Assamese-Food
   åFç¾ç-å[ýç¾ç
   

 

å\öìG×_Eõ Y×»ã[ýã` Lç×Tö» %çc÷ç»» Töç×_Eõç ×XSïÌ^ Eõã» %ç»Ó %çc÷ç»» ×[ýbÌ^Tö Ggç¾_ÝÌ^ç ]çXÇc÷ »lùS`Ý_* %¾ã`î Yç×»Yç»×`ŸïEõ %¾Øšöç LÌ^ Eõ»ç ]çXÇc÷ ]çyã» Ø‘öç\öç×¾Eõ YÒ[ýÊ×wø* åa+ Eõç»ãS YçXÝ å^çGçX» XçXç [ýçWýç-×[ý×H×X %×TöyÔ] Eõ×»C LXLç×TöaEõã_ Y[ýïTö» CY»Tö WýçX-åF×Tö Eõ×»ä$K÷;Töç» Zõ_Tö åTöCgã_çEõ» [ý§Eõ_ÝÌ^ç %çc÷ç» YÒUçã»ç Y×»[ýTöÛX éc÷ä$K÷ ;]ç$K÷-]Iøc÷, Zõ_-]É_» _GTö \öçTö YÒWýçX %çc÷ç» éc÷ Y×»ä$K÷*

TöVÇY×», åEõ×TöÌ^ç[ýç %EõØö‚çãTö [ýç×c÷»»Y»ç %c÷ç [ýØ™Çö ]çXÇãc÷ açVã» GÐc÷S Eõã»* [ýСù [ýç ×Tö[[ýTö» Y»ç %c÷ç åGç]WýçX ( +Ì^ç» a[ýï-\öç»TöÝÌ^ \Çö®Ïôç Xçã] å\öçOô åV`»Y»ç YÒ¾LXX» +׆Tö ×VãÌ^ ) c÷PöçãTö _Ç$Jôç+ Yçc÷ç»» YÒWýçX åF×Tö éc÷ ×]ãLçaEõ_» FçVî-Töç×_EõçTö åaç]ç_* åa+Vã» WýgYçTö %ç»Ó $Jôçc÷ %a]ÝÌ^ç %çc÷ç»» ×XTöî aç]GÐÝ* %a]ÝÌ^ç FçVî-Töç×_EõçTö å^ C$Jô»-$JÇô[ýÇ»ÝÌ^ç åV` %ç»Ó Lç×Tö-=YLç×Tö» VçX %çä$K÷ TöçEõ ×Eõ$KÇ÷]çX `çEõ-Yç$Jô×_» Xç]» Y»ç %XÇ]çX Eõ×»[ý Yç×»* Töçã» åEõTöã[ýç» éc÷ä$K÷--- ]çXEõ$JÇô, ]çXWýXÝÌ^ç, ]çX_ç+, ]çXWýgYçTö, ]»çS - %çVç, X»ç-[ýG×», X»ç-TöG», X»ç ]çc÷, å\öçOô-L_EõÝÌ^ç, å\öçOô-]ãXçc÷», å\öçOô-_ç+, å\öçOô-å[ýãIøXç, æ$Jô×X$JôŽç, XGç-åLãX»Ó, XGç-YçS, ×]×»-]çc÷, ×]×»-%ç_Ç, $JÇôOôÝÌ^ç-_Zõç, Gçã»ç-]çc÷, QöZõ_ç ]çc÷ +Töîç×V*

