Assamese-General
   açWýç»S %çã_ç$JôXç
   

 

Lç×Tö» å_çEõ- ae•Êõ×Tö» Ø‘ö»ÖY å_çEõ-aç×c÷TöîTö %ç»Ó å_çEõ-×[ý`Ÿçaa]Éc÷Tö YÒEõç` YçÌ^* Lç×Tö» %ç×V] %¾Øšöç»Y»ç a\öî Ø™ö»ê_ãEõ %çgTö ×X×$K÷GçêEõ $Jô×_ %c÷ç LX`ÒÓ×TöãÌ^+ c÷'_ å_çEõ-aç×c÷Töî* Wý]ï-%XÇœöçX, YÉLç-YçTö_, å_çEõ-×[ý`Ÿça, ×XÌ^]-EõçXÇX, açWýÇ-=YçFîçX, YÇ»ç-Eõç×c÷XÝ, YÒEÊõ×Tö»- [ýçFîç, XÊTöî-XçOôî, %×\öXÌ^, yÔÝQÍöç-åEõìTÇöEõ ---- A+ aEõã_çã» a]çc÷ç»Tö å_çEõ- ae•Êõ×Tö aŽÉSï* å_çEõ-aç×c÷Töî %ç»Ó å_çEõ-×[ý`Ÿça» ]çLãTö+ Lç×Tö» ]ãXçLGTö %ç»Ó LݾX-^çYX %çV`ï» Y×»$JôÌ^ C_çÌ^*

%a]» å_çEõ-ae•Êõ×Tö aç]ç×LEõ YÒUç , ×[ý`Ÿça %ç»Ó YÉLç-YçTö_, ×yÔÌ^ç-Eõ_çY» ]çãL×V A×TöÌ^çC YÒçS]Ì^ %ç»Ó Lݾܙö éc÷ %çä$K÷*

Wý¶ö‚ÞÌ^ a¶‘öµùÝÌ^ å_çEõ-×[ý`Ÿça

Wý]ï-a¶‘öµùÝÌ^ å_çEõ- ×[ý`Ÿça» ]É_ c÷'_ ---- \ÇöTö, æYÒTö, ×Y`ç$Jô, [ýÇRÍôç-QöçIø»ÝÌ^ç %ç×V» ×[ý`Ÿça* G$K÷, Yçc÷ç»-Y[[ýïTö, XV-XVÝ» YÉLç A×TöÌ^çC [ý§ aŽÒVçÌ^» ]çLTö YÒ$Jô×_Tö*

LXaçWýç»S» Wý]ï» _GTö Y£-YÉLçC L×QÍöTö, A+ ålùyTö åGç-åa¾ç c÷'_ YÒU]* LÝ×¾Eõç» Eõç»ãS ×^ åV`Tö ]çXÇãc÷ G»Ó» CY»Tö ×X\öÛ» Eõ×»ä$K÷ Tö'åTö+ G»Ó-Y£» Ø‘öçØšöî %ç»Ó `×Nþ [ýÊ׈ù» %ãUï XçXç YÉLç- Yˆù×Tö» YÒ$Jô_X %çä$K÷* %a]ÝÌ^ç a]çLTö ×[ýã`bêEõ ×[ý§Tö G»Ó» £`ÒÖbç Eõ»ç c÷Ì^ %ç»Ó Töç» _GTö XçXç aç]ç×LEõ %ç$Jôç»- %ç$Jô»ãSç Yç_X Eõ»ç c÷Ì^* %a]» LXLçTöÝÌ^ å_çEõaEõ_» Wý]ï]É_Eõ %ç»Ó aç]ç×LEõ %XÇœöçX =\öÌ^ ålùyTö å]ãUçX [ý×_ ×VÌ^ç %×Tö YÒãÌ^çLXÝÌ^ YÒUç* G»Ó åGç[ý» %ç»Ó ]ÉTö å^ DbWýãTö+ [ýî¾c÷ç» Eõ»ç c÷Ì^, AãX Xc÷Ì^-- +Ì^ç» \ÇöTö-×Y`ç$Jô åF×V[ý Y»ç `×Nþ UEõç [ýÇ×_C \ö[ýç c÷Ì^* æ$JôçTöç_Tö £EõçX åGç[ý»» LÇ+ Wý»ç» =ã`îC %ç$Jô_ãTö AãÌ^+* Y‡ûG[ýî ×c÷³VÇ» Y×¾y [ýØ™Çö* açY YÇLç YÒUçC %a]Tö YÒçÌ^ aEõã_ç aŽÒVçÌ^» ]çLãTö %çä$K÷*

