LÌ^Ü™öÌ^Ý »LçaEõ_
   

 

LÌ^Ü™öÝÌ^çaEõ_» YÇ»×S +×Töc÷ça åYç¾ç Xç^çÌ^* %çãc÷ç] [ýÇ»tÝ, åEõTöã[ýç» ]ÇVÐç, Tö綃ö×_×Y %ç»Ó ØšöçYTöî» Y»ç A+ »çLî» +×Töc÷ça aeGÐc÷ Eõ»ç éc÷ä$K÷*

LÌ^Ü™öÝÌ^ç Yçc÷ç» %ç»Ó LÌ^Ü™öÝÌ^ç Y»GSç» ¥ç»ç A+ »çLî G×PöTö éc÷×$K÷_* LÌ^Ü™öÝÌ^ç Yçc÷ç»Tö ×$K÷XäOôIËø Xçã]ã» A$Jôç] Fç$K÷Ýã_çãEõ [ýa[ýça Eõ×»×$K÷_* %çXc÷çãTö×V, LÌ^Ü™öÝÌ^ç Y»GSç %ç×$K÷_ [ýTöÛ]çX» ×$Jô_c÷Oô» %Ü™öGïTö, %Uïçd LÌ^Ü™öÝÌ^ç Yçc÷ç»» V×lùS %ç»Ó [ý»çEõ éXã» =wøã» %¾×ØšöTö* LÌ^Ü™öÝÌ^ç Y»GSçTö %ç×L-Eõç×_ [ýçIøç_Ý ×c÷³VÇ %ç»Ó ]Ç$K÷_]çX å_çEõãc÷ Hç+êEõ [ýça Eõã»* LÌ^Ü™öÝÌ^ç »LçaEõã_ åYçXãTö LÌ^Ü™öÝÌ^ç Yçc÷ç»Töãc÷ [ýça Eõ×»×$K÷_* YÇ»çS %ç»Ó Töç×Ü—öEõ aç×c÷TöîTö =ä{×FTö A+ LÌ^Ü™öÝÌ^ç Yçc÷ç»Tö åV[ýÝ VÇGïç» ]ÇPö AEõç¾~ ]׳V»» %Ü™öGïTö ]׳V» AOôç %¾×ØšöTö %ç×$K÷_ [ýÇ×_ LXç ^çÌ^*

Fç$K÷Ý %ç»Ó ×$K÷XäOôIøaEõ_» =dY×wø

Fç$K÷Ý %ç»Ó LÌ^Ü™öÝÌ^ç Yçc÷ç»» å_çEõaEõ_» ]çLTö V»ç$Jô_ãTö åEõçãXç YçUïEõî Xç+* åTöCgã_çEõ» éV×c÷Eõ GPöX %ç»Ó \öçbçC AãEõ* ]XãF_ç» åGçœöÝ» Fç$K÷Ý \öçbç A+ VÇãÌ^ç×[ýWý å_çãEõ EõÌ^* =ä{Fã^çGî å^, [ýСùãV`» åGçœöÝ» \öçbç \öç»Tö» ×\öTö»Tö åEõ¾_ Fç$K÷Ý-LÌ^Ü™öÝÌ^ç å_çEõaEõã_ãc÷ [ýî¾c÷ç» Eõã»* [ýСùãV`ãTöç A+ åGçœöÝ» \öçbç [ýî¾c÷ÖTö c÷Ì^* YÇ»×S ]ã†ç×_Ì^çX YÒ[ýLXEõç»ÝaEõã_ A+ åV`Tö A+ \öçbç» YÒ$Jô_X Eõã» [ýÇ×_ [ý§ãTö EõÌ^* åa+ a]Ì^Tö Fç$K÷Ý-LÌ^Ü™öÝÌ^ç Yçc÷ç»» [ýç×c÷ã»C ×[ýØ™ÊöTö %‡û_ LÇ×» A+ \öçbç» [ýî¾c÷ç» éc÷×$K÷_ å^X _çãG* %a]ê_ [ý§ YÇ»×SEõç_Tö %c÷ç YÒU] ]ã†ç_ YÒ[ýÐLXEõç»Ý V_äOôç» Fç$K÷Ý %ç»Ó LÌ^Ü™öÝÌ^çaEõ_» =dY×wø %ç»Ó åTöCgã_çEõ A+ Yçc÷ç»ÝÌ^ç %‡û_Tö [ýa[ýça Eõ×»[ýê_ å_ç¾ç [ýçã[ý åTöCgã_çEõ» ×XL %ç»Ó [ýî¾c÷ç» %OÇôOô UçãEõ [ýÇ×_ %XÇ]çX c÷Ì^* ×Y$Jôê_ Yçc÷ç»» Y»ç yÔ]çXŸãÌ^ %×WýEõ a]Tö_ \Éö×]ê_ åTöCgã_çEõ Xç×] %çãc÷ å^X _çãG* %¾ã`î a]Tö_ %‡û_ê_ %c÷ç c÷Ì^ãTöç [ý§×VX åc÷ç¾ç Xç+* ×^Vã» ×]×», EÇõ×Eõ %ç»Ó %XîçXî Yçc÷ç»ÝÌ^çaEõ_ å^ç¾ç YÒçÌ^ A` [ý$K÷»» ×\öTö»Tö é\öÌ^ç] %‡û_ê_ ×[ýØ™ÊöTö éc÷ä$K÷, ×PöEõ åa+Vã» Fç$K÷Ý LÌ^Ü™öÝÌ^ç å_çEõaEõã_C Yçc÷ç»» Y»ç X]ç [ý» å[ý×$K÷ ×VX åc÷ç¾ç Xç+ å^X _çãG* Fç$K÷Ý-LÌ^Ü™öÝÌ^ç Yçc÷ç» %‡û_» éX, Yçc÷ç» %ç×V» Xç]ã[ýç» Fç$JôÝ \öçbç»* Fç$K÷Ý %ç»Ó ×$K÷XäOôIøaEõã_ ]ÊTöEõ» a]ç×Wý» CY»Tö åEõTöã[ýç» VÝH_ ×`_» FÇOôç UÌ^* (æ$K÷çOôçXçGYÇ» åc÷ç$K÷ %ç»Ó ]dzVÐçaEõã_C ]ÊTöEõ» Eõ[ý»Tö FÇOôç ×X]ïçS Eõã»* =ä{Fã^çGî å^, A+ å_çEõaEõã_C AãEõ åGçœöÝ» \öçbç EõÌ^)* Fç$K÷Ý %ç»Ó LÌ^Ü™öÝÌ^ç å_çEõaEõ_» =dY×wø %ç»Ó YÒ[ýLX a¶‘öãµù åTöCgã_çEõ» ×XL» åEõçãXç +×Töc÷ça [ýç åYì»ç×SEõ aç×c÷Töî XUEõçTö, A+ a¶‘öãµù AOôç $JÇôQÍöçÜ™ö ]Töç]Tö ×VÌ^çäOôç OôçX*