%ç×V] ]çXÇãc÷ %çc÷ç» åYçXYOôÝÌ^ç\öçã¾ YÒEÊõ×Tö»Y»ç aeGÐc÷ Eõ×»×$K÷_* YÒUã] Y£-YlùÝ, ]ç$K÷-Eõç$K÷ ×$JôEõç» Eõ×» [ý×TöÛ×$K÷_, ×Y$K÷Tö [ýX» LÜ™ÇöEõ H»$JôÝÌ^ç Eõ×» H»ãTö YÇ×c÷ Töç» [ýe` [ýÊ׈ù» åEõì`_ =×_Ì^çã_* Gç¾g» EõçbãTö YÇFÇ»Ý Fç׳V ]ç$K÷-YÇPöÝ åYçc÷ç c÷'_* Zõ_]É_ %çc÷»S» ålùyãTöç XTÇöX åEõì`_ aÊ×rô c÷'_* EÊõ×b pûçX _ç\ö» ×Y$K÷Tö åF×Tö-[ýç×Tö Eõ×» ×[ý×[ýWý FçVî`aî %çX×Eõ %[ýTö»ãTöç =dY~ Eõ×»[ýê_ alù] c÷'_* Gç¾g» ]çXÇc÷» ]çLTö %¾ã`î FçVî aeGÐc÷» A+ VÇ+ YÒUç a]çÜ™ö»ç_\öçã¾ %ç×LC $Jô×_ %çä$K÷* YÉ[ýï» Vã» åTöCgã_çãEõ ]Iøc÷» Eõç»ãS %ç×LC V_[ýç×µù c÷ç×[ýTö ×$JôEõç» Eõã» ; éX-LçX-LÇ×»Tö XçXç [ýÇ׈ù-åEõì`ã_ã» ]ç$K÷ Wýã»* åa+Vã» [ýç»Ý» `çEõ-Yç$Jô×_» [ýç×c÷ã»C Eõ$JÇô, æRôEõÝÌ^ç, ]»_ÝÌ^ç, ]ç×X]Ç×X, ]ç_ã\öçG, ]$K÷³V»Ý, \öTÇö¾ç, Eõ_ã]ì %ç×V ×[ý×[ýWý `çEõ c÷ç×[ý-[ýX×X»Y»ç aeGÐc÷ Eõã»* A+ YÒa†Tö åEõçãXç åEõçãXç %a]ÝÌ^ç `çEõ-Yç$Jô×_» VÇOôç Xç] TöçdY^ïîYÉSï ;+Ì^çã» AOôç [ýX»ÝÌ^ç %XîäOôç EÊõ×bLçTö* å^ãXf [ýX åEõã»_ç, [ýX ×TöÌ^gc÷, [ýX %çVç, [ýX Lç_ÇEõ, [ýX L_EõÝÌ^ç, [ýX c÷ç_×Wý +Töîç×V* %çãEõì, ×[ýÌ^XÝ-aç[ýOôç, $Jôç_-EgÇõ¾»Ý, EÇõEÇõ»ç æPö×IøÌ^ç ( ]ç×Oô-EõçVÇ»Ý ), åEgõãEõç»ç-×`IøÝÌ^ç,LçY×» %ç_Ç, --- `çEõ-Yç$Jô×_» AãX A` AOôç Xç] `Œ±¼öwø» ×YX»Y»ç ×[ýã`b %Uï[ýîtEõ*

FçVî aeGÐc÷» A+ YÒç$JôÝX »Ý×Tö %ç×LC $Jô×_ UEõç» åc÷TÇö Ggç¾_ÝÌ^ç ]Ç×Xc÷-×Töã»çTöç _'»ç-æ$K÷ç¾ç_Ý» YÒEÊõ×Tö» _GTö H×Xœö Y×»$JôÌ^ H×Oôä$K÷* Töç» Zõ_Tö YÒçSÝ×[ýVîç, =×àöV×[ýVîç %WýîÌ^X XEõ»çêEõãÌ^ åTöCgã_çãEõ Lݾ-LÜ™Çö, G$K÷-G$K÷×X, Zõ_-ZÇõ_» ×[ýbãÌ^ açWýç»S pûçX _ç\ö Eõã»* A+ã[ýç»» mSçmS %ç»Ó ×[ý×\ö~ å»çGTö Töç» YÒãÌ^çG-×[ý×WýC åTöCgã_çãEõ LçãX ; [ýXV»¾Ø‘ö»ÖãY A+ã[ýç» aVça[ýïVç å»çG-[ýîç×WýTö [ýî¾c÷çã»ç Eõã»*