Lݾ-LÜ™Çö a¶‘öµùÝÌ^ å_çEõ-×[ý`Ÿça

Wý]ï-a¶‘öµùÝÌ^ [ý§ãTöç =da¾ Yç_X Eõã»çãTö EÇõEÇõ»ç %ç»Ó ]ç$K÷» YÒã^çLX %çä$K÷* åEõ×TöÌ^ç[ýç åEõ×TöÌ^ç[ýç Eõ'_ç å]EÇõ»ÝEõ \ÇöTö-æYÒTö» _GTö a¶‘öµù UEõç [ýÇ×_ Wý»ç c÷Ì^* åEõçãXç åEõçãXç a]Ì^Tö H»Tö å]EÇõ»ÝãÌ^ ]ç×Töã_ %]†_» ×$JôX [ýÇ×_ åEõç¾ç c÷Ì^*

%a]ÝÌ^ç açWýÇEõUçTö ×`Ì^ç_» ×[ýbãÌ^ %ã_F Eõç×c÷XÝ åYç¾ç ^çÌ^* ×X$JÇôEõ×X GÝTöTö ×`Ì^ç_ a¶‘öãµù %ãXEõ =ä{F %çä$K÷* c÷çTöÝEõ aVçãÌ^ ]†_» ×$JôX [ýÇ×_ \ö[ýç c÷Ì^* c÷çTöÝ a¶‘öãµù [ý§ açWýÇ EõUçC %çä$K÷* '[ýGÝc÷çTöÝ' YÒ[ýçV [ý$JôXTö Y×»STö éc÷ä$K÷* ×a׈ùVçTöç %ç»Ó ×[ýäHÂ`Ÿ» GãS` c÷çTöÝã» »ÖYçÜ™ö»* ×`_Tö EõOôç GãS`» ]É×TöÛ %a] åV`» a[ýïy Ùa$Jô×»Tö éc÷ %çä$K÷*

Gçc÷×» %ç»Ó EÇõEÇõ» åYçc÷XÝÌ^ç LÜ™Çö ×c÷$JôçãY Hã» Hã» åYçc÷Yç_ Eõ»ç c÷Ì^* [ýäQÍöç \öçbç\öçbÝ å_çEõaEõ_» açe•Êõ×TöEõ- LݾX» _GTö Gçc÷×» ×X×[ýQÍö\öçã[ý L×QÍöTö* ACgã_çEõ» Wý]ï]É_Eõ %ç»Ó aç]ç×LEõ YÒçÌ^×[ý_çEõ =da¾ãTö+ Gçc÷×» [ý×_ ×V[ý _çãG*

$Jô»ç+» ×\öTö»Tö [ý§ãTöç ×[ý`Ÿça» =dY×wø Eõç=»ÝY»ç+ éc÷ä$K÷* Eõç=»Ý» ]çTö» [ý§Tö Wý»S» %Uï Eõ»ç c÷Ì^* + %]†_» %çG-LçXXÝ %ç»Ó %ç_c÷Ý %c÷ç» [ýçTö×»C ×VãÌ^* åZgõ$JôçEõ EÇõ_lùSÝÌ^ç $Jô»ç+ [ýÇ×_ Wý»ç c÷Ì^* åZgõ$Jôç+ ×X=-×X= Eõ×»ã_ ]ÊTÇöî c÷Ì^ [ýÇ×_ Wýç»Sç* H»Tö åZgõ$Jôç åaç]çã_ Y×»Ì^ç_» %]†_* ]'»ç $Jô»ç+Eõ `Òˆùç Eõ»ç c÷Ì^* +Ì^ç» Yç×FEõ Y×¾y [ýÇ×_ GSî Eõ»ç c÷Ì^* ]'»çYçFÝ» ×[ý$JôXÝ =da¾ %XÇœöçX» a]Ì^Tö [ýî¾c÷ç» Eõ»ç c÷Ì^*

Y×F_ç» Vã» WýÇXÝÌ^ç YÒçSÝ å^ LXEõUç %ç»Ó å_çEõ×[ý`Ÿça» åEõ³VÐ c÷'[ý TöçTö %ç$Jô×»Tö c÷'[ý_GÝÌ^ç AãEõç Xç+* GçTö Y×F_ç Y×»ã_ ×[ý[ýçc÷ %çGÜ™ÇöEõ* å]ì]ç×F a¶‘öãµù åEõçãXç åEõçãXç Pöç+Tö A×TöÌ^çC å_çEõ-×[ý`Ÿça %çä$K÷* å]ì]ç×F A[ýçc÷ H» åaç]çã_ åaì\öçGî» _lùS, åYçc÷XÝÌ^ç å]ì[ýçãc÷ H» A×»ã_ VÇ\öÛçGî+ åVFç ×V^ç» aöç¾Xç*

