åEõç$Jô-»Lç aEõ_
   

 

åEõç$JôaEõ_» LçTöÝÌ^ aeã^çG

[ýTöÛ]çX ^ÇGTö åEõç$Jô `ŒäOôç ×¥%UïTö [ýî¾c÷ÖTö c÷Ì^* %a]Tö åEõç$Jô [ýÇ×_ã_ ×c÷³VÇ [ýSï» åEõTöã[ýç» å_çEõEõ [ýÇLçÌ^* Eõ$K÷ç»Ý, _ç_Çe ×]×Eõ»ãEõ %ç×V Eõ×» ×c÷³VÇ Wý¶ö‚ïTö VÝ×lùTö åc÷ç¾ç ×[ý×\ö~ LXLçTöÝÌ^ å_çEõEõ åUç»ãTö åEõç$Jô å[ýç_ç c÷Ì^* A+Vã» VÝlùç å_ç¾ç Eõç^ïî A×TöÌ^çC $Jô×_ %çä$K÷ [ýçã[ý åEõç$Jô» aeFîçC ×VãX ×VãX [ýç×RÍô %çä$K÷* =wø» [ý† %ç»Ó åGç¾ç_Yç»çTö ×EõÜ™Çö åEõç$JôaEõ_ [ý» aX½çX» Yçy Xc÷Ì^ %ç»Ó A+ã[ýç» Pöç+» åEõç$JôaEõã_ ×XLãEõ »çL[ýe`Ý [ýÇ×_ãc÷ EõÌ^* ACgã_çãEõ åEõç$Jô `ŒäOôç» ¥ç»ç AOôç éZõVEõãc÷ [ýÇLç+ä$K÷, [ýSï [ýÇãLç¾ç Xç+* ×EõÜ™Çö åEõç$Jô Xç]Wýç»Ý A+ å_çEõaEõ_» Lç×Tö-×[ýbÌ^Eõ $Jô×»y a¶‘öãµù [ý§ ]Töã\öV %çä$K÷* TöÜ—ö %ç»Ó YÇ»çSTö åEõç$Jô aEõ_Eõ aHãX =ä{F Eõ×»ä$K÷ %ç»Ó åTöCgã_çEõEõ [ýÇLç[ýê_ 'Eõ[ýç$Jô'`ŒäOôç [ýî¾c÷ç» Eõ×»ä$K÷* 12` `×TöEõç» å`bTö ]c÷¶ö‚V [ýF×TöÌ^ç» ×F_LÝ» _GTö %c÷ç B×Töc÷ç×aãEõ åEõç$Jô,å]$Jô %ç»Ó Fç»Ó LXLçTöÝÌ^ å_çEõaEõ_» éaãTö V×lùS $Jôç+ã[ý»ÝÌ^ç» å_çEõ» açVÊ`î %çä$K÷ [ýÇ×_ éEõä$K÷* åEõç$JôaEõ_Eõ ×[ýã`b\öçã[ý _lùî Eõ×» [ýÐçFçX c÷QöG$K÷ãX åTöCgã_çEõEõ [ýäQÍöç %ç»Ó ×Wý]çX å_çEõ [ýÇ×_ %×\öc÷Tö Eõ×»ä$K÷ %ç»Ó [ýÇ$JôçXX %ç»Ó 'RôçEõç [ýÀÇãEõ' åa+ TöUîê_ a]UïX %çG[ýRÍôç+ä$K÷* %çXc÷çãTö×V, EõãSï åQö_OôX» ]ãTö åEõç$JôaEõ_ V»ç$Jô_ãTö VÐç×[ýQÍöÝãc÷* å»L_ÝãÌ^ %çãEõì EõÌ^ å^, A+ å_çEõaEõ_ éc÷ä$K÷ ]ã†ç_ÝÌ^ %ç»Ó VÐç×[ýQÍöÝ» ae×]`ÒS* »çL[ýe`Ý `Œ» [ýî¾c÷çã» åTöCgã_çEõ» Lç×Tö ×X»ÖYSTö %ç»Ó å[ý×$K÷ %ç=_ _Gç+ä$K÷* A+ a¶‘öãµù ]Tö[ýçV a]Éãc÷ç ×VãX ×VãX [ýç×RÍô éGä$K÷* åYçXãTö å[ýçWýEõã»ç »çL[ýe`ÝaEõ_ VÐç×[ýQÍö [ýeã`çàö[ý %ç×$K÷_* ×Y$K÷Tö ]çXaêX» Y׸Jô]» åEõç$JôaEõã_ ×c÷³VÇ Wý¶ö‚ïê_ ×XLãEõ »çL[ýe`Ý [ýÇ×_ Eõ[ýê_ Wýã»* åEõç$Jô »LçaEõ_» ×VXTö åEõç$Jô %ç»Ó »çL[ýe`Ý» ]çLTö ae×]`ÒS HäOô* ×EõÜ™Çö AOôç EõUç WýÇ»ÖY å^, YÒEÊõTö åEõç$JôaEõ_ ]ã†ç_ãc÷* Gçã»ç %ç»Ó å]$JôaEõ_» éaãTö A+ å_çEõaEõ_» ×XEõOô a¶‘öµù %ç×$K÷_* L_Yç+m×», åEõç$Jô×[ýc÷ç», %ç»Ó åGç¾ç_Yç»ç %‡û_Tö [ýTöÛ]çãX ×^aEõ_ »çL[ýe`Ý å_çEõ %çä$K÷ åTöCgã_çEõ YÒEÊõTöãTö åEõç$Jôãc÷* åTöCgã_çEõ» Gç» [ý»S Eõ'_ç c÷'å_C %çEÊõ×Tö ]ã†ç_ÝÌ^* åa+Vã» %çXPöç+» åEõç$JôaEõ_ ×[ý×\ö~ å_çEõ» éaãTö ae×]×`ÒTö ^×VC åTöCgã_çEõ» ]çLãTöç ]ã†ç_ÝÌ^ æ$Jôãc÷»ç» å_çEõ å[ý×$K÷*

åEõç$Jô \öbç [ýTöÛ]çX ]ÊTöYÒçÌ^* ×EõÜ™Çö åEõç$Jô \öçbç» ×^ VÇ+ AOôç $JôçãX×Eõ åYç¾ç ^çÌ^ Töç» Y»ç A+ \öçbç» éaãTö Gçã»ç \öçbç» ×]_ åVFç ^çÌ^* 16 `×TöEõç» åEõç$Jô »çLî }]S Eõ»ç Eõç_Tö ×ZõOôä$K÷ éEõä$K÷ "A+ å_çEõaEõ_» EõçSã[ýç» %×Tö QöçIø»* a»ÓEõç_ãTö EõçSã[ýç» ZÇõOôç Eõ×» +Ì^çEõ ×[ýã`b =YçãÌ^ã» åTöCgã_çãEõ VÝH_ Eõ×» é_×$K÷_*" [ýTöÛ]çãX åEõç$JôaEõã_ A+Vã» EõçS VÝH_ Eõ»ç »Ý×Tö A×»ä$K÷ ^×VC Gçã»çaEõ_» ]çLTö + A×TöÌ^çC YÒ$Jô×_Tö* YÇ»×SEõç_Tö åEõç$Jô %ç»Ó å]$Jô» ]çLTö åEõçãXç [ýçWýç åXçãc÷ç¾çêEõ ×[ýÌ^ç-[ýç»Ó éc÷×$K÷_* ×EõÜ™Çö A×TöÌ^ç åEõç$JôaEõã_ ×c÷³VÇ Wý¶™ïö VÝ×lùTö c÷[ýã» Y»ç AãX ×[ýÌ^ç-[ýç»Óã[ýç» Eõ×] %ç×c÷ä$K÷* ]çXa éX» YÉã[ý »çL[ýe`Ý å_çEõ YÒçÌ^ Xç×$K÷ã_+* TöçTö UEõç Y»çyÔ]Ý åEõç$JôaEõã_ ×c÷³VÇWý¶ö‚ïTö `»S é_×$K÷_* XTÇöX `»SÝÌ^ç åEõç$JôaEõã_ åTöCgã_çEõ» ×XL» LXLçTöÝÌ^ Xç] aã_ç¾ç Xç×$K÷_* ×EõÜ™Çö åTöCgã_çEõ» ×Y$K÷EõTö ×^aEõ_ ]ã†ç_ÝÌ^ å_çãEõ ×c÷³VÇ Wý¶ö‚ï é_×$K÷_ åTöCgã_çãEõ ×XL Xç] a_ç+×$K÷_* A+ å_çEõaãEõ Eõç_yÔ]Tö +×Tö]ãWýî ×c÷³VÇ åc÷ç¾ç åEõç$Jô aEõ_» éaãTö ×]×_ éG×$K÷_*

åEõç$Jô»Lç aEõ_» ×[ýbãÌ^ =ä{F UEõç \öçã_]çX YÇ»×S EõçEõTöYy åYç¾ç éGä$K÷* +Ì^ç» ×\öTö»Tö V»e »Lç» [ýe`ç¾_ÝC åEõç$JôaEõ_» ×[ýbãÌ^ ×[ýØ™ÊöTö ×[ý[ý»S åYç¾ç ^çÌ^* V»Iø» åEõç$Jô »çL[ýe`» ×[ýFîçTö _©¿ÝXç»çÌ^S åEgõç¾»» c÷çãTö ×_Fç YÇ×UFXTö Y»Ý×lùTöê_ãEõ [ýSïXç åYç¾ç éGä$K÷* ×EõÜ™Çö Y»Ý×lùTö ]ÊTÇöî» [ýSïXç» ×Y$K÷Tö A+ YÇ×U» Eõç×c÷XÝC %çWý»Ó¾ç \öçã¾ å`b éc÷ä$K÷* VÝH_ÝÌ^ç `ç»Ý `ç»ÝêEõ %a]ÝÌ^ç $K÷³VTö aç×$JôYçTöTö A+ YÇ×UFX ×_Fç éc÷ä$K÷* 1800 FÊf» ALX YÒ×aˆù %a]ÝÌ^ç å_FãEõ A+ c÷çãTö ×_Fç YÇ×UFX» »$JôEõ å^X %XÇ]çX c÷Ì^* ×EõÜ™Çö ×Eõ a]_» CY»Tö ×\ö×wø Eõ×» A+ ×[ý[ý»SÝ ×_Fç éc÷×$K÷_ %ç×] XçLçãXç* ×_FEõLãX A+ ×[ý[ý»SÝ ×_Fç» a]Ì^Tö åTöCg =XÇ×EõC¾ç HOôXça]Éc÷ YÇ»×S åc÷ç¾ç Xç×$K÷_ %ç»Ó å[ýçWýEõã»ç AEõ aLݾ Øö‚Ê×Tö å»ç]ÜšöX Eõ×»ãÌ^+ åTöCg» EõçãYã» A+ ×_F×X» aÊ×rô éc÷×$K÷_* ×EõÜ™Çö TöUç×YC åTöCg Pöç+ ×[ýã`ãb Eõ”Xç» %ç`ÒÌ^ é_ä$K÷ %ç»Ó [ý§ãlùyTö %×Tö»×tTö ×[ý[ý»SÝ åEõTöã[ýçã»ç ×Vä$K÷* åaãÌ^, %çãc÷ç] [ýÇ»tÝ» Vã» A+ã[ýç» å_F×XC %ç×] aŽÉSï \öçã[ý GÐc÷S Eõ×»[ý åXç¾çã»ç* V»e [ýe`ç¾_Ý» ×Xä¶oöçä{×FTö ×[ý[ý»SÝäOôç [ý§ %V»Eõç»Ý EõUç [ýçV ×V +Ì^çTö a×~×[ýrô Eõ»ç éc÷ä$K÷* TöUç×Y AOôç EõUç ]XTö »ç×F[ý _ç×G[ý å^, %çãc÷ç] [ýÇ»tÝ [ýç ]Ç$K÷_]çX å_FEõ» ×[ý¾»SÝ» éaãTö TÇö_Xç]É_Eõ %WýîÌ^X XEõ»çêEõ [ýe`ç¾_Ý» AãX TöUî a]Éc÷ aŽÉSï\öçã[ý ×[ý`Ÿça Eõ×»[ý åXç¾ç×»*

×[ý`Ÿ×aec÷

åEõç$JôaEõ_» YÉ[[ýï YÇ»ÓbLX åEõç$Jô åX å]$Jô %ç×$K÷_ LXç Xç^çÌ^* åTöCg» Xç] %ç×$K÷_ c÷ç×»Ì^ç ]‰ø_* åTöCg» [ýçaØšöçX %ç×$K÷_ [ýTöÛ]çX åGç¾ç_Yç»ç ×L_ç» FÇÜ™öçHçOô Y»GXç» ×$JôEõSGÐç]* A+ Y»GXçTö [ýça Eõ»ç [ýç»Oôç å]$Jô ([ýç åEõç$Jô) Y×»Ì^ç_» åTöCg ]ÇFÝÌ^ç_ %ç×$K÷_* c÷ç×»Ì^ç ]‰øã_ c÷çãLç Xç]» ALX å_çEõ» VÇG»çEõÝ EõXîç ×[ýÌ^ç Eõ»ç+×$K÷_* EõXîç VÇG»çEõÝ» Xç] %ç×$K÷_ c÷Ý»ç %ç»Ó LÝ»ç* Eõç_yÔ]Tö VÇãÌ^ç G»çEõÝã» VÇ×Oô YÇy aÜ™öçX LãX½* c÷Ý»ç» YÇy Xç] ×[ý£ %ç»Ó LÝ»ç» YÇy» Xç] ×`£ »Fç c÷Ì^*

§ä$K÷+X $K÷çc÷» %WýÝXTö ]Ç$K÷_]çX» Eõ]Töç ×[ýLÌ^» åEõ+[ý$K÷»]çX %çãGãÌ^ ACgã_çEõ» LX½ éc÷×$K÷_* §ä$K÷+X $K÷çãc÷ A+ »çLî A×» å^ç¾çTö åEõ+LX ]çX ]ÇFÝÌ^ç_ å_çEõ» åXTÊö±¼öTö åEõTöã[ýç» lÇùVÐ lÇùVÐ »çLî G×RÍô =äPö* %aÝ] açc÷aÝ %ç»Ó `×Nþ]Ü™ö ×[ý£ã¾ A+ aEõã_çã[ýç» V_ãEõ YVçXTö Eõ×» ×XãL %çG`ç»Ýê_ %çãc÷* åTöCg Dm×» %ç»Ó _Ç×Eõ» \ÉöAÕçaEõ_Eõ Y»ç×LTö Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö $Jôç»Ó \ÉöAgÕç+ åTöCgEõ åF×V Y×PöÌ^çÌ^* ×Yä$K÷ ×Eõ$KÇ÷×VX» ]Ç»Tö ×[ý£ã¾ %çãEõì V_[ý_ åGçOôç+ \ÉöAgÕç éaXîaEõ_ åEõçãXç AOôç =da¾Tö [ýîØ™ö UEõç» aÇã^çGê_ $Jôç»Ó \ÉöAÕçEõ åTöCg» _G»ÝÌ^çaEõ_» éaãTö %çyÔ]S Eõ×» c÷Töîç Eõã»* A+ ×[ýLÌ^» ×Y$K÷Tö ×[ý£ãÌ^ ALX ALXêEõ ZÇõ_m×», ×[ýLXÝãEõ %ç×V Eõ×» Pöç+ã[ýç»» ]ÇFÝÌ^ç_ aEõ_Eõ Y»çØ™ö Eõ×» Y׸Jôã] Eõ»ãTöç¾ç %ç»Ó YÉã¾ [ý»XVÝê_ãEõ åTöCg» aÝ]ç ×[ýØ™öç» Eõã»* YÒçÌ^ 1515 FÊfTö A+Vã» ×[ý£ lù]TöçTö %×Wý×ØšöTö c÷Ì^*

