Eõ$K÷ç»ÝaEõ_
   

 

Eõ$K÷ç»ÝaEõ_Eõ [ýСùYÇy =YTöîEõç» %çOôç+TöêEõ YÇ»×S [ýç×a³Vç [ýÇ×_ Eõ'[ý Yç×»* =wø»[ý† %ç»Ó åGç¾ç_Yç»ç» å]$JôaEõ_ ACgã_çEõ» éaãTö AãEõ* [ý×c÷»çGTö å_çãEõãc÷ åTöCgã_çEõEõ å[ýã_G å[ýã_G Xç] ×Vä$K÷* [ýСùYÇy =YTöîEõç» Eõ$K÷ç»ÝaEõã_ ×XLãEõ [ýäQÍöç [ýç [ýäQÍöç ×Eõ$K÷ç ([ýäQÍöç» aÜ™öçX) å[ýçã_* =wø» Eõç$K÷ç»» Yçc÷ç»ÝÌ^ç Pöç+» Eõ$K÷ç»ÝaEõã_ ×XLãEõ ×Qö]ç$K÷ç å[ýçã_* ×Qö]ç$K÷ç `ŒäOôç ×Qö] ×Eõ$K÷ç» Y»ç =àö¾ éc÷ä$K÷* ×Qö]×Eõ$K÷ç ]çãX c÷'_ [ý» (QöçIø») éX» aÜ™öçXaEõ_* %çãc÷ç]aEõã_ A+ å_çEõaEõ_Eõ ×Tö×]$K÷ç [ýÇ×_ä$K÷* ×Tö×]$K÷ç `ŒäOôç ×X¸JôÌ^ ×Qö]ç$K÷çã» %Y}e`* WýX×`×» éX» VñçÅ×TöEõçb»ÝÌ^ç %‡û_Tö A+ å_çEõaEõ_ UEõç» Eõç_ãTö åTöCgã_çãEõ A+ Xç] Yç+×$K÷_ å^X _çãG*

Xç], =dY×Tö %ç»Ó ØšöçXÝÌ^ ×[ýTö»S

Eõ$K÷ç»Ý `ŒäOôçEõ [ýçe_ç \öçbçTö Eõç$K÷ç»Ý å[ýçã_* ACgã_çEõ» =dY×wø a¶‘öãµù LXçäOôç OôçX* ×»$K÷×_ãÌ^ '®Ïôç+[ý$KË÷ A‰ø Eõçrô$KË÷ %[ý å[ý†_'YÇ×UTö ×_Fç AOôç Eõç×c÷XÝ]ãTö ]çX[ý Lç×Tö» %ç×V YÇ»Ób VÇ'LX» ALX Fç$K÷ç» »çLîTö [ýça Eõ×»×$K÷_* [ýСùYÇy %ç»Ó åEõç`Ý éX» ]çL» ×^×F×X VÝH_ÝÌ^ç Pöç+ Yçc÷ç»» VñçÅ×Tö %‡û_Tö %¾×ØšöTö åa+ Pöç+×F×XãÌ^+ c÷'_ Fç$K÷ç»* Fç$K÷ç» Xç]äOôç åXYç_ÝaEõã_ ×V×$K÷_* Fç$K÷ç»Tö [ýça Eõ»ç åa+ %ç×V] YÇ»ÓbLXã»+ [ýe`Wý» åc÷ãXç åEõç$Jô, å]$Jô %ç»Ó ×Wý]_aEõ_* ^×V Fç$K÷ç» ag$JôçêEõãÌ^ å]$JôaEõ_» F$Jôç»Ý [ýç Eõ$K÷ç»Ý Xçã]ã» Y×»×$JôTö åc÷ç¾ç =×$JôTö %ç×$K÷_* V»ç$Jô_ãTö Fç$K÷ç» `ŒäOôç ae•ÊõTö» Y»ç =àö¾ åc÷ç¾ç %ç»Ó +Ì^ç» ]çãX c÷'_ 'aÝ]çÜ™ö[ýTöÞ Pöç+'* Eõç$K÷ç» ×L_ç» Xç]äOôç å[ýçWýEõã»ç A+Vã» ae•ÊõTö» Y»ç åc÷ç¾ç, Xç+[ýç åa+ Pöç+ Pöç+Tö [ýa[ýça Eõ»ç å_çEõ» a»c÷ aeFîEõ Eõ$K÷ç»Ý åc÷ç¾ç» [ýçã[ýC Pöç+FX» Xç] Eõç$K÷ç» c÷'[ý Yçã»* [ýTöÛ]çX Eõç$K÷ç»TöêEõ [ý§ ×[ýØ™ÊöTö %‡û_ Eõç$K÷ç» Xçã]ã» LXçLçTö %ç×$K÷_* Eõ$K÷ç»ÝaEõ_» AEõçe`+ A+ Pöç+ åQöçF» %×WýEõç» Eõ»ç» %çGãTöC Pöç+ åQöçF»» Xç] Eõç$K÷ç» %ç×$K÷_* A+ ×[ýbãÌ^ Eõç$K÷ç»ÝaEõ_» ×XL» EõçEõTö-Yy a]Éc÷ Y»Ýlùç Eõ×» 1658 `EõTö ×_Fç AFX ×X^Ç×Nþ YyTö åYçX YÒU][ýç»» Eõç»ãS A+ å_çEõaEõã_ Eõç$K÷ç»Ý `ŒäOôç [ýî¾c÷ç» Eõ»ç åVFç éG×$K÷_* A+ YyFXTö »çLç EõÝ×wïø$Jô³VÐ+ 'Eõç$K÷ç»Ý ×XÌ^]'» EõUç =ä{F Eõ×»ä$K÷*

Eõ$K÷ç»Ý» éaãTö åEõç$Jô» [ý» ×XEõOô a¶‘öµù %ç×$K÷_ å^X _çãG* [ýСùYÇy =YTöîEõç» $JÇô×OôÌ^ç, _ç_Çe ]»çS %ç»Ó V×lùS» Yçc÷ç» %‡û_» Gçã»ç ×Töã´Y»ç %ç×V» éaãTö Eõ$K÷ç»Ý \öçbç» ×]_ åYç¾ç ^çÌ^* [ýäQÍöçaEõ_» %¾ØšöçX» Y×»×Wý %ç»Ó [ýäQÍöç \öçbç [ýî¾c÷ÖTö åc÷ç¾ç ØšöçX» ×[ýØ™Êö×Töê_ _lùî Eõ×» Aa]Ì^» %a]» AOôç YÒWýçX %‡û_ %ç»Ó =wø»-Yɾ [ý†» AEõçe`Tö ×[ý»çOô [ýäQÍöç »çLî AFX UEõç» EõUç =»ç+ ×V[ý åXç¾ç×»* YÇ»×S Töç]» Zõ×_a]Éc÷Tö =ä{F Eõ»ç æ¶Úö$Jô »LçaEõ_» åEõTöã[ýç» »LçC V»ç$Jô_ãTö [ýäQÍöçãc÷ %ç×$K÷_ å^X _çãG*

×[ý`Ÿçaã^çGî TöUîYç×Tö» %\öç[ý

Eõ$K÷ç»ÝaEõ_» »çL±¼ö» ×[ý`Ÿçaã^çGî TöUî-Yç×Tö» %\öç[ý* åTöCgã_çEõ» HOôXç¾_Ý» åEõçãXç ×_×FTö ×[ý¾»SÝ Xç+* åEõ¾_ »Lç×[ý_çEõ» Xç]ã[ýç»ãc÷ åYç¾ç ^çÌ^* AãX Xç]» Töç×_Eõça]Éc÷» aTöîTöç ×X»ÖYS Eõ»çäOôçC aö¾ Xc÷Ì^* ×]f ×Zõ$Jôç»» ]ãTö =wø» Eõç$K÷ç»» Eõç$K÷ç»ÝaEõã_ Aa]Ì^Tö åTöCgã_çãEõ Eõç]»ÖYTö »çL±¼ö Eõ×»×$K÷_ [ýÇ×_ Vç[ýÝ Eõã»* åTöCgã_çEõ» »çL-Y×»Ì^çã_C ×XLãEõ Eõç]»ÖY» c÷ç-žÑÇ÷e-$K÷ç Xç]» »çL[ýeã`çàö¾ [ýÇ×_ EõÌ^* [ýÇ»tÝa]Éãc÷ YÒWýçXêEõ %çãc÷ç]» ×[ýbãÌ^ ×_×Fã_C Eõ$K÷ç»Ý a¶‘öãµù ×^×F×X TöUî Yç×Tö» å^çGçX ×Vä$K÷ åa+×F×Xãc÷ ×[ý`Ÿçaã^çGî* %¾ã`î [ýÇ»tÝa]Éc÷ãTöç YÒWýçXêEõ %çãc÷ç] %ç»Ó Eõ$K÷ç»Ý» ]çLTö åc÷ç¾ç ^Ljùa]Éc÷» ×[ý¾»SÝãc÷ Hç+êEõ åYç¾ç ^çÌ^* A+ ×[ýbãÌ^ %çãc÷ç]» `çaX a¶‘öµùÝÌ^ %WýîçÌ^ a]Éc÷Tö +×Tö]ãWýî =ä{F Eõ»ç éc÷ä$K÷ [ýçã[ý A×TöÌ^ç åa+ ×[ýbãÌ^ AOôç $Jô]Ç %ç\öçaãc÷ ]çy ×VÌ^ç c÷'[ý*