Lç×Tö-[ýSï- ×X×[ýïã`ãb %a]ÝÌ^ç ]çXÇãc÷ %ç×]b %çc÷ç» Eõã»* %a]ÝÌ^ç %çc÷ç»» ×\öTö»Tö %çê» %FǾç $Jôç=_» \öçãTö+ c÷'_ ]É_* %\öç¾-%XçOôXTö FÇV $Jôç=_» \öçãTöç åFç¾ç c÷Ì^* %ç§, `ç×_, [ýçC---- A+ ×Tö×X»ÖãY %ãXEõ ×[ýWý» WýçX åF×Tö Eõ»ç c÷Ì^* WýçX» %aeFî Xçã]+ A+ åF×Tö» YÒçWýçXî aÉ$JôçÌ^* WýçX» Xç]ã[ýç»» %WýîÌ^X åEõ¾_ ]ãXç»tXãEõ+ Xc÷Ì^, TöçdY^ïîYÉSïC* A+ã[ýç» éc÷ä$K÷-- [ýGç Lc÷ç, Eõ'_ç Lc÷ç, ]çm×» Lc÷ç, `ç×_ Lc÷ç, EÇõXEÇõ×S Lc÷ç, aǾçG]×S, ]çm×», _ç×c÷`ç×_, [ýGç `ç×_, [ýÇVÇ]×S, XGç`ç×_, %çãc÷ç]`ç×_, %ç§[ý»ç, OôçãIøçX[ý»ç, [ýÇEÇõ_[ý»ç, YçF×»[ý»ç åEõç]_ +Töîç×V* WýçX» %çEõç»-YÒEõç», Ø‘öçV-mS» a¶‘öãµù LãXç¾ç» =Y×»C, A+ Xç]ã[ýç» %a]ÝÌ^ç ]çXÇc÷» Xç]» åaì³V^ïî-YÒÝ×Tö» ×XVÛã`Eõ* %çê» %ç»Ó %FǾç $Jôç=_» ×\öTö»Tö %ê»» [ýî¾c÷ç» [ýîçYEõ; %çê» $Jôç=_Eõ Y×¾y [ýÇ×_ GSî Eõ×» YÉLç-Yç[ýïSTö _ãGç¾ç c÷Ì^*

TöYTö \öçTö» [ýç×c÷ã»C [ýçc÷Ý, Yg+Töç, EõEïõ»ç [ýç LEõ»ç \öçãTöç åFç¾ç c÷Ì^* Yg+Töç» _GTö åYç»ç ]ç$K÷, åYç»ç %ç_Ç-å[ýãIøXç, YEõçãTö_, Egõç§×V-Fç»×_, LÇ×Tö_Gç =YEõ»S*

