Eõ»ç éc÷ä$K÷* GçFÝ» FÝã»ç¾ç [ýgçc÷» $JÉôIøç %ç»Ó EõçPö» Egõ»ÝÌ^çãTöç XçXç ×$Jôy EõOôç c÷Ì^* éVX׳VX [ýî¾c÷ç»» A+ [ýØ™Çöã[ýç» açWýç»S ]çXÇc÷» åaì³V^ïî -YÒÝ×Tö %ç»Ó ×`”çÌ^X YÒ×Tö\öç» Y×»$JôçÌ^Eõ*

H»Ó¾ç LݾX %ç»Ó Wý]ïçXÇœöçXTö [ýc÷ç %çaX» YÒãÌ^çLX* A+ã[ýç» å[ýTö EgÇõ×c÷_çã» aLç c÷Ì^* A+ã[ýç»» å]ç»Tö [ýGï, ×ÅyãEõçS, [ýyÔã»Fç, a»_ã»Fç» »ÖY ZÇõ×Oô =äPö* åEõçãXç åEõçãXçã¾ A+ ×$Jôy» a¶‘öµù Töç×Ü—öEõ $JôyÔ, ]‰ø_» _GTö UEõç [ýÇ×_ %XÇ]çX Eõã»*

WýçTÇö» ×`”» ålùyãTöç %a]ÝÌ^ç ]çXÇc÷» ×`”-×XYÇSTöç» Y×»$JôÌ^ C_ç+ä$K÷* Egõçc÷Ý, [ýçS-Egõçc÷Ý, ]ç+c÷çe, YçX-åWýç¾ç [ýç×Oô, [ýçS-[ýç×Oô, å_çOôç, $Jô×»Ì^ç, [ýOôç %ç×V» $JôçEõ×$JôEõî, GRÍô ]ãXç»] Eõç»ÓEõç^ïî+ Egõc÷ç»» ×`”-$JôçTÇö^ïî» Y×»$JôÌ^ ×VãÌ^* A+ã[ýç» [ýØ™Çö» GRÍô-»ÖY» (å^ãX, ]ç+c÷çe, [ýçS-[ýç×Oô) ]çãL×V ×[ý×\ö~ Lç×Tö» ×`”ae•Êõ×Tö» ae×]`ÒãSç éc÷ä$K÷*

×YTö_» [ýØ™Çö» ×X]ïçS açWýç»SãTö ]»ÝÌ^ç aŽÒVçÌ^» ]çLãTö %羈ù* ]»ÝÌ^çaEõã_ åEõ¾_ açWýç»S» YÒãÌ^çLXÝÌ^ æOôì-$Jô×»Ì^ç-Eõ_c÷, GçG×»ãEõ+ XGäRÍô, åTöCgã_çãEõ ×[ý³VÇ» Wý]ïçXÇœöçXTö aVç-a[ýïVç _ç×G UEõç `»ç+, G$K÷ç, $Jôç×EõC GäRÍô* A+ã[ýç»» [ýç×c÷ã» ×YTö_» Gc÷Xç-GgçPö×» Gç¾g_ÝÌ^ç ×Töã»çTöç+ %ç×LC ×Yãµù*

%¾ã`î, A+ã[ýç» aç]GÐÝTö ×`”-åaì³V^ïîTöêEõ YÇ»×S B×Töc÷îãc÷ ae»×lùTö éc÷ä$K÷* ×`”ÝaEõ_» aÊLXWý]Þ Eõ”Xç %ç»Ó %×\öX¾ »ÖY ×VÌ^ç» lù]Töç åXçãc÷ç¾çTö +Ì^ç» a]çV» ×VãX ×VãX âÑ÷ça éc÷ä$K÷* TöVÇY×» AXçã]_, $JôÝXç]ç×Oô, YÀç×rôEõ» aØ™öÝÌ^ç [ýØ™Çö» YÒ$Jô_X» _ãG _ãG A+ã[ýç»» [ýî¾c÷ç» Eõ×] %ç×c÷ä$K÷* %¾ã`î, A+ ×`”Eõ ×Eõ$KÇ÷×VXê_ Gç¾g» Wýç×]ïEõ %ç»Ó açe•Êõ×TöEõ %XÇœöçãX LÝÌ^ç+ »ç×F[ý [ýÇ×_ %ç`ç Eõ×»[ý Yç×»*