13,14, %ç»Ó 15 `×TöEõçTö Eõ$K÷ç»ÝaEõ_» %¾Øšöç

13 a×TöEõçTö ×VFÇ» Y»ç Eõ_Iø» ×Eõ$KÇ÷ %çGê_ãEõ WýX×`×» =YTöîEõç %ç»Ó [ýTöÛ]çX» =wø» Eõç$K÷ç» ]c÷EÇõ]çãEõ Wý×» [ýСùYÇy» V×lùSYç»» ×[ý»çOô \ÇöF‰ø Eõ$K÷ç»Ý »çLî» %Ü™öGïTö %ç×$K÷_ å^X _çãG* A+ %‡û_» Y׸Jôã] UEõç \ÇöF‰øãTöç YÒWýçXêEõ Eõ$K÷ç»Ý å_çEõ Uç×Eõã_C åa+ %‡û_äOôç ×c÷³VÇ Eõ]Töç»çLî» %WýÝX %ç×$K÷_* A+ `TöçŒÝ å`b Xc÷CãTö+ ×VFÇêX» YÉ[ý Yçã» UEõç Eõ$K÷ç»Ý %×WýEÊõTö %‡û_a]Éc÷» Y»ç %çãc÷ç]» \öÌ^Tö A+ å_çEõaEõ_ Y_ç+ éG×$K÷_ [ýÇ×_ LXç ^çÌ^* +Ì^ç» Y»[ýwøÞ YÒçÌ^ A` [ý$K÷» LÇ×» A+ éXFãX+ %çãc÷ç] %ç»Ó Eõ$K÷ç»Ý» »çLî» aÝ]ç %ç×$K÷_* 1490 FÊfTöãc÷ A+ éX» Yç»ãTö %çãEõì ^gÇL _çãG* A+ ^gÇLTö Y»ç×LTö éc÷ %çãc÷çã] a×µù Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö +Ì^ç» ×Y$K÷» 30 [ý$K÷»Tö %çãc÷çã] YÇX» `×Nþ a‡ûÌ^ Eõ×» _çãc÷ _çãc÷ Eõ$K÷ç»ÝaEõ_Eõ WýX×`×» éX Yç»» YÇ[[ýï» aÝ]çê_ æPö×_ ×X×$K÷_*

16 `×TöEõç» ^Ljùa]Éc÷

1526 FÊfTö A+ éX» C$Jôã»-YçLã» VÇFXêEõ ^Ljù éc÷×$K÷_* YÒU]ãTö Eõ$K÷ç»ÝaEõ_ LÌ^Ý éc÷×$K÷_ ^×VC ×¥TöÝÌ^FXTö [ý» å[ýÌ^çêEõ Y»ç×LTö c÷Ì^* 1531 FÊfTö %çãEõì VÇãÌ^ç V_» ]çLTö Eõç×LÌ^ç» aÇyYçTö HäOô* [ýTöÛ]çX åGç_çHçTö ]c÷EÇõ]ç» V×lùãS ^gÇL %绐ö c÷Ì^*

^gÇLTö Eõ$K÷ç»ÝaEõ_ Y»ç×LTö c÷Ì^ %ç»Ó %çãc÷çã] åTöCgã_çEõ» »Lç» \öçTÊö åVC$JôçEõ [ýWý Eõã»* WýX×`×»ãÌ^×V =Lç+ éG åGç_çHçOô» 45 ]ç+_ V×lùãS UEõç Eõ$K÷ç»Ý »çLî» ×Qö]çYÇ» %×WýEõç» Eõ×»ã_* Eõ$K÷ç»Ý »Lç FÇXFç»ç+ \öÌ^ãTö Y_ç+ G'_ %ç»Ó %çãc÷çã] åVTöžÑ÷e Xç]» ALXEõ »çLYçOôTö [ý§¾çã_*

×Qö]çYÇ»Tö W[ýea_Ý_ç

1536 FÊfTö åVTö$KÇ÷e» éaãTö %çãc÷ç]» ×[ý[ýçV c÷'_Tö A+[ýç» %çãc÷çã] %çãEõì WýX×`×»ãÌ^×V éG ×Qö]çYÇ» %çyÔ]S Eõ×» W[ýea_Ý_ç %绐ö Eõ×»ã_* åVTöžÑÇ÷ãIø Y_ç+ YÒçS »lùç Eõ»ç ×[ýZõ_ æ$Jôrôç Eõ×»×$K÷_* %çãc÷çã] åVTöžÑÇ÷IøEõ Wý×» %ç×X [ýWý Eõ×»ã_* A+ %çyÔ]S» ×Y$K÷Tö Eõ$K÷ç»ÝaEõã_ ×Qö]çYÇ» %ç»Ó WýX×`×» =YTöîEõç A×» ]ç+$JôIøTö XTÇöX »çLWýçXÝ Yç×Töã_êG*