YÒçGB×Töc÷ç×aEõ ^ÇGTö Fç$K÷Ý, ×$K÷XäOôIøaEõ_» %çXÇ]ç×XEõ %¾Øšöç

YÇ»×SEõç_» LXLç×TöaEõ_» ]çLTö a$Jô»ç$Jô» åVFç» Vã», Fç$K÷Ý %ç»Ó ×$K÷XäOôIø aEõ_» ]çLãTöç [ý§ãTöç a»Ó a»Ó åF_» aÊ×rô åc÷ç¾ç å^X _çãG* åEõ×TöÌ^ç[ýç c÷Ì^ãTöç åEõçãXç ALX ]ÇFÝÌ^ç_ Y»çyÔ]Ý éc÷ =×Pö %XîçXî åF_» [ý§TöãEõ åTöCg» %WýÝXê_ %çãX* ×[ý×LTöaEõã_ Y»çyÔ]Ý ×[ýLÌ^Ý» Tö_TöÝÌ^ç ×c÷$Jôçã[ý LݾX ×X[[ýïçc÷ Eõ»ç» Eõç_Tö aö[ýY» c÷'å_ %çãEõì ]Ç» Qöç×Iø =Pöç» [ýçã[ý aÇã^çGê_ [ýçOô $Jôç+ »Ì^* Y»çyÔ]Ý ]ÇFÝÌ^ç_» Y»¾wøÞ åEõçãXç VÇ[[ýï_ ]ÇFÝÌ^ç_» ×VXTö åa+äOôç aö[ýY» éc÷ =äPö* A+Vã» ^gÇL-[ýçG», VF_, YÇX» ]Ç×Nþ %ç×V» HOôXç ×X¸JôÌ^ a$Jô»ç$Jô» H×Oô×$K÷_* Fç$K÷Ý %ç»Ó ×$K÷XäOôIøaEõ_» a]çLFX ]çTÊöYÒWýçX* A×TöÌ^çC A+ [ýî¾Øšöç [ýTöÛ]çX* Fç$K÷Ý ]ÇFÝÌ^ç_» =wø»ç×WýEõç»Ý åTöCg» YÇy Xc÷Ì^ ; \öXÝãÌ^Eõ» YÇyãc÷*

B×Töc÷ç×aEõ a]_» %\öç[ý

Fç$K÷Ý %ç»Ó ×$K÷XäOôIøaEõ_ AãEõLX »Lç» %WýÝX %ç×$K÷_ [ýÇ×_ åTöCgã_çEõ» YÇ»×S aç×c÷Töî+ XEõÌ^ * å[ýçWýEõã»ç LÌ^Ü™öÝÌ^ç »Lç %ç»Ó ×$K÷_Iø» C$Jô»» éF»ç]Eõ A+ å_çEõaEõã_ »Lç [ýÇ×_ ]ç×X×$K÷_ * éF»ç]» »çLWýçXÝ %ç×$K÷_ XãyÔ] * éF»ç]» ×[ýbãÌ^ B×Töaç×c÷Eõ TöUî-Yç×Tö» %\öç[ý,åTöCgã_çEõ» ×[ýbãÌ^ a×[ýã`b AãEõç LXç Xç^çÌ^ *

LÌ^Ü™öÝÌ^ç »LçaEõ_» åYì»ç×SEõ aç×c÷Töî

×EõÜ™Çö åaì\öçGî» EõUç å^ LÌ^Ü™öÝÌ^ç »LçaEõ_» ×[ýbãÌ^ åYì»ç×SEõ TöUî- Yç×Tö åEõ³VÐ åYç¾ç éGä$K÷ * LÌ^Ü™öÝÌ^çaEõã_ yÔ]çd V×lùS» a]Tö_\Éö×]ê_ ×[ýØ™Êö×Tö _ç\ö Eõ×»×$K÷_* åa+ ]ã¶ö‚ï LÌ^Ü™öÝÌ^ç Y»GSç åTöCgã_çEõ» »çLî» ×\öTö»Tö Y×»×$K÷_* LÌ^Ü™öÝÌ^ç Y»GSç» å_çEõaEõã_ »çL-[ýe`ç¾_Ý ×_Fç» [ýçã[ý LÌ^Ü™öÝÌ^ç +×Töc÷ça» åEõTöã[ýç» a]_ =VHçOôX» YU ]ÇEõ×_ éc÷ä$K÷* åa+]ãTö åa+ »çLîTö `çaX Eõ»ç LÌ^Ü™öÝÌ^ç »LçaEõ_» aŠ]LX `çaEõ» Xç] %ç×$K÷_ [ýe`ç¾_Ýa]Éc÷Tö åYç¾ç »LçaEõ_» Xç] a]aç]×Ì^Eõ ]ÇVÐç, Tö綃ö×_×Y %ç»Ó %çãc÷ç] +×Töc÷ça» ¥ç»ç a]×UïTö åc÷ç¾ç [ýçã[ý %ç×] +Ì^çEõ AEõ GÐc÷Sã^çGî a]_ ×c÷$JôçãY Wý×»[ý Yçã»çcg÷Eõ A×TöÌ^ç, WýX]ç×SEõ» YÇ[[ýï» »LçaEõ_» YÒãTöîEõã» »çL±¼öEõç_ åbç_ [ý$K÷» ×c÷$Jôçã[ý Wý×»ã_ A+ »LçaEõ_» »çL±¼ö» %çXÇ]ç×XEõ Eõç_ c÷'[ý A+ Wý»S»f----