×`_ YÉLç %ç»Ó [ýÊlù YÉLç

×`_ a¶‘öãµù [ý§ãTöç YÇ»×S =YçFîçX %ç»Ó ×Eõ¶‘öVÜ™öÝ YÒ$Jô×_Tö* %´a»Ý %ç»Ó ]çXÇc÷ åGçOô]ç×» ×`_ãc÷ç¾ç %ãXEõ Eõç×c÷XÝ YÇ»×S aç×c÷TöîTö åYç¾ç ^çÌ^* ]ÊTöEõ» åYçTöç Pöç+» CY»Tö LXLçTöÝÌ^ å_çEõaEõã_ ×UÌ^ ×`_ åYçãTö* %a]ÝÌ^ç ×[ý[ýçc÷, ]ÊTÇöî %ç»Ó `YTö åFç¾ç %XÇœöçXTö ×`_» [ýî¾c÷ç» %çä$K÷* %a]» ×`_YÉLçEõ ×[ýbÌ^Eõ Wý]ï-a¶‘öµùÝÌ^ %ç»Ó aç]ç×LEõ \öçã_]çX TöUîYç×Tö =ˆùç» c÷'[ýê_ [ýçOô $Jôç+ %çä$K÷*

%ç×V] ^ÇGTö G$K÷Eõ Ø‘öÌ^e åV¾TöçpûçX Eõ×»ã^+ YÉLç Eõ»ç éc÷×$K÷_* ×EõÜ™Çö a]Ì^» _ãG _ãG G$K÷ã[ýç»Tö \ÇöTö-æYÒTöãc÷ UçãEõ [ýÇ×_ ×[ý`Ÿça Eõ×»[ýê_ Wý»ç c÷Ì^* %ç×L» ×c÷³VÇaEõã_ [ý»G$K÷, %çcg÷Tö G$K÷, EõV] G$K÷, å[ý_ G$K÷, TÇö_aÝ G$K÷» YÉLç Eõã»* ×`×_FçG$K÷ %a]» é[ýbÕ¾aEõ_» Y»] `Òˆùç» [ýØ™Çö* A+ ×`×_Fç G$K÷» $Kg÷çãTö `áø»ãVã¾ ×L»×S é_×$K÷* Y‡ûY{¾ [ý§ãTöç Wý]ï %XÇœöçXTö YÒãÌ^çLX* %a]Tö ×X]G$K÷» YçTö \ÉöTö åFãVç¾ç» V»¾* ×[ýã`bêEõ %ç+ C_çã_ +Ì^çEõ [ýî¾c÷ç» Eõ»ç c÷Ì^* [ýäQÍöç-Eõ$K÷ç»ÝaEõã_ ×aLÇG$K÷ æ$JôçTöç_Tö »Ó+ Töç» YÉLç Eõã»* %a]ÝÌ^ç ×c÷³VÇaEõã_ LÇ+,[ý»bÇS %ç»Ó WýÇ]Çc÷ç» Y»ç »lùç Yç[ý» %ç`çã» H»» ]ÉWýãTö ALç×Tö ×aLÇ ($K÷ç_-EgÇõ¾»Ý) G$K÷ »Ó+ UÌ^* YUç»» $Jôç×»aÝ]çTö ×^ ×aLÇG$K÷ å»ç¾ç c÷Ì^* %a]ÝÌ^ç ×[ý`Ÿça]ãTö YÒaÉ×Tö» H»» VǾç»]ÇFTö ×aLÇ »Ó'[ý _çãG*

%a]ÝÌ^ç FçVîTöç×_EõçTö Eõ$JÇô æRôEõÝÌ^ç YÒWýçX* ×[ýc÷_Iø×X L»ç-ZÇõEõçTö _çãG* a×»Ì^c÷ %ç»Ó a×»Ì^c÷ åTö_ %XîçXî Eõç]Tö YÒã^çG Eõ»ç» =Y×»C V»¾ %ç×VTö [ýî¾c÷ÖTö c÷Ì^* LÇ+Tö a×»Ì^c÷ ×VÌ^ç ]ÇF _Gç \öIøç %ç»Ó \ÉöTö- æYÒTö åFãVç¾ç c÷Ì^* Töçã]ç_-YçãS ^çVÇ» Eõç] Eõã»* %a]ÝÌ^ç Wý¶ö‚ï]Ç_Eõ %ç»Ó aç]ç×LEõ LݾXTö Töçã]ç_» m»Ó±¼öYÉSï ØšöçX* \öç»Tö[ýbïTö [ýgçc÷ c÷'_ Y×[ýy ; %×G» YÒTöÝEõ* [ýgçc÷G$K÷Tö \ÇöTö-×Y`ç$Jô UçãEõ [ýÇ×_ ×[ý`Ÿça Eõ»ç c÷Ì^* %]ç¾aîç, AEõçV`Ý %ç»Ó `×X[ýçã» [ýgçc÷ Eõç×Oô[ý åXYçÌ^ [ýÇ×_ ×XãbWý %çä$K÷*