\öGÂç¾ã`b» ×[ý¾»S

×Qö]çYÇ»Tö UEõç \öGÂç¾ã`ba]Éc÷ A×TöÌ^çC [ýTöÛ]çX* A+ \öGÂç[ýã`ba]Éc÷ Y»Ýlùç Eõ×»ã_ Eõ$K÷ç»ÝaEõ_» a\öîTöç» ]çXV‰ø %çãc÷ç]» a\öîTöçTöêEõ æ`Ò^ %ç×$K÷_ å^X _çãG* %çãc÷ç]aEõã_ Eõ$K÷ç»ÝaEõ_» Vã» +Oôç» [ýî¾c÷ç» XçLç×X×$K÷_* åTöCgã_çãEõ EõçPö, [ýçc÷» H» aç×L×$K÷_ %ç»Ó å[ýçEõç]ç×Oôã» å_Yç YÒç$JôÝ»ãc÷ éTöÌ^ç» Eõ×»×$K÷_* %çXc÷çãTö×V ×Qö]çYÇ»» ×Tö×XC Zõç_ +Oôç» YÒç$JôÝã»ã» %ç[ý»ç %ç×$K÷_* AãX YÒç$JôÝ»» éVHïî %ç×$K÷_ YÒçÌ^ 2 ]ç+_* XG»FX %çXäOôç aÝ]çãÌ^×V é[ý éG×$K÷_ WýX×`×» éX* XG»» YÉã[ý AOôç aÇ=¬Jô åLçIøç $JÇôQÍöçã» éaãTö AFX YÒEõç‰ø VÇ¾ç» %ç×$K÷_* A+ GWýÇ» VǾç»FX YÒç$JôÝ»» ae_G Eõ×»[ýê_ åEõTöã[ýç» ×`_ YÒç$JôÝ»» ]çãL×V ZÇõOôç Eõ×» \ö»ç+ ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* +Ì^ç» $Jôç×»CEõçãb +Oôçã» ×X׶ö‚ïTö åEõ+[ýç$JÇôEõÝÌ^ç YÒEõç‰ø YÒEõç‰ø G¶‘öÇL %ç×$K÷_* YÒWýçX $JÇôQÍöçäOôçê_ãEõ åEõTöã[ýç» ×]$K÷ç ×F×»×Eõ %ç×$K÷_* +Oôç» Eõç»ÓEõç^ïî F×$JôTö A+ ×F×»×Eõã[ýç» %ç×$K÷_ $JôEÇõã»ç¾ç* VÇ¾ç» %ç»Ó $JÇôQÍöç» CY»Tö UEõç %ˆùÛ ×Qö¶‘öçEÊõ×Tö %e`» Eõç»ÓEõç^ïîEõ ]Ç$K÷_]çX» Y»ç Wýç» Eõ»ç [ýçIøç_Ý ØšöçYTöî ×`”Ý» ØšöçYTöî» éaãTö TÇö_Xç Eõ×»[ý Yç×»* A+×F×XãTö =ä{F Eõ×»[ý Yç×» å^, %çãc÷ç] »Lç »ÓVÐ×aec÷+ +Oôçã» »eYÇ» XG» éTöÌ^ç» Eõ×»[ýê_ [ý†» Y»ç Eõç×»Eõ» %ç×X×$K÷_* ×Qö]çYÇ»» +Oôç Eõç] +]çX ]L[ýÇOô %ç×$K÷_ å^ \öçã_ãEõ+Oôç \Éö+EõY» åLçEõç»×S» ×Y$K÷ãTöç åa+ã[ýç» X\öGçêEõ %ç×$K÷_* (YÒç$JôÝ»» ×\öTö»» YÒç$JôÝ»FX A×TöÌ^çC aŽÇSï»ÖãY Fç׳V =×_Ì^ç[ý Y»ç Xç+*) AOôç ]׳V» %ç»Ó W[ýeaç¾ã`b åYç¾ç éGä$K÷* A+ [ýLç»» %çOôç+TöêEõ %çEõbïSÝ [ýØ™Çö éc÷ä$K÷ +Ì^ç» ×`_-[ýç×_ã» ×X׶ö‚ïTö Ø™ööa]Éc÷* 12 ZÇõOô CF %ç»Ó 5 ZÇõOô Y×»×Wý» Ø™öö VÇ`ç»Ý Ø™öö» Eõç»ÓEõç^ïî %ç×$K÷_ ]ãXç]Ç„ùEõ»* +Ì^ç» =Y×»C +e»çLÝ V %çF»äOôç» %çEÊõ×Tö» åEõTöã[ýç» Ø™öö åVFç ^çÌ^* A+ã[ýç» ×X¸JôÌ^ Øö‚Ê×TöØ™öö* AãX Wý»S» Ø™ööa]Éc÷ aç×L[ýê_ å[ýçWýEõã»ç YÒçÌ^ 10 ]ç+_ VÇê»» Y» ×`_-[ýç×_ %Xç éc÷×$K÷_* å[ýçWýEõã»ç A+ Wý»Sã»ç Ø™öö [ýçEõÝ FÇOôç×[ý_çEõ aç×L %ç×X `ç»Ý `ç»ÝêEõ YÇ×Tö é_ Töç»×Y$K÷Tö Eõç»ÓEõç^ïî Eõ»ç éc÷×$K÷_* TöçãEõ XEõ×»ã_ %Xç-×XÌ^ç Eõã»çãTö åa+ã[ýç» Xrô åc÷ç¾ç» aöç[ýXç %ç×$K÷_* A+ Eõç»ÓEõç^ïîa]Éc÷» +äOôç» _GTö ×aäOôç» ×[ýã`b ×]_ XçUç×Eõã_C Ø™öö» %çEÊõ×Töa]Éc÷ AãEõ %ç×$K÷_* AãEõ[ýçã» CY» \öçG %ç×$K÷_ %ˆùÛ HÇ»SÝÌ^ç %ç»Ó Töç» Tö_ãTö ×`_Tö Eõç»ÓEõç^ïî Eõ»ç éc÷×$K÷_* ×EõÜ™Çö åEõçãXç Pöç+ãTö ]çXÇc÷ [ýç ]çXÇc÷» ]Ç» åFç×VTö åVFç Xç^çÌ^* +Ì^ç» Y»ç+ Eõ$K÷ç»ÝaEõ_ åa+ a]Ì^Tö aEõã_ç Wý»S» ×c÷³VÇ YÒ\öç[ý» Y»ç ]ÇNþ %ç×$K÷_ å^X _çãG* ×Qö]çYÇ»Tö \öçã_]çX YÇFÇ»ÝC F³Vç éc÷×$K÷_* Töçã» VÇOôç YÒçÌ^ 307 GL %çc÷_-[ýc÷_*

1839 FÊfTö GÐçt Xç]» ALX +=ã»çYÝÌ^ å_çãEõ åYçX YÒUã] Eõ$K÷ç»ÝaEõ_» a¶‘öãµù XçXç TöUî-Yç×Tö Vç×Iø Wý×»×$K÷_* Eõ$K÷ç»ÝaEõã_ åTö×TöÌ^çC åa+ %‡û_Tö åTöCgã_çEõ» %ç×WýYTöî» EõUç Øö‚»S Eõ×»×$K÷_* åTöCgã_çEõ» ]ãTö Eõç_çYçc÷»» %çyÔ]S Eõç_Tö A+ XG»ÝFX W[ýea éc÷×$K÷_* %¾ã`î åa+ a]Ì^Tö %çãc÷ç]» c÷çTöTö Y»çLÌ^ [ý»S Eõ»ç» EõUçC åTöCgã_çEõ» Ø‘öÝEõç» Eõã»* éVÌ^çe éX» C$Jô»» Eõç$K÷]ç×» Yçc÷ç»» CY»ãTöç %çX AFX XG»Ý» W[ýeaç¾ã`b %çä$K÷* QöçPö c÷ç×[ýãÌ^ Rôç×Eõ åYã_ç¾ç A+ W[ýeaç¾ã`ba]Éc÷ A×TöÌ^çC =ˆùç» åc÷ç¾ç Xç+*

åEõç$Jô» %çyÔ]S

%çãc÷çã] ×Qö]çYÇ» W[ýea Eõ»çTö Eõ$K÷ç»ÝãÌ^ éG ]ç+[ýIøTö »çLWýçXÝ ØšöçYX Eõ»ç» EõUç %çãGãÌ^ =×{×FTö éc÷ä$K÷* A+ FX ]移 éX» Yç»Tö %¾×ØšöTö* A+ XG»FX YÒç$JôÝã»ã» %ç[ý»ç* YÒç$JôÝ»» ×\öTö»Tö A×TöÌ^çC \öçã_]çX ]׳V»» \öGÂç¾ã`b åVFç ^çÌ^* +Ì^çãTö åTöCgã_çãEõ %ç»Ó åEõTöã[ýç» XTÇöX `yÓ» aX½ÆFÝX c÷Ì^* V»e »çL[ýe`ç¾_Ý ]ãTö åEõç$JôaEõ_ YÒ×aˆù »Lç X»Xç»çÌ^S» aÇã^çGî \öçTÊö %ç»Ó åaXçY×Tö ×$Jô_ç»ãÌ^ 16 `×TöEõç» ]çL\öçGTö Eõ$K÷ç»Ý »LçEõ Y»ç×LTö Eõ×»×$K÷_* [ýTöÛ]çX» Eõç$K÷ç» ×L_çTö åVc÷çX Xçã]ã» åEõTöã[ýç» å_çEõ [ýa[ýça Eõã»* ACgã_çEõ ×$Jô_ç»Ì^» _GTö %c÷ç åEõç$Jô éaXî» [ýeã`çàö¾ [ýÇ×_ åEõç¾ç c÷Ì^* Eõ$K÷ç»Ý »Lç» »çL±¼öEõç_Tö A+ å_çEõaEõã_ ^ãUrô a]çV» Yç+×$K÷_ %ç»Ó åTöCgã_çEõ» ]ÇFÝÌ^ç_ [ýç åaXçY×TöLãX åc÷ãXç Yç’õÝTö =×Pö »çLc÷ç=_ÝTö YÒã¾` Eõ×»[ý Yç×»×$K÷_*

Eõç$K÷ç» »çLî» YÇ»×S Xç]

åa+ a]Ì^» Eõ$K÷ç»Ý »LçaEõã_ ×XLãEõ '×c÷×QÍö¶‘öç» aÜ™öçX'[ýÇ×_ Vç[ýÝ Eõ×»×$K÷_* +Ì^ç» ×Y$K÷» ×_×Y [ýç ×[ý[ý»S a]Éc÷Tö ×c÷×QÍö¶‘öç Xç]äOôç YÒçãÌ^ åYç¾ç éGä$K÷ ^×VC YÇ»×S TöUî-Yç×Töa]Éc÷Tö A+ Xç]äOôç Xç+* ×EõÜ™Çö [ý§ãTö Eõ$Jôç»Ý »çLî» Xç]» éaãTö ×c÷×QÍö¶‘öç Xç]äOôç ae×`Àrô Eõ×»[ýê_ ×[ý$Jôçã»* ×Qö]çYÇ» Xç]äOôçC YÒEÊõTöYãlù ×c÷×V¶‘öç [ýç ×c÷×QÍö¶‘öçYÇ» [ýÇ×_ãc÷ åTöCgã_çãEõ EõÌ^* Eõç$K÷ç»» YÇ»×S Xç] å[ýçWýEõã»ç ×c÷×QÍö¶‘öç %ç×$K÷_ %ç»Ó ×Y$K÷ê_ [ýÐç¡ùSaEõã_ãc÷ ×c÷×QÍö¶‘öç [ýe`ã» »LçaEõ_Eõ Eõ$K÷ç»Ý [ýe`» éaãTö açIÇø» FǾç+ UÌ^* ([ýСùYÇy =YTöîEõç» »çL Y×»Ì^ç_a]Éc÷Eõ [ýÐç¡ùSaEõã_ Wý¶ö‚ï`çØ—öTö =ä{×FTö X»Eõ» [ýe`» [ýÇ×_ åEõç¾ç» Vã» A+ãlùyãTöç ×c÷×QÍö¶‘öç» [ýe`» å_çEõEõ Eõ$K÷ç»Ý [ýe` [ýÇ×_[ý Yçã»)* ×Qö]çYÇ» Xç] a¶‘öãµù %çX AOôç TöUî %çGãTö+ =×{×FTö éc÷ä$K÷* ]ç+[ýIøTö ×Eõ$KÇ÷×VX %çãGãÌ^ AOôç »ÖY» ]ÇVÐç åYç¾ç éc÷ä$K÷* A+ ]ÇVÐçäOôç YÒçÌ^ 1583 FÊf»* ]ÇVÐçäOôç =×_Ì^ç+×$K÷_ ^ã`çXç»çÌ^S åVã[ý* ^ã`çXç»çÌ^S "c÷»-åGì»Ý ×`¾-VÇGïç"» =YçaEõ %ç×$K÷_*