%a]» c÷çTöÝVñçTö» ×`”+ ]c÷ç\öç»Tö» ^ÇG»Y»ç+ Fîç×Tö _ç\ö Eõ×» %ç×c÷ä$K÷* \öGVwø+ ^Ç×Wýלö»ê_ Y×PöC¾ç =Yc÷ç»» ×\öTö»Tö %XîTö] %ç×$K÷_ c÷çTöÝVñçTö» Xç_» Töã»ç¾ç_* %çãc÷ç] ^ÇGTö c÷çTöÝVñçTö» %çIø×Pö, ZõSÝ,æOô]ç, Töã»ç¾ç_» Xç_, EõOôç»Ý» Qöç[ý» ×[ýã`b YÒ$Jô_X %ç×$K÷_* Gç¾g_ÝÌ^ç ]çXÇc÷» YÒãÌ^çLXãTö A+ ×`” A×TöÌ^çC LÝÌ^ç+ %çä$K÷*

Gç¾g_ÝÌ^ç F×XEõã» LÜ™Çö» ×`Iø»Y»çC VÇ+-AYV [ýØ™Çö GäRÍô* EõçPö» ]Ç»Tö c÷×»S» ×`e _Gç+ WýÇXÝÌ^ç ×`”» [ýØ™Çö GäRÍô*LXLç×Tö aEõã_ ]c÷» ×`IøTö »e $Jô»ç+ H»» a]ÇFTö aLç+ UÌ^* + GÊc÷Øšö» Ø‘ö¬K÷_ %¾Øšöç» ×$JôXç×Eõ ×VãÌ^* ]c÷» ×`Iø» åYYgç, ZõSÝC GRÍôç c÷Ì^* Gç¾g_ÝÌ^ç LݾX» _GãTö A+ã[ýç»» Hç+ a¶‘öµù %ç»Ó Gç¾g» ae•Êõ×TöTö A+ ×`” [ý×TöÛ %çä$K÷*

åaçSç»Ý-×`” %Xî A×Oô YÒç$JôÝX ×`”* a]Ì^» _ãG _ãG A+ ×`”» YÒãÌ^çLX %ç»Ó YÒ$Jôç» [ýç×RÍôä$K÷ ^×VC, %a]ÝÌ^ç åaçSç»Ý [ýî¾açÌ^$JÇôîTö éc÷ä$K÷ ;Gçã¾g-\ÇöãAÕ %çX åV`» åaçSç»ÝãÌ^ åTöCgã_çEõ» ØšöçX VF_ Eõ×»ä$K÷* Aa]Ì^Tö %¾ã`î %a]ÝÌ^ç åaçSç»Ý» ×`” \öç»Tö×[ýFîçTö %ç×$K÷_* ×`”-VlùTöç =Y_׍ù c÷Ì^*%a]ÝÌ^ç åaçSç»Ý» åaçS-Gã_ç¾ç YÒSç_Ý, %_áøç»-Yç×Tö GRÍôç `ç_» Ø‘öEõÝÌ^ Yˆù×Tö %ç×$K÷_* Töç_YTöç, ×[ý»Ý, æRôç_-×[ý»Ý, åGãL»ç, QÇöGQÇöGÝ, åEõ»Ó-Eõ»ÝÌ^ç, å_çEõçYç», EõçSZÇõ_, Fç»Ó, Gç]Fç»Ó, %çIø×Pö %ç×V %a]ÝÌ^ç Gc÷Xç-GçPö×»» Ø‘öTöÜ—ö »ÖY _lùî Eõ×»[ý_GÝÌ^ç* A+ã[ýç» ZÇõ_, _Töç, å`X \öçäOôì %ç×V %a]» YÒEÊõ×Tö» ×[ý×\ö~ aç]GÐÝ» %XÇEõ»STö GRÍôç c÷Ì^*