EÊõ×b -a¶‘öµùÝÌ^ å_çEõ -×[ý`Ÿça

`aî ^çãTö _c÷Yc÷êEõ [ýçäRÍô Töç» [ýçã[ýC [ý§ãTöç %ç$Jôç»-%XÇœöçX Yç_X Eõ»ç c÷Ì^* Eõç×Tö ×[ý§Tö YUç»Tö [ý×Ü™ö ×VÌ^ç c÷Ì^*

$Jôç=_ ]çXÇc÷» åEõ¾_ YÒWýçX FçVî+ Xc÷Ì^, +Ì^çEõ ]Ü—öãTöç [ýî¾c÷ç» Eõ»ç c÷Ì^* %a]ÝÌ^ç» ×[ýÌ^çTö V»ç å^×TöÌ^ç EõXîçH»ê_ %çãc÷ åTö×TöÌ^ç V»çEõ ]Ç×c÷[ýê_ %U[ýç åTöCg»Y»ç %YãV¾Töç VÉ» Eõ×»[ýê_ $Jôç=_ $K÷×OôC¾ç» [ýç æ$Jôçã[ýç¾ç» YÒUç %çä$K÷* LXLçTöÝÌ^ å_çEõaEõã_C ^çVÇTö %ç»Ó åVC =×Pö \ö×¾bî¥çSÝ Eõ»ç a]Ì^Tö $Jôç=_ [ýî¾c÷ç» Eõã»* YÒWýçXTöf åF×Tö» CY»Tö ×X\öÛ» Eõ»ç a]çãL YçXÝ» Eõç»ãS YÒçEÊõ×TöEõ `×Nþa]Éc÷Eõ YÒçUïXç LXçÌ^* A+ `×Nþa]Çc÷Eõ ^çVÇ %ç»Ó Wý]ï]Ç_Eõ %ç$Jôç»- %XÇœöçãXã» TÇörô Eõã»*

åF×Tö $JôYç+ %ç×X YÒU] YÒU] A]Ç×Pö $Jôç=_ »ç+LEõ _ãGç¾çäOôç AãXã[ýç» ×[ý`Ÿça» _GTö L×QÍöTö* WýçX åVç¾ç å`b åc÷ç¾ç» ×Y$K÷ãTö+ X-åFç¾ç å\öçL YçãTö* A+ %çXÇœöç×XEõ å\öçL éc÷ å^ç¾ç»×Y$K÷Töãc÷ X-åF×Tö» $Jôç=_ ×XãL Fç[ý Yçã»* ]çH ×[ý§ c÷'_ åF×Tö $JôãYç¾ç =da¾* A+ =da¾Tö ×Tö_, $Jôç=_, a×»Ì^c÷ %ç×V X-`aî =$JôGïç Eõ×» %×GÂãV¾TöçEõ TÇörô Eõ»ç c÷Ì^* åa+Vã»+ G$K÷Tö YÒU] Zõ_ Wý×»ã_ Töçã» AOôç Zõ_ åV¾Töçê_ =$JôGïç Eõ»ç c÷Ì^* %çãEõì XTÇöXêEõ åYç¾ç_Ý LGç Gç+» GçFÝ» FÝ»çãÌ^+ åFTö»-åFTö»SÝê_ =$JôGïç Eõ»ç c÷Ì^* åFTö»-åFTö»SÝ åF×Tö» YUç»» %×WýrÑôçyÝ åV¾-åV¾Ý* A+ aŽEïõTö X-$Jôç=_» ×YPöç éTöÌ^ç» Eõ»ç» _GTö L×QÍöTö aç]ç×LEõ YÒUça]Çc÷ aeGÐc÷ Eõ»ç =×$JôTö* X-`aî» ×YPöç Eõã»gçãTö åV¾Töç-TÇö×rô» Eõç»ã] ×Eõ$KÇ÷]çX ×XÌ^] Yç_X Eõ»ç c÷Ì^* YÒU] ×YPöçFX LÇ+Tö ×VÌ^ç c÷Ì^, ×[ý§ =da¾Tö %ç±ÁÝÌ^-Ø‘öLXEõ ×YPöç FÇC¾çC A+ æ`ÒSÝã»+ A×Oô ]ç†×_Eõ %XÇœöçX* ×\ölùç»ÝãEõç ×YPöç VçX Eõ»ç c÷Ì^ %]†_ VÇ» Eõ×»[ýê_* \gö»ç_ ^çãTö %×GÂ, [ý»bÇS %ç»Ó ×XG×X»Y»ç ×X»çYãV UçãEõ %ç»Ó YUç»Tö åF×Tö \öç_Vã» c÷Ì^ Töç» Eõç»ãS A+ aEõã_çã[ýç» %XÇœöçX Yç_X Eõ»ç c÷Ì^* ]çH ×[ý§Tö %çX×Eõ G»ÓãEõç ×YPöç FÇC¾ç c÷Ì^*