Eõç$K÷ç»» é\öÌ^ç] %‡û_ VF_

1603 FÊf é_ãEõ Eõ$K÷ç»Ý aEõ_» ×[ýbãÌ^ ×[ýã`b AãEõç LXç Xç^Ì^ ^×VC, åa+ a]Ì^Tö åTöCgã_çãEõ [ýTöÛ]çX» XGçCg ×L_ç, =wø» Eõç$K÷ç»» Y[[ýïTöÝÌ^ç %‡û_ %ç»Ó Eõç$K÷ç»» é\öÌ^ç] %‡û_Tö %ç×WýYTöî ×[ýØ™öç» Eõ×»×$K÷_ å^X _çãG* Eõç$K÷ç»» A+ é\öÌ^ç] %‡û_» YÇ»×S +×Töc÷ça LXç Xç^çÌ^* ×Eõe[ýVÜ™öÝ ]ãTö A+ %‡û_äOôç ×Töã´Y»ç »çLî» %Ü™öGïTö %ç×$K÷_* YÒçÌ^ 300 [ý$K÷» %çãGãÌ^ Eõ$K÷ç»Ý »Lç ALãX ×TöãYç»çLEgÇõ¾»Ý» Yç×SGÐc÷S Eõ»çTö ×Töã´Y»ç» »Lç+ åTöCgEõ A+ \ÇöF‰ø åc÷ãXç =Yc÷ç» ×V×$K÷_*

`yÓV]X» LÌ^Ü™öÝÌ^ç »çLî %çyÔ]S

åaçTö» `×TöEõç» %绐öSÝTö LÌ^Ü™öÝÌ^ç »Lç WýX]ç×SãEõ ×Qö]»Ó¾ç» »Lç YÒ\öçEõ»Eõ [ý³VÝ Eõ×»×$K÷_* YÒ\öçEõ» Eõ$K÷ç»Ý» Tö_TöÝÌ^ç »Lç %ç×$K÷_* A×TöÌ^ç YÒ\öçEõã» Eõ$K÷ç»Ý» »LçEõ åTöCgEõ ]ÇNþ Eõ×»[ýê_ %XÇã»çWý Eõ»çTö Eõ$K÷ç»Ý »Lç `yÓ V]ãX åTöCgEõ ]Ç×Nþ ×V[ýê_ Vç[ýÝ LXçÌ^* LÌ^Ü™öÝÌ^ç »Lç+ A+ Vç[ýÝ» YÒ×Tö ac÷ç×» ×X×VÌ^çTö `yÓV]ãX åTöCg» »çLî %çyÔ]S Eõã»* ^gÇLTö WýX]ç×SãEõ Y»ç×LTö éc÷ Eõ$K÷ç»Ý» Eõ»Tö_TöÝÌ^ç »Lç c÷'[ý _GÝÌ^çTö Yã»* åTöCg» VÇLXÝ EõXîç `yÓV]ãX ×[ýÌ^ç Eõ»çÌ^* åTöCg» \öç×GXÝãÌ^Eõ ^Ǿ»çL ^`]ç×SEõEõ Eõ$K÷ç»Ý »Lç» C$Jô»Tö Lç×]X Ø‘ö»ÖãY »Fç c÷Ì^* ^`]ç×SEõEõ [ýСùYÇ» Xç]» Pöç+Tö [ý³VÝ Eõ×» »Fç éc÷×$K÷_* ×Y$K÷ê_ A+ [ýСùYÇ»» Xçã]+ Fç$K÷YÇ» éc÷×$K÷_* A+ ×[ýLÌ^» åG컾 %lÇù~ »ç×F[ýê_ `yÓ-V]ãX %×a]VÛX =Yç×Wý é_×$K÷_*

%çãc÷ç]» éaãTö ^Ljù

+Ì^ç» ×Eõ$KÇ÷×VX» ]Ç»Tö WýX ]ç×SEõ» ]ÊTÇöî c÷'_* `yÓV]ãX åTö×TöÌ^ç ^`]ç×SEõEõ ]Ç×Nþ ×V åTöCgEõ LÌ^Ü™öÝÌ^ç »çLî» »Lç YçãTö* ×EõÜ™Çö `yÓV]ãX ×XLãEõ A+ »çLî» %×WýEõç»Ý ×c÷$Jôçã[ý Ø‘öÝEÊõ×Tö ×[ý$Jôç×»×$K÷_* AãX YÒØ™öç¾Tö ^`]ç×SEõ» FIø =PöçäOôç Ø‘öç\öç×[ýEõ, ×EõÜ™Çö åTöCg %Eõ_`ã»ãXç `yÓV]XEõ ×EõVã» éa]çX Eõ×»[ý? [ý§ \öç×[ý×$Jô×Ü™ö åaãÌ^ ^`]ç×SãEõ %çãc÷ç]» ac÷çÌ^ å_ç¾ç» EõUç \öç×[ýã_* ^ã`ç]ç×SãEõ %çãc÷ç] »Lçê_ ×XL» EõXîç AG»çEõÝEõ ×[ýÌ^ç» YÒØ™öç¾ ×V åTöCgEõ EõXîç G»çEõÝ Eõ$K÷ç»Ý »çLî» ]çãL×V ×X[ýê_ %XÇã»çWý Eõ×»ã_* `yÓV]ãX A+Vã» LÌ^Ü™öÝÌ^ç EgÇõ¾»ÝEõ ×XL »çLî» ]çãL×V ×X[ýê_ %XÇ]×Tö ×X×VÌ^çTö, ^`]ç×SãEõ \ö[ýç» Vã»+ %çãc÷ç] %ç»Ó LÌ^Ü™öÝÌ^ç» ^gÇL c÷'_* YÒU] FdzVçTö Eõ$K÷ç»Ý» ^ãUrô lùÌ^lù×Tö c÷'å_C »c÷çTö åTöCgã_çãEõ %çãc÷ç] [ýç»ÓêEõãÌ^ AãaEõç ×Vã_* ×[ýLÌ^» %çX³VTö `yÓV]ãX YÒTöçY Xç»çÌ^S Xç] _ã_ %ç»Ó åTöCg» »çLWýçXÝ» ]ç+[ýIø» Xç] a_×X Eõ×» EõÝ×wïøYÇ» Uã_* %çãc÷çã] A+ Y»çLÌ^» åYçTöEõ TÇö×_[ýê_ å^ç-Lç Eõ×» UçãEõçãTö ]Ç$K÷_]çX %çyÔ]SEõç»ÝaEõ_ åTöCgã_çEõ» »çLî» =ãã`î %çG[ýç×RÍô %c÷ç [ýÇ×_ G] Yçã_* Zõ_Tö Eõ$K÷ç»Ý» éaãTö ^gÇL Eõ»çTöêEõ a×µù Eõ»çãc÷ ^ÇmTö [ýÇ×_ åTöCã_çãEõ \öç×[ýã_* åa+ a]Ì^Tö »c÷ç» V×lùSTö [ýTöÛ]çX» XGçCg ×L_ç %‡û_äOôç Eõ$K÷ç»ÝaEõ_» VF_ãTö+ %ç×$K÷_*