Y[[ýïTö »çÌ^........................... 1500---1516 FÊf

]çLÇ åGçc÷ç+......................... 1516---1532 FÊf

[ýÇRÍôç Y[[ýïTö............................ 1532---1548 FÊf

[ý» åGçc÷ç+............................ 1548----1564 FÊf

×[ýLÌ^ ]ç×SEõ......................... 1564---1580 FÊf

YÒTöçY »çÌ^............................. 1580---1596 FÊf

WýX]ç×SEõ................................ 1596--1605 FÊf

=ä{Fã^çGî å^, A+ »LçaEõ_» Xç]ã[ýç» LÌ^Ü™öÝÌ^çaEõ_» YÇ»×S aç×c÷TöîTö åYç¾ç åc÷ç¾ç Xç+* åTöCgã_çEõ» ¥ç»ç %×WýEÊõTö Xç]×X %‡û_» å_çEõ» Y»çãc÷ å_ç¾ç éc÷ä$K÷* Y[[ýïTö »çÌ^ A+ [ýe`» YÒ×TöœöçTöç Xc÷[ýC Yçã»* ×EõÜ™Çö å[ýçWýEõã»ç Xç]×X %‡û_a]Éc÷ê_ LÌ^Ü™öÝÌ^ç »çLî» aÝ]ç [ýÊ׈ù Eõ×»×$K÷_* åa+ Xç]×X» å_çãEõ åTöCgEõ 'Y[[ýïTö» »Lç'[ýç Y[[ýïTö »çÌ^ [ýÇ×_ éEõ×$K÷_ å^X _çãG* LÌ^Ü™öÝÌ^çaEõã_ 1500 FÊf ]çXTö ×XL» »çLî ØšöçYX Eõ×»×$K÷_ å^X å[ýçWý c÷Ì^* åa+ [ý$K÷»ãTö aö¾ åTöCgã_çEõ LÌ^Ü™öÝÌ^ç Y»GSç» %×WýY×Tö éc÷×$K÷_* CY»Óä{×FTö »LçaEõ_» ×c÷³VÇ Xç]» Y»ç åTöCgã_çEõ» CY»Tö ×c÷³VÇ Wý¶ö‚ï TöUç [ýÐç¡ùSaEõ_» YÒ\öç[ý Y×»×$K÷_ [ýÇ×_C %ç×] %XÇ]çX Eõ×»[ý Yçã»ç*

A+ Y[[ýïTöÝÌ^ç »LçaEõã_ VF_ Eõ»ç» %çãGãÌ^ LÌ^Ü™öÝÌ^ç Y»GSç åEõ+LX]çX [ýÐç¡ùS »Lç» Tö_TöÝÌ^ç %ç×$K÷_ [ýÇ×_C åEõçãXç AEõ aÇy+ EõÌ^* åa+ ]ã¶ö‚ï å`b» »Lç åEõ+LX» Xç] ^UçyÔã] åEõVçã»`Ÿ» »çÌ^, WýãX`Ÿ» »çÌ^, Eõ³VYï »çÌ^ %ç»Ó LÌ^Ü™ö »çÌ^ [ýÇ×_ aÇyäOôçã¾ =ä{F Eõ×»ä$K÷* %¾ã`î A+ TöUî [ý§ãTö a]UïX XEõã»*

16 `×TöEõçTö åEõç$Jô» c÷çTöTö LÌ^Ü™öÝÌ^ç Y»çLÌ^

Fç$K÷Ý %ç»Ó LÌ^Ü™öÝÌ^çaEõ_» ×[ýbãÌ^ =ä{F Eõ»ç %Xî »çLî» TöUîã[ýç»» ×\öTö»Tö ]c÷ç»çL X»Xç»çÌ^S ×VX» TöUîa]Éc÷ %çOôç+TöêEõ YÇ»×S* Y»¾wøÞ TöUîa]Éc÷Tö =ä{F UEõç» Vã» åEõç$Jô» ×VX» TöUîa]Éãc÷C LÌ^Ü™öÝÌ^ç »Lç %ç»Ó éF»ç]» »LçEõ YÒWýçX VÇLX »Lç [ýÇ×_ [ýSïXç Eõ×»ä$K÷* +Ì^çã» YÒU]LXEõ X»Xç»çÌ^S» \öçTÊö ×$Jô_ç»ãÌ^ c÷Töîç Eõ×»×$K÷_ * åTöCg» YÇy+ X»Xç»çÌ^S» Eõ»Tö_ÝÌ^ç c÷[ýê_ ]ç×Ü™ö åc÷ç¾çTö åa+ YÇyLXEõ ×aec÷çaX ×VÌ^ç éc÷×$K÷_ * åTöCg åc÷ãXç AOôç `EõTö Y×»]çS» Eõ» [ý$K÷×» X»Xç»çÌ^SEõ ×V[ý_GÝÌ^ç éc÷×$K÷_ * A+LX »Lç» Xç] %ç×$K÷_ [ýÝ^ïî[ýÜ™ö * A+ Xç]äOôç» Y»çC LÌ^Ü™öÝÌ^çaEõ_» CY»Tö [ýÐç¡ùS» YÒ\öç[ý» EõUç %XÇã]Ì^ *

×$Jô_ç»çãÌ^ Y»ç×LTö Eõ»ç LÌ^Ü™öÝÌ^ç »LçLX» Xç] =ä{F Eõ»ç åc÷ç¾ç Xç+* ×EõÜ™Çö ×^a]Ì^» EõUç åEõç¾ç éc÷ä$K÷ Töçê_ $Jôç+ åa+ »LçLX [ý»ãGgçaç+ [ýç ×[ýLÌ^]ç×SEõ å^X _çãG* ×TöãY»çaEõ_» »çL]ç_çãTöç YÒçÌ^ AãEõa]Ì^ãTö (×$Jô_ç»ãÌ^ %çyÔ]S Eõ»ç a]Ì^) åTöCgã_çEõ» »Lç [ýÐL]ç×SãEõC LÌ^Ü™öÝÌ^ç »çLîTö AEõ %çyÔ]S $Jô_ç+×$K÷_ [ýÇ×_ YÒa†yÔã] aç]çXî =ä{F Eõ»ç éc÷ä$K÷*

Eõ$K÷ç»Ý»» c÷çTöTö LÌ^Ü™öÝÌ^ç» Y»çLÌ^

17` `×TöEõç» YÒU]çˆùÛTö Eõ$K÷ç»ÝaEõ_» %WýÝXØšö ×Qö]»Ó¾ç» ]ÇFÝÌ^ç_ YÒ\öçEõ»Eõ LÌ^Ü™öÝÌ^ç »Lç WýX]ç×SãEõ %çyÔ]S Eõ×» [ý³VÝ Eõ×»×$K÷_* ×Qö]»Ó¾ç» ]ÇFÝÌ^çã_ Eõ$K÷ç»Ý »Lç» ac÷çÌ^ ×[ý$Jô»çTö Eõ$K÷ç»Ý »Lç+ WýX]ç×SEõEõ åTöCgEõ ]Ç×Nþ ×V[ýê_ %XÇã»çWý LXç+×$K÷_* WýX]ç×SãEõ åa+ %XÇã»çWý GÐçc÷î XEõ»çTö Eõ$K÷ç»Ý »Lç+ åTöCgEõ %çyÔ]S Eõã»* A+ %çyÔ]STö WýXSç×SEõ» éaXîV_ æ$JôãV×_-å\öãV×_ éc÷ Yã» %ç»Ó åTöCg a×µù Eõ×»[ýê_ [ýçWýî c÷Ì^* WýX]ç×SãEõ Eõ$K÷ç»Ý »Lç» Eõ»Tö_TöÝÌ^ç éc÷ VÇG»çEõÝ »çLEõXîç åTöCgê_ ×[ýÌ^ç ×VãÌ^* TöVÇY×» åTöCg» \öç×GXLXEõ (^Ǿ»çL) Lç×]X Ø‘ö»ÖãY Eõ$K÷ç»Ý »Lç» C$Jô»Tö U'[ý_GÝÌ^çTö Yã»*