EÊõ×b» aç-agLÇ×_, ×[ýã`bêEõ å_çc÷ç» %ç×c÷_ç-Yç×Tö» _GTö [ý§ ×[ý`Ÿça L×QÍöTö* å_çc÷çTö B³VÐLç×_Eõ mS %çä$K÷ [ýÇ×_ ]çXÇc÷» Wýç»Sç* G×TöãEõ EõOôç»Ý, Vç, å[ýLÝ %ç»Ó EÊõ×bEõ]ï, ]ç$K÷]»ç %ç×c÷_ç, TgöçTö`ç_ %ç×VTö [ýî¾c÷ÖTö %XîçXî å_ç» æ$JôçEõç %ç×c÷_ç-Yç×Tö» _GTö ]çXÇc÷» ×Eõ$KÇ÷]çX Wýç»Sç %ç»Ó %\öîça L×QÍöTö %çä$K÷* Y×»^ç_» åEõçãXç å_çEõ» ]ÊTÇöî c÷'å_ ]ÊTöEõ» adEõç» %ç»Ó `Òˆùç×V ×^LX å_çãEõ Eõã»--- åTöCg c÷çTöTö AFX å_çc÷ç» EõOôç»Ý [ýç %Xî åTöãX åEõçãXç å_çc÷ç» æ$JôçEõç agLÇ×_ %ã`ì$Jô» ×VX åEõ+Oôç _GTö »ç×F[ý _çãG; Xc÷'å_ ]ÊTöEõ» %ç±Áç+ åTöCg» %YEõç» Eõ×»[ý Yçã»* aÜ™öçX LX½» ×Y$K÷Tö, YÒaÉTöÝ %ç»Ó aÜ™öçXEõ \ÉöTö-æYÒTö, Qöç+XÝ %ç×V»Y»ç »lùç Eõ×»[ýê_ YÒaÉTöÝ» YçOôÝ» Tö_Tö AFX EõOôç»Ý éU ×VÌ^ç c÷Ì^*

%a]ÝÌ^ç ×[ý[ýçãc÷çda¾» ×VXã[ýç»Tö V»ç-EõXîç+ AãEõçFX EõOôç»Ý _GTö aVçÌ^ »ç×F[ý _çãG* ×[ý×Wý-Eõ]ï å`b éc÷ å^ç¾ç» ×Y$K÷Tö V»çEõXîç+ æOô]Ý-EõOôç»Ý aã_ç¾ç, åEõìTÇöEõ %ç$Jôç» Yç×_[ý _çãG* \ÉöTö-æYÒTö»Y»ç »lùç Yç[ýê_ açWýç»SãTö ×X`ç Gç¾g_ÝÌ^ç ]çXÇãc÷ _GTö EõOôç»Ý é_ ZÇõã»* Gç\ö»ÓEõ EõOôç»Ý =Yc÷ç» ×VÌ^ç YÒSÌ^» ×$JôX* ×[ý§GÝTöTö +Ì^ç» =ä{F %çä$K÷* Vç aŽãEïõC %ãXEõ ×[ý`Ÿça %çä$K÷* YÉLç» [ý×_EõOôç Vç ]Ü—ö ]ç×Tö YÉLç Eõ»ç c÷Ì^ ; Eõç×_Eõç YÇ»çSTö AãX ]Ü—ö =ä{F %çä$K÷*