`yÓV]X AFX [ýçIøç_Ý =YXîça» XçÌ^Eõ

Eõç$K÷ç»» YÇ»×S aç×c÷Töî» CY»Tö ×\ö×wø Eõ×» `yÓV]XEõ XçÌ^Eõ ×c÷$Jôçã[ý »ÖY ×V AFX [ýçIøç_Ý =YXîça ×_Fç éc÷×$K÷_* ×EõÜ™Çö =YXîçaFX» ×[ýã`b B×Töc÷ç×aEõ ]Ç_î Xç+ å^X _çãG* A+ =YXîça» ]ãTö %a] %çyÔ]SçãUï %c÷ç ×]»LÇ]_ç» AOôç éaXîVã_ Eõç$K÷ç» %çyÔ]S Eõ×» %çG»LX »Lç (`yÓV]X» ×YTÊö) =ãY³VÐXç»çÌ^SEõ c÷Töîç Eõ×»×$K÷_* ×Y$K÷Tö `yÓV]X %ç»Ó åTöCg» [ýÝ»ç†Xç ]×c÷bÝãÌ^ A+ `yÓaEõ_Eõ Y»ç\ÉöTö Eõ×» »çLî» Y»ç [ýç×c÷» Eõ×» ×VãÌ^* ×EõÜ™Çö YÒEÊõTöYãlù ×]»LÇ]_ç» %çyÔ]S» 40 [ý$K÷» %çGãTö+ `yÓV]X Ø‘öGÞ éc÷×$K÷_* ]ÇHã_ VÇ[ýç»êEõ Eõç$K÷ç» %çyÔ]S Eõ×»×$K÷_ Lçc÷ç†Ý»» ×VXTöãc÷* +$K÷_ç] Fç [ý†» `çaXEõwïøç éc÷ UçãEõçãTö A[ýç» %çyÔ]S éc÷×$K÷_* %çXäOôç %çyÔ]S HäOô åTöCg» \öçTÊö Eõç×$K÷] Fç+ [ý†» `çaXEõwïøç ×c÷$Jôçã[ý ×X^ÇNþ åc÷ç¾ç» ×Y$K÷Töãc÷ (1612 FÊf)* YÒU]äOôç %çyÔ]S ×[ýZõã_ éG×$K÷_* ×EõÜ™Çö ×¥TöÝÌ^[ýç» %çyÔ]STö ]Ç$K÷_]çãX %HÇ»ç×Oô×yÔ %ç»Ó YÒTöçYGQÍö» VÇGï VÇOôç %×WýEõç» Eõã»* Eõ$K÷ç»Ý »Lç+ a×µù Eõ×»[ýê_ [ýçWýî c÷Ì^* a×µù» $JôTöÛ]ãTö, ]ÇH_ a¶ƒöçäOô YÒçÌ^ 1 _çF OôEõç %ç»Ó 40Oôç c÷çTöÝ, [ý†» $JÇôã[ýVç» [ýç `çaXEõTöÛç+ YÒçÌ^ 20 c÷çLç» OôEõç %ç»Ó 5Oôç c÷çTöÝ %ç»Ó ^ÇL» åXTÊö±¼ö ×VÌ^ç [ýç³Vç$K÷ç_» UçXçVç» ]Ç[ýç×»L Fç+ _ç\ö Eõã» 20 c÷çLç» OôEõç %ç»Ó c÷çTöÝ 2Oôç* A+ %×\ö^çXa]Éc÷ a¶‘öãµù ]Ç$K÷_]çX å_FEõaEõ_» ×[ý¾»SÝTö Eõ$K÷ç»Ý »çLî» aÝ]çÜ™öTö Fç×$K÷Ì^çã_çãEõ [ýa[ýça Eõ×»×$K÷_ [ýÇ×_ =ä{F %çä$K÷* A+ Pöç+ãTö ]ÇH_ [ýÇ×_ ×XLãEõ ×$JôXçEõÝ ×VÌ^ç åEõTöã[ýç» å_çEõ» EõUçC AãX ×[ý¾»SÝTö åYç¾ç ^çÌ^* 'éTö]Çã»'A+ »çLî ×[ýLÌ^» %Ü™öTö ×^ã[ýç» éaXî A×» éG×$K÷_ A+ å_çEõaEõ_ åTöCgã_çEõ» a×Tö-aÜ™ö×Tö [ýÇ×_ ×[ý¾»EõSÝa]Éc÷Tö =ä{F Eõ»ç éc÷ä$K÷*

X»Xç»çÌ^S, \öÝ]VYï %ç»Ó +³VÐ[ý{\ö

`yÓV]X» Y»[ýwøÞ »Lç %ç×$K÷_ åTöCg» YÇy X»Xç»çÌ^S* X»Xç»çÌ^S» %_Y ×VX» ×Y$K÷ãTö+ ]ÇTÇöî åc÷ç¾çTö åTöCg» FÇ»çãÌ^Eõ \öÝ][ý_ [ýç \öÝ]VYï »çLYçOôTö =äPö* %çãc÷ç]-Eõ$K÷ç»Ý» ^gÇL _Gç» Eõç_Tö \öÝ]VYï åaXçY×Tö %ç×$K÷_* ACg» ×VX» AEõ]çy =ä{Fã^çGî HOôXç %ç×$K÷_ WýX×`×»» Yç»Tö UEõç åEõ+FX]çX %çãc÷ç] GçCgTö %çyÔ]S* 1637 FÊfTö åTöCg Ø‘öGÞ åc÷ç¾çTö åTöCg» YÇy +³VÐ[ý{\ö »Lç c÷Ì^* +³VÐ[ý{ã\ö %çãc÷ç]» éaãTö [ýµÇù±¼ö Eõ×»[ý» ]çXãaã» %çãc÷ç] »Lçê_ AFX Yy ×V×$K÷_* ×EõÜ™Çö YyFX» \öçbç %çãc÷ç] »Lç+ \öç_ XçYçã_* Eõ$K÷ç»Ý »Lç+ åc÷ãXç ×XLãEõ %×Tö Ø‘öçWýÝX »Lç ×c÷$Jôçã[ý YyTö ×$JôXçEõÝ ×V×$K÷_* åaãÌ^ FIø =×Pö Eõ$K÷ç»Ý» EõOôEõÝEõ %çãc÷çã] ×[ýã`b %\öîUïXç XLXçã_* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö Eõ$K÷ç»ÝaEõã_ WýX×`×»» Yç»» Y»ç %çTö×» éG×$K÷_* Eõç_yÔ]Tö A+ %‡û_äOôç QöçPö c÷ç×[ýã» \ö×» Y×»_*

[ýÝ»VYï Xç»çÌ^S

1664 FÊfTö +³VÐXç»çÌ^S» ×Y$K÷Tö [ýÝ»VYï Xç»çÌ^S »Lç c÷Ì^* åTöCg %çãc÷ç]» éaãTö %çãEõì å^çGçã^çG Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö %çãc÷çã] EõÌ^ å^, åTöCg V»ç$Jô_ãTö %çãc÷ç]» Tö_TöÝÌ^ç »Lçãc÷, åTöCg YyTö =XÇ×EõC¾ç» Vã» Ø‘öçWýÝX »Lç Xc÷Ì^* [ýÝ»VYï+ YÒUã] A+ Tö_TöÝÌ^ç' [ýç '%çãc÷ç]» ¥ç»ç »×lùTö'å[ýç_ç EõUçbç» ]ç×X[ýê_ ×[ý$Jô»ç Xç×$K÷_* ×Y$K÷Tö ×EõÜ™Çö åTöCgê_ AG»çEõÝ %çãc÷çã] »çLEgÇõ¾»Ý ×[ýÌ^ç ×VÌ^çTö åTöCg A+ ×[ýbãÌ^ VÇXç+ %çY×wø Eõ»ç åVFç XG'_* ×EõÜ™Çö %çãc÷ç]» éaãTö [ýµÇù±¼ö åTöCg» Xc÷'_* ×Eõ$KÇ÷×VX» ×Y$K÷Tö (1660 FÊf) %çãc÷ç] »Lç+ åTöCgEõ A+ [ýÇ×_ aç¾WýçX Eõ×» ×Vã_ å^, ^×V åTöCg ×XÌ^×]Tö \öçã[ý EõOôEõÝ Y×PöÌ^ç+ Eõ»EõçOô_ ×V XçUçãEõ åTöãÜ™ö åTöCg» »çLî %çyÔ]S Eõ»ç c÷'[ý* 1663 FÊfTö $JôyÔW[ýL ×aec÷ %çãc÷ç]» ×aec÷çaXTö =×Pö_* ×]»LÇ]_ç» %çyÔ]STö Eõç$K÷»Tö %ç`ÒÌ^ å_ç¾ç ]»×IøãFç¾ç åGçc÷ç+Eõ C\öOôç+ ×V[ýê_ åTöCg Eõ$K÷ç»Ý »Lçê_ Yy ×Vã_* VYïXç»çÌ^ãS A+ %XÇã»çWý YÒTöîçFçX Eõ×»ã_* A+ Yy é_ %c÷ç EõOôEõÝ» V_äOôçEõ ×[ýã`b åaìLXîC åTöCg åXãVFǾçã_* ×EõÜ™Çö 1667 FÊfTö $JôyÔW[ýãL ]Ç$K÷_]çXEõ Y»ç×LTö Eõ»çTö [ýÝ»VYï+ åTöCgEõ C_G×S LXç+ Yy ×_×Fã_ %ç»Ó åa+Vã» VÇãÌ^ç »Lç» ]çLTö AEõ [ýµÇù±¼öYÇSï a¶‘öµù G×QÍö =×Pö_* [ýÝ»VYï» »çL±¼öEõç_» AOôç `… åYç¾ç éGä$K÷* `…äOôçTö `ÒÝEÊõbÕ» V` %¾Töç»» ]Ç×wïø åFç×VTö %çä$K÷* 1671 FÊfTö [ýÝ»VYï» »çL±¼öEõç_Tö A+ `…äOôç åFç×VTö éc÷×$K÷_ [ýÇ×_ %XÇ]çX c÷Ì^*