%a]ÝÌ^ç Lç-L_YçãXç WýçX-$Jôç=_»Y»ç+ YÒØ™ÇöTö Eõ»ç c÷Ì^* å_çEõ-aç×c÷Töî %ç»Ó YÇ»×S aç×c÷TöîTö %a]ÝÌ^ç Lç-L_YçX» ]ãXç»] =ä{F %çä$K÷* +Ì^ç» ×\öTö»Tö ×$JôQÍöç, ]Ç×», ]Ç×»» _çQÍÆö, %çêF, %çêF _çQÍÆö [ýç å]ç¾ç _çQÍÆö, aç³Vc÷, åGçOôEõ»ç+, åQö¾ç\öLç, ×YPöçm×», åEõç]_ $Jôç=_ %ç»Ó ×YPöç+ YÒWýçX* ×[ý×$Jôy Ø‘öçV %ç»Ó ×[ý×\ö~ agç$Jô» ×YPöç» ×\öTö»Tö ×Tö_ ×VÌ^ç ^çÌ^ åFç_ç$JôY»ÝÌ^ç ×YPöç, ×F_ç ×YPöç, æOôãEõ_Ý ×YPöç, YçXÝ ×YPöç, Eõ_×YPöç, LEõç+ ×YPöç, XçIø_ ×YPöç, $JÇôIøç ×YPöç ( A+ Xç]ã[ýç»Tö ×YPöç» GRÍôç +׆Tö %çä$K÷)* Eõ_,EõPöç_, %ç], _çC, EgÇõ×c÷Ì^ç»» »a ×]c÷_ç+ %U[ýç m» ×V ×YPöç \öLç-åYç»ç c÷Ì^* GçFÝ»Tö $Jôç=_ ×aLç+ Eõ»ç YçÌ^a Y»]ç~ [ýÇ×_ ×[ýã[ý×$JôTö* aç-a[ýçc÷ %ç»Ó a]Ç_ÝÌ^ç å\öçLXãTö Y»]ç~ =dEÊõrô L_YçX* éV, åEõç]_ $Jôç=_, m», ×[ýÌ^ç-a[ýçc÷ YÒÝ×Tö-=da¾Tö TÊö׊Eõ» L_YçX* GçFÝ» ×YPöçm×», %çPöÝÌ^çEõã_ã» Eõ»ç _ÇU×» åEõ$JÇô¾ç» =dEÊõrô FçVî*

Zõ_çc÷çã»ç Lç-L_YçX» ×\öTö»Ó¾ç* Xç]H»Tö %çG[ýäRÍôç¾ç ]çc÷-YÒaçV» `»ç+Tö LçTöÝÌ^ é[ý×`rô _lùî Eõ×»[ý Yç×»* %Xî YÒãV`» å_çãEõ YÉLç-%$JôÛXçTö %a]ÝÌ^ç» Vã» ]m, ]ç×Oô ]çc÷ X_GçÌ^ ;åTöCgã_çEõ» GgçÅ×L YÒaçV %çG[ýäRÍôç¾ç» YÒUç Xç+* %a]ÝÌ^ç _»ç-æ$K÷ç¾ç_Ý» ×YÒÌ^ åEõTöã[ýç» Zõ_-]É_ éc÷ä$K÷f Eõ_,EõPöç_, %ç], å_äOôEÇõ, L»ç-åLãX»Ó, »[ýç[ý, Xç×»Eõ_, æOôY», L_Zõç+, åEõçOôEõ»ç, Lç]Ç, [ýGÝ Lç]Ç, ]WýÇ×» %ç], XÇ×X, [ýç×Iø-×$K÷»ç_, ×`†×», å`ã_EÇõ, ×[ý×\ö~ Wý»S» ]çc÷, YUç»»Y»ç Gä$K÷ éaãTö TÇö×_ %Xç ]m %ç»Ó ]ç×Oô ]çc÷*

\öçTö» _GTö ×\ö×\ö~ [ýîtX åFç¾ç» [ýî¾Øšöç %çä$K÷* =YEõ»S %ç»Ó »µùX %XÇ^çÌ^Ý A+ [ýîtXa]Éc÷Eõ æOôIøç, ×TöTöç, Fç»---- A+ ×Tö×X Y^ïîçÌ^Tö \öçG Eõ×»[ý Yç×»* æOôIøç %çtç» `çEõ-Yç$Jô×_» ×\öTö»Tö _Zõç, $JÇôEõç, $JôçãIø»Ý,Eõ$JÇô`çEõ, ]ç×OôEõçVÇ»Ý, ]WýÇãaçã_e, Eõ_ã]ì, FÇTö»ÝÌ^ç* +Ì^ç» _GTö D, åTgöãTö_Ý, L_Yç+, åUãEõ»ç æOôIøç» »a ×VÌ^ç c÷Ì^* +Ì^ç» _GTö ]ç$K÷ Uç×Eõ[ý+*