YÒEÊõ×Tö YÉLç %ç»Ó \ö×¾bd GSXç

YÒEÊõ×Tö-YÉLç» ×\öTö»Tö %×GÂYÉLç YÒWýçX* %×G EÉõäOôbç+ (Fire Complex) %a]» Yçc÷ç»-é\öÌ^ç]» aEõã_ç ]çXÇc÷» ]çLTö %aÝ] YÒ\öç¾ ×[ýØ™öç» Eõ×» %çä$K÷* Wý]ï %ç»Ó aç]ç×LEõ %XÇœöçXTö, açWýç»S ×[ý`ŸçaTö ( åVC-\ÉöTö VÇ» Eõ»ç, %]†_ %çgTöã»ç¾ç,å»çG-×X»ç]Ì^Tö), EÊõ×bEõ]ïTö ( å^ãX, YUç»Tö [ý×Ü™ö Lã_ç¾ç), =da¾ %ç»Ó åF_-åWý]ç×_Tö, %×G» ×[ýã`b [ýî¾c÷ç» %çä$K÷* A+ ×YX» $Jôç[ýê_ G'å_ ]çH ×[ý§ YÒEÊõTöãTö %×GÂ- YÉLçãc÷* Y[ýïTö-é\öÌ^ç]» ]çXÇc÷» ]çLTö UEõç %×GÂ-a¶‘öµùÝÌ^ LX`ÒÓ×Tö A×TöÌ^çC =ˆùç» åc÷ç¾ç Xç+* A+ã[ýç» aeGÐc÷ c÷'å_ %a]Tö %×GÂ-YÉLç» YÒç$JôÝX±¼ö» ×[ýbãÌ^ %çã_ç$JôXç Eõ×»[ýê_ aÇ$Jô_ c÷'[ý*

åLîç×Töb a¶‘öãµù ae•ÊõTö %ç»Ó %a]ÝÌ^ç \öçbçTö %¾ã`î %L؃ö ×EõTöçY %çä$K÷* ×EõÜ™Çö ]ÇãF ]ÇãF $Jô×_ UEõç ×^ã[ýç» EõUç %çä$K÷-- ×_×FTö YÇ×UTöêEõ Töç» Y×»]çS [ý§Tö å[ý×$K÷* åEõçãXçã¾ ]ç×OôTö ×$Jôy %çg×Eõ ]Iø_ $JôçÌ^, åEõçãXçã¾ Eõ×QÍö ]çã», åEõçãXçã¾ WýçX, Töçã]ç_ %ç»Ó EõSÝ YÒãÌ^çG Eõã» %ç»Ó åEõTöã[ýçã» EÇõEÇõ»çã» ]Iø_ $JôçÌ^* å[ý]ç» c÷'å_, APöç+ê_ ^çyç Eõ×»ã_, XTÇöXêEõ H»-VÇ¾ç» aç×Lã_, XçC aç×Lã_, G»Ó ×Eõ×Xã_ %ç»Ó ×[ýÌ^ç-[ýç»Ó» ×VX ×PöEõ Eõ×»ã_ ]çXÇãc÷ A×Tö^çC Eõç^ïî» £\öç£\ö GSXç Eõã»* ×[ýÌ^çTö V»ç-EõXîç» $JôçV»Tö GgçÅ×Pö [ýµùç c÷Ì^, EÇõ`[ýX» %çIÇø×Pö V»ç-EõXîç» %çIÇø×_Tö ×Yãµùç¾ç %ç×V» AãÌ^ açeãEõ×TöEõ %Uï*

åLîç×Töb» ×[ý$Jôç»]ãTö ×[ý$Jôç» Eõ×» ×aˆùçÜ™ö Eõ»ç ×VXã[ýç»» _GTö åEõçãXç aŽEïõ XUEõç ×Eõ$KÇ÷]çX ×VX %çä$K÷--- ×^ã[ýç» LXaçWýç»ãS ×XãL+ £\ö [ýç %]†_ÝÌ^ç ×VX ×c÷$JôçãY ×XSïÌ^ Eõ×» é_ä$K÷* `×X %ç»Ó ]†_[ýç» %]†_ÝÌ^ç ×VX* A+ VÇ×VX [ýgçc÷ Eõç×Oô[ý XçYçÌ^* %çX×Eõ, Gç×_ Yçã»gçãTöC ]çXÇãc÷ "`×X[ýçã» åc÷ç¾ç" [ýÇ×_ EõÌ^* _×F]Ý» %çG %Xç, ]ç×Oô $Jôãc÷ç¾ç, _×F]Ý $JôãYç¾ç %ç×V Eõç] Eõ»ç ålùyãTöç ×Eõ$KÇ÷]çX ×VX %]†_ÝÌ^ç ×VX [ýÇ×_ LXaçWýç»S» Wýç»Sç*

LXaçWýç»S» Wýç×]ïEõ ae•Êõ×Tö» _GTö `çC-`YTö» ×[ýã`b a¶‘öµù* açWýç»SãTö +`Ÿ»Eõ, YÒEÊõ×Tö» YVçUïEõ ( $Jô³VÐ,aÇ^ïî, %×GÂ, ×`_, XVÝ ) açlùÝ Eõ×»,]c÷çX å_çEõ m»Ó åGgçaç+ê_ $Jôç+ `YTö åFç¾ç c÷Ì^* +Ì^çãEõ Eõã»gçãTö 'VçãÜ™ö TÊöS, c÷çTöTö YçXÝ, ]ÇFTö åGç[ý» [ýç ]ç×Oô å_ç¾ç'×[ý×[ýWý ×XÌ^] %ç×LC %a]ÝÌ^ç %ç»Ó LXLçTöÝ» ]çLTö YÒ$Jô×_Tö*