%_Y ×VX» ×Y$K÷Tö WýX]ç×SEõ» ]ÊTÇöî åc÷ç¾çTö ^`]ç×SEõ Xç]» A+ ^Ǿ»çLLXEõ ]Ç×Nþ ×V Eõ$K÷ç»Ý »Lç+ åTöCgEõ ×aec÷çaX GOôç+ ×VãÌ^*

%çãc÷ç]- Eõ$K÷ç»Ý ×[ý[ýçV

^`]ç×SãEõ %çãc÷ç] %ç»Ó Eõ$K÷ç»Ý» ]çLTö `yÓTöç aÊ×rô Eõ»ç» ]çXãaã» ×XL» EõXîç AG»çEõÝEõ %çãc÷ç] »Lç YÒTöçY ×aec÷ê_ ×[ýÌ^ç» YÒØ™öç¾ ×VãÌ^* A+ EõXîç G»çEõÝEõ Eõ$K÷ç»Ý »çLî» ]çãLã» ×X[ý _ç×G[ý [ýÇ×_C åTöCg AOôç $JôTöÛC ×VãÌ^* ^`]ç×SãEõ %ç`ç Eõ»ç Wý»ãS Eõ$K÷ç»Ý »Lç+ A+ EõUçTö aX½Tö åXçãc÷ç¾çTö %çãc÷ç] »Lç+ Eõ$K÷ç»Ý »çLî %çyÔ]S Eõã» (1618 FÊf)*

^`]ç×SEõ %ç»Ó åEõç$Jô »çLEõXîç» ×[ý[ýçc÷

YÇ»×S aç×c÷Töî ]ãTö ^`]ç×SãEõ åEõç$Jô×[ýc÷ç»ê_ éG Y׸Jô] åEõç$Jô»çLî» »Lç _©¿ÝXç»çÌ^S» EõXîç AG»çEõÝ» Yç×S GÐc÷S Eõ×»$K÷_* A+ ×[ý[ýçc÷» ×Y$K÷Tö ×XL »çLîê_ =\ö×Tö ^çCgãTö åTöCg _GãTö LÌ^ãÜ™ö`Ÿ»Ý åV[ýÝ» ]Ç×wïø A×OôC ×X×$K÷_* åTö×TöÌ^çã» Y»ç LÌ^Ü™öÝÌ^çaEõã_ %×Tö `Òˆùçã» LÌ^ãÜ™ö`Ÿ»ÝãV[ýÝ» YÇLç Eõ×» %ç×c÷ä$K÷*

LÌ^Ü™öÝÌ^ç %XîçXî »LçaEõ_ (1612- 1647)

^`]ç×SEõ» ×Y$K÷Tö ^UçyÔã] adzV» »çÌ^, æ$JôçOôç Y[[ýïTö »çÌ^ %ç»Ó ^`]Ü™ö »çÌ^ »Lç éc÷×$K÷_* +Ì^çã» å`b» LX »Lç %çãc÷ç]» X»ÝÌ^ç »Lç» a]aç]×Ì^Eõ %ç×$K÷_* 1647 FÊfTö X»ÝÌ^ç »Lç+ åTöCg» C$Jô¾ê_ [ýµÇù±¼öYÇSï a¶‘öµù ØšöçYX» =ãã`îã» EõOôEõÝ Y×PöÌ^ç+×$K÷_* åa+ $JôXãTö å[ýçWýEõã»ç ^`]Ü™ö+ »çLYçOôTö [ý×c÷×$K÷_* åa+ ]ã¶ö‚ï åTöCg» YÇ[[ýï» »LçaEõ_» »çL±¼öEõç_ AãX Wý»ãS ×XSïÌ^ Eõ×»[ý Yç×»*

^`]ç×SEõ 1605---1625 FÊf

adzV» »çÌ^ 1625---1636 FÊf

æ$JôçOôç Y[[ýïTö 1636--1647 FÊf

%çãc÷ç]»--LÌ^Ü™öÝÌ^ç» ×[ý[ýçV

%çãc÷ç]» éaãTö LÌ^Ü™öÝÌ^ç» [ýµÇù±¼ö a»c÷ ×VX ×X×Oô×Eõ_* LÌ^Ü™öÝÌ^ç »çLîê_ å^ç¾ç ALX %çãc÷ç] å[ýYç»ÝEõ åEõçãXç Eõç»S[ý`Töf ^`]Ü™ö »çãÌ^ [ý³VÝ Eõ×»×$K÷_* ×Y$K÷Tö %çãc÷ç] »Lç» %XÇã»çWýTö åTöCgEõ ]Ç×Nþ ×VÌ^ç c÷'_ ^×VC aç-aŽ×wøã[ýç» =\öTöç+ ×VÌ^ç Xc÷'_* A+ EõUçãTö ]ãXç]ç×_Xî _çãc÷ _çãc÷ m»ÓTö» c÷'_* LÌ^Ü™öÝÌ^ç »çLîê_ å^ç¾ç ×G×»YUa]Éc÷ %çãc÷çã] [ýµù Eõ×» ×Vã_* åaçXçYÇ»Tö UEõç LÌ^Ü™öÝÌ^ç å[ýYç»ÝaEõ_ãEõç [ý³VÝ Eõ×» U'å_* YÒçÌ^ 9 [ý$K÷»» ]Ç»Töãc÷ VÇãÌ^ç Ylù» ]çLTö A+ ×[ý[ýçV» ]Ý]çeaç éc÷×$K÷_*