[ýÝ»VYï» ×Tö×XLX =wø»ç×WýEõç»Ý

1681 FÊfTö [ýÝ»VYï» ]ÊTÇöî åc÷ç¾çTö åTöCg» YÇy GQÍÆö»W[ýL »Lç c÷Ì^* åTöCg [ý» ZÇõEõXê_ A+ ]ã¶ö‚ï Yy Y×PöÌ^ç+×$K÷_ å^, %çãc÷ç] »Lç+ åTöCg »çLYçOô %çã»çc÷S Eõ»ç» =Y_ãlù C_G×S Yyã» éaãTö EõOôEõÝ Y×PöC¾ç =×$JôTö* =wø»Tö [ý»ZÇõEõãX ×_×Fã_ å[ýçã_, Eõ$K÷ç»Ý »Lç+ãc÷ åTöCg å^ »çLYçOôTö [ý×c÷ä$K÷ åa+ EõUç LXç+ %çãc÷ç] »Lç» C$Jô»ê_ EõOôEõÝ %ç»Ó »çLî» YÒWýçX ×[ýbÌ^çaEõ_Eõ æYÒ»S Eõ»çäOôçãc÷ ×XÌ^]* G»ÓQÍöW[ýãL TöçãEõ XEõ»çTö %çãEõì %çãc÷ç] Eõ$K÷ç»Ý» a¶‘öµùTö æ$JôEõç Y×»_* 1695Tö åTöCg» ]ÊTÇöî åc÷ç¾çTö ^UçyÔã] åTöCg» YÇy¥Ì^ ]Eõ»W[ýL %ç»Ó =VÌ^ç×VTöî »Lç éc÷×$K÷_*

%çãc÷ç]» c÷çTöTö Tö綃öW[ýL» Y»çLÌ^

17 `×TöEõç» å`b» 40Oôç [ý$K÷» ]Ç$K÷_]çX» %çyÔ]S %ç»Ó »çLî» %XîçXî ×\öTö»Ó¾ç a]aîçTö L€Û×»Tö %çãc÷ç] aEõ_» Eõ$K÷ç»Ý» YÒ×Tö $JôEÇõ ×V[ýê_ %çc÷×» Xç×$K÷_* åaãÌ^ Eõç_yÔ]Tö Eõ$K÷ç»ÝaEõã_ ×XLãEõ %çãc÷ç]» Tö_TöÝÌ^ç [ýÇ×_ Yçc÷×» éG×$K÷_* %¾ã`bTö »ÓVÐ×aec÷» a]aç]×Ì^Eõ Eõ$K÷ç»Ý »Lç Tö綃öW[ýãL ×XLãEõ Ø‘öçWýÝX [ýÇ×_ åHçbSç Eõ×»ã_* åaãÌ^ 1706 FÊfTö »ÓVÐ×aec÷+ Tö綃öW[ýL» ×[ýYãlù VÇOôç %×\ö^çX Y×PöÌ^ç+×$K÷_-- AOôç Vã_ WýX×`×»» Yçã»×V %çXäOôç Vã_ »c÷ç %ç»Ó Eõ×Y_Ý» a]Tö_ \Éö×]» ]çãL×V %çG[ýç×RÍô×$K÷_* V_ VÇOôçTö ]ÇPö éaXî» aeFîç %ç×$K÷_ 70,000 LX* A+ ×[ý»çOô éaXîV_äOôçEõ Eõ$K÷ç»Ý éaXî+ å»çWý Eõ×»[ýê_ æ$Jôrôç XEõ×»ã_* Zõ_Tö åTöCgã_çãEõ åc÷_ç»ãIø ]ç+[ýe %×WýEõç» Eõ×»ã_* Tö綃öW[ýL Y_ç+ éG Fç$K÷YÇ»Tö _ÇEõç+ Uç×Eõ_ %ç»Ó Töç»Y»ç ac÷çÌ^ ×[ý$Jôç×» LÌ^Ü™öÝÌ^ç »Lçê_ Yy ×_×Fã_* +Zõçã_ %çãc÷ç]» éaXî $Jôç=×XTö XçXç Wý»S» å[ý]ç»-%çLçã» åVFç ×Vã_* L» %ç»Ó GÐc÷SÝ å»çGTö å_ã[ýLçX åc÷ç¾ç %çãc÷ç] éaXî+ ]ç+[ýIø» Y»ç %çgTö×» %ç×c÷_* %çãc÷çãTö %¾ã`î ]ç+[ýIø» +Oôç» VÇHïäOôç \öç×Iø éU %ç×c÷×$K÷_*

LÌ^Ü™öÝÌ^ç» c÷çTöTö Tö綃öW[ýL [ý³VÝ %ç»Ó %çãc÷ç]» ¥ç»ç =ˆùç»

%çãc÷ç]aEõã_ A+Vã» YÒTöîç[ýTöÛX Eõ»çTö Tö綃öW[ýãL LÌ^Ü™öÝÌ^ç »Lçê_ A+ [ýçTö×» ×V åTöCg ×[ý$Jô»ç açc÷ç^î» %ç¾`îEõ Xc÷[ý [ýÇ×_ LXç+×$K÷_* ×EõÜ™Çö A+ aÇã^çGãTö LÌ^Ü™öÝÌ^ç »Lç+ Eõ$K÷ç»Ý »çLîFX ×XL »çLî» Tö_TöÝÌ^ç Eõ»ç» [ýçã[ý aä$Jôrô c÷'_ %ç»Ó åTöCg $K÷_ Eõ×» Tö綃öW[ýLEõ Wý»ç+ %ç×X [ý³VÝ Eõ×» Uã_* Tö綃öW[ýãL [ý§ YÒ[ýµù Eõ×» A+[ýç» »ÓVÐ×aec÷ê_ lù]ç ×\ölùç Eõ×» åTöCgEõ =ˆùç»» [ýçã[ý YÒçUïXç LXçã_* »ÓVÐ×aec÷+ LÌ^Ü™öÝÌ^ç »LçEõ Tö綃öW[ýLEõ ]Ç×Nþ ×V[ýê_ éEõ×$K÷_* ×EõÜ™Çö åTöCg EõSïYçTö XEõ»çTö VÇOôç %çãc÷ç] %×\ö^çX åTöCg» ×[ýYãlù Y×PöC¾ç éc÷×$K÷_* +Ì^ç» Zõ_Tö %çãc÷çã] LÌ^Ü™öÝÌ^çYÇ» VF_ Eõ×»×$K÷_* 1708 FÊfTö Tö綃öW[ýLEõ =ˆùç» Eõ×» ]ç+[ýIø» ]çãLã» åa+ a]Ì^Tö

×[ý`ŸXçUTö [ýçc÷» Yç×Tö UEõç »ÓVÐ×aec÷» C$Jô»ê_ %Xç éc÷×$K÷_* TöçãTö åTöCgEõ %çãc÷ç] »Lç+ açlùçTö ×VãÌ^* Tö綃öW[ýãL »ÓVÐ×aec÷» Eõ»Tö_TöÝÌ^ç »Lç c÷'[ýê_ Ø‘öÝEõç» Eõã» %ç»Ó ×XãL [ý$K÷»Tö A[ýç»êEõ %çãc÷ç] »Lç» C$Jô»Tö %c÷ç» YÒ×Tö`ÒÓ×Töã» ]Ç×Nþ _ç\ö Eõ×» ×XL »çLîê_ =\ö×Tö ^çÌ^* %çãc÷ç] éaXî+ åTöCgEõ ×Qöã]»çê_ %çG[ýRÍôç+ ×V×$K÷_* åa+ Pöç+ãTö [ý§ Eõ$K÷ç»Ý éaXî+ åTöCgã_çEõ» »LçEõ ×X[ýê_ é» %ç×$K÷_×c÷* ×EõÜ™Çö Fç$K÷YÇ» åYç¾ç» ×Y$K÷ã» Y»ç Tö綃öW[ýL X×»Ì^çTö Y×»_* »ÓVÐ×aec÷+ åTöCg» ×$Jô×EõdaEõEõ Tö綃öW[ýL» ×$Jô×Eõdaç» [ýçã[ý Y×PöÌ^ç+×$K÷_* ×EõÜ™Çö åEõçãXç Zõ_ Xc÷'_ %ç»Ó 1708 FÊf» æ$Jô㊶‘ö» ]çc÷Tö Tö綃öW[ýãL å`b ×X`Ÿça åY_çã_*