×\öX ×\öX ae•õç»

%çX %çX åV`» Vã» %a]ãTöç LX½, æYÒ], ×[ý[ýçc÷ %ç»Ó ]ÊTÇöî-a¶‘öµùÝÌ^ XçXç ×[ý`Ÿça %çä$K÷; A+ã[ýç»Tö ×[ý×\ö~ Wý»S» %XÇœöçX Yç_X Eõ»ç c÷Ì^* =Vçc÷»SØ‘ö»ÖãY, G\öÛ¾TöÝ ×Töã»çTöç ×[ýã`bêEõ YÒU] aÜ™öçX LX½ c÷'[ý» a]Ì^Tö ]çEõ» H»ê_ å^ç¾çäOôç %a]» AOôç aç]ç×LEõ YÒUç* %a]Tö aÜ™öçX LX½ åc÷ç¾ç» ×VXç» Y»ç A]çc÷ê_ãEõ ]çEõEõ %£×$Jô [ýÇ×_ Wý»ç c÷Ì^* ×[ý$JôXç» EõçbTö AFX EõOôç»Ý éU ×VÌ^ç c÷Ì^* LÇ+Tö a×»Ì^c÷ ×VÌ^ç %ç»Ó ]çEõ %ç»Ó aÜ™öçX =\öÌ^ã» GçTö Xc÷»Ó [ýç×Oô aç×X ×VÌ^ç c÷Ì^* aÜ™öçX» Xç]Eõ»S, $JÇôQÍöçEõ»S %ç»Ó %~YÒç`X» a]Ì^Tö [ýÐç¡ùSaEõã_ `çØ—öÝÌ^ ×[ý×Wýa]Çc÷» _GTö \öçã_]çX å_ì×EõEõ ae•õçã»ç Yç_X Eõ»ç c÷Ì^*

×]×Oô»-EÇõOÇô] a¶‘öãµùC XçXç ×[ý`Ÿça YÒ$Jô×_Tö %çä$K÷* å]ç]ç+- \öç×GX a¶‘öµùäOôç %a]ÝÌ^ç» Eõç»ãS [ý» %çV»» a¶‘öµù* %çX AOôç m»Ó±¼öYÉSï a¶‘öµù c÷'_ a×F» a¶‘öµù* %a]ÝÌ^ç ×[ýÌ^ç-%XÇœöçXTö a×Fã»ç ØšöçX %çä$K÷ %ç»Ó a×F-a×FÌ^XÝãÌ^C V»ç-EõXîç Vã» ×[ý[ýçc÷» açL-åYç$JôçEõ ×Yãµù* %YãV¾TöçEõ YÒTöç»Sç Eõ×»[ýê_ãEõ A+ XEõ_ V»ç-EõXîç» [ýî¾Øšöç*

LX½» ×Y$K÷ãTö+ åVc÷» YÒWýçX »ÖYçÜ™ö» å^ì¾X* AEõç_Tö æ$K÷ç¾ç_Ý YÇ×¹YTöç c÷'å_ %çXÇלöXEõ \öçã[ý åXç¾ç+-åTöç_×X ×[ý[ýçc÷ YTöç éc÷×$K÷_ %ç»Ó »e- åWý]ç×_ Eõ»ç éc÷×$K÷_* YÇ×¹YTöç åc÷ç¾ç» Eõç_ä$K÷ç¾çTö æ$K÷ç¾ç_ÝLXÝEõ ×X_GêEõ »FçäOôç %çX×Eõ %ç×LC a]çLTö $Jô×_ %çä$K÷*

A+ YÒa†ãTö Xç]» ]çc÷ç±Áî» ×[ýbãÌ^C =ä{F Eõ×»[ý Yç×»* %a]ÝÌ^ç ]çXÇc÷» Xç] VÇOôç* AOôç åGçYX [ýç »ç×`$JôyÔ $Jôç+ ×XSïÌ^ Eõ»ç Xç]; %çXäOôç YÒEõç`î Xç]* YÒEõç`î Xç]äOôçã¾+ a]çLTö Y×»×$JôTö* åGçYX Xç]äOôç %ç$Jô_ Xç]* açWýç»S» ×[ý`Ÿça å^ %ç$Jô_ Xç]äOôç ×XL» awøç» %TöîÜ™ö YÒãÌ^çLXÝÌ^ %†, %çãX Lç×Xã_ ×[ýYV» aöç¾Xç* Ø‘öç]Ý, [ý»LXç,[ýãÌ^çãLœöã_çEõ %ç»Ó ]ÊTö-=Y×»YÇ»Ób» Xç] Eõç×RÍô[ý XçYçÌ^* ]ÊTöEõ» Xç] ×_ãFgçãTö %YãV¾Töç» VÊ×rô»Y»ç c÷çTö aç×»[ýê_ ]ÊTöEõ» Xç]» %çGTö +`Ÿ» [ý§C¾ç c÷Ì^* »ç×Tö açY» Xç] =¬Jôç»S Eõ×»[ý_GÝÌ^ç c÷'å_ ]çXÇãc÷ açY [ýÇ×_ XêEõ VÝH_-æPöIøÝÌ^ç [ýÇ×_ EõÌ^*