»ç]çÌ^S-]c÷ç\öç»Tö» ^ÇG»Y»ç+ YçOô×`”» Eõç»ãS %aã] Fîç×Tö _ç\ö Eõ×» %ç×c÷ä$K÷* »ç]çÌ^STö %a]Eõ 'Y_Ç-Yçc÷ç»' åV` [ýÇ×_ åEõç¾ç éc÷ä$K÷* ]Ç$K÷_]çX B×Töc÷ç×aãEõ %a]» YçOô %×Tö =dEÊõrô %ç»Ó $JôÝX» YçOô YçOô EõçãYç»» a]Eõlù [ýÇ×_ ×_×F éGä$K÷* ×[ýãV`Ý Y^ïîOôEõ [ýç×SïÌ^çã» %a]» YçOô-×`”» \ÇöÌ^aÝ YÒ`eaç Eõ×»ä$K÷* %çãc÷ç] Ø‘öGïãV¾aEõ_» YÊœöãYçbEõTöçTö YçOô-×`” %ç»Ó [ýÌ^X-×[ýVîç %YÉ[ýï\öçã¾ `ÒÝ]׉øTö éc÷×$K÷_* %çãc÷ç]aEõã_+ ×EõeFçY, å]Lçáø»Ý %ç»Ó åaçSç_Ý-»ÖYç_Ý mSç» Eõç]Eõ»ç EõçãYç»» [ýî¾c÷ç» Eõã»*

×[ýWý¾ç» [ýç×c÷ã» %a]ÝÌ^ç LÝÌ^ç»Ý-å[ýç¾ç»ÝãÌ^ açWýç»SãTö =Eõç açL ×X×Yãµù* ZÇõ_[ý$K÷ç X'c÷ã_C å`_ ×VÌ^ç ×»c÷ç-å]F_ç æ$Jôã_eãc÷ aWý¾ç ×Töã»çTöç %ç»Ó LÝÌ^»Ý-å[ýç¾ç»ÝãÌ^ [ýî¾c÷ç» Eõã»* %çX×Eõ, aVçÌ^ [ýî¾c÷ç» Eõ»ç Gçã]ç$K÷ç AFXãTöç åTöCgã_çãEõ ZÇõ_ [ýç×$K÷ ac÷L åaì³V^ïîYÒÝ×Tö» ×$JôXç×Eõ ×VãÌ^* YÒEÊõ×Tö» »ÖY-»Iø» YÒ×TöC %a]ÝÌ^ç ×Töã»çTöç a]çãX aLçG* $Jô»ç+, Y×F_ç, å\öçã]ç»ç, _Töç-ZÇõ_-YçTö, åLçX-å[ý×_-Tö»ç» »ÖY %a]ÝÌ^ç å»ç¾XÝãÌ^ Ø‘öç\öç×¾Eõ\öçã¾+ EõçãYç»Tö [ýç×$K÷[ý Yçã»* åTöCgã_çEõ» EõçãYç»Tö Lîç×]×TöEõ å»FçC YÒEõç` YçÌ^* åEõçãXç åEõçãXçã¾ A+ ×$Jôya]Éc÷ã»ç `çNþ-Töç×Ü—öEõ YÉLç-Yˆù×Tö» _GTö aeã^çG Eõ”Xç Eõã»* $JôyÔYÉLç [ýç $JôÝXç$Jôç»» _GTö a¶‘öµù UEõç EõçãYç»Tö [ý$K÷ç A+ å»Fçã[ýçã» `yÓ %ç»Ó %YãV¾Töç» \öÌ^ VÉ» Eõ×» åaì\öçGîEõ %çV»×S LXçÌ^ [ýÇ×_ açWýç»S» ×[ý`Ÿça*

Gç¾g_ÝÌ^ç ×Töã»çTöç» ×`” »Ó×$Jô» Y×»$JôÌ^ åTöCgã_çEõ» ×YPöç-YXçãTöç ZÇõ×Oô =äPö* ×YPöç-YXç åEõ¾_ aÇØ‘öçVÇ, ]ÇFã»ç$JôEõ %ç»Ó å\öçLX ×[ý_ça» aç]GÐÝ Xc÷Ì^, A+ã[ýç» å_çEõ×`”ã»ç åaì»\ö]Ì^ ×XV`ïX*

 
 
Copyright ©SM Computer Consultants Pvt. Ltd, Guwahati, India '1998-2016'