×$Jô»ç$Jô×»Tö \öçã[ý [ýÐç¡ùSaEõã_ A×TöÌ^ç ×[ý£Eõ a]çL» %çG`ç»ÝTö ØšöçX ×VÌ^ç» YÒÌ^ça Eõ×»ã_* åTöCgã_çãEõ Eõ'å_ å^ ×[ý£ V»ç$Jô_ãTö lù×ÅyÌ^ [ýeã`çàö[ý* L]àöç×X» YÇy Y»£»çã] åc÷ãXç A+ lù×ÅyÌ^aEõ_Eõ åF×V å^ç¾çTö åTöCgã_çãEõ åTöCg» c÷çTö» Y»ç »lùç Yç[ýê_ _mXã[ýç» V×_Ì^ç+ åY_ç+×$K÷_* ×[ý£ YÒEÊõTöYãlù c÷ç×»Ì^ç ]‰ø_» YÇy Xc÷Ì^ [ýÇ×_C [ýÐç¡ùSaEõã_ Eõ[ýê_ Wý×»ã_* V»ç$Jô_ãTö ×`¾+ c÷ç×»Ì^ç» å[ý` Wý×» åTöCg» éHSÝãÌ^Eõ c÷Ý»çEõ »]S Eõ»çTö ×[ý£» LX½ éc÷×$K÷_ [ýÇ×_ [ýÐç¡ùSaEõã_ XTÇöX Eõç×c÷XÝ» aÊ×rô Eõ×»ã_* åTöCgã_çãEõ +Ì^çãEõç Eõã_ å^, c÷Ý»ç YÒEÊõTöYãlù Yç[[ýïTöÝ åV[ýÝãc÷ %ç×$K÷_* ×[ý£ã¾ A×TöÌ^ç Xç] _ã_ ×[ý`Ÿ×aec÷ %ç»Ó åTöCg» \öçTÊö ×`£ c÷'_ ×`¾×aec÷* åTöCgã_çEõ» _G»ÝÌ^ç %ç»Ó YÒLç aEõã_C ×XL» Xç]Wýç] [ýçV ×V A×TöÌ^ç ×XLãEõ »çL[ýe`Ý [ýÇ×_ ×$JôXç×Eõ ×V[ýê_ Wý×»ã_*

×[ý`Ÿ×aec÷ ×c÷³VÇ Wý¶ö‚ï» ALX YÒWýçX YÊœöãYçbEõ %ç×$K÷_* åTöCg ×`¾ %ç»Ó VÉGïç YÉLç Eõ×»×$K÷_* ×[ýbÇÕ\öNþ å_çEõ, YÇ»Ó×c÷Tö %ç»Ó åLîç×TöbÝaEõ_ãEõç åTöCg XçXçWý»ãS YÇ»•ÊõTö Eõ×»×$K÷_* åTöCg Eõç]çFîç åV[ýÝ» YÉLç» YÇX» YÒ$Jô_X Eõ×» m¾çc÷çOôÝ» C$Jô»» XÝ_ç$Jô_ Yçc÷ç»Tö UEõç åV[ýÝ» ]׳V» å]»ç]×Tö Eõã»* EõãXìL, [ýç»çSaÝ %ç»Ó %XîçXî ×`lùçãEõ³Vл Y»ç [ý§ãTöç [ýÐç¡ùSã_çEõ %ç×X åTöCg XÝ_ç$Jô_Tö YÒ×TöØšöç Eõã»*

»çLYÒ×Töœöç

×[ý`Ÿ×aec÷+ ×$JôEõXGÐç]» Y»ç »çLWýçXÝ TÇö×_ åEõç$Jô×[ýc÷ç»Tö XTÇöX »çLWýçXÝ YçãTö* åTöCg »çLWýçXÝFX adzV»êEõ aLç+ Y»ç+ TÇö×_×$K÷_* ×XL \öçTÊö ×`£ [ýç ×`¾×aec÷Eõ åTöCg ^Ǿ»çL YçãTö* [ýç»Oôç å]$K÷ Y×»Ì^ç_» [ýç»LX ]ÇFÝÌ^ç_ å_çEõEõ åTöC ]Ü—öÝ» [ýç[ý ×VãÌ^* åTöC å_çEõ ×YÌ^_ Eõã»* åTöCg» »çLîTö 5,225,000 LX a[ý_ aÇPöç] ^ÇLç»Ó c÷'[ý Y»ç å_çEõ %ç×$K÷_ [ýÇ×_ LXç ^çÌ^* (%ã¾ã`î, A+ aeFîçäOôç %×Tö »×tTö å^X _çãG)* Eõ¶ö‚ï$Jôç»Ý aEõ_Eõ åTöCg ×[ý×\ö~ \öçGTö \öçG Eõ×»×$K÷_* å^ãX AEÇõ×»LX å_çEõ» Vç×Ì^±¼öTö UEõçLX PöçEÇõ»ÝÌ^ç, A`LX» CY»Tö `+×EõÌ^ç, c÷çLç»LX» CY»Tö c÷çLç»Ý, 3000 LX» CY»Tö C]»çc÷ %ç»Ó 60,000 LX» CY»Tö X[ýç[ý +Töîç×V* ×[ý`Ÿ×aec÷» åc÷ãXç [ý§Tö c÷çTöÝ,åHç»ç, GçWý, ]'c÷ %ç»Ó =Oô %ç×$K÷_* åTöCg» åEõ+[ýç G»çEõÝ »çSÝ %ç»Ó 18LX YÇy %ç×$K÷_* YÇyaEõ_» ×\öTö»Tö ]{ãV[ý, £zõWý˾L, X»×aec÷ %ç»Ó åGçcg÷ç+Eõ]_» Xç] =ä{Fã^çGî*

%çãc÷ç]» éaãTö a¶‘öµù

×[ý`Ÿ×aec÷+ %çãc÷ç]» éaãTö a¶‘öµù ØšöçYX Eõ×»×$K÷_ ^×VC A+ ×[ýbãÌ^ a×[ýã`b LXç Xç^çÌ^* A+ ×[ýbÌ^» CY»Tö YÒçŠ TöUîYç×Tö a]Éc÷ ]Töç]Tö a]Éãc÷ç AãEõ Xc÷Ì^* åEõç$JôaEõ_» [ýe`ç[ý_Ý ]ãTö ×[ý`Ÿ×aec÷+ %çãc÷ç]» »çLî %çyÔ]S Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö A+ ^Ljù^çyç %×Tö EõrôaçWýî åc÷ç¾çTö %ç»Ó _GãTö »$JôVYç×Tö» a»[ý»çãc÷ç ×PöEõ]ãTö åXçãc÷ç¾çTö åTöCg A+ %×\ö^çX Y×»TöîçG Eõã»* %çãc÷ç]aEõ_» ×[ý[ý»SÝ]ãTö ×EõÜ™Çö ×[ý`Ÿ×aec÷+ åc÷ãXç 1537 FÊfTö %çãc÷ç] »Lç $JÇô§e]ÇIø» »çLa\öçê_ %ç×c÷ åTöCg» éaãTö [ýµÇù±¼ö ØšöçYX Eõ×»×$K÷_* VÇãÌ^çLX »Lç» ]çLTö [ý§ã[ýç» =Yc÷ç» %çVçX YÒVçX éc÷×$K÷_ [ýÇ×_C A+ aÇy+ EõÌ^*

]ÊTÇöî

1540 FÊfTö ×[ý`Ÿ×aec÷» ]ÊTÇöî c÷Ì^* åTöCg» »çL±¼öEõç_Tö %çãc÷ç] %ç»Ó ]Ç$K÷_]çX aEõ_» ]çLTö `yÓTöç [ýÊ׈ù Yç+×$K÷_* ]Ç$K÷_]çXaEõã_ [ýСùYÇy =YTöîEõç» Eõ×_Ì^ç[ý»ê_ãEõ %çG[ýç×RÍô éG×$K÷_* 1532 FÊfTö ]Ç$K÷_]çXaEõ_ aŽÇSï\öçã[ý Y»çØ™ö éc÷×$K÷_* %çãc÷ç]aEõã_ A+ %çyÔ]SEõç»Ý aEõ_Eõ Eõ»ãTöç¾çê_ãEõ åF×V ×X×$K÷_* %¾ã`î A+ã[ýç» TöUîYç×Tö %çãc÷ç]» ×[ý[ý»SÝTöãc÷ åYç¾ç éGä$K÷* åEõç$JôaEõ_» ×[ý[ý»SÝa]Éc÷ A+ ×[ýbãÌ^ aŽÇSï ×X]çTö* åEõç$Jô×[ýc÷ç»Tö UEõç ×[ý`Ÿ×aec÷» »çLWýçXÝ ]Ç$K÷_]çX %çyÔ]SEõç»Ý aEõ_» YU» Y»ç [ý§ VÉê»Tö UEõç» [ýçã[ý+ å[ýçWýEõã»ç AãX éc÷×$K÷_* ^×VC ×[ý`Ÿ×aec÷+ YÉã¾ [ý»XVÝê_ãEõ [ýСùYÇy» VÇãÌ^çYçã» UEõç ØšöçXÝÌ^ \ÉöØ‘öç]ÝaEõ_Eõ ×XL» Tö_TöÝÌ^ç Eõ×»×$K÷_, ]Ç$K÷_]çXaEõ_ A+ Pöç+ã» å^ç¾ç» a]Ì^ê_ãEõ åTöCg å[ýçWýEõã»ç A+ Pöç+a]Éc÷ aŽÇSï\öçã[ý ×XL» %WýÝXê_ %Xç+ Xç×$K÷_* Xç+[ýç, A+ %çyÔ]SEõç»ÝaEõ_ %×Tö `×Nþ`ç_Ý [ýÇ×_ %XÇ]çX Eõ×», åTöCgã_çãEõ ×^ãc÷TÇö åTöCg» »çLî %çyÔ]S XEõ×» Töç» ]çãLã» ]çy Yç» éc÷ãc÷ éGä$K÷, åaãÌ^, ×[ý`Ÿ×aec÷+ åTöCgã_çEõEõ åLçEõç+ åXçã_ç¾çäOôçã¾+ æ`ÒÌ^ [ýÇ×_ \öç×[ý×$K÷_*

X»Xç»çÌ^S

×[ý`Ÿ×aec÷» ]ÊTÇöî» a]Ì^Tö åTöCg» VÇLX [ý»YÇy ]{ãV[ý %ç»Ó £zõW[ýãL [ýç»çSaÝ» ×[ýV„ù [ýÐç¡ùS Y׉øTö» C$Jô»Tö Uç×Eõ =¬Jô ×`lùç _ç\ö Eõ×»×$K÷_* åaãÌ^, ×YTÊö» ]ÊTÇöî» _ãG _ãG aÇã^çG [ýÇ×L åTöCgã_çEõ» \öçTÊö X»×aãIø ×XLãEõ »Lç [ýÇ×_ åHçbSç Eõã»* A+ [ýçTö×» Yç+ ]{ãV[ý %ç»Ó £zõW[ýãL TöTöçêTöÌ^çêEõ H»ê_ %ç×c÷ AV_ éaXî å^çGç» Eõ×» X»×aIøEõ ^LjùTö Y»çØ™ö Eõã»* X»×aãIø åEõç$Jô×[ýc÷ç»» Yçc÷ç»ÝÌ^ç ]»çIø %‡û_ê_ éG %ç`ÒÌ^ ×\ölùç Eõã»* ×EõÜ™Çö ]»çIø» »Lç+ åTöCgEõ %ç`ÒÌ^ ×V[ýê_ %Ø‘öÝEõç» Eõ»çTö %ç»Ó \öçTÊö VÇLãXC åF×V %c÷çTö A+[ýç» X»×aIø ^UçyÔã] åXYç_ %ç»Ó Eõç`½Ý»ê_ Y_ç+ ^çÌ^* åEõç$Jô×[ýc÷ç»Tö A×TöÌ^çC ]»IøÝÌ^ç å_çEõ åVFç ^çÌ^* A+ å_çEõaEõ_Eõ ]»Iø» »Lç+ X»Xç»çÌ^SEõ =Yc÷ç» ×VÌ^ç ×VÌ^ç ]»IøÝÌ^ç å_çEõaEõ_» [ýe`Wý» [ýÇ×_ [ý§ãTö EõÌ^*

X»×aIø åc÷ãXç ×Y$K÷ê_ \ÉöOôçX» »Lç c÷Ì^êG* %¾ã`î, A+ TöUî» aTöîçaTöî LXç Xç^çÌ^ [ýçã[ý %ç×] +Ì^çEõ %aTöî [ýÇ×_ %GÐçc÷î Eõ×»[ý åXçãFçãLç* YÇ»×SEõç_Tö a]Ì^×[ýã`ãb \ÉöOôçXEõ %ç×] Eõç]»ÖY» %Ü™öGïTö %ç×$K÷_ [ýÇ×_ LçãXç* 17 `×TöEõç» ]çL\öçGTö ]Ý»LÇ]_ç» %çyÔ]S» ×[ýbãÌ^ =ä{FEõ»ç B×Töc÷ç×aEõaEõã_ \ÉöOôçX» å_çEõ» \öçbç» éaãTö åEõç$Jô\öçbç» aç]çtaî %ç×$K÷_ [ýÇ×_ éEõä$K÷* $Jôç» A$K÷×_ +QöX» \ÉöOôçX }]S» YÒ×Töã[ýVX ]ãTö \ÉöOôÝÌ^çaEõã_ %ç×L YÒçÌ^ VÇ` [ý$K÷» Wý×»ãc÷ \ÉöOôçX %×WýEõç» Eõ×»ä$K÷* Töç» %çãGãÌ^ A+ Pöç+FX æOôZÇõ (\ÉöOôÝÌ^ç \öçbç]ãTö) Xçã]ã» AV_ =YLç×Tö» %WýÝXTö %ç×$K÷_* A+ æOôZÇõ aEõ_Eõ [ý§ãTö åEõç$Jô×[ýc÷ç»» å_çEõ [ýÇ×_ EõÌ^* ×Tö[[ýTöÝ éaXîaEõã_ _ç$Jôç» Y»ç %ç×c÷ æOôZÇõ aEõ_Eõ åc÷ãXç \ÉöOôçX» Xç]×X %‡û_ê_ åF×V Y×PöÌ^ç+×$K÷_*

X»×aIøEõ »çLî» Y»ç ×[ýTöç×QÍöTö Eõ×» ]{ãVã[ý X»Xç»çÌ^S Xçã]ã» ×aec÷çaX %çã»çc÷X Eõã»* \öçTÊö £zõW[ýLEõ åTöCg YÒWýçX åaXçY×Tö» [ýç[ý ×VãÌ^* åaXçY×Tö £zõW[ýãL %×Tö å[ýãGã» ×$Jô_ç» Vã» éG »çLî ×[ýØ™öç» Eõ×»×$K÷_ [ýçã[ý åTöCgEõ ×$Jô_ç»Ì^ [ýç ×$Jô_ç» »Lç %çFîç ×VÌ^ç éc÷×$K÷_*