1658 FÊfTö ^`]Ü™ö» Xç×TöãÌ^Eõ YÒ]wø »çãÌ^ åTöCg» ×[ý»Óãˆù ×[ýäVÐçc÷ åHçbSç Eõ×»×$K÷_* %¾ã`î A+ ×[ýäVÐçc÷ [ýîUï éc÷×$K÷_*

1660 FÊfTö ^`]Ü™ö» ]ÊTÇöî åc÷ç¾çTö åTöCg» YÇy [ýçX×ae »Lç c÷Ì^* [ýçX×aIøEõ YÒTöçY×aec÷ Xçã]ã» åTöCg» %ç±ÁÝÌ^ ALãX ×aec÷çaX$JÇôîTö Eõ×»×$K÷_* YÒTöçY ×ae åc÷ãXç +Ì^ç» %çGãTö »çLî» Y»ç ×[ýTöç×QÍöTö éc÷ [ý†ãV`Tö %ç×$K÷_êG* YÒTöçY×aIøEõ _©¿ÝXç»çÌ^çãS ×aec÷çaX» Y»ç %çgTö»ç+ ]ÊTÇöîV‰ø ×V×$K÷_* YÒTöçY ×aãIø å[ýçWýEõã»ç %×Tö Eõ] ×VX »çL±¼ö Eõ×»×$K÷_* Eõç»S åTöCg »Lç åc÷ç¾ç [ýÇ×_ [ýçTö×» ×V ×^LX VÇTö %çãc÷ç] »Lç $JôyÔW[ýL ×aec÷» C$Jô»ê_ Y×PöÌ^ç+×$K÷_ åTöCg éG åXìYçCgãTö+ $JôyÔW[ýãL åTöCg» ]ÊTÇöî» [ýçTö×» Yç+×$K÷_* A+ VÇTöLX éG $JôyÔW[ýL» »çLa\öç åYç¾çTö $JôyÔW[ýãL åTöCgEõ %\öîUïXç LXç[ýê_ [ýç åTöCg %Xç Yy Y×RÍô[ýê_ ]ç×Ü™ö Xc÷'_* Eõç»S åTöãX Eõ×»ã_ ×XL »çLîTö %YçÌ^-%]†_ c÷'[ý [ýÇ×_ $JôyÔW[ýL» %ç`áøç éc÷×$K÷_* _©¿ÝXç»çÌ^ãS %çãc÷ç]» Y»ç ×Qö]»Ó¾ç Vç[ýÝ Eõ×»×$K÷_ ×Qö]»Ó¾çFX åTöCg» YÇ[[ýïYÇ»Ób» %ç×$K÷_ [ýÇ×_ åTöCg éEõ×$K÷_* ×EõÜ™Çö %çãc÷çã] ×Qö]»Ó¾çFX ]Ç$K÷_]çX» c÷çTö» Y»çãc÷ Eõç×RÍô %ç×X×$K÷_ [ýÇ×_ éEõ _©¿ÝXç»çÌ^S» Vç[ýÝ %GÐçc÷î Eõ×»ã_* ×EõÜ™Çö _©¿ÝXç»çÌ^ãS AãEõOôç EõUçãTö _ç×G UEõç 1678 FÊfTö %çãc÷çã] LÌ^Ü™öÝÌ^ç» éaãTö aEõã_ç a¶‘öµù ×$K÷×Gã_*

_©¿ÝXç»çÌ^ãS LÌ^Ü™öÝÌ^çYÇ»Tö aLç »çLYÒçaçV» \öGÂç¾ã`b %ç×LC åVFç ^çÌ^* YÒçaçV» åTöç»STö + _©¿ÝXç»çÌ^S» ×VXTö ×X׶ö‚ïTö [ýÇ×_ =ä{F %çä$K÷* +Ì^çTö =ä{×FTö Töç×»FäOôç %&rô éc÷ Y×»ä$K÷* TöUç×Y $JôXäOôç 1632 `Eõ [ýÇ×_ å_Fç å^X _çãG* ^×V åaãÌ^ c÷Ì^, åTöãÜ™ö + 1707 FÊf» a]aç]×Ì^Eõ c÷'[ý* ×EõÜ™Çö 1707 FÊfTö »ç] ×aIøãc÷ »Lç %ç×$K÷_ [ýçã[ý åa+ Töç×»FäOôç \Çö_ [ýÇ×_ ×[ýã[ý×$JôTö éc÷ä$K÷* YÒEÊõTöYãlù, a]Ì^äOôç å[ýçWýEõã»ç 1602 TöUç 1680 FÊfãc÷*

^`]Ü™ö ×aec÷ %ç»Ó åTöCg» Y»¾TöÞ »LçaEõ_» a]Ì^Eõç_ å[ýçWýEõã»ç Tö_Tö ×VÌ^ç Wý»ãS c÷'[ý----

^`]Ü™ö »çÌ^----- 1647---1660 FÊf

[ýçS »çÌ^------- 1660---1669 FÊf

YÒTöçY ×aec÷----- 1669 FÊf

_©¿ÝXç»çÌ^S------ 1669---- 1697 FÊf

»ç] ×aec÷

_©¿Ý×aec÷» Y»¾wøÞ »Lç »ç] ×aãIø 1708 FÊfê_ »çL±¼ö Eõ×»×$K÷_* %çãc÷ç] %ç»Ó Eõ$K÷ç»Ý =\öÌ^ã» éaãTö åTöCg» ×[ý[ýçV éc÷×$K÷_* åTöCg» éaãTö åc÷ç¾ç ×[ý[ýçV a¶‘öãµù %çãc÷ç] [ýÇ»tÝãÌ^ A+Vã» ×[ý¾»S ×Vä$K÷----

%çãc÷ç]» LÌ^Ü™öÝÌ^ç »çLî %çyÔ]S

1707 FÊfTö %çãc÷ç] »Lç »ÓVÐ×aec÷+ Eõ$K÷ç»Ý »Lç Tö綃öW[ýL» »çLî %çyÔ]S Eõ»çTö åTöCg »ç]×aIø» ac÷çÌ^ ×\ölùç Eõ×»×$K÷_* åa+ ]ã¶ö‚ï aêaãXî »ç]×aãIø %çãc÷ç]» ×[ý»Óãˆù ^Ljù ^çyç» å^ç-Lç Eõã»çãTö+ Tö綃öW[ýL» Y»ç [ýçTö×» %ç×c÷_ å^ %çãc÷ç] %çyÔ]SEõç»ÝaEõ_ ×XãL+ G'_êG Eõç»ãS ac÷çÌ^» YÒãÌ^çLX Xc÷'[ý* ×EõÜ™Çö »ç]×aIø» ×XLã» A×TöÌ^ç Eõ$K÷ç»Ý »çLî» YÒ×Tö å_ç\ö c÷'_ %ç»Ó åa+ »çLî %çyÔ]S Eõ×» Tö綃öW[ýLEõ [ý³VÝ Eõ×» ×Xã_* Tö綃öW[ýãL %Ü™ö»ÝS %¾Øšöç» Y»ç ×Eõ[ýç =YçãÌ^ã» »ÓVÐ×aec÷ê_ =ˆùç»» [ýçã[ý %çã[ýVX LXçã_* »ç]×aãIø »ÓVÐ×aIø» EõUç XÇ£XçTö VÇOôç %çãc÷ç] [ýç×c÷XÝ åTöCg» ×[ý»Óãˆù Y×PöC¾ç c÷'_* [ý»[ý»Ó¾ç» åXTÊö±¼öTö å^ç¾ç V_äOôç» Eõ$K÷ç»Ý »çLî» ]çãLã» éG Fç$K÷YÇ» åaç]ç+ Yɾ ×V`» Y»ç LÌ^Ü™öÝÌ^ç Y»GSçTö YÒã¾` Eõ×»ã_* [ý»ZÇõEõX» åXTÊö±¼öTö å^ç¾ç %çXäOôç Vã_ LçGÝ» Y»ç ^çyç Eõ×» LÌ^Ü™öÝÌ^ç Yçc÷ç»» ]çãL×V LÌ^Ü™öÝÌ^çYÇ» C_ç+×$K÷_êG*