aEõã_ç ae•õç»» ×\öTö»Tö ×[ý[ýçc÷ YÒWýçX* `çØ—öÝÌ^ ×XÌ^]çXÇaã» ×[ý[ýçc÷Eõ [ýÐç¡ùS, éV¾, %ç^ïî, YÒçLçYTöî %çaÇ», Gçµù[ýï, »çlùa %ç»Ó éY`ç$Jô---- A+ %çPö YÒEõç»Tö \öçG Eõ»ç éc÷ä$K÷* %XÇYÒã¾`» ¥ç»ç aÊrô +Ì^çã» åEõ+Oôç]çX %ç^ïî» [ýçEõÝã[ýç» YÒUç %ç^ÞEõ»S» Zõ_Tö LãX½* %a]» ×[ý×\ö~ a]çLTö Y_Ǿç+ %Xç, $JôYXÝÌ^ç [ýç H»-åLñç¾ç+ $JôYç, WýX ×V ×EõXç, $JôEõ_e %ç×V å[ýã_G å[ýã_G Wý»S» ×[ý[ýçc÷ %ç×V A×TöÌ^çC YÒ$Jô×_Tö* A+ã[ýç»» _GTö \öçã_]çX å_çEõ$Jôç» CTöfäYÒçTö\öçã[ý L×QÍöTö; %‡û_ %ç»Ó a]çLã\öãV A+ ×[ý[ýçc÷» %ç$Jôç»a]Éc÷ ×[ý×\ö~* åEõ+FX ]çX GÐÜšö» [ýç×c÷ã» A+ a¶‘öãµù [ýc÷_ %çã_ç$JôXç åc÷ç¾ç Xç+* %a]ÝÌ^ç %ç»Ó LXLçTöÝÌ^ ×[ý[ýçc÷-Yˆù×Tö» TÇö_Xç]É_Eõ %çã_ç$JôXçC YÒãÌ^çLX*

]ÊTöEõ» adEõç» Y×»Ì^ç_» Eõç»ãS m»Ó±¼öYÉSï Eõç]* %×Ü™ö] Y»Tö ]ÊTöEõEõ å[ýã_G YçOôÝTö £¾ç+ [ýç×c÷»ê_ =×_C¾ç c÷Ì^* ]ÊTöEõEõ XTÇöX açL ×Yµùç+ åTö_-c÷ç_×Wý %ç×Vã» Gç WýÉC¾ç c÷Ì^* ]×»`ç_Ýê_ ×XÌ^ç» %çGãTö ]ÊTöEõEõ åUç¾ç Pöç+ãQöçF»Tö [ýG»Ý åLe APöç_ åUç¾ç c÷Ì^* \öçã_]çX ×VXê_ãEõ Y×»Ì^ç_» å_çEõaEõ_ å`çEõTö UçãEõ %ç»Ó ×Eõ$KÇ÷]çX [ýØ™Çö åTöCgã_çEõEõ Fç[ýê_ ×VÌ^ç Xc÷Ì^* ×^LX å_çãEõ ]ÊTöEõ» å`b adEõç» Eõã», åTöCg $JÇô¾ç åXãFVçê_ãEõ _GTö AFX EõOôç»Ý é_ ZÇõ×»[ý _çãG* `¾-adEõç» Eõ×» %c÷ç» ×Y$K÷Tö ]çXÇc÷×[ý_çãEõ AOÇôEÇõ»ç ×`_» CY»Tö \ö×» éU LÇ+Tö c÷çTö åEõ+Oôç åa×Eõãc÷ H»» ×\öTö» åaç]ç[ý Yçã»* LX½, ×[ý[ýçc÷, ]ÊTÇöî %ç»Ó %XîçXî Wý]ï]É_Eõ %ç»Ó Wý]ï-×X»ãYlù =da¾- %XÇœöçX %ç×V» _GTö »çL§¾ç\öçã[ý %çc÷ç» Eõ»ç YÒUç açãIøç» Fç+ %çä$K÷*

 
 
Copyright ©SM Computer Consultants Pvt. Ltd, Guwahati, India '1998-2016'