%çãc÷ç]» éaãTö ^Ljù

»çLYçOôTö %çã»çc÷X Eõ»ç» ×Y$K÷ãTö+ X»Xç»çÌ^S» %çãc÷ç]» éaãTö ×[ý[ýçV HäOô* A+ ×[ý[ýçV» Eõç»S a¶‘öãµù a×PöEõ\öçã[ý LXç Xç^çÌ^* AOôç aÇy]ãTö %çãc÷ç] »Lç $JÇô§e]ǧãIø åEõç$Jô»çLî %çyÔ]S Eõ×» A+ ×[ý[ýçV» aÇyYçTö HOôç+×$K÷_* åEõç$Jô»çLî» ALX \ÇöØ‘öç]Ý [ýç \gÉöAÕç+ X»Xç»çÌ^S» ×[ý»Óãˆù bQÍö^Ü—ö Eõ×» Wý»ç Y»çTö Y_ç+ éG %çãc÷ç] »Lç $JÇôEõã_Iø]†» %ç`ÒÌ^ ¾ê_×$K÷_* $JÇôEõã_]ㆠ\gÉöAÕçLXEõ %ç`ÒÌ^ ×VÌ^ç» =Y×»C åTöCg» EõUç]ãTö åEõç$Jô»çLîTö %çyÔ]S $Jô_çÌ^* ×a ×^ Eõç»ãS+ Xc÷CEõ åEõã_+, 1586 FÊfTö £zõW[ýãL [ýСùYÇy» =wøã»×V ×QöyÔç+ê_ãEõ AEõ %×\ö^çX $Jô_çÌ^* ×QöyÔç+» Yç»Tö TöÌ^ç]Ì^ç ^Ljù c÷Ì^* WýXÇEõçQÍöã» a×€Tö åEõç$JôaEõã_ %çãc÷ç] V_Y×Tö åEõ+LX]çXEõ ×Xc÷Tö Eõ»çTö Tö_TöÝÌ^ç éaXîaEõ_ æ$K÷ãV×_- å\öãV×_ éc÷ Y_ç[ýê_ Wýã» %ç»Ó aÇã^çG [ýÇ×L åEõç$JôaEõã_ ×Yä$Jô ×Yä$Jô åF×V éG A+ éaXîaEõ_Eõ Eõ$JÇôEõOôç ×VãÌ^* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö [ýСùYÇy» ×[ýY»ÝãTö UEõç Eõ×_Ì^ç[ý»Tö %ç»Ó AFX a»Ó ^Ljù c÷Ì^* %çãc÷ç]aEõã_ $K÷ç_ç Pöç+ AãQöçF»Tö åGçOô Fç+ %çãEõì ^Ljù» [ýçã[ý açLÇ éc÷×$K÷_* ×Yä$K÷ åEõç$JôaEõã_ éG åa+ Pöç+ãTö åTöCã_çEõEõ YÇS» %çyÔ]S Eõ×» [ý§ å_çEõLX» c÷ç×X Eõã»*

åGçaç+Eõ]_ %ç×_ ×X¶ö‚ïçS

A+ %çyÔ]S a]Éc÷» Eõç_Tö åEõç$JôaEõã_ åEõç$Jô×[ýc÷ç»Tö UEõç åTöCgã_çEõ» »çLWýçXÝ» Y»ç [ýTöÛ]çX» =wø» _©¿ÝYÇ»Tö V×lùS-Y׸Jôã] %¾×ØšöTö Xç»çÌ^SYÇ»ê_ 350 ]ç+_ VÝH_ AOôç GQÍö %ç×_ ×X¶ö‚ïçS Eõ×»×$K÷_* A+ %ç×_ ×X¶ö‚ïçS» Eõç]Tö TöVç»Eõ Eõ»ç »çL \öçTÊö åGçagç+Eõ]_» Xçã]ã» %ç×_äOôç» Xç] »Fç éc÷×$K÷_* %ç×LC A+ %ç×_» %¾×`rô åV×F[ýê_ åYç¾ç ^çÌ^*

åEõç$Jô» Y»çLÌ^

1547 FÊfTö åGçagçEõ]_ %ç×_ ×X¶ö‚ïçS aŽÇSï c÷Ì^* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö åEõç$JôaEõã_ Xç»çÌ^SYÇ»Tö AOôç VÇGï açãL* $JÇôEõã_]ㆠåEõç$JôaEõ_Eõ ×Y$JôZõç_» Y»ç %çyÔ]S Eõ×» ×Y$Jô_ç éX» Yç»ê_ãEõ %çm¾ç+ %çãc÷* Zõ_Tö åEõç$JôaEõã_ FçVîaöç» %XçTö [ýçWýçYÒçŠ éc÷ FIøãTö %çãc÷ç]Eõ %çyÔ]S Eõã»* A+ ^ÇLTö åEõç$JôaEõ_ å`ç$JôXÝÌ^ \öçã[ý Y»çØ™ö c÷Ì^* [ý§ãTöç åEõç$JôêaXî »XTö Yã» %ç»Ó %çXaEõ_Eõ %çãc÷çã] [ý³VÝ Eõ×» c÷Töîç Eõã»*

YÇX» ^Ljù %ç»Ó ×[ýLÌ^

×Eõ$KÇ÷×VX ]Ç» åYçã_çEõç ]ç×» Uç×Eõ X»Xç»çÌ^ãS 1562 FÊfTö YÇS» `×Nþ`ç_Ý YÒ×Tö¥³VÝ %çãc÷ç]» ×[ý»Óãˆù %Ø—öWýç»S Eõã»* %çãc÷ç] [ýÇ»tÝ» AOôç aÇy]ãTö X»Xç»çÌ^ãS %çãc÷ç]Eõ åYçXYOôÝÌ^çêEõ %çyÔ]S Eõ»ç Xç×$K÷_* Eõ$K÷ç»ÝaEõ_Eõ %çyÔ]S Eõ»ç Eõç_Tö X»Xç»çÌ^ãS åEõTöã[ýç» %çãc÷ç]» %×WýEÊõTö %‡û_Tö _ÇOôYçOô Eõ»ç» [ýçã[ýãc÷ A+ ^Ljù _ç×G×$K÷_* [ýСùYÇyãÌ^×V ×VãFì» å]çc÷Xçê_ãEõ %çG[ýç×RÍô å^ç¾ç åEõç$Jô éaXîVã_ %çãc÷ç]Eõ ^ÇLTö å[ýÌ^çêEõ HOÇô¾ç+×$K÷_* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö LçXǾç»Ý ]çc÷Tö %ãLÌ^ ×$Jô_ç»ãÌ^ ×XãL AEõ `EõTö[ýç×c÷XÝ ×VãFìê_ãEõ Y×»$Jôç×_Tö Eõ×» %çãc÷ç]Eõ aŽÇSï\öçã[ý Y»çØ™ö Eõã»* %çãc÷ç] »Lç+ Qöç-QöçIø»ÝÌ^çã» éaãTö Xç]»ÖY» $Jô»ç+F»IøTö éG %ç`ÒÌ^ _Ì^êG %ç»Ó åEõç$JôaEõã_ ×[ýLÌ^ ={çãaã» %çãc÷ç]» »çLWýçXÝ GQÍöGçCgTö YÒã¾` Eõã»* åEõ+ ]çc÷]çX» ×Y$K÷Tö %çãc÷ç] »Lç+ åEõç$JôaEõ_» éaãTö a×µù» YÒØ™öç¾ %çG[ýRÍôçÌ^* åa+]ãTö, %çãc÷çã] åEõç$Jô» [ý`îTöç Ø‘öÝEõç» Eõã»* Qöç-QöçIø»ÝÌ^çaEõ_» åEõ+[ýçLX YÇyEõ åEõç$Jô »çLa\öçTö Lç×]X ×c÷$Jôçã[ý Y×PöC¾ç c÷Ì^* ^Ljù» lù×TöYÉ»S» =Y×»C %çãc÷çã] åEõç$JôEõ 60Oôç c÷çTöÝ, 60FX EõçãYç» %ç»Ó [ýÇLX Y×»]çS» åaçS-»ÖY ×V[ý_GÝÌ^çTö Yã»*

Eõ$K÷ç»Ý» éaãTö ^Ljù

X»Xç»çÌ^ãS å^ åEõ¾_ %çãc÷ç]ãEõ+ Y»ç×LTö Eõ×»×$K÷_ AãX Xc÷Ì^* åTöCg Eõ$K÷ç»ÝaEõ_» ×[ý»Óãˆù AEõ %×\ö^çX Y×PöÌ^ç+ åTöCgã_çEõEõ åc÷_ç»ãIø ^ÇLTö HOÇô¾ç+×$K÷_* Eõ$K÷ç»Ý »Lç+ [ý`îTöç Ø‘öÝEõç» Eõ×» åTöCgEõ 84Oôç c÷çTöÝãEõ Wý×» \öçã_]çX =Yc÷ç» ×V×$K÷#Ç_* +Ì^ç» =Y×»C Eõ$K÷ç»ÝaEõã_ X»Xç»çÌ^SEõ [ý$K÷×» 70 c÷çLç» OôEõç» Eõ», 1 c÷çLç» åaçSç» å]çc÷» %ç»Ó 60OôçêEõ c÷çTöÝ ×V[ýê_ Ø‘öÝEÊõTö éc÷×$K÷_*

]×SYÇ»» »Lç» [ý`îTöç Ø‘öÝEõç»

[ý`îTöç» Vç[ýÝã» X»Xç»çÌ^ãS ]×SYÇ»ê_ VÉTö Y×PöC¾çTö, ]×SYÇ»» »Lç+ AãX `×Nþ`ç_Ý »Lç» ×[ý»Óãˆù %Ø—öWýç»S» Y×»[ýãwïø [ý`îTöçØ‘öÝEõç» æ`ÒÌ^ [ýÇ×_ ×[ýã[ý$JôXç Eõã»* åa+ ]ã¶ö‚ï åTöCg åEõç$Jô»LçEõ [ý$K÷×» 20 c÷çLç» OôEõç, 3` åaçS» å]çc÷» %ç»Ó 10Oôç c÷çTöÝ ×V[ýê_ ]ç×Ü™ö c÷Ì^*

LÌ^Ü™öÝÌ^ç, ×Töã´Y»ç %ç»Ó ×$Jôã_Oô %×WýEõç»

+Ì^ç» ×Y$K÷Tö ×$Jô_ç»ãÌ^ LÌ^Ü™öÝÌ^ç »çLî %çyÔ]S Eõ×» åa+ »çLî» »LçEõ ×XL c÷çãTö ×XWýX Eõã»* LÌ^Ü™öÝÌ^ç »çLYÇy+ åEõç$JôEõ ×XÌ^×]Tö\öçã[ý Eõ» å`çWýç[ý [ýÇ×_ YÒ×Tö`ÒÓ×Tö ×VÌ^çTö åTöCgEõ »Lç YTöç c÷Ì^* XTÇöX »LçEõ ×XL» Xç]Tö å]çc÷» XÇ×_Ì^ç[ýê_ åEõçä$Jô åc÷ãXç aTöEïõ Eõ×» ×VãÌ^* 1731 FÊfê_ãEõ LÌ^Ü™öÝÌ^ç »LçaEõã_ å]çc÷»Tö ×XL» Xç] =ä{F XEõ»çê_ $Jôç+ A+ EõUçbç» aTöî %ç×$K÷_ å^X _çãG* A+ $JôX» %çG» å]çc÷» ×[ý_çEõTö 'LÌ^Ü™öÝÌ^ç »Lç'EõUçbç»ãc÷ =ä{F %çä$K÷, »Lç» Xç] Xç+* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö ×$Jô_ç»ãÌ^ ×Töã´Y»ç» »LçEõ Y»çØ™ö Eõ×» c÷Töîç Eõã»* åTöCg» YÇy+ [ý`îTöç Ø‘öÝEõç» Eõ»çTö åTöCgEõ ×aec÷çaX ×VÌ^ç c÷Ì^* XTÇöX »Lç+ [ý$K÷ã» 10 c÷çLç» OôEõç, 100 åaçS» å]çc÷» %ç»Ó 30Oôç åHç»ç ×VÌ^ç» YÒ×Tö`ÒÓ×Tö ×VãÌ^* ×Töã´Y»çaEõ_» ×[ý[ý»SÝTö A+ ^Ljù a¶‘öãµù åEõçãXç =ä{F Xç+, %çãc÷ç] [ýÇ»tÝ AFXTö åEõç$Jô [ýe`ç¾_ÝTö A+ ^Ljù» ×[ýbãÌ^ =ä{F %çä$K÷ [ýÇ×_ åEõç¾ç EõUçbç»» CY»Tö ×\ö×wø Eõ×»ãc÷ A+FX ^Ljù» ×[ýbãÌ^ =ä{F Eõ»ç éc÷ä$K÷* ×EõÜ™Çö A+ %çãc÷ç] [ýÇ»tÝFXãXç åEõ×TöÌ^ç ×_Fç éc÷×$K÷_ åa+ ×[ýbãÌ^ åEõçãXç a×PöEõ =ä{F XUEõçTö [ýÇ»tÝFX» TöUîa]Éc÷» aTöîçaTöî ×XˆùÛç»STö aã³Vc÷» %¾Eõç` %çä$K÷* ×$Jô_ç»ãÌ^ åc÷ãXç ×$Jôã_Oô» »Lç» %çyÔ]S %ç»Ó ×XWýX Eõ×» åTöCg» \öçTÊö %ç$KÇ÷»çLEõ »Lç Yç×Tö×$K÷_* %ç$KÇ÷»çãL åEõç$JôEõ [ý$K÷×» 100 c÷çTöÝ, 200 åHç»ç, 3 _çF OôEõç %ç»Ó 10 c÷çLç» åaçS» å]çc÷» ×V[ýê_ ]ç×Ü™ö éc÷×$K÷_* %¾ã`î A+ TöUî» aTöîçaTöî a¶‘öãµùC a×PöEõ\öçã[ý LXç Xç^çÌ^* ×$Jôã_Oô» ×PöEõ åEõçX Pöç+Tö ^Ljù éc÷×$K÷_ åa+ ×[ýbãÌ^C åEõçãXç =ä{F Xç+* ×$Jôã_Oô ×L_ç» ]çL» ]ÇEõ×_ %‡û_äOôçTö 14` `TöçŒÝTö ]Ç$K÷_]çXaEõã_ %×\ö^çX $Jô_ç+×$K÷_* aö¾Töf åa+ Eõç_Tö A+ Pöç+ãQöçF» aç]×Ì^Eõ\öçã[ý Ø‘öçWýÝX %ç×$K÷_ %ç»Ó ×Eõ[ýç Eõç»ãS [ý†» X[ýç[ý» å»çb» Eõç»S åc÷ç¾çTö ]Ç$K÷_]çX aEõã_ A+ %‡û_Tö %×\ö^çX $Jô_ç+×$K÷_*

éF»ç] %ç»Ó ×Qö]»Ó¾ç» V_Y×TöaEõ_» [ý`îTöç Ø‘öÝEõç»