aÇ»VYï Xç»çÌ^S %ç»Ó åTöCg» Y»¾wøÞ »LçaEõ_

Tö綃öW[ýL» ]ÊTÇöî» ×Y$K÷Tö åTöCg» X-[ý$K÷»ÝÌ^ç YÇy aÇ»VYï Xç»çÌ^SEõ »çLYçOô ×VÌ^ç c÷'_* »ÓVÐ×aec÷+ Y×PöC¾ç %çãc÷ç] ×[ýbÌ^ç åEõ+LX]çãX A+Vã» aÇ»VYïEõ ×aec÷çaX ×VÌ^ç» ×aˆùçÜ™ö é_×$K÷_* Xç»×V YÇ»çS» AOôç ×[ý¾»S» å_FEõ \Çö[ýãX`Ÿ» [ýç$Jô&×TöãÌ^ aÇ»VYï» »çL±¼ö Eõç_Tö åTöCg» ]çTÊö %ç»Ó Tö綃öW[ýL» ×[ýWý¾ç Y±óöÝ $Jô³VÐYÒ\öç» ×XãÛ`Tö åa+ ×[ý¾»S ×_×Fä$K÷ [ýÇ×_ =ä{F Eõ×»ä$K÷* +Ì^ç» Y»ç+ ]çEõ» Tö±¼öç¾WýçXTö åa+ Xç[ýç_Eõ _'»çLãX »çL±¼ö Eõ×»×$K÷_ å^X _çãG*

+Ì^ç» ×Y$K÷» YÒçÌ^ 60 [ý$K÷» LÇ×» »çLî» HOôXç¾_Ý a¶‘öãµù %çãc÷ç]aEõ_ ×X]çTö* %¾ã`î, 1633 `EõTö (1721 FÊf) ]ç+[ýIøTö Fç׳V =×_C¾ç AOôç ×`_» ]׳V»Tö åYç¾ç AFX ×_×YãÌ^ åa+ a]Ì^» »Lç» Xç] c÷×»`$Jô³VÐ Xç»çÌ^S [ýÇ×_ =ä{F Eõ×»ä$K÷* ×_×YFXTö åTöCgEõ ×c÷×QÍö¶‘öçaEõ_» G»çEõÝ [ýÇ×_C åEõç¾ç éc÷ä$K÷* 1736 FÊfTö [ý»ãFç_ç» ]×S»ç] =LÝ» Xç]» ALX å_çEõ» ×X^Ç×NþYyTö Eõ$K÷ç»Ý »Lç» Xç] EõÝ×wïø$Jô³VÐ Xç»çÌ^S [ýÇ×_ åEõç¾ç éc÷ä$K÷* 1765 FÊfTö %çãc÷ç] »Lç »çãL`Ÿ» ×aec÷+ åTöCg» a]aç]×Ì^Eõ Eõ$K÷ç»Ý »Lç a×µùEõç»ÝEõ åTöCgEõ åVFç Eõ×»[ýê_ [ýçTö×» ×V EõOôEõÝ Y×PöÌ^ç+×$K÷_* ×EõÜ™Çö a×µùEõç»ÝãÌ^ EõOôEõÝEõ açlùçTö XEõ×» C\öTöç+ Y×PöÌ^çã_* åTö×TöÌ^ç %çãc÷ç] »Lç+ FIø =×Pö [ý»[ý»Ó¾ç» åXTÊö±¼öTö AV_ åaXç »c÷çê_ Y×PöC¾çTö a×µùEõç»ÝãÌ^ \öÌ^ Fç+ %ç±Áa]YïS Eõ×»ã_* åTöCgEõ »çã]`Ÿ» ×aec÷» %çGê_ %ç×X EõEõUïXç Eõ»ç c÷'_Tö, åTöCg lù]ç ×\ölùç Eõ×»×$K÷_* %¾ã`bTö åTöCgEõ ×XL »çLîê_ ^ç[ýê_ ×VÌ^ç c÷Ì^* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö åTöCg a»c÷ ×VX LÝ×¾Tö Xç×$K÷_* 1771 FÊfTö åTöCg» Y»[ýwøÞ »Lç c÷Ì^ CY»Óä{×FTö '×c÷×QÍö¶‘öç »Lç'c÷×»`$Jô³VÐ Xç»çÌ^S* åa+ [ý$K÷»ãTö c÷×»`$Jô³VÐ+ Fç$K÷YÇ»Tö AOôç »çLYÒaçV aç×L×$K÷_ [ýÇ×_C AFX ×_×YTö =ä{F %çä$K÷*

%çãc÷ç]» éaãTö YÇX» ^Ljù

18 `×TöEõç» å`b \öçGTö %çãc÷ç] »çLîTö åVFç ×VÌ^ç ×[ý`Ê…_Töç» Eõç_ä$K÷ç¾çTö [ý§ãTöç å]ç¾ç]»ÝÌ^ç %ç»Ó %çãc÷ç] YÒLç+ Eõ$K÷ç»Ý »Lç EÊõbÕ$Jô³VÐ %×WýEÊõTö %‡û_ê_ Y_ç+ éG×$K÷_* ^]ÇXç éX» CY»\öçGTö A+ å_çEõaEõã_ %ç`ÒÌ^ é_×$K÷_* Eõ]ã_`Ÿ» ×aec÷+ A+ å_çEõaEõ_Eõ C\öTöç+ ×V[ýê_ åEõç¾çTö Eõ$K÷ç»Ý »Lç+ åa+ ×XãÛ` ]ç×X[ýê_ %Ø‘öÝEõç» Eõ×»×$K÷_* +Ì^ç» Zõ_Tö _Gç ^gÇLFX 1803 FÊf» Y»ç 1805 FÊfê_ $Jô×_×$K÷_* A+ ^gÇLTö Eõ$K÷ç»Ý %ç»Ó å]ç¾ç]»ÝÌ^çaEõã_ %çãc÷ç]» c÷çTöTö å[ýÌ^çêEõ Y»ç×LTö éc÷×$K÷_*

EÊõbÕ$Jô³VÐ ×c÷³VÇ Wý¶ö‚ï GÐc÷S

åa+a]Ì^Tö Eõ$K÷ç»ÝaEõã_ ×c÷³VÇ Wý¶ö‚ï é_×$K÷_* c÷ç+[ýIøTö »çL Y×»Ì^çã_ ×c÷³VÇ Wý¶ö‚ï GÐc÷S Eõ×»×$K÷_* Fç$K÷YÇ»ãTöç VÐÓTöG×TöTö A+Vã» Wý¶ö‚ï GÐc÷S» Eõç] %çG[ýç×RÍô×$K÷_* A+ =Y_ãlù »Lç EÊõbÕ$Jô³VÐ %ç»Ó åTöCg» \öçTÊö åGç×[ýX$Jô³VÐ+ Töçã]ã» aLç ALXÝ Gç+G»Ó» ]Ç×wïø» ×\öTö»Tö YÒã¾` Eõ×»×$K÷_* +Ì^ç» Y»ç C_ç+ %ç×c÷_Tö åTöCgã_çEõEõ ×c÷³VÇ %ç»Ó lù×ÅyÌ^ [ýÇ×_ åEõç¾ç éc÷×$K÷_* A` ^ÇG %çãGãÌ^ ]c÷ç\öç»Tö» \öÝ] åTöCgã_çEõ» YÇ[[ýïYÇ»Ób %ç×$K÷_ [ýÇ×_ Vç[ýÝ Eõ×» [ýÐç¡ùSaEõã_ AFX [ýe` Töç×_EõçC YÒØ™ÇöTö Eõ×»×$K÷_* åTöãX Eõã»çãTö [ý§ã[ýç» Eõç”×XEõ Xç] ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* [ý§ã[ýç» Xç] [ýTöÛ]çXEõç_» »LçaEõ_»ãc÷ %ç×$K÷_* %çãEõì a]aç]×Ì^Eõ »Lç åEõTöã[ýç» Xç] ×V[ýê_ãEõ Yçc÷×» éG×$K÷_* c÷ç³Oôç»» ærô×Oô$K÷×OôãEõ_ AEõç=³Oô %[ý %çaç]Tö (×¥TöÝÌ^ F‰ø, YÊœöç 40) A+ ×[ý¾»SÝ åYç¾ç ^çÌ^* +¬K÷çEÊõTö \öçã[ý Eõ”Xç» %ç`ÒÌ^Tö LãWý-]ãWý YÒØ™ÇöTö Eõ»ç A= ×[ý¾S» B×Töc÷ç×aEõ ]Ç_î Xç+*