Fç$JôYÇã»×V å^ç¾ç V_äOôç YÒUã] éG LÌ^Ü™öÝÌ^ç »çLî åaçã]ç¾çTö »ç]×aãIø YÒUã] åTöCgã_çEõEõ %çGã\öOôç ×V[ýê_ å^ç-Lç Eõ×»×$K÷_ ^×VC åTöCgã_çEõ» V_äOôç aeFîçTö `EõTö %ç»Ó Y»çyÔ]Ý å^X åV×F Y_çÌ^X Eõ»çäOôçãc÷ æ`Ò^ [ýÇ×_ ×[ýã[ý$JôXç Eõ×»ã_* »ç]×aãIø Eõ$K÷ç»Ý »Lç» éaãTö Eõ»ç [ýî¾c÷ç» åTöCg» ×[ýbÌ^çaEõã_ \öç_ãYç¾ç Xç×$K÷_* A×TöÌ^ç åTöCgã_çEõEõ aX½ÆF `yÓ» %çGTö V_×XTö åYçXç å]_ç ×V ×XãL Y_çÌ^X Eõ×»[ýê_ åFçLçTö åTöCgã_çEõ» Fe =×Pö_ %ç»Ó »ç]×aIøEõ %çãc÷ç] åaXçY×Tö» C$Jô»Tö [ý`îTöç Ø‘öÝEõç» Eõ×»[ýê_ åc÷Oôç ×Vã_* [ý»ZÇõEõX» åXTÊö±¼öçWýÝX V_äOôçã¾ LÌ^Ü™öÝÌ^ç Yçc÷ç» åaç]çCgãTö YÒUã] YÒçÌ^ EÇõ×» ]ç+_ YU» TöÝ[ýÐ YÒ×Töã»çWý» aX½ÆFÝX éc÷×$K÷_* ×EõÜ™Çö åa+ [ýçWýç åXC×$Jô åTöCgã_çEõ LÌ^Ü™öÝÌ^çYÇ» C_ç+×$K÷_êG* [ý»ZÇõEõãX [ýçOôTö %çPö Pöç+Tö ^Ljù[ý³VÝã[ýç» »Fç» [ýã³Vç[ýØ™ö Eõ×» %ç×c÷×$K÷_*

%çãc÷ç] éaXîV_ VÇOôç+ A×TöÌ^çê_ãEõ ØšöçXÝÌ^ å_çEõ» ×[ý»Óãˆù AãEõç ×c÷e؃ö Y»ˆù×Tö åXçã_ç¾ç [ýçã[ý A+Vã» LÌ^Ü™öÝÌ^çYÇ» %×\ö^çXTö aZõ_Töç _ç\ö Eõ×»×$K÷_ å^X _çãG* ×EõÜ™Çö +Ì^ç» ×Y$K÷Tö %çãc÷çã] LÌ^Ü™öÝÌ^ç »çLî VF_ Eõ»ç» å^ç-Lç Eõ»çTö ØšöçXÝÌ^ ×$K÷XãTöe å_çEõaEõ_ aeH[ýˆù c÷'_* »ç]×aIø» Eõ$K÷ç»Ý »Lç» YÒ×Tö å_ç¾ç XÝ×TöTö »ç+Lã»ç a]UïX Xç×$K÷_* åTöCgã_çãEõ \öç×[ý×$K÷_ å^ %çãc÷çã] »LçEõ A+ Eõç^ïî» [ýçã[ý c÷Ì^ãTöç \ödaïXç Eõ×» m×$Jô ^ç[ý* ×EõÜ™Çö A×TöÌ^ç %çãc÷çã] åTöCgã_çEõ» Ø‘öçWýÝXTöç c÷»S Eõ×»[ýê_ Cã_ç¾çTö åTöCgã_çEõ» Fe =×Pö_* LݾX-]»S YS Eõ×» ×XL Ø‘öçWýÝXTöç »lùç Eõ×»[ýê_ åTöCgã_çãEõ aáø” GÐc÷S Eõ×»ã_* A+ ×[ýbãÌ^ %çãc÷ç]aEõ_» »çL±¼öEõç_» ×[ý¾»STö a×[ýã`b =ä{×FTö éc÷ä$K÷* åaãÌ^ å[ýçWýEõã»ç YçPöEõaEõ_Eõ A×TöÌ^ç A+×F×X åaç¾»ç+ ×Vã_+ c÷'[ý å^ %¾ã`bTö LÌ^Ü™öÝÌ^çaEõã_ %çãc÷ç]Eõ åa+ »çLî» Y»ç ×[ýTöç×QÍöTö Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö »ç]×aIøEõ %çãc÷çã] Wý×» ×X »ÓVÐ×aIøEõ GOôç+ ×V×$K÷_* [ý³VÝ %¾ØšöçãTö 1708 FÊfTö GÐc÷SÝ å»çGTö »ç]×aIø» ]ÊTÇöî c÷Ì^*

LÌ^Xç»çÌ^S

LÌ^Ü™öÝÌ^ç ^Ǿ»çL LÌ^Xç»çÌ^ãSç ×YTÊö »ç]×aIø» éaãTö %çãc÷ç]» »çLîTö [ý³VÝ éc÷ %ç×$K÷_* åTöCg VÇG»çEõÝ \öGÂÝEõ »ÓVÐ×aec÷ê_ ×[ýÌ^ç ×V×$K÷_* %çãc÷çã] ]Ç×Nþ ×VÌ^çTö åTöCg ×XL »çLîê_ =\ö×Tö %ç×c÷×$K÷_* åV=TöçEõ» ]ÊTÇöî» a]Ì^» Y»ç %Uïçd 1708 FÊf» Y»ç [ý»ãGgçaç+ »çLYçOôTö [ýc÷ç» a]Ì^ê_ãEõ %Uïçd 1729 FÊfê_ åTöCg LÌ^Ü™öÝÌ^ç »çLîTö »çL±¼ö Eõ×»×$K÷_ å^X %XÇ]çX c÷Ì^*