$JÇô[ýÇ»ÝÌ^ç »LçaEõ_» VÉGï×Tö åV×F éF»ç] [ýÝ^ï[ýÜ™ö+ ×XãL =Y^ç×$Jô åEõç$Jô» [ý`îTöç Ø‘öÝEõç» Eõã»* åEõç$JôaEõã_ åTöCgEõ [ý$K÷×» 15 c÷çLç» OôEõç, 900 åaçX» å]çc÷», 50Oôç c÷çTöÝ %ç»Ó 30Oôç åHgç»ç ×V[ýê_ EõÌ^* éF»ç]» ]ÇVÐçTö X»Xç»çÌ^S Xç] åFç×VTö Eõ×»[ýê_ãEõç %çãV` ×VÌ^ç c÷Ì^* A+ ]ÇVÐça]Éc÷ åEõç$Jô»Lç» ×XL» ]ÇVÐçTöêEõ å^ å[ýã_G åa+ EõUç [ýÇLç[ýê_ A+ ]ÇVÐç×[ý_çEõTö AQöç_ [ý`ïç åFç×VTö Eõ×»[ýê_ãEõ åEõç¾ç c÷Ì^* %¾ã`î AãX Wý»S» ]ÇVÐç [ý§ %XÇaµùçX Eõ×»C %ç×Lê_ãEõ åYç¾ç Xç+* ×EõÜ™Çö X»Xç»çÌ^ãS Eõ$K÷ç»Ý %ç»Ó LÌ^Ü™öÝÌ^ç aEõ_Eõ YVçXTö Eõ»çê_ $Jôç+ åTöCgã_çEõTöêEõ [ý§mãS Eõ] `×Nþ`ç_Ý éF»ç]» V_Y×TöãÌ^ Ø‘ö+¬K÷ç+ A+Vã» a×µù Eõ»ç» TöUîäOôç aTöî» %Y_çY Xc÷Ì^ å^X _çãG*

×Qö]»Ó¾ç» »Lç YãÜšö`ã» X»Xç»çÌ^S» A+ %Y»çãLÌ^ åaXçWýîlùLX» YVçXTö éc÷×$K÷_ [ýÇ×_ åEõçãXç åEõçãXç [ýÇ»tÝ×[ýãV EõÌ^* %çX åEõTöã[ýç» aÇy]ãTö YçãÜšö`Ÿã» Eõ$K÷ç»Ý »LçaEõ_Eõãc÷ Eõ» ×V×$K÷_* åTöC Eõ$K÷ç»Ý »Lç» %Töîç$Jôç»» Y»ç »lùç Yç[ýê_ ×XãL åEõç$JôaEõ_» `»SçY~ åc÷ç¾çTö åEõçä$Jô åTöCgEõ %ç×`ÒTö »Lç ×c÷$Jôçã[ý Ø‘öÝEÊõ×Tö ×V åTöCgEõ LÌ^Ü™öÝÌ^ç »çLî» aÝ]ç æ$Jôç¾ç×$JôTöç Eõ»ç» \öç» %YïS Eõã»*

åGìQÍö» [ýçV$K÷çc÷» éaãTö ^Ljù

A×TöÌ^çê_ãEõ %ç×] X»Xç»çÌ^S» aEõã_ç ×[ýLÌ^ %×\ö^çX a¶‘öãµù %[ýGTö c÷'å_çcg÷Eõ* A×TöÌ^ç åTöCg» Y»çLÌ^ a¶‘öãµùC ×Eõ$KÇ÷ EõUç Lç×X[ýê_ Yç], X»Xç»çÌ^ãS åTöCgTöêEõ [ý§mãS Y»çyÔ]Ý åGìQÍö» %×WýY×Tö» c÷çTöTö Y»çØ™ö éc÷×$K÷_* A+ ^Ljù» ×[ýbãÌ^ ×X\öÛ»ã^çGî YÇ»×S aÇy» %\öç¾ ^×VC åEõç$Jô [ýe`ç[ý_Ý a]Éc÷» ]ãTö åEõç$JôaEõ_Eõãc÷ åGìQÍö»çLî %çyÔ]S Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö ^ÇLTö åaXçY×Tö ×$Jô_ç»Ì^ Y»çØ™ö %ç»Ó [ý³VÝ c÷Ì^* Zõ_Tö, [ýСùYÇy =YTöîEõçTö åTöLYÇ»ê_ãEõ A×TöÌ^ç åGìQÍö »çLî» ]Ç$K÷_]çX éaXî %çm¾ç+ %çãc÷* ×EõÜ™Çö åTöCgã_çãEõ A+ %‡û_äOôç ×$Jô»ØšöçÌ^Ý \öçã[ý ×XL» %Ü™öGïTö Eõ»ç» åEõçãXç æ$Jôrôç XEõ×» Eõç]çFîç, »çãLç %ç»Ó %çX åEõTöã[ýç» Pöç+» ]׳V» a]Éc÷ \öç×G-×$K÷×G éU ×XL »çLîê_ =\ö×Tö ^çÌ^* Eõç_çYçc÷» Xçã]ã» [ýÐç¡ùS ]Ç×wïø YÉLç»Ý ALX +$K÷_ç] Wý¶ö‚ïTö VÝ×lùTö éc÷ ]Ç$K÷_]çX aEõ_» A+ ×[ýLÌ^ %×\ö^çX» åXTÊö±¼ö é_×$K÷_ [ýÇ×_ åEõç¾ç c÷Ì^* ]׳V» %ç»Ó ]Ç×wïø W[ýeaEõç»Ý [ýÇ×_ Eõç_çYçc÷ç»» Xç] %a]Tö a[[ýïLX×[ý×VTö åc÷ç¾çê_ $Jôç+ åTöCg» A+ Eõç^ïîEõ_çY a¶‘öãµù ×[ýã`b aã³Vc÷» åEõçãXç U_ Xç+ å^X _çãG* Eõç_çYçc÷ç» 1563» Y»ç 1572 FÊfê_ [ý†Tö »çL±¼ö Eõ»ç $JÇôã_+]çX Eõ»»çXÝ» åaXçY×Tö %ç×$K÷_* ×»¾çL-=$K÷-$K÷ç_ç×TöSTö A+ EõUç =ä{F %çä$K÷* =ä{×FTö Eõç_çYçc÷ç» %ç»Ó %a] ×[ýLÌ^Ý %×\ö^çX» Eõç_çYçc÷ç» å^, AãEõLX å_çEõ A+ a¶‘öãµù åEõçãXç aã³Vc÷ Xç+* A+ YÇ×U]ãTö 1568 FÊfTö $KÇ÷ã_+]çX Eõ»Xç»ÝãÌ^ åEõç$Jô»çLî» %çyÔ]S» [ýçã[ý %ç×c÷×$K÷_* åTöCg aÝ]ç]Ç»ÝÌ^ç Pöç+a]Éc÷ LÌ^ Eõ×» åEõç$Jô»Lç» »çLWýçXÝ %×\ö]ÇãF %çG[ýç×RÍô éG UçãEõçãTö =×»bîçTö ×[ýäVÐçc÷ åc÷ç¾ç» [ýçTöÛç Yç+ A+ %×\ö^çX A×» TöTöçêTöÌ^çêEõ =×»bîçê_ ^çyç Eõã»* ØšöçXÝÌ^ [ýÇ»tÝa]Éc÷» ]ãTö ×$Jô_ç»Ì^Eõ [ý³VÝ Eõ×» åGìQÍöê_ é_ ^çyç Eõã»* ×Eõ$KÇ÷Eõç_ Eõç»ç[ýça [ý»S Eõ»ç» ×Y$K÷Tö åTöCg [ýçV$K÷çc÷» Y±óöÝ» %XÇEõŽç _ç\ö Eõã»* Zõ_Tö åTöCgEõ ]Ç×Nþ ×VÌ^ç c÷Ì^ %ç»Ó åTöCg GÊc÷ç×\ö]ÇãF YÒTöîç[ýTöÛX Eõã»* %çX AOôç aÇy]ãTö ×$Jô_ç»ãÌ^ [ýçV$K÷çc÷» VÇ×c÷Töç» Yç×SGÐc÷S Eõã»* A+ ×[ý[ýçc÷Tö ×$Jô_ç»ãÌ^ [ýç×c÷»[ý³V, ×\öTö»[ý³V; GÌ^ç[ýç»Ý,æ$K÷»YÇ» %ç»Ó V`EÇõSÝÌ^ç Y»GXç %Uïçd [ýTöÛ]çX» »eYÇ» %ç»Ó =wø» é]]X×aec÷» %e` ×[ýã`b å^ìTÇöEõ ×c÷$Jôçã[ý _ç\ö Eõã»*

Lç×]XTö »Fç %çãc÷ç]aEõ_Eõ ]Ç×NþVçX

+Ì^ç» ×Y$JôTö X»Xç»çÌ^ãS %çãc÷ç]» éaãTö [ýµÇù±¼ö ØšöçYX Eõ×»[ýê_ =VGÐݾ éc÷ =äPö* åaãÌ^ åTöCg %çãc÷ç]» Y»ç 1563 FÊfTö Lç×]X ×c÷$Jôçã[ý %Xç adzV» åGçcg÷ç+ãEõ %ç×V Eõ×» å_çEõaEõ_Eõ ]Ç×Nþ ×V[ýê_ ×aˆùçÜ™ö _Ì^* %¾ã`î, åYçXYOôÝÌ^çêEõ åTöCgã_çEõEõ %çãc÷ç] »çLîê_ Y×PöÌ^ç+ ×X×V X»Xç»çÌ^ãS $K÷_ Eõ×» åTöCgã_çEõ» éaãTö Yç`ç åF_ åF×_ åF_Tö c÷ç×»ã_ åTöCgã_çEõEõ ]Ç×Nþ ×VÌ^ç» YS Eõã» %ç»Ó åa+ ]ã¶ö‚ï +¬K÷ç Eõ×» FA_Tö c÷ç×» åTöCã_çEõEõ ]Ç×Nþ ×V [ý§ãTöç =Yc÷çã»ã» éaãTö ×XL »çLîê_ ^ç[ýê_ ×VãÌ^* åTöCgã_çEõ» c÷çTöãTö %çãc÷ç] »Lçê_ AFX [ýµÇù±¼ö aÉ$JôEõ Yy ×VÌ^çTö %çãc÷ç]-åEõç$Jô» a¶‘öµù åaìc÷çVÛî]Ç_Eõ åc÷ç¾ç» YU =LÇ éc÷ Yã»*

åGìQÍö [ýçV$K÷çc÷» éaãTö YÇX» `yÓTöç

×Eõ$KÇ÷ [ý$K÷»» ]Ç»EõTö X»Xç»çÌ^ãS ×$Jô_ç»Ì^» ac÷ã^çGTö å]çG_ [ýçV$K÷çc÷ %çEõ[ý»Eõ åc÷ãXç åGìQÍö %çyÔ]STö ac÷çÌ^ %çG[ýRÍôçÌ^* ×$Jô_ç»ãÌ^ YÉ[ý %ç»Ó å]çGã_ Y׸Jô] ×V`» Y»ç åGìQÍö %çyÔ]S Eõã»* åEõç¾ç [ýç§_î å^, åGìQÍö» [ýçV$K÷çc÷ å`ç$JôXÝÌ^\öçã[ý Y»çØ™ö c÷Ì^ %ç»Ó åTöCg» »çLî åEõç$Jô %ç»Ó å]çGã_ \öçG Eõ×» _Ì^* %¾ã`î, ØšöçXÝÌ^ [ýe`ç¾_Ýa]Éc÷Tö åYç¾ç A+ ×[ý¾»S ×Eõ]çXVÉ» aTöî LXç Xç^çÌ^* 1576 FÊfTö åGìQÍö» Qöç+=VEõ FçXLñçc÷ç+ Y»çØ™ö Eõ»ç a¶‘öãµù ]Ç$K÷_]çX å_FEõ» Y»ç åYç¾ç [ýSïXçTö åEõçä$Jô A+ %çyÔ]S» ac÷çÌ^ Eõ»ç» ×[ýbãÌ^ åEõçãXç =ä{F Xç+*

%ç+X-+-%çEõ[ý»Ý YÇ×U» ]ãTö 1578 $JôXTö X»Xç»çÌ^ãS 54Oôç c÷çTöÝãEõ Wý×» \öçã_]çX ]É_î[ýçX =Yc÷ç» Y×PöÌ^ç+ ×V{Ý» å]çG_ [ýçV$K÷çc÷» YÒ×Tö åTöCg» %çXÇGTöî YÇX» YÒEõç` Eõ×»×$K÷_*

×$Jô_ç»Ì^» ]ÊTÇöî %ç»Ó åEõç$Jô »çLî» \öçãIøçX

]Ç$K÷_]çX» ×[ý»Óãˆù ×¥TöÝÌ^ %×\ö^çX Eõç_Tö [ýaÜ™öã»çGTö %çyÔçÜ™ö éc÷ G†ç» Yç»Tö ×$Jô_ç»ãÌ^ ]ÊTÇöî[ý»S Eõã»* åTöCg AEõ]çy »HÇ[ýÝ»» aEõã_ç Vç×Ì^±¼ö EõEõçãÌ^EõEõ %YïX Eõ×» ^çÌ^* ×$Jô_ç»Ì^» ]ÊTÇöî» ×Y$K÷Tö åEõç$JôaEõ_» ×[ýLÌ^ %×\ö^çX» %Ü™ö Yã» %ç»Ó A+ »çLî» a]Ê׈ù %ç»Ó `ÒÝ[ýÊ׈ù yÔ]çXŸãÌ^ âÑ÷ça Yç[ýê_ Wýã»* %çãc÷ç] [ýÇ»tÝãÌ^ 1577 FÊfTö [ý»VçãVç, G\öç XçÌ^Eõ %ç»Ó [ý»EõçãTöç Xçã]ã» ×Tö×XLX å_çãEõ åc÷ãXç åEõç$Jô »çLîTö ×[ýäVÐçc÷ Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö åTöCgã_çãEõ Y»çØ™ö éc÷ 14000 éaXîã» éaãTö Y_ç+ éG %çãc÷ç]» %ç`ÒÌ^ ×[ý$Jô»çTö åTöCgã_çEõEõ %ç`ÒÌ^ VçX Eõ×» GLç_ç Xç]» Pöç+Tö aeØšöç×YTö Eõ»ç c÷Ì^* %çEõ[ý»Xç]ç ]ãTö X»Xç»çÌ^ãS a~îçaÝ» Vã» LݾX EõOôç+×$K÷_ %ç»Ó [ýÌ^ãa \öç×Oô ×VÌ^ç Eõç_ê_ãEõ ×[ýÌ^ç Eõã»ç¾ç+ Xç×$K÷_* ×EõÜ™Çö \öçTÊö ×$Jô_ç»Ì^» YÇXf YÇXf %XÇã»çWýTö %¾ã`bTö ×[ý[ýçc÷ Yç`Tö %ç[ýˆù c÷Ì^ %ç»Ó å`b [ýÌ^aTö A×Oô YÇy aÜ™öçX _ç\ö Eõã»* ×$Jô_ç»Ì^» ]ÊTÇöîTö A×TöÌ^çê_ãEõ ×aec÷çaX» =wø»ç×WýEõç»Ý ×c÷$Jôçã[ý Y×»G×STö åTöCg» YÇy »HÇ[ýÝã» åTöCg» [ý»ãV=TöçãEõ ×XãL YÇy _ç\ö Eõ»ç» ×Y$K÷Tö A+ ×aˆùçÜ™ö _»$Jô» Eõ×»[ý [ýÇ×_ `áøç Eõ×»[ýê_ _Ì^* åTöCg» ×YTÊö» åEõTöã[ýç» ac÷ã^çGÝãÌ^ A+ `áøç %ç»Ó å[ý×$K÷ VÊRÍôÝ\ÉöTö Eõ×» åTöç_çTö »HÇ[ýÝã» }]S Eõ×»[ýê_ å^ç¾ç» $K÷ã_ã» ×XL Y×»Ì^ç_[ýGïãEõ Wý×» \öçã_]çX %XÇGç]Ý å_çEõEõê_ ]çXçc÷ XVÝ» Yç»» [ý»XG»ê_ ^çÌ^ %ç»Ó TöçãTö+ ×H_çLÌ^YÇ» Xçã]ã» AOôç VÇGï açãL* A+ Pöç+ãQöçF» [ýTöÛ]çX c÷ç×[ý[ýX×Xã» \ö»ç c÷'å_C Töç» ]çãL ]çãL UEõç åEõTöã[ýç» Zõ_]É_» G$K÷ %ç»Ó YÇFǻݻ W[ýeaç¾ã`ãb TöçTö LX[ýa×Tö» açlùî [ýc÷X Eõã»* X»Xç»çÌ^ãS »HÇ[ýÝ»Eõ ]ç×Tö %ç×X[ýê_ ]çXÇc÷ Y×PöC¾çTö åTöCg =\ö×Tö Xçãc÷ç [ýÇ×_ =wø» ×VãÌ^* ×EõÜ™Çö ×XL» \ö×TöLçEõ» ×[ý»Óãˆù ^Ljù XEõ×» `ç×Ü™ö×YÒÌ^ »Lç+ ×XL »çLîFX VÇ\öçãG \öçG Eõ×» A\öçG »HÇ[ýÝ»Eõ ×V[ýê_ ×U» Eõã»* åa+ ]ã¶ö‚ï açXãEõç$Jô éX» =wø» %e` ×XL» %ç»Ó åTöCg» =wø»ç×WýEõç»Ý YÇy» [ýçã[ý éU åTöC XVÝ» Yɾ %‡û_äOôç »HÇ[ýÝ»Eõ A×» ×VãÌ^* ×[ý×X]Ì^Tö »HÇ[ýÝã» [ý»ãV=TöçEõEõ åEõç$Jô»çLî» %×WýY×Tö [ýÇ×_ Ø‘öÝEõç» Eõ×» åTöCgEõ [ý$K÷ã»EõÝÌ^ç Eõ» ×V[ýê_ %ç»Ó åEõ¾_ åTöCg» Xç]Töãc÷ å]çc÷» =×_Ì^ç[ýê_ aX½Tö c÷Ì^* 1581 FÊfTö A+ HOôXç HäOô* ]Ç$K÷_]çX å_FEõaEõã_ A+Vã» VÇ\öçG åc÷ç¾ç »çLîFXEõ ^UçyÔã] åEõç$Jô×[ýc÷ç» %ç»Ó åEõç$Jôc÷çãLç [ýÇ×_ [ýSïXç Eõ×»ä$K÷* åEõç$Jô×[ýc÷ç» »çLî %ç×LC ×[ýVî]çX;×EõÜ™Çö åEõç$Jôc÷çãLç »çLî» %¾×`rô ×c÷$Jôçã[ý m¾çc÷çOôÝ» Y»ç åEõ+]ç+_]çX %çTö»» c÷çãLç Xç]» Pöç+FXãc÷ %ç×] åV×F[ýê_ YçCgc÷Eõ*