×TöTöç åFç¾ç» YÒae†Tö YÒç$JôÝX »µùX-YÒEõ»STö %çä$K÷----- "%çPöTö ×TöTöç VñçTöTö å_çS, =V»» \ö×»[ýç ×Tö×X åEõçS*" å`çãEõçTöç, ×TöTöçZÇõ_, åVñçã»çS ZÇõ_ %ç»Ó %çG, £Eõ_×Tö, å[ýTöGçL, å\öEÇõ×» ×TöTöç, å`¾ç_Ý ZÇõ_ %ç»Ó YçTö, A+ YÒa†Tö [ýc÷çG ]çc÷» å`bTö æ$Jô»ç-×[ý§» ×VXç açTö-×TöTöç åFç¾ç» YÒUç ]X Eõ×»[ý_GÝÌ^ç*

Fç»» YÒ×Tö %a]ÝÌ^ç ]çXÇc÷» %×WýEõ YÒÝ×Tö åc÷ç¾ç» Eõç»ãS 'Fç»-åFç¾ç %a]ÝÌ^ç'×[ýVÐÖY [ýçEõîTö Y×»STö éc÷ä$K÷* %a]ÝÌ^ç YÒ[ýçVTö %çä$K÷f Eõ [ýÇ×_[ý åXLçãX »±óö¾ç_Ý $JôçÌ^, Y$Jô_ç Fç»» LÇ×Tö åXLçãX å\öçL »ç×µù[ýê_ ^çÌ^* Fç» VÇ×[ýWýf-- adFç» %ç»Ó Eõ_çFç»* adFç» V_×XTö åc÷ç¾ç`çEõ» Y»ç ^ÇmTö Eõ»ç c÷Ì^; Eõ_çFç» Eõ_G$K÷»Y»ç c÷Ì^* VÇã^ç×[ýWý Fç» ×[ý×[ýWý ^TöãXã» Eõç×Tö ]çc÷Tö éTöÌ^ç» Eõ»ç c÷Ì^* adFç»» $K÷ç+ Fç»×S» Vã» a»ç+ ]ç×Oô» $Jô»ÓTö »c÷Ý (»a) YãGç¾ç» Vã» YGç+ Eõ_c÷Tö \ö»ç+ U'å_ m»» Vã» åGçOô ]çã»* åa+Eõç»ãS, +Ì^çEõ QöF»ç Fçã»ç å[ýçã_* YÉã[ýï A+ Fç» å_çS» Y×»[ýãwïø [ýî¾c÷ç» éc÷×$K÷_* %Eõ_ Fç»×Sã»C \öçTö FçÌ^* +Ì^ç» =Y×»C %çPöÝÌ^çEõ_» [ýçEõ×_ £EÇõ¾ç+ YÇ×»C Fç» Eõã»* ]ç×Oô]çc÷, åEõçã]ç»ç %ç»Ó [ý»ç×_ ]ç$K÷» Fç»» [ýîtX Gç¾g_ÝÌ^ç å\öçLTö ×[ýã`b YÒ$Jô_X* ×GÌ^çTöç×_ å\öçLTö ]ç×Oô]çc÷» Fç» Y×»ã[ý`X ×[ý×WýaX½Tö* Y$Jô_ç (Eõ_G$K÷») %XîTö] ]ÇFã»ç$JôEõ Fç» [ýîtX*