[ý»ãGgçaç+

[ý»ãGgçaç+» »çL±¼öEõç_ %Ø‘öç\öç×[ýEõ\öçã[ý VÝH_ÝÌ^ç %ç×$K÷_* YÒçÌ^ 40 [ý$K÷» LÇ×» »çL±¼ö Eõ×» 1770 FÊfTö åTöCg $K÷y×aIøEõ ×aec÷ça,X GOôç+ ×V ×XãL a~îça Wý¶ö‚ï GÐc÷S Eõ×»×$K÷_* åa+ a]Ì^» ALX [ýÐç¡ùSEõ \Éö×]VçX Eõ»ç» =Y_ãlù ×_Fç AFX Tö綃öZõ×_Tö A+ TöUî =ä{×FTö éc÷ä$K÷* åa+ Tö綃öZõ×_FXTö »çLî» YÒWýçX ]Ü—öÝ %ç»Ó åaXçXçÌ^EõLXEõ \Éö×]VçX» açlùÝ ×c÷$Jôçã[ý =ä{F Eõ»ç éc÷ä$K÷* åTöCgã_çEõ» Xç]» Y»ç YÒWýçX]Ü—öÝLX YÇ[[ýïYÇ»Ób» Wý¶ö‚ïTö ×[ý`ŸçaÝ ×$K÷XäOôe %ç»Ó åaXçY×TöLX ×c÷³VÇ %ç×$K÷_ å^X _çãG* »Lç» \öç×GXÝãÌ^Eõ åEõ+G»çEõÝãÌ^C A+ \Éö×]VçXTö aX½×Tö ×V×$K÷_ [ýÇ×_ Eõ»ç =ä{F» Y»ç LÌ^Ü™öÝÌ^ç »çLY×»Ì^ç_Tö ]×c÷_ç» ]çWýîã]ã» aŽ×wø» =wø×»×WýEõç» åYç¾ç» [ýî¾Øšöç åTö×TöÌ^çC YÒ$Jô×_Tö %ç×$K÷_ å^X _çãG*

[ý»ãGgçaç+ %ç»Ó åTöCg» \öGÂÝ åGì»Ý EgÇõ¾»ÝEõ éF»ç]» ×$K÷ãÌ^ã] [ý³VÝ Eõ×» éU×$K÷_ [ýÇ×_ åEõçãXç åEõçãXç aÇy+ EõÌ^* åTöCgã_çEõEõ åc÷ãXç æ$Jô»çYÇtÝ» ×$K÷ãÌ^] %]» ×aãIø =ˆùç» Eõ×»×$K÷_* %ç×LãEõçY×Tö LÌ^Ü™öÝÌ^ç Y»GSç» VÇLX GçCg æ$Jô»çYÇtÝ» ×$K÷ãÌ^]» %WýÝXãTö %çä$K÷* A+ GçCg VÇFX» [ýçã[ý åTöCg Eõ» ×V[ý Xç_çãG* A+ GçCg VÇFX åc÷ãXç [ý»ãGgçaçãÌ^ EÊõTöpûTöç» ×$JôX Ø‘ö»ÖãY æ$Jô»çYÇtÝ» ×$K÷ãÌ^]Eõ ×V×$K÷_* éF»ç] %ç»Ó LÌ^Ü™öÝÌ^ç »çLî» ]çLTö ×[ý[ýçV [ý§×VX Wý×» $Jô×_×$K÷_* 1853 FÊfTö [ýÊ×Oôä$K÷ LÌ^Ü™öÝÌ^ç »çLî %çyÔ]S Eõ»ç» Eõç_ãTöç åa+ `yÓTöç UEõç åVFç éG×$K÷_*

$K÷y×ae

[ý»ãGçaç+» Y»¾wøÞ »Lç $K÷y×aãIø »çLYçOô %çã»çc÷X Eõ×»×$K÷_ 1770 FÊfTö [ýÊ×Oô$K÷» éaãTö åYçXYOôÝÌ^ç aeHbïê_ %c÷ç åTgöã¾+ YÒU] LÌ^Ü™öÝÌ^ç »Lç* 1734 FÊfTö å]L» åc÷×~ãEõã» AOôç [ýÊ×Oô$K÷ åZõìL» åXTÊö±¼öTö åTöCg» »çLî LÌ^ Eõ×»×$K÷_ ^×VC åEõ¾_ AOôç L×»]Xç Eõ×» »çLîFX =\öTöç+ ×V×$K÷_* åEõã_+ãXç åc÷×~ãEõã» A+ %×\ö^çX Eõ×»×$K÷_ åa+ a¶‘öãµù AãEõç LXç Xç^çÌ^* å[ýçWýEõã»ç $JÇô[ýÇ»ÝÌ^ç ×$K÷_c÷Oô» å_çEõaEõ_Eõ LÌ^Ü™öÝÌ^çaEõã_ ×Eõ[ýç VÇ[ýïî¾c÷ç» Eõ»ç» [ýçã[ý AãX `ç×Ø™ö]Ç_Eõ [ýî¾Øšöç å_ç¾ç éc÷×$K÷_*

^y Xç»çÌ^S %ç»Ó ×[ýLÌ^ Xç»çÌ^S

$K÷y×aIø» ×Y$K÷Tö ^y Xç»çÌ^ãS 1781 $JôXTö »çLYçOôTö [ý×c÷×$K÷_* åTöCg» Y»¾wøÞ »Lç ×[ýLÌ^ Xç»çÌ^S» ×aec÷çaX %çã»çc÷S» $JôXäOôç %ç×$K÷_ 1786* 1788 FÊf» \Éö×]VçX aeyÔçÜ™ö AFX Töç]» Zõ×_Tö ×[ýLÌ^ Xç»çÌ^S» Xç] =ä{F %çä$K÷*