%¾ã`î, X»Xç»çÌ^ãS ×[ý$Jô»ç» Vã» `ç×Ü™ö å[ý×$K÷×VX ×Oô×Eõ XçUç×Eõ_* åEõçãXç Eõç»S [ý`Töf VÇãÌ^ç »çLî» ×\öTö»Tö Eõç×LÌ^ç _çãG* %¾ã`î A+ ¥³V» Eõç»S %ç»Ó ×Eõ Wý»ãS Töç» ]Ý]çeaç c÷'_ åa+ ×[ýbãÌ^ a×PöEõ LXç Xç^çÌ^, åEõçãXç åEõçãXç aÇy]ãTö »HÇã¾ X»Xç»çÌ^S» »çLî» %Ü™öGïTö åEõTöã[ýç» GçCg %çyÔ]S Eõ×»×$K÷_* %çX TöUî ]ãTö, »HÇã¾ X»Xç»çÌ^SEõ YÒ×Tö`ÒÓ×Tö Eõ» ×X×VÌ^ç» [ýçã[ý åTöCgã_çEõ» ×[ý[ýçV c÷Ì^ %ç»Ó ^Ljù _GçTö »HÇ c÷çã»* %çX AOôç TöUî+ ×EõÜ™Çö »HÇã¾ X»Xç»çÌ^S» éaXî[ý_ åV×F ×[ýXç^Çãˆù [ý`îTöç Ø‘öÝEõç» Eõ»ç [ýÇ×_ãc÷ EõÌ^*

X»Xç»çÌ^S» ]ÊTÇöî %ç»Ó åTöCg» $Jô×»y

YÒçÌ^ VÇEÇõ×» Vc÷[ý$K÷» »çL±¼ö Eõ»ç» %Ü™öTö 1584 FÊfTö X»Xç»çÌ^S Ø‘öGÞ c÷Ì^* åTöCg» ×VXTö åEõç$Jô»çLî+ =~×Tö» $Jô»] aÝ]çTö =YXÝTö éc÷×$K÷_* %¾ã`î, A+ açZõ_î» ]Ç_ãTö åTöCgTöêEõ åTöCg» \öçTÊö ×$Jô_ç»Ì^» EÊõ×Tö±¼öãc÷ å[ý×$K÷ %ç×$K÷_* åTöC ALX WýÝ»×Øšö»;`çÜ™ö×`rô å_çEõ %ç×$K÷_ %ç»Ó »çLî Y×»$Jôç_XçTöêEõ pûçXÝmSÝLX» _GTö Wý¶ö‚ïçã_ç$JôXç Eõ×»ãc÷ å[ý×$K÷ \öç_ Yç+×$K÷_* aEõã_çã[ýç» »çLêX×TöEõ ×aˆùçÜ™ö ×$Jô_ç»çÌ^ãc÷ é_×$K÷_ %ç»Ó »çLEõç^ïî» YÒ×Tö ålùyãTö åTöCgãc÷ YÒ\ÉöTö YÒ\öç[ý ×[ýØ™öç» Eõ×»×$K÷_* ×$Jô_ç»Ì^» ]ÊTÇöî» _ãG _ãG åaãÌ^ »çLîTö ^Ljù» ×XVçX [ýµù éc÷×$K÷_ %ç»Ó $Jôç×»CZõçã_ AEõ `çÜ™ö Y×»ã[ý` ×[ý»çL Eõ×»×$K÷_*

Eõç]çFîç]׳V» YU» ×X¶ö‚ïçS

X»Xç»çÌ^ãS Wý¶ö‚ï ×[ýbÌ^» aEõã_ç Eõç]EõçL» m×» Wý×»×$K÷_* ]Ç$K÷_]çX %çyÔ]]Eõç»ÝaEõã_ ×[ýWýØ™ö Eõ×» å^ç¾ç Eõç]çFîç ]׳V» åTöCg YÇX» ×X¶ö‚ïçS Eõã» %ç»Ó [ý†ãV`» Y»ç \öçã_]çX [ýÐç¡ùS %ç×X åTöCgã_çEõEõ YÉLç YçTö_» \ö» ×VãÌ^* A+ ]׳V»Tö UEõç VÇOôç ×`_ç]Ç×wïøEõ X»Xç»çÌ^S %ç»Ó åTöCg» \öçTÊö ×$Jô_ç»çÌ^ [ýç £zõWý‹» ]Ç×wïø [ýÇ×_ ×$JôXçNþ Eõ»ç c÷Ì^* A+ Pöç+Tö %ç×[ý•ÊõTö AFX ×`_ç×_×YTö A+Vã» ×_Fç %çä$K÷f "%×Tö VÌ^ç_Ç ]{ãV[ý» LÌ^* WýXÇ×[ýVîçTö ×^ %€ÇÛX» Vã» %ç»Ó VçX Eõç^ïîTö ×^ V×Wý$JôÝ %ç»Ó EõSï» a]Eõlù, åa+LX ]{ãV[ý açG»» Vã» ]c÷d, `çØ—öpû Eõ³VYïEõç×Ü™ö %ç»Ó Eõç]çFîç åV[ýÝ» \öNþ* åTöCg» \öçTÊö £zõãVã¾ VÇGïçãV[ýÝ» YÉLç» =ãã`î =€_ ×`ã_ã» A+ ]׳V» açãL* ×[ý`ŸLÇ×» Fîç×Tö %€Ûç, aEõã_ç [ýÝ»» ×`ã»ç]×S VçXTö Eõ”Tö»Ó %ç»Ó åV[ýÝ\öNþaEõ_» æ`Òœö ]{ãV[ý» \öçTÊöLãX 1887 `Eõ (1565 FÊf)Tö XÝ_ç$Jô_ Yçc÷ç»Tö ×`ã_ã» ]׳V»äOôç aç×L =×_Ì^ç+*"

Töç×Ü—öEõ Wý¶ö‚ï

åa+ a]Ì^Tö \öç»Tö» A+ %‡û_äOôçTö `×Nþ YÉLç+ YÒçWýçXî _ç\ö Eõ×»×$K÷_* [ý§ãTö `×Nþ YÉLç» %绐öSÝ A+ Pöç+Tö éc÷×$K÷_ [ýÇ×_ãÌ^+ \öçã[ý* `×Nþ YÉLç»Ý aEõã_ TöÜ—öTö ×[ý`Ÿça Eõã»* TöÜ—ö éc÷ä$K÷ ×`¾ %ç»Ó Yç[[ýïTöÝ» ]çLTö åc÷ç¾ç EõãUçYEõUX» L×»Ì^ãTö ×[ý×\ö~ Wý¶ö‚ÞÌ^ %XÇœöçX, YÒçUïXç, OÇôEõOôçEõ ]Ü—ö a¶‘öãµù ×VÌ^ç åEõTöã[ýç» Wý¶ö‚ÞÌ^ ×[ýWýçX» a]×rô* Töç×Ü—öEõ Wý¶ö‚ï» =ã`î éc÷ä$K÷ YÒEÊõ×Tö» =ãwøLEõ Ø—öÝ mSa]Éc÷» YÉLç Eõ»ç* AãX mSa]Éãc÷ [ýçaXç» EõUç [ýÇLçÌ^* A+ YÉLçTö [ý×_» YÒãÌ^çLX* YÒãÌ^çLX c÷'å_ X»[ý×_C [ýçV XYã»* Eõç×_EõçYÉ»çS ]ãTö AãX [ý×_» [ýçã[ý ×Xˆùç×»Tö å_çEõLX GçTö åEõçãXç FÇTö XUEõç c÷'[ý _çãG* A+ å_çEõLXEõ åEõãX Wý»ãS [ýî¾c÷ç» Eõ×»[ý _çãG åa+ ×[ýbãÌ^C A+ YÇ×UTö a×[ýã`b =ä{F %çä$K÷* Eõç]çFîç ]׳V» aŽÇSï åc÷ç¾çTö A+ ]׳V» ¥ç» ]ÇEõ×_» ×VXç YÒçÌ^ 140Oôç X»[ý×_ ×V Töçã]ã» ×X׶ö‚ïTö [ýOôçTöêEõ åa+ EõOôç]Ç»ã[ýç» åGçaçXÝê_ %çG[ýäRÍôç¾ç éc÷×$K÷_* YÇ»×SEõç_Tö [ý§ãTöç åV[ýãVç[ýÝEõ A+Vã» X»[ý×_ã» YÉLç Eõ»ç éc÷×$K÷_* c÷çZõOô +Eõç×_]» ×[ý[ý»S]ãTö Eõç]»ÖYTö å\öçGÝ Xçã]ã» AEõ æ`ÒSÝ» å_çEõ %ç×$K÷_* A+ å_çEõaEõã_ ×XL '%ç+'åGgçaçXÝ» %çGTö [ý×_ ^ç[ýê_ aX½Tö éc÷×$K÷_* åTöCgã_çãEõ AOôç mc÷çTö [ýça Eõ×»×$K÷_* A+ å_çEõaEõã_ [ý§ãTöç aç-aÇ×[ýWýç å\öçG Eõ×»×$K÷_. åTöCã_çEõEõ ×^c÷ãEõ +¬K÷ç TöçãEõ+ Eõ×»[ýê_ ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* +¬Jôç Eõ×»ã_+ åTöCgã_çãEõ YÒãTöîEõ G»çEõÝ ×Töã»çTöç» Y»ç åa¾ç GÐc÷S Eõ×»[ý Yç×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö [ý$K÷ã»EõÝÌ^ç YÉLç» a]Ì^Tö A+ å\öçGÝaEõ_Eõ [ý×_ ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* ^çVÇ ×[ýVîç» %×WýEõç»Ý AãX \ö×[ýbîTö [ýNþçaEõã_ YÇSï %Ü™öfa±¼öç ×Töã»çTöç» G\öÛ» Y»ç ×`£Eõ Eõç×Oô [ýç×c÷» Eõ×» Töç» ]ÊTöãVc÷» CY»Tö XçXç TöÜ—ö ]Ü—ö Eõ×» AãX \ö×[ýbîTö [ýçSÝ Eõ×»[ýê_ alù] éc÷×$K÷_*

`áø»ãV[ý» ¥ç»ç é[ýbÕ¾ Wý¶ö‚ï» YÇX» YÒ$Jô_X

AãX Wý»S» Töç×Ü—öEõ YÉLç-YçTö_ å^ a»c÷ ×VX $Jô×_ Uç×Eõ[ýê_ ×VÌ^ç Xc÷_ ×a ac÷ãL %XÇã]Ì^* X»Xç»çÌ^S» »çL±¼ö Eõç_ãTö+ XGçCg» [ý»ãVç¾ç» `ÒÝ`áø»ãV¾ Xç]» ALX EõçÌ^Øšöã_çãEõ é[ýbÕ¾ Wý¶ö‚ï» YÇX» YÒ$Jô_X Eõã»* 1409 FÊfTö `áø»ãVã[ý LX½GÐc÷S Eõ×»×$K÷_ %ç»Ó 1559 FÊfTö åTöCg» ]ÊTÇöî c÷Ì^ [ýÇ×_ åEõç¾ç c÷Ì^* +Ì^ç» ×Y$K÷» Töç×»FäOôçã¾ãc÷ GÐc÷Sã^çGî* LX½ Töç×»FäOôç %ç»Ó 30*40 [ý$K÷» %çG» [ýÇ×_ %XÇ]çX c÷Ì^* `áø»ãV[ý Y×[ýy é[ýbÕ¾Wý¶ö‚ï YÒ$Jôç» Eõ×» YÉLç-YçTö_, [ý×_ %ç×V» Pöç+Tö YÒçUïXç %ç»Ó ×[ý`Ÿça» ¥ç»ç ×X[[ýïçS _ç\ö» ×[ýWýçX ×V×$K÷_* `áø»ãVã¾ %çãc÷ç] »çLîTö åTöCg» Wý¶ö‚ï YÒ$Jôç»» æ$Jôrôç $Jôã_ç¾çTö [ýÐç¡ùSaEõã_ [ýçWýç ×VãÌ^* »LçH»» CY»Tö ^ãUrô YÒ\öç[ý UEõç A+ [ýÐç¡ùSaEõã_ åTöCgEõ XçXçWý»ãS %ç§Eõç_ ×V[ýê_ Wý»çTö `áø»ãV¾ [ý»ãYOôçê_ ^çÌ^ %ç»Ó `çÜ™ö, XîçÌ^Y»çÌ^S »Lç X»Xç»çÌ^S» $K÷y$K÷çÌ^çTö Uç×Eõ VÉ»VÉ»×Sê_ãEõ é[ýbÕ¾Wý¶ö‚ï YÒ$Jôç»Tö aZõ_ c÷Ì^* »Lç X»Xç»çÌ^ãS `áø»ãV¾» éaãTö [ý§[ýç» açlùçTö Eõ×» Wý¶ö‚ïçã_ç$JôXç Eõ×»×$K÷_* Eõ×UTö %çä$K÷ å^, X»Xç»çÌ^ãS ×XãL `áø»ãV[ý» ×`bî c÷'[ýê_ +¬K÷ç Eõ»çTö m»Óã¾ åa+ aX½çX _[ýê_ %Ø‘öÝEõç» Eõ×»×$K÷_* X»Xç»çÌ^ãS `áø»ãV¾» \öç×GXÝãÌ^Eõ Eõ]_ç×YÒÌ^çEõ ×[ýÌ^ç Eõ»ç+×$K÷_ [ýÇ×_ åEõçãXç åEõçãXç aÇy+ EõÌ^* ×EõÜ™Çö a»c÷aeFîEõ aÇy+ åTöCg» \öçTÊö ×$Jô_ç»çÌ^ãc÷ A+ ×[ý[ýçc÷ Eõ×»×$K÷_ [ýÇ×_ Eõ'[ý åFçãL*