]çc÷» (Qöç+_ ) å[ýã_G [ýîtãXç »µùç c÷Ì^* YÉã[ýï ]m ]çc÷, ]ç×Oô ]çc÷ %ç»Ó Eõ'_ç]çc÷ã»+ %×WýEõ YÒ$Jô_X %ç×$K÷_* %ç×LEõç×_ åa+Pöç+ ]$JÇô» Qöç×_ãÌ^ é_ä$K÷* ]ç$K÷» ]Ç×»H³OôãTöç Qöç+_ %ç»Ó $Jôç=_ ×VÌ^ç c÷Ì^* Lç_ [ýîtXTö Lç_ÇEõ L_EõÝÌ^ç YÒãÌ^çG c÷Ì^* aÜ™öçX LX½ åc÷ç¾ç» ×Y$K÷Tö Gç¾gTö A×TöÌ^çC Eõ$JÇôäPöç»Tö Lç_ÇEõ» Lç_ ×V åYç¾çTöÝEõ FǾçÌ^* Yç»» _GTö Eõ$JÇôäPöç» %ç»Ó Lç_ÇEõ ×]c÷_ç+ »µùç %çtç aÜ™öçX¾TöÝ ×Töã»çTöç» XçQÍöÝ-£Eõ×X [ýîtX* å»çG-[ýîç×Wý ×X»çEõ»S %ç»Ó `»Ý»» `×Nþ [ýRÍôç[ýê_ å[ýã_G å[ýã_G `çEõ-Yç$Jô×_, ]ç$K÷-]Iøc÷» ]ÇFã»ç$JôEõ [ýîtX »µùç c÷Ì^*

YÇ»×S %a]ÝÌ^ç »µùX-YÒEõ»STö Yg×$Jô` %ç»Ó Y‡ûç` [ýîtX» Töç×_Eõç %çä$K÷* [ýîtX» Ø‘öçV å_çS» CY»Tö ×X\öÛ» Eõã»* å_çS» VǹYÒçYî» [ýçã[ý ×Eõ$KÇ÷]çX YÒ¾çV» aÊ×rô éc÷ä$K÷* å^ãX, " YçTöTö ×^LãX Y×»ã` å_çS* Töç+» H»Tö c÷×»[ý åaçS*" " `çEõTö åXFçÌ^ å_çS* ×Y×OôEõçTö ^çÌ^ ×Tö×XmS*"åaçS» a_×X å_çSVçX %ç»Ó Xç]-YÒa†Tö \öEõTöaEõ_» ]çLTö å_çS ×[ýã_ç¾ç YÒUç %ç×LC %a]» Gçã¾g-\ÉöãAÕ YÒ$Jô×_Tö* ( ^ç» å_çS FçÌ^ Töç» mS GçÌ^)* %a]» Wý]ï %ç»Ó aç]ç×LEõ %XÇœöçXTö (×[ý[ýçc÷Tö) %ç»Ó ]Ü—öç×VTö a×»Ì^c÷ %ç»Ó a×»Ì^c÷ åTö_» [ýî¾c÷ç» c÷Ì^*

å_çS-åTö_» [ýç×c÷ã»C [ýîtXTö aÇG×µù VÐ[ýî (]$Jô_ç) ×VÌ^ç c÷Ì^* LXLç×Tö å_çEõaEõ_» ]çLTö åTöLYçTö» YÒ$Jô_X %ç»Ó %a]» åTöLYçTö \öç»Tö» %Xî YÒãV`ê_ a»[ý»çc÷» EõUç YÒç$JôÝX ×[ýãV`Ý Y^ïîOôãEõC [ýSïç+ éGä$K÷* GµùVÐ[ýî ×Y×c÷[ýê_ YOôç %ç»Ó YOôçm×Oô [ýî¾c÷ç» Eõ»ç c÷Ì^*

YÒWýçX [ýîtX» [ýç×c÷ã»C \öç×L, YÇ×», F×»EõçTö ×V, YçTöTö ×V, ]ç$K÷-]Iøc÷, YÇ»çEõ_, %ç_Ç, Zõ_» m×Oô (EgõPöç_ m×Oô), `çEõ-Yç$Jô×_ åFç¾ç» »Ý×Tö* ]çH ×[ý§Tö åYç»ç [ýØ™Çö åFç¾ç» ×XÌ^] %çä$K÷*