×¥TöÝÌ^ »ç]×aIø

×[ýLÌ^ Xç»çÌ^S» Y»¾wøÞ LÌ^Ü™öÝÌ^ç »LçLX %ç×$K÷_ ×¥TöÝÌ^ »ç]×ae* 1782 FÊfTö åTöCg »Lç éc÷×$K÷_* å[ýçWýEõã»ç 1790 $JôXTö åTöCg» »çLç×\öãbEõ c÷Ì^ %ç»Ó åa+ $JôX» Y»ç åTöCg ]ÇVÐç =×_Ì^çÌ^* 1813 $JôX» YÒU] Töç]» Zõ×_Tö ×¥TöÝÌ^ »ç]×aIø» \Çö×]VçX a¶‘öãµù =ä{×FTö %çä$K÷*

1824 $JôXTö [ý¶ö‚ÞaEõã_ LÌ^Ü™öÝÌ^ç »çLî %çyÔ]S Eõ»ç» `áøç åc÷ç¾çTö åQö×\öV •õäOô ×¥TöÝÌ^ »ç]×aIø» éaãTö AOôç [ýÇLç-Y»çê_ %ç×c÷[ýê_ ×[ý$Jôç×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö ×^]çX ×VX AãX åEõçãXç [ýÇLç-Y»çê_ Xç×c÷ Ø‘öçWýÝXTöç %lÇù~ »ç×F[ý Yç×» ×a]çX ×VXê_ãEõ åTöCg AãEõç XEõ»ç» YlùYçTöÝ %ç×$K÷_* LÌ^Ü™öÝÌ^ç »çLî %çyÔ]S XEõ×»[ýê_ aTöEïõ Eõ×» ×V [ýÊ×Oô$K÷ »çLêX×TöEõ ×[ýbÌ^çLãX [ý¶ö‚Þ aEõ_Eõ YyC ×V×$K÷_* ×EõÜ™Çö [ý¶ö‚ÞaEõã_ [ýÊ×Oô$K÷» YyFX GÐçc÷î XEõ×»ã_* [ý»e Eõ'å_ å[ýçã_, LÌ^Ü™öÝÌ^ç »Lç %çãc÷ç]» Eõ»Tö_TöÝÌ^ç %ç»Ó ×^ãc÷TÇö A×TöÌ^ç %çãc÷ç] [ý¶ö‚Þ» Tö_TöÝÌ^ç åaãÌ^ LÌ^Ü™öÝÌ^ç »Lç+ %ç×c÷ åTöCgã_çEõ» [ý`îTöç Ø‘öÝEõç» Eõ»ç =×$JôTö* [ý¶ö‚Þ éaXî» V_ AOôç LÌ^Ü™öÝÌ^ç »çLî» aÝ]çTö HÇ»ç-YEõç Eõ»çC åVFç G'_* ×Yä$K÷, [ýÊ×Oô$K÷ éaXî» a»Ó V_ AOôç åa+Zõçã_ %çm¾ç+ %c÷ç åV×F [ý¶ö‚Þ V_äOôç %çgTö×» G'_*

»çãL³VÐ ×ae

1832 FÊU ×¥TöÝÌ^ »ç]×aIø» ]ÊTÇöî» ×Y$K÷Tö »Lç c÷Ì^ »çãL³VÐ ×ae* 1835 FÊfTö [ýÊ×Oôä$K÷ LÌ^Ü™öÝÌ^ç »çLî %×WýEõç» Eõ×» åTöCgEõ ×aec÷çaX$JÇôîTö Eõã»*

LÌ^Ü™öÝÌ^ç »LçaEõ_» CY»Tö ×c÷³VÇ Wý¶ö‚ï» YÒ\öç[ý

LÌ^Ü™öÝÌ^çaEõ_» ×[ýbãÌ^ %'Tö Tö'Tö åYç¾ç TöUîa]Éc÷ åGçOôç+ CY»Óä{×FTö +×Töc÷ça» å^çGçX Wý»ç éc÷ä$K÷* ×$K÷XäOôIøaEõ_ åEõ×TöÌ^çC [ýÐç¡ùSaEõ_» ¥ç»ç YÒ\öç[ýç×XŸTö åc÷ç¾ç å^X Xç_çãG* åEõ¾_ »çL Y×»Ì^ç_ %ç»Ó =¬Jô ×[ýbÌ^çaEõ_» CY»Töãc÷ ×c÷³VÇ Wý¶ö‚ï» YÒ\öç[ý Y»ç åVFç éG×$K÷_* »LçaEõ_ `çNþ %ç×$K÷_* FçVî [ýç YçXÝÌ^ %ç×V GÐc÷S» ålùyTö UEõç ×[ýWýçXa]Éc÷ Yç_X Eõ»Eõ XEõ»Eõ, åTöCgã_çãEõ ×EõÜ™Çö AOôç EõUçTö [ý» m»Ó±¼ö ×V×$K÷_ %ç»Ó åa+äOôç c÷'_ X»[ý×_ YÒUç* Eõç×_Eõç YÇ»çSTö ×[ýWýçX UEõç A+ \öÌ^_Gç X»[ý×_ãlùyTö LÌ^Ü™öÝÌ^ç »LçaEõ_» AEõçGÐTöç ]X Eõ×»[ý_GÝÌ^ç* ]c÷çãVã[ý `×NþãV[ýÝ» ]ÊTö `¾ EõçµùTö é_ Töç‰ø¾ Eõã»çãTö `×Nþ» [ýçCg \ö×»FX åc÷ãXç LÌ^Ü™öÝÌ^ç »çLî» Zõç_LÇ» Y»GSçTö Y×»×$K÷_* åaãÌ^, VÇGïç YÉLç» X[ý]Ý» ×VXç åa+ Pöç+Tö X»[ý×_ ×VÌ^ç» ×XÌ^] c÷'_* A+Vã» åEõ×TöÌ^ç[ýç åV¾Töç» C$Jô»Tö ]çXa Eõ×» Xç+[ýç YÇy LX½ c÷'å_ ×`£×Oô» ]†_çãUïC X»[ý×_ ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* açWýç»SãTö X»[ý×_ ^ç[ýê_ åEõçãXç åEõçãXç å_çãEõ ×XLC aX½Tö éc÷×$K÷_* [ý×_ å^ç¾ç» %çãGãÌ^ AãX å_çEõEõ ×^ ]X ^çÌ^ TöçãEõ å\öçG Eõ×»[ýê_ aÇ×[ýWýç ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* ×EõÜ™Çö åEõ×TöÌ^ç[ýç Ø‘ö +¬K÷ç+ [ý×_ å^ç¾ç å_çEõ» %\öç¾ H×Oôã_ %×$JôXçEõÝ ×[ýãV`Ý å_çEõ Wý×» %ç×XC [ý×_ ×VÌ^ç YÒUç %[ýîçc÷Tö »Fç éc÷×$K÷_*

 
 
Copyright ©SM Computer Consultants Pvt. Ltd, Guwahati, India '1998-2016'