×[ý×\ö~ é[ýbÕ¾ åGçcg÷ç+aEõ_» +×Tö[ýÊwø

`áø»ãV¾ ]çWý¾ãV¾ Xç]» ALX EõçÌ^Øšöã_çEõEõ åTöCg» =wø»ç×WýEõç»Ý ×c÷$Jôçã[ý ]ãXçXÝTö Eõ×» éG×$K÷_ ^×VC åTöCg» ]ÊTÇöî» ×Y$K÷Tö ×[ýã`bêEõ [ýÐç¡ùS ×`bîaEõã_ ]çWý¾ãV¾Eõ m»Ó ]ç×X[ýê_ %Ø‘öÝEõç» Eõã»* Zõ_Tö, åTöCg» ×`bîaEõ_ \öçG \öçG éc÷ Y×»×$K÷_* A+ [ýç]ÇXÝÌ^ç åGgçaç+ aEõ_» ×\öTö»Tö Vçã]çV» åV[ý, c÷×»ãV[ý %ç»Ó åGçYç_ãV[ý» Xç] =ä{Fã^çGî* åTöCgã_çãEõ %ç=%ç×Oô, V×lùSYçOô, GQÍö]Ç», EõTÇö»Ó¾ç[ýçc÷Ý, ]çLÇ×_ %ç×V Pöç+Tö ay ØšöçYX Eõ×»×$K÷_* ]çWý¾ãVã[ý %çX×Eõ m»Ó `áø»ãV¾TöêEõC å[ý×$K÷ ^`aîç %ç×€Û×$K÷_* åTöCg ×XãL %ç×$K÷_ ALX åEõ¾_ÝÌ^ç \öEõTö* åTöCg» %XÇGç]ÝaEõ_Eõ ]c÷çYÇ»ÓbÝÌ^ç å[ýç_ç éc÷×$K÷_* ×XãL %×[ý[ýç×c÷Tö c÷'å_C ]çWý¾ãVã[ý ]c÷çYÇ»ÓbÝÌ^çaEõ_Eõ åTöCg aeaç» Wý¶ö‚ï Yç_X Eõ×»[ýê_ [ýçWýç ×VÌ^ç Xç×$K÷_* [ý»ãYOôç ]c÷çYÇ»ÓbÝÌ^ç aEõ_» åEõ³VÐØšö_ éc÷ Y×»×$K÷_* [ýç]ÇXÝÌ^ç åGçagç+aEõã_ =L×X %a]Tö %×X»Óˆù Xçã]ã» ALX Eõ×_Töç £VÐ å_çEõ» éaãTö YÒ×Tö¥³VÝTöç» aX½ÆFÝX c÷'[ý_GÝÌ^ç éc÷×$K÷_* %×X»Óˆù+ `áø»ãV[ý» éaãTö F×»Ì^ç_ Eõ×» =LXÝê_ éG å]ç¾çã]ç»ÝÌ^ç éZõV» aÊ×rô Eõ×»×$K÷_* ×Y$K÷ê_ å]ç¾ç]»ÝÌ^ç %ç»Ó %çãc÷ç]» ×[ý[ýçV _GçTö %çãc÷ç] »çL±¼ö» YTöX H×Oô×$K÷_* å]ç¾çã]ç»ÝÌ^ç aEõ_ %ç×$K÷_ åQöç], ]»çS, Eõ$K÷ç»Ý, c÷ç×», $JÇôOôÝÌ^ç- %ç×V æ`ÒSÝ» å_çEõ %ç»Ó åTöCgã_çãEõ [ýÐç¡ùSaEõ_» %ç×WýYTöî» åHç» ×[ýã»çWýÝ %ç×$K÷_* =¬Jôä`ÒSÝ» ×c÷³VÇaEõ_» éaãTöC å]ç¾ç]»ÝÌ^ç aEõ_» aàöç¾ Xç×$K÷_* %×X»Óˆù» ×`bî åEõTöã[ýçã» %ç×VãTö åEõçãXç AEõ YÇFǻݻ Yç»Tö Uç×Eõ å]ç¾ç]ç$K÷ Wý×» åYOô YÒ¾wïøç+×$K÷_ [ýçã[ý åTöCgã_çEõEõ å]ç¾ç]»ÝÌ^ç å[ýç_ç éc÷×$K÷_* %×X»Óˆù+ åc÷ãXç \öçã_]çX ^çVÇ]Ü—öC Lç×X×$K÷_* ^çVÇ ×[ýVîç a¶‘öãµù åTöCg» åc÷ãXç AFX YÇ×UC %ç×$K÷_* å]ç¾ç `ŒäOôç» éaãTö ^çVÇ]Ü—ö ×[ýVîç» ×Eõ[ýç a¶‘öµù Uç×Eõ[ý Yçã» [ýÇ×_C [ý§ãTö \öçã[ý*

YÇ»×S ×[ý`Ÿça» YÒ\öç¾

+]çXYã» Eõ»ç %çã_ç$JôXç» Y»ç c÷Ì^ãTöç AOôç Wýç»Sç c÷'[ý Yçã» å^, [ýСùYÇy =YTöîEõçTö åEõ¾_ ×c÷³VÇ Wý¶ö‚ï åc÷ ×[ý»çL Eõ×»×$K÷_* YÒEÊõTö Yãlù + aTöî Xc÷Ì^* A+ %‡û_Tö [ýa[ýça Eõ»ç Eõ$K÷ç»Ý, »ç\öç, _ç_Çe %ç×V åEõTöã[ýç» YÇ»×S LXLçTöÝÌ^ å_çãEõ ×XL LXLçTöÝÌ^ Wý¶ö‚ïTö ×[ý`Ÿça Eõ×»×$K÷_ %ç»Ó %ç×LC Eõã»* A+ å_çEõaEõ_Eõ ×c÷³VÇWý¶ö‚ïTö VÝ×lùTö c÷'[ýê_ åEõçãXç åLç»LÇ_Ç] Eõ»ç åc÷ç¾ç Xç×$K÷_* [ý»e X»Xç»çÌ^ãS AFX %çãV`Lç×» Eõ×» åGçagç+ Eõ]_ %ç×_» =wø» %‡û_Tö [ýa[ýça Eõ»ç YÇ»×S LXLçTöÝÌ^ å_çEõaEõ_Eõ ×XL ×XL Wý¶ö‚ï %OÇôOô »Fç» %×WýEõç» ×V×$K÷_* %çãc÷ç]» ×[ý»Óãˆù ×[ýLÌ^-%×\ö^çX Eõç_Tö X»Xç»çÌ^ãS åTöCg» Eõ$K÷ç»Ý éaXîaEõ_Eõ açXãEõç` XVÝ» Yç»Tö åTöCgã_çEõ» ×XL Wý¶ö‚ï]ãTö YÉLç-YçTö_ Eõ×»[ýê_ =daçc÷ ×V×$K÷_ [ýÇ×_C [ýÇ»tÝãÌ^ açlùÝ ×VãÌ^*

pûçX %ç€ÛXTö =daçc÷ YÒVçX

X»Xç»çÌ^S» ×`lùç» ALX YÒWýçX YÊœöãYçbEõ %ç×$K÷_* åTöCg» ×VXTö \öçã_]çX YÒ×aˆù %a]ÝÌ^ç YÇ×U ×_Fç c÷Ì^* `áø»ãV¾ %ç»Ó ]çWý¾ãVã¾ åTöCg» ×VXãTö \öçã_]çX é[ýbÕ¾ GÝTö]çTö »$JôXç Eõã». YÇ»Óãbçwø] ×[ýVîç[ýçGÝã` AFX [ýîçEõ»S YÇ×U ×_ãF %ç»Ó %XÜ™ö Eõ³V_ÝãÌ^ \öçG[ýTö YÇ×UãEõ Wý×» \öçã_ åEõ+FX YÒ×aˆù YÇ×U» %a]ÝÌ^ç %XÇ[ýçV Eõã»*

[ýçOôYU %ç×V ×X¶ö‚ïçS

X»Xç»çÌ^ãS \öçã_]çX LXEõ_îçS]É_Eõ Eõç] Eõ×»×$K÷_* åGçagç+ Eõ]_ %ç×_ ×X¶ö‚ïçS» EõUç %çGãTö =ä{F Eõ»ç éc÷ä$K÷* åTöCg %ç»Ó [ý§[ýç» YU ×X¶ö‚ïçS Eõ×» YU» VÇãÌ^çEõçãb G$K÷-G$K÷×X »Ó+×$K÷_* åTöCg [ý§ã[ýç» YÇFÇ»Ý F³Vç+×$K÷_* A+LX »Lç» ×VXTö \öçã_]çX ]׳Vã»ç aLç c÷Ì^* AEõ YÇ»×S ×[ý[ý»SÝ]ãTö åTöCg Yç‰ÇøXçU» C$Jô»Tö [ýСùYÇy éX» åaçTö» ×VEõ åYçX Eõ×»×$K÷_* %çãGãÌ^ åc÷ãXç [ýСùYÇyFX A+ Pöç+Tö \öçL_Gç %ç×$K÷_* [ýСùYÇy» AOôç aÇ×Tö c÷çãLç» C$Jôã»×V é[ý éG×$K÷_* ]Ç$K÷_]çX ×_FEõ» ×[ý[ý»SÝ ]ãTö 1636 FÊfTö åa+ aÇ×TöäOôç £Eõç+ ^çÌ^* YÒçÌ^ %ˆùÛ `TöçŒÝ %çGãTö X»Xç»çÌ^ãS A+ XVÝTö EõOôç Fç_äOôç yÔ]çXŸãÌ^ [ýç×RÍô å^ç¾ç» Zõ_Tö A+ £Eõç+ éG×$K÷_ å^X _çãG* X»Xç»çÌ^S» ×XL» ]ÇVÐç`ç_ %ç×$K÷_ %ç»Ó TöçTö éTöÌ^ç»Ý åTöCg» Xç]» ]ÇVÐç (1477 `Eõ %Uïçd 1555 FÊf) A×TöÌ^çC åVFç ^çÌ^*

+e»çL }]SEõç»Ý» [ýSïXç

X»Xç»çÌ^S» »çL±¼öEõç_Tö %a]ê_ %c÷ç »ç_Zõ ×ZõOô$K÷ Xç]» ALX +e»çL }]SEõç»ÝãÌ^ A+Vã» ×_×F éGä$K÷f "[ýçe_ç» Y»ç ]+ Eõç=$Jô (åEõç$Jô) [ýç EÇõ+ä$JôX »çLîê_ ^çCg* Töç³Vç» Y»ç =wøã» 25 ×VX G'å_ A+ »çLîFX YçÌ^* A+ »çLî» »LçLX \öVÐã_çEõ (×c÷³VÇ), åTöCg» Xç] $JÇôãEõ_ åEõç$Jô (£zõ åEõç$Jô [ýç £zõ Wý‹)* åTöCg» »çLîFX å[ý$Jô QöçIø»* åEõç×$JôX-$JôÝX» Y»ç A+ »çLî» å_çEõaEõã_ Lç_ÇEõ %çãX* Töç» Y»ç+ [ýÇ×L[ý Yç×» å^, A+ »çLîFX $JôÝX» Y»ç å[ý×$K÷ VÇê»Tö Xc÷Ì^* A+ »çLîTö $Jôçä¬JôãGOô (×$Jô$JôçãGOô) Xçã]ã» AOôç [ý³V» %çä$K÷* »çLîFX» $Jôç×»CZõçã_ VÇãÌ^ç]Çã» åLçIøç Eõ»ç [ýgçc÷ %ç»Ó å[ýTö» QöçPö å[ý»ç %ç×$K÷_* A+ [ýgçc÷-å[ýTö» åLçeã[ýç» L_ç`Ì^ ]ç×OôTö YÇ×Tö ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* Zõ_Tö, A+ã[ýç»» Eõçb» ]ç×OôTö %çPÇöê_ãEõ G\öÝ» YçXÝ éc÷×$K÷_* ]çXÇc÷ [ýç åHç»ç A+ YçXÝãÌ^×V Yç» éc÷ ^ç[ý Yç×»×$K÷_* ^Ljù» a]Ì^Tö A+ YçXÝTö ×EõÜ™Çö åTöCã_çãEõ ×[ýc÷ Rôç×_ ×V×$K÷_* A+ å_çEõaEõã_ YçOô %ç»Ó EõYçc÷Ý EõçãYç» éTöÌ^ç» Eõ×»×$K÷_* GçµùEõ_ç+ A+ »çLîTö YÒ$JÇô» Y×»]çãS åYç¾ç éG×$K÷_* »çLî» ]çXÇc÷ã[ýçã» EõçSTö _»ç×_Eõç_ãTö §_ÇIø \ö»ç+ EõçXã[ýç» VÝH_ Eõ×» é_×$K÷_* A+ å_çEõaEõ_ \öVÐ %ç×$K÷_* åTöCgã_çãEõ YÒçSÝ c÷Töîç XEõ×»×$K÷_* »çLîTö å\ö»ç, $K÷çG_Ý, EÇõEÇõ», å]EÇõ»Ý, $Jô»ç+-×$Jô×»Eõ×TöãEõ %ç×V Eõ×» Y£-YlùÝ» [ýçã[ý ×$Jô×Eõdaç_Ì^ %ç×$K÷_* [ýÇRÍôç, åFç»ç Y£ YlùÝã[ýç»Eõ AãX ×$Jô×Eõdaç_Ì^Tö X]»çê_ãEõ YÒ×TöYç_X Eõ»ç éc÷×$K÷_* åEõçãXç å_çãEõ Y£YlùÝ Wý×» [ýç ×Eõ×X %ç×Xã_ AãX ×$Jô×Eõdaç_Ì^Tö åa+ã[ýç» ×Eõ×X å_ç¾ç éc÷×$K÷_* Y£-YlùÝTö ×$Jô×Eõdaç_Ì^Tö %ç`ÒÌ^VçX» =Y×»C YÒãÌ^çLX å[ýçWý Eõ×»ã_ %çãEõì c÷ç×[ýTö A×» ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* åTöCã_çãEõ [ýçVç] Fç+ \öç_ Yç+×$K÷_ %ç»Ó [ýçVç]Eõ \öIøXÝÌ^ç Y+$K÷ç ×c÷$Jôçã[ýC [ýî¾c÷ç» Eõ×»×$K÷_*