Egõç§×V-Fç»×_ %çWýÇ×XEõ %ç$Jôç»» Vã» å\öçLX» _GTö [ýî¾c÷ÖTö éc÷×$K÷_* F×»$Jôç (GçL æOôIøç), åUãEõ»ç, [ýG»Ý m×», %ç]m×», ]çc÷m×»C å_çS-åTöã_» aç×X \öçTö» _GTö åFç¾ç c÷Ì^* A+ã[ýç» [ýTö»ãTö »VTö £EÇõ¾ç+ æOôãEõ×_ [ýç [ýgçc÷» $JÇôIøçTö ]ÇF [ýç×µù \ö×¾bîTö» [ýî¾c÷ç»» Eõç»ãS åUç¾ç c÷Ì^*

å\öçLX» ×Y$K÷Tö ]ÇF£×ˆù [ýç ]ǧ×V açWýç»SãTö Töçã]çã_ã»+ Eõ»ç c÷Ì^* EõYÉï», Tö綑öÇ_, %çVç, %ç]_×F, ×YY×_, ×`×_Fç, ]ǧ×V» %XîçXî =YEõ»S*

×Eõ `çEõ-Yç$Jô×_ åEõçX a]Ì^Tö Fç[ý _çãG, åEõ×TöÌ^ç aeGÐc÷ Eõ×»[ý _çãG, åEõãXêEõ EÇõ×Oô[ý-[ýç×$K÷[ý _çãG, åa+ a¶‘öãµùC \öçã_]çX ×XÌ^] Yç_X Eõ»ç c÷Ì^* »ç×Tö ×TöTöç [ýîtX %ç»Ó éV, ]ç$K÷-]Iøc÷» [ýîtX» _GTö GçFÝ» åFç¾ç ×X×bˆù* åa+Vã» åEõçãXç åEõçãXç ×Tö×UãTöç åEõçãXç åEõçãXç `çEõ-Yç$Jô×_ åFç¾ç» ×XãbWý %çä$K÷* YÉ×Sï]ç, %çg=aÝ, aeyÔç×Ü™öTö ]ç$K÷-]Iøc÷ åFç¾ç ×XãbWý* `çEõ-Yç$Jô×_ ×VX»-åYçc÷»ãTö [ýç×$K÷[ý-EÇõ×Oô[ý _çãG*

`çEõ-Yç$Jô×_ EÇõOôç Yˆù×Tö» CY»Tö [ýîtX» åaç¾çV ×X\öÛ» Eõã»* åEõçãXç `çEõ XãFã», åEõçãXç `çEõ é]Vçã» EÇõ×Oô[ý _çãG* %çãEõì æOôIøç» Eõç»ãS ×^Vã» Yç$Jô×_ EÇõOôç c÷Ì^, Fç» [ýç F»×_» Eõç»ãS åa+Vã» EÇõ×Oôã_ Ø‘öçV Xrô c÷Ì^* ×[ý×\ö~ [ýîtX» Eõç»ãS ]ç$K÷-]Iøc÷ EÇõOôç-[ý$K÷çã»ç ×XÌ^] aÇEõÝÌ^ç* Eõçê¾ ]çm» ]ç$K÷» Vã» ×$JôTö_ [ýç å»ì ]ç$K÷ EÇõOôç Xc÷Ì^* ]çm»-]ç$K÷ EÇõäOôçãTö VÇÅOÇôEÇõ»ç Eõ×» Eõç×Oô[ý XçYçÌ^* ×$Jô»ç, ]Ç×», ×YPöç \öLçãYç»çTö ×`”-åEõì`_ YÒEõç` åYç¾ç» Vã» Yç$Jô×_-Fç»×Wý [ý$K÷ç-EÇõOôçäOôç %a]ÝÌ^ç ×Töã»çTöç» »µùX-×XYÇSTöç» Y×»$JôÌ^ YçÌ^*

 
 
Copyright ©SM Computer Consultants Pvt. Ltd, Guwahati, India '1998-2016'