åGç×[ý³V $Jô³VÐ

1813 FÊfTö EÊõbÕ$Jô³Vл ]ÊTÇöî åc÷ç¾çTö åTöCg» \öçãÌ^Eõ åGç×[ý³V $Jô³VÐ »Lç c÷Ì^* »Lç éc÷ãÌ^ åTöCg åEõTöã[ýç» %aÇ×[ýWýç» aX½ÆFÝX éc÷×$K÷_* EÊõbÕ$Jô³Vл EÇõ×c÷WýX Xçã]ã» ALX Yç$JôEõEõ =wø»» Yçc÷ç»ÝÌ^ç %‡û_Tö åEõçãXç AOôç Eõ¶ö‚ï$Jôç»Ý» [ýçã[ý ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* åGç×[ý³VÐ $Jô³VÐ »Lç åc÷ç¾çTö EÇõ×c÷WýãX ×[ýäVÐçc÷ Eõ×» ×XLãEõ Ø‘öçWýÝX »Lç [ýÇ×_ åHçbSç Eõ×»ã_* åGç×[ý³V $Jô³VÐ+ åEõçãXç]ãTö åTöCgEõ Wý¶ö‚ïYÇ»ê_ Wý×» %ç×X [ýWý Eõã»* EÇõ×c÷WýX» YÇy TÇö_ç»ç] åGç×[ý³V $Jô³VÐ _m¾ç %ç×$K÷_* A×TöÌ^ç ×YTöçEõ» %Y»çWý» å»çb åTöCg» CY»Tö Y×»[ý [ýÇ×_ TÇö_ç»ç] G'_* Yçc÷ç»ÝÌ^ç c÷ç×[ý %‡û_Tö åaç]ç+ UEõç TÇö_ç»çã] åGç×[ý³V $Jô³VÐ+ åTöCgEõ Wý»ç åYã_ç¾ç» %çOôç+ã[ýç» æ$Jôrôç [ýîUï Eõ×»×$K÷_*

]×SYÇ»Ý %×\ö^çX

A+Vã» åGç×[ý³VÐ$Jô³VÐ+ åTöCg» »çLî» =wø» \öçG åc÷»Ó¾ç[ý_GÝÌ^çTö Yã»* ×EõÜ™Çö åTöCg» ×[ýYV» +Ì^çãTö+ %[ýaçX åc÷ç¾ç Xç×$K÷_* 1818 FÊfTö ]×SYÇ»» ]ç»×Ld ×aec÷+ åTöCg» é\öÌ^ç] %‡û_Tö %çyÔ]S Eõã»×c÷* +×Tö]ãWýî ]ç»×LãTö ]×SYÇ»» »Lç æ$Jôì»×LTöEõ ×aec÷çaX» Y»ç ×[ýTöç×QÍöTö Eõ×»×$K÷_* åaãÌ^, åGç×[ý³VÐ $Jô³VÐ+ æ$Jôì»×LTö» ac÷çÌ^Tö ]ç»×LTö» éaXîV_Eõ CZõ»ç+ åY_ç[ýê_ alù] c÷'_* ×EõÜ™Çö æ$Jôì»×LãTö A×TöÌ^ç Eõ$K÷ç»Ý ×aec÷çaXê_ å_ç\ö Eõ»çC åGç×[ý³VÐ $Jô³VÐ ]c÷ç ×[ýYV» aX½ÆFÝX c÷'_* +Zõçã_ ×Y$K÷» [ý$K÷»Tö [ý¶ö‚ÞaEõã_ ]ç»×LTöEõ ]×SYÇ»» Y»ç åF×V ×VÌ^çTö åTöCg %çãEõì %ç×c÷ Eõç$K÷ç» åaç]ç_* åTöCg» éaãTö \öçãÌ^Eõ GöÝ» ×aãIøç %ç×c÷×$K÷_* A×TöÌ^ç ]ç»×Ld, æ$Jôì»×Ld %ç»Ó GöÝã» _G _ç×G åGì×[ý³V$Jô³VÐEõ »çLî» Y»ç åF×V ×VÌ^çTö åTöCg éG ×$Jô_c÷OôTö =Y×ØšöTö c÷'_* åGç×[ý³VÐ$Jô³VÐ+ [ýÊ×Oô$K÷» C$Jô»Tö ac÷çÌ^ YÒçUïXç Eõ×» ×[ý]ÇF c÷'[ý_GÝÌ^çTö Y×»×$K÷_* ×Eõ$KÇ÷×VX» ×Y$K÷Tö GöÝ» ×ae %ç»Ó æ$Jôì»×LTö» ×XL» ]çLTö Eõç×LÌ^ç c÷'_ %ç»Ó YÒU]LãX c÷ç+_çEõç׳V» [ýç×c÷ã» V×lùS Eõç$K÷ç» %‡û_Tö ×XLãEõ »Lç [ýÇ×_ åHçbSç Eõ×»ã_* åEõ¾_ c÷ç+_çEõç׳Vãc÷ ]ç»×LTö» VF_Tö Uç×Eõ_* æ$Jôì»×LãTö ×$Jôã_OôTö éG [ýÊ×Oô$K÷» %ç`Ò^ ×\ölùç Eõ×»ã_* Eõç$K÷ç»Tö åTöCg» %×WýEÊõTö %‡û_a]Éc÷ [ýÊ×Oô$K÷Eõ _[ýê_ åTöCg %XÇã»çWý LXçã_*

[ýÊ×Oô$K÷» Y»ç ac÷çÌ^ XçYç+ åGç×[ý³VÐ$Jô³GÐ+ [ý¶ö‚ÞaEõ_» _G _ç×G_* [ý¶ö‚ÞaEõã_ åGç×[ý³VÐ$Jô³VÐEõ YÇX» ×aec÷çaX ×VÌ^ç» YÒ×Tö`ÒÓ×Tö ×Vã_* åa+ ]ã¶ö‚ï [ý¶ö‚ÞaEõ_ Eõç$K÷ç»ê_ %çG[ýRÍôçTö %ç»Ó [ýÊ×Oô$K÷» YÒU] aeHbï c÷'_* [ý¶ö‚ÞaEõ_» %çG]X [ýçTö×» Yç+ ØšöçXÝÌ^ [ýÊ×Oô$K÷ Eõ¶ö‚ï$Jôç»ÝaEõã_ GöÝ» ×aec÷Eõ [ý¶ö‚ÞaEõ_» éaãTö a×µù Eõ×»[ýê_ éEõ×$K÷_* ×EõÜ™Çö TöçãEõ XEõ×» GöÝ» ×aãIø åGçYãX [ý¶ö‚ÞaEõ_Eõ c÷çTö Eõ×»[ýê_ãc÷ æ$Jôrôç Eõ×»ã_* A+ã[ýç» EõUç [ýÊ×Oô$K÷» =ˆùÛTöX EõwÊïøYlùEõ LãXç¾çTö G\öSï» åLãXã»ã_ ØšöçXÝÌ^ Eõ¶ö‚ï$Jôç»ÝaEõ_Eõ VÇãÌ^çLX »Lçã» ALXã»ç Ylù X_[ýê_ Y»ç]`ï ×Vã_* åEõ¾_ [ý¶ö‚ÞãÌ^ ^çãTö Eõç$K÷ç» %×WýEõç» Eõ×»[ý åXç¾çã», åa+äOôç æ$Jôç¾çãc÷ åTöCgã_çEõ» Eõwïø[ýî [ýÇ×_ åaç¾»ç+ ×VÌ^ç c÷'_* TöUç×Y [ýÊ×Oôä$K÷ ×X¸JôÌ^ GöÝ» ×aIø» Eõç$K÷ç»» CY»Tö åEõçãXç %×WýEõç» Xç+ [ýÇ×_ \öç×[ý×$K÷_* Eõç»S [ý¶ö‚ÞaEõ_Eõ Eõç$K÷ç»» Y»ç åF×V ×VÌ^ç» %Ü™öTö åGç×[ý³VÐ$Jô³VÐEõãc÷ åTöCgã_çãEõ ×aec÷çaX ×V×$K÷_ åGç×[ý³VÐ$Jô³Vл YÒWýçX]Ü—öÝ» [ýe`Wý» ALX» Y»ç %_YãTö ×]f AZõ, ×$Jô, åLEõ$K÷ãX (%ç+ ×$Jô A$K÷) AOôç ]ÇVÐçäOôçTö åGç×[ý³VÐ$Jô³VÐEõ ×c÷×QÍö¶‘öç» »Lç [ýÇ×_ %×\öc÷Tö Eõ»ç éc÷ä$K÷*

 
 
Copyright ©SM Computer Consultants Pvt. Ltd, Guwahati, India '1998-2016'