A×TöÌ^ç »ç_ãZõ £zõWý‹Eõ åEõã_+ »Lç [ýÇ×_ éEõä$K÷ åa+a¶‘öãµù %çã_ç$JôXç Eõ»ç %ç¾`îEõ* '»Lç'`Œ» ¥ç»ç c÷Ì^ãTöç »ç_ãZõ £zõWý‹» YÒ\öç¾» EõUç [ýÇLç+ä$K÷* %çX AOôç YÇ»×S aÇy]ãTö åLîç×TöbÝãÌ^ åc÷ãXç A[ýç» X»Xç»çÌ^S» åEõçœöÝ ×[ý$Jôç» Eõ×» `×X» V`ç Y×»ä$K÷ [ýÇ×_ åEõç¾çTö »Lç+ \öçãÌ^Eõ £zõWý‹Eõ A[ý$K÷»ê_ »çLEõç^ïî Y×»$Jôç_Xç Eõ×»[ýê_ ×V ×XãL $K÷²¿ã[ýã`ã» Eõç_ EõOôç+×$K÷_* aö¾Töf åa+ Eõç_ãTö »ç_Zõ åEõç$Jô »çLîê_ %c÷çTö £zõWý‹Eõ »Lç ×c÷$Jôçã[ý Yç+×$K÷_* YÇ»×S×VXTö A+Vã» »çLEõç^ïî» Vç×Ì^±¼ö %çXEõ %YïS Eõ»ç» VÊrôçÜ™ö ×[ý»_ Xc÷Ì^* =Vçc÷»S Ø‘ö»ÖãY %çãc÷ç] »Lç ×`¾×aec÷ê_ %çIÇø×_Ì^ç[ý Yç×»* A+LX »Lç+ $Jôy\ö†» å^çG Y×»ä$K÷ å[ýç_çTö »çLEõç^ïî Y×»$Jôç_Xç» Vç×Ì^±¼ö »çSÝ» c÷çTöTö ×V×$K÷_ [ýÇ×_ %çãc÷ç] [ýÇ»tÝTö =ä{F %çä$K÷*

»ç_Zõ» ×[ý[ý»SÝTö åYç¾ç Y£YlùÝ» YÒ×Tö ]çXÇc÷» ]»] a¶‘öãµùC [ýîçFîç» YÒãÌ^çLX* [ýTöÛ]çX A+ %‡û_Tö [ýa[ýça Eõ»ç å_çEõ» ålùyTö Y£-YlùÝ» YÒ×Tö AãX ×[ýã`b VÌ^ç åVFç Xç^çÌ^* aö¾Töf »ç_ãZõ »Lç X»Xç»çÌ^ãS Y£YlùÝ» YÒ×Tö åVFǾç [ýî×NþGTö ]»] æ$JôãXc÷» EõUçãEõ AãXVã» ×_×Fä$K÷* X»Xç»çÌ^S ALX %×Tö Wýç׶ö‚ïEõ å_çEõ [ýÇ×_ %ç×] %çOôçãÌ^ LçãXçc÷Eõ* åEõçãXç éLX [ýç é[ýbÕ¾ açWýÇ» YÒ\öç¾Tö Y×» »Lç+ Y£YlùÝ» YÒ×Tö AãX ×[ýã`b ^TöX å_ç¾çäOôç %Ø‘öç\öç×¾Eõ Xç×$K÷_*

»HÇãV[ý

X»Xç»çÌ^ãS »HÇãV[ýEõ `çXãEõç$Jô éX» Yɾ×V`Tö »çLîVçX Eõ»ç» EõUç %çGãTö =ä{F Eõ»ç éc÷ä$K÷* Zõ_Tö [ýTöÛ]çX» ]†_êV ]c÷EÇõ]ç, Eõç]»ÖY %ç»Ó åGç¾ç_Yç»ç ×L_ç åTöCg» »çLî» ×\öTö»Tö Y×»×$K÷_* åGç¾ç_Yç»ç» aÝ]ç» Y»ç V×lùSê_ åTöCg» »çLî [ýСùYÇyêX» YÇ»×S aÇ×Tö %ç»Ó Gçã»ç Yçc÷ç»» ]çLY» Pöç+ åQöçF»ê_ãEõ ([ýTöÛ]çX» é]]X×$JôIø» Yɾ\öçG) ×[ýØ™ÊöTö %ç×$K÷_*

FgçaaEõ_» éaãTö ^Ljù

»HÇãV[ý %¾ã`î A+ ×¥TöÝÌ^ Pöç+ åQöçF» a»c÷×VX VF_Tö »ç×F[ý Y»ç Xç×$K÷_* RôçEõç» Xç»çÌ^SGt» C$Jô»Tö +$K÷çFgç Xç]» %çZõGçX ALX ]c÷çY»çyÔ]Ý éc÷ =×Pö×$K÷_* [ý†» X[ýç[ý Qöç=VFgç» a]aç]×Ì^Eõ A+LXã_çEõ ×F×L»YÇ»» \ÉöAgÕç %ç×$K÷_* FgçLçc÷çãX Qöç=VEõ ×aec÷çaX$JÇôîTö Eõ»çTö +$K÷çFgç YÉ[ý[ý†» %çZõGçX aEõ_» V_Y×Tö c÷'_ %ç»Ó Eõç_yÔ]Tö åHç»çHçOô» Y»ç açG» %‡ûê_ãEõ LÇ×» UEõç ×[ýØ™ÊöTö \ÉöF‰ø åTöCg» %WýÝX Eõ×»ã_* 1583 FÊfTö $K÷çc÷[ýçL Fgç» c÷çTöTö Y»çØ™ö éc÷ +$K÷çFgç ×$JôOôçGtê_ Y_ç+ ^çÌ^* +Ì^çãTö AV_ éaXî åGçOôç+ åTöCe %çãEõì ×XL» ×XL» [ýçã[ý AFX »çLî GPöX» aáø” _Ì^* åa+a]Ì^Tö åEõç$JôaEõ_» YTöX %绐ö åc÷ç¾ç» aÇã^çGTö +$K÷çFgç+ »Lç X»Xç»çÌ^S» c÷çTöTö åTöC» ×[ýäVÐçc÷Ý \ö×TöLçEõEõ TÇö×_ ×V »çLî» V×lùS %e` ×XL c÷çTöê_ ×X[ýê_ æ$Jôrôç $Jô_çÌ^* »HÇãVã[ý [ýTöÛ]çX é]]X×$JôIø» LIø_ç[ýçOôÝ GçCg» AOôç VÇGï» Y»ç ×XãL `yÓEõ å\ö×Oô[ýê_ æ$Jôrôç Eõã»* VÇGï» $Jôç×»CZõçã_ GQÍöFçê¾ %ç×$K÷_ ^×VC +$K÷çFgç» éaXî aeFîç a»c÷ åc÷ç¾çTö »HÇãV[ý å[ý×$K÷ ×VX YÒ×Tö»lùç aö¾ Xc÷'[ý [ýÇ×_ Lç×X ^Ljù $Jô×_ UçãEõçãTö+ åGçYX aÇ»† AOôçãÌ^×V Y_ç+ éG YÒçS»lùç Eõ×»ã_* ^gÇLTö ×L×Eõ +$K÷çFgç+ åGç¾ç_Yç»ç» »Iøç]ç×Oôê_ãEõ åEõç$Jô»çLî» AOôç ×[ý»çOô %‡û_ ×XL VF_ê_ ×XãÌ^* ØšöçXÝÌ^ [ýe`ç¾_Ý a]Éc÷Tö A+ %çyÔ]S a¶‘öãµù =ä{F Xç+ ^×VC ]Ç$K÷_]çX å_FEõaEõ_» ×[ý[ý»SÝTö +Ì^ç» [ýSïãXç åYç¾ç ^çÌ^*

Eõç_çYçc÷çã» W[ýea Eõ×» å^ç¾ç c÷çãLç» c÷Ì^GÐݾ ]׳V»» ]×SEÉõOô »HÇ[ýÝã» YÇX» ×X¶ö‚ïçS Eõã»* åTöCg ]׳V»Eõ ]ç×Oô VçX ×VãÌ^* ]׳V» å]»ç]×Tö»» Eõç] aŽÇSï åc÷ç¾çTö åTöCg TöçTö [ý§ X»[ý×_» %çãÌ^çLX Eõ×»×$K÷_* A+ ]׳V»Tö åYç¾ç ×`_ç×_×Y ]ãTöf "×[ý`Ÿ×aec÷ ×Åy\Éö[ýX-%×WýEõç»Ý %ç×$K÷_* åTöCg» YÇy %ç×$K÷_ ]c÷ç pûçXÝ-mSÝ »Lç ]{ãV[ý* åTöC aEõã_ç `yÓ ×XWýX Eõ×»×$K÷_* åTöCg %×Tö Wýç׶ö‚ïEõ %ç»Ó Y×[ýy YÒçS å_çEõ %ç×$K÷_* YÒLç»tEõ, [ýÝ» %ç»Ó Gc÷ÝX-GöÝ» A+ »LçLX %ç×$K÷_ aEõã_çã» `Òˆùç» Yçy* åTöCg» Eõ×Sœö \öçTÊö £zõWýã‹ \öçã_]çX »çLî LÌ^ Eõ×»×$K÷_* £zõWý‹» YÇy %ç×$K÷_ »HÇ[ýÝ»* »HÇ[ýe`» a[[ýïä`Òœö XçÌ^Eõ» Vã» A+LX »HÇ[ýÝ»ã»ç ^`aîç æ$Jôì×Vã` ×[ýÌ^×Y Y×»×$K÷_* ×XÌ^×Tö» +¬K÷çXÇa×» åTöCg %ç×$K÷_ Eõç]»ÖY-%×WýY×Tö* VÇrôLXEõ åTöCg V]X Eõ×»×$K÷_* VÇF» %×GÂTö L×_ YÇ×» UEõç %GSX YÒLç» [ýçã[ý åTöCg `ç×Ü™öVçTöç YçXÝ Ø‘ö»ÖY %ç×$K÷_* YÒLçEõ aÇF-`ç×Ü™ö ×VÌ^ç £zõWý‹ YÇy »HÇ[ýÝã» EÊõbÕ-\öG[ýçX» $Jô»S [ý³VXç Eõ×»×$K÷_* =Y^ÇNþ [ýÌ^aTö åTöCg ]×S Yçc÷ç»Tö AOôç ]׳V» aLç+×$K÷_ (1583 FÊf)* YÒ×aˆù %ç»Ó aÇVlù »çL×]Ø—öÝ `ÒÝWýã» ×XãL A+ ×X¶ö‚ïçS Eõç^ïî a]çYX Eõ×»×$K÷_*"

X»Xç»çÌ^S» ]ÊTÇöî» ×Y$K÷Tö åTöCg» YÇy _©¿ÝXç»çÌ^S Y׸Jô] åEõç$Jô»çLî» ×aec÷çaXTö [ýãc÷* åEõç$Jô×[ýc÷ç», L_Yç+m×», »eYÇ» %ç»Ó ×VXçLYÇ»» %e` ×[ýã`b åTöCg» »çLî» %Ü™öGïTö %ç×$K÷_* A+ a]Ì^Tö »HÇ[ýÝã» ×XLãEõ Ø‘öçWýÝX »Lç [ýÇ×_ åHçbSç Eõã»* åTöCg _©¿ÝXç»çÌ^SEõ Eõ» ×V[ýê_ %Ø‘öÝEõç» Eõã» %ç»Ó ×XL» Xç]Tö å]çc÷» =×_Ì^ç+* »HÇEõ [ý`îTöçØ‘öÝEõç» Eõã»ç¾ç» lù]Töç _©¿ÝXç»çÌ^S» Xç×$K÷_* åaãÌ^, åTöCg »HÇEõ [ý` Eõ×»[ýê_ %Xî =YçÌ^ _Ì^* åTöCg» =$JôTö×XTö »HÇ» YÇy Y»Ý×lùãTö ×YTÊö» ×[ý»Óãˆù ×[ýäVÐçc÷ Eõ×»×$K÷_* ×Yä$K÷, »HÇã¾ YÇyEõ V]X Eõã»* Y»Ý×lùTö» ac÷ã^çGÝaEõ_Eõ Zgõç$JôÝ ×V åTöCgEõ [ý³VÝ`ç_Tö ×XãlùY Eõ»ç c÷Ì^* ×Y$K÷Tö %¾ã`î Y»Ý×lùãTö [ý³VÝ`ç_» Y»ç Y_ç+ _©¿ÝXç»çÌ^S» %ç`ÒÌ^ _Ì^êG* _©¿ÝXç»çÌ^ãS åTöCgEõ %çV»-açV»êEõ »ç×F×$K÷_ [ýÇ×_ LXç ^çÌ^*

»HÇ» ]ÊTÇöî

1603 FÊfTö »HÇãV[ý» ]ÊTÇöî c÷Ì^* aö¾Töf åTöCgEõ açãY FÇ×OôÌ^ç×$K÷_* [ý§ãTö %çãEõì åTöCg» Y±óöÝ %ç»Ó ×¥TöÝÌ^ YÇy +³VÐXç»çÌ^S» ]çTÊöãÌ^ åTöCgEõ ×[ýc÷ ×V ]ç×»×$K÷_ [ýÇ×_ãc÷ åEõç¾ç c÷Ì^*

Y»Ý×lùTö

»HÇ» ]ÊTÇöîTö +³VÐXç»çÌ^S» ]çTÊöãÌ^ ×XL YÇyEõ »çLYçOô ×V[ýê_ æ$Jôrôç Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö ]Ü—öÝaEõã_ åTöCg» EõUçTö c÷Ì^\ö» ×X×V Y»Ý×lùTöEõãc÷ »Lç c÷'[ýê_ %ç]Ü—öS LXçã_ %ç»Ó åTöCg _»ç_×»êEõ %ç×c÷ »çLYçOô VF_ Eõ×»ã_×c÷* »Lç éc÷ãÌ^+ åTöCg \öçTÊö +³VÐXç»çÌ^SEõ c÷Töîç» %çãV` ×VãÌ^* +³VÐXç»çÌ^S» \öçTÊö ]çX×aIø Y_ç+ éG %çãc÷ç]» %ç`ÒÌ^ _Ì^êG* %çãc÷çã] åTöCgEõ AOôç ]^ïîVçYÉSï YV[ýÝ ×V×$K÷_* Y»Ý×lùãTö =wø» m¾çc÷çOôÝê_ »çLWýçXÝ =Pöç+ ×X %`ŸyÔçÜ™ö Yçc÷ç»» VñçÅ×TöTö AOôç »çLYÒaçV aç×L×$K÷_*

_©¿ÝXç»çÌ^S» éaãTö ×[ý[ýçV

×YTÊö» Vã» Y»Ý×lùãTöC _©¿ÝXç»çÌ^S» [ý`îTöç Ø‘öÝEõç» Eõ×»[ýê_ %Ø‘öÝEõç» Eõ×»×$K÷_*A+ EõUçê_ VÇãÌ^çFX »çLî» ]çLTö ^Ljù _GçTö _©¿ÝXç»çÌ^S å[ýÌ^çêEõ lù×TöGÐØ™ö c÷Ì^* VÇãÌ^çLX »Lç+ %çãc÷ç]» éaãTö [ýµÇù±¼ö Eõ×»[ýê_ ×[ý$Jôç×»×$K÷_* 1608 FÊfTö Y»Ý×lùãTö åTöCg» ×LÌ^»Ý ]†_ãVc÷ÝEõ %çãc÷ç] »Lç YÒTöçY×aec÷ê_ ×[ýÌ^ç ×V×$K÷_* ×EõÜ™Çö åa+ a]Ì^Tö %çãc÷ç] %ç»Ó Eõ$K÷ç»Ý» ]çLTö ×[ý[ýçV _ç×G UEõçTö %çãc÷ç]aEõã_ åEõç$Jô»çLîê_ ×[ýã`b $JôEÇõEõçS ×V[ý Y»ç Xç×$K÷_*

+×Tö]ãWýî, _©¿ÝXç»çÌ^ãS ]Ç$K÷_]çXaEõ_» éaãTö a¶‘öµù ØšöçYX» [ýçã[ý %çGÐc÷Ý éc÷ 1596FÊfTö ×XLãEõ å]çG_ a¶ƒöçOô» Tö_TöÝÌ^ç »Lç [ýÇ×_ åHçbSç Eõ×»×$K÷_* _©¿ÝXç»çÌ^S» ×[ýbãÌ^ %çEõ[ý»Xç]çTö =ä{F %çä$K÷* A+ YÇ×U]ãTö, åTöCg 4000 åHgç»ç, 200,000 YVç×TöEõ,700 c÷çTöÝ %ç»Ó 1000 Lçc÷çL» %×WýEõç»Ý %ç×$K÷_* åTöCg» »çLîFX VÝHã_ 200 åyÔç` %ç»Ó [ýc÷ã_ 100» Y»ç 40 åyÔç` %ç×$K÷_* »çLîFX» YÉã¾ %ç×$K÷_ [ýСùYÇy, =wøã» ×Tö[[ýTö, V×lùãS åHç»HçOô %ç»Ó Y׸Jôã] ×Åy§Oô* 1597 FÊfTö åTöCg [ý†» G\öSï» ]çX×aeê_ AG»çEõÝ EõXîç ×[ýÌ^ç ×V×$K÷_* +Ì^ç» ×Eõ$KÇ÷×VX» ×Y$K÷ãTö+ ]çX×aãIø åTöCgEõ »lùç Eõ×»[ýê_ AV_ éaXî Y×PöÌ^ç+×$K÷_ [ýÇ×_ %çEõ[ý»-Xç]çTö =ä{F %çä$K÷* ×EõÜ™Çö åTöCgEõ åEõçãX %çyÔ]S Eõ×»×$K÷_ åa+ ×[ýbãÌ^ A+ YÇ×UFX ×X]çTö*

]Ç$K÷_]çXaEõ_» %çyÔ]S

Y»Ý×lùTö %ç»Ó _©¿ÝXç»çÌ^S» ×[ý[ýçV ×VãX ×VãX [ýÊ׈ù åYç¾çTö %¾ã`bTö 1612 FÊfTö _©¿ÝXç»çÌ^ãS ×XãL RôçEõçê_ éG ]çX×aIøEõ A+ ×[ý[ýçVTö c÷Ø™öãlùY Eõ×»[ýê_ %çâ¼÷çX LXçÌ^* åa+ a]Ì^ãTö, Eõ»ç+[ýç»Ý» C$Jô»Tö %¾×ØšöTö aÇ`熻 »Lç »HÇXçãUC Y»Ý×lùãTö åTöCgEõ å[ýÌ^ç [ýî¾c÷ç» Eõ»ç [ýÇ×_ %×\öã^çG TÇö×_×$K÷_* ×XLãEõ Ø‘öçWýÝX [ýÇ×_ åG컾 Eõ»ç Y»Ý×lùTö» Vã» »Lç ALX Y»çØ™ö Eõ×»[ýê_ RôçEõç» X[ýç[ý å`F %ç_ç=ׁX ZõçOËôYÇ»Ý +$K÷_ç] Fgç =daç×c÷Tö éc÷ =äPö %ç»Ó åTöCg ]Çhõç»] FgçEõ 300 c÷çTöÝ, 6000 åHç»ç, 10,000* 12,000 YVç×TöEõ %ç»Ó 400*500 ^Ljù Lçc÷çãLã» åEõç$Jô c÷çãLç LÌ^ Eõ×»[ýê_ Y×PöÌ^çÌ^* $K÷ç_ãGçXç» C$Jô»Tö åc÷ç¾ç AFX åXì ^LjùTö Y»Ý×lùTö» 300FX XçC a]_ã‡û W[ýea c÷Ì^* Töç»Y»ç %çyÔ]SEõç»Ý V_äOôç \Éö×]ã» %çG[ýçäRÍô* A+ %×\ö^çX» åXTÊö±¼ö Eõ»ç æ$K÷F Eõç]çã_ ×[ýLÇ_Ý å[ýãGã» %×Tö aç¾WýçXTöçã»êG Eõ»ç+[ýç»Ý Y»GSç» c÷çOô×$K÷_çTö [ýçcg÷» åLçãIøã» $Jôç×»CZõçã_ å[ý×» åEõçPö ]ç×»×$K÷_* AãXVã» åEõçPö ]»ç» ×XÌ^] A+ »çLîTö YÒ$Jô×_Tö %ç×$K÷_* Y»Ý×lùTö åa+a]Ì^Tö 500 åHç»ç %ç»Ó 10,000 YVç×TöãEõ» WýÇ[ýǻݻ VÇGï AOôçTö %ç×$K÷_* æ$K÷F Eõç]çã_ åaãÌ^ A×TöÌ^ç éG WýÇ[ýÇ»Ý åH»çC Eõã»* WýÇ[ýÇ»Ý c÷PöçãTö %çyÔ]S Eõ×» ×[ýLÌ^ Eõ»ç» æ$Jôrôç Zõ_¾TöÝ åXçãc÷ç¾çTö æ$K÷FEõç]çã_ +Ì^çEõ åH»çC Eõ×» »Fç» [ýçã[ý %ç»Ó åEõTöã[ýç» [ýî¾Øšöç c÷çTöTö é_ A]çc÷» ×Y$K÷Tö YÇS»çyÔ]S $Jô_çÌ^* Y»Ý×lùãTö a×µù» YÒØ™öçã[ýã» VÉTö Y×PöÌ^çÌ^ %ç»Ó ]Ç$K÷_]çX åaXçY×TöLXEõ 100 c÷çTöÝ, 100 åHgç»ç, %ç»Ó 20 å]çX ]É_î[ýçX EõçPö =Yc÷ç» ^çä$Jô* [ý†» G\öSï»Eõ A+ [ýçTö×» ×VÌ^çTö åTöCg Y»Ý×lùãTö ×XãL %ç×c÷ [ý`îTöç Ø‘öÝEõç» Eõ»ç» _GãTö åTöCg» »çLîFX [ý†» c÷çTöTö %YïS Eõ×»[ý _ç×G[ý [ýÇ×_ Vç[ýÝ LXçÌ^*

Y»Ý×lùTö» Y»çLÌ^ %ç»Ó ]ÊTÇöî

ac÷çÌ^ ×[ý$Jôç×» Y»Ý×lùTö A+[ýç» %çãc÷ç]» C$Jô» $JôçãY* %çãc÷çã] ac÷çÌ^ Eõ×»[ýê_ ]ç×Ü™ö c÷Ì^ ^×VC A+ %×\ö^çXTö %çãc÷ç]» éaãTö Y»Ý×lùTö» %çOôç+ã[ýç» éaXî ^ç[ý _ç×G[ý [ýÇ×_ $JôTöÛ %çã»çY Eõã»* Y»Ý×lùãTö A+ $JôTöÛ ]ç×X Xê_ %Eõ_`ã» ^Ljù» [ýçã[ý açLÇ c÷Ì^* åa+ a]Ì^ãTö »]LçX ]çc÷ Y»çTö ]Ç$K÷_]çXaEõã_ WýÇ[ýÇ»ÝãTö åa+ ]çc÷äOôç Yç_X Eõ×»[ýê_ ]X Eõã»* ×EõÜ™Çö +Zõçã_ _©¿ÝXç»çÌ^ãS åTöCgã_çEõ» Y»ç ac÷çÌ^ Yç] [ýÇ×_ Y»Ý×lùTö» ×[ý»Óãˆù éaXî æYÒ»S Eõ»çTö =YçÌ^ XçYç+ ]Eõ»»] Fgç+ ay×LTö» åXTÊö±¼öTö AOôç éaXî[ýç×c÷XÝ åTöCgê_ Y×PöÌ^çÌ^* Y»Ý×lùTö Y_ç[ýê_ [ýçWýî c÷Ì^* WýÇ[ýǻݻ Y»ç YÒçÌ^ A×VX» [ýçOô GVçWý» éX» Yç»Tö åTöCg åFçY×X åYçãTöêG* +Zõçã_, [ý†» éaXîaEõã_ XVÝFX» å]çc÷Xçê_ éG Y»Ý×lùTöê_ [ýØ™Çö a»[ý»çc÷ [ýµù Eõ×» ×Vã^* Y»Ý×lùãTö ]ã»ç-Lß=êEõ ^Ljù Eõ×»[ýê_ ×Øšö» Eõ»ç åLç¾çãÌ^Eõ QÇö]»ÝÌ^çEõ Xçã¾ã» `yÓ» ×[ýYãlù æYÒ»S Eõã» %ç»Ó ×XãL ×X`ç» \öçGTö WýÇ[ýÇ»Ý %çyÔ]S» ×aˆùçÜ™ö _Ì^* QÇö]Ç»ÝÌ^çTö YU %çG×$Jô »Fç VÉGï AOôç» éaXîaEõ_» YÒ\ÉöTö c÷ç×X Eõã» %ç»Ó `yÓ» c÷çTö» Y»ç 250 FX ^Ljù» XçCg Eõç×RÍô %ç×X[ýê_ãEõç åTöCg alù] c÷Ì^* ×EõÜ™Çö Y»Ý×lùãTö ×XãL a]Ì^Tö WýÇ[ýÇ»Ý XçYçã_êG* ×Y$K÷×VXç ×VX» \öçGTöãc÷ åTöCg WýÇ[ýÇ»Ý C_ç_êG* å]çG_ éaXî+ +×Tö]ãWýî YÒØ™ÇöTö éc÷ åTöCgê_ãEõ [ýçOô $Jôç+ %ç×$K÷_* Cã» ×VXäOôç ^Ljù _ç×G_ ^×VC Töç» \öç_ Zõ_ AãEõç Xc÷'_ %ç»Ó ×X`ç Y»Ý×lùãTö YÉ[[ýï» Pöç+ê_ãEõ =\ö×Tö ^ç[ýê_ ×PöEõ Eõ×»ã_* å]çGã_ åTöCg» ×Yä$K÷ ×Yä$K÷ åFVç ×VÌ^çTö åTöCg §§×Eõ açXãEõç$Jô Yç»êc÷ ]çXa» [ý»XG» %×\ö]ÇãF ^ç[ýê_ Wý×»ã_* A+[ýç» _©¿ÝXç»çÌ^ãSC åTöCg» ×Y$K÷ _ã_* Y»Ý×lùTö» åXì-[ýç×c÷XÝ Y»çØ™ö c÷'_* Y»Ý×lùTö ×XãL Yç‰Çøê_ Y_ç+ ^ç[ýê_ alù] éc÷×$K÷_ ^×VC ×Y$K÷ê_ åTöCg» ^LjùTö LÌ^_ç\ö» åEõçãXç %ç`ç Xç+ [ýÇ×_ Lç×X åTöCg %çOôç+ã[ýç» c÷çTöÝ %ç»Ó %XîçXî [ýÌ^[ýØ™Çöã» %ç±Á-a]YïX Eõ×»[ýê_ ×aˆùçÜ™ö _ã_* åTöCgEõ RôçEõçê_ é_ å^ç¾ç c÷'_* å]çG_ a¶ƒöçOô» %çãV`yÔã] Töç» Y»ç åTöCgEõ ×V{Ýê_ ×XÌ^ç c÷Ì^* ØšöçXÝÌ^ ×[ý[ý»S]ãTö Y»Ý×lùãTö å]çG_Eõ [ý$K÷×» 4 _çF OôEõç Eõ» ×V[ýê_ Ø‘öÝEÊõTö åc÷ç¾çTö a¶ƒöçOô Lçc÷ç†Ýã» åTöCgEõ »çLî =\öTöç+ ×V×$K÷_* ×Yä$K÷, ×V{Ý» Y»ç =\ö×Tö %çãc÷çãTö [ýçOôãTö `EõTö X»ÝÌ^çTö Y×» åTöCg Ø‘öGÞ c÷Ì^*

å]çG_» ¥ç»ç Y»Ý×lùTö» »çLî %×WýEõç»

Y»Ý×lùTö» ]ÊTÇöî åc÷ç¾çTö [ý»XVÝê_ãEõ ×[ýØ™ÊöTö åTöCg» »çLîFX å]çGã_ ×XL %WýÝXê_ ×XãÌ^* ]ÇEõ»»] Fgç» \öçãÌ^EõEõ AV_ éaXî[ýç×c÷XÝ» éaãTö A+ »çLîFX æ$Jôç¾ç×$JôTöç» \öç» ×VÌ^ç c÷Ì^* åTöC åF_ç Xç]» Pöç+Tö [ýçc÷» Yç×Tö×$K÷_* 1616 FÊfTö åTöCg» ]ÊTÇöî åc÷ç¾çTö ]Eõ»»] Fgç ×XãL A+ Pöç+» G\öXï» ×X^ÇNþ c÷Ì^* åTöCg Eõ¶ö‚ïØšö_ c÷çãLçê_ TÇö×_ ×XãÌ^* åTöCg \öçã_]çX ]Ç$K÷_]çX a¤çÜ™öã_çEõEõ aç-aŽ×wø %ç»Ó 10,000*12,000 Yç+Eõ éaXî ×V A+ Pöç+Tö YÒ×Töœöç Eõ×»×$K÷_* [ý†» Y»ç %c÷ç A+ã_çEõaEõ_Eõ aç]×»Eõ åa¾ç» [ýçã[ý \Éö×]VçX ×VÌ^çC éc÷×$K÷_*

åEõç$Jô»çLîTö %ç×WýYTöî ×[ýØ™öç»Tö ]Ç$K÷_]çX» [ýîUïTöç

×EõÜ™Çö +]çX ac÷ãL å]çG_» [ý`îTöç Ø‘öÝEõç» Eõ×»[ýê_ åEõç$JôaEõ_ açLÇ Xç×$K÷_* åTöCgã_çãEõ aÇã^çG Yçã_+ [ýСùYÇy» VÇãÌ^çYçã» UEõç å]çG_ éaXî» Hç×Oôã[ýç» %çyÔ]S Eõ×»×$K÷_* Y»Ý×lùTö» Y»çLÌ^» a]Ì^Tö åTöCg» \öçTÊö [ý_Ý Xç»çÌ^S Y_ç+ éG %çãc÷ç] »Lç YÒTöçY ×aec÷» %ç`ÒÌ^ é_×$K÷_êG* A+ HOôXçãEõ %ç×V Eõ×» \öçã_]çX Eõç»STö %çãc÷ç]» YÒ×Tö ×TöNþ åc÷ç¾ç ]Ç$K÷_]çXaEõã_ A+[ýç» %çãc÷ç] »çLî %çyÔ]S Eõ×»[ýê_ ×U» Eõã»* +Zõçã_, ]Ç$K÷_]çX åaXçY×TöaEõ_» ×XL» ]çLTö c÷ç+F×»Ì^ç_» aÊ×rô éc÷×$K÷_* %çãc÷ç]» ×[ý»Óãˆù açLÇ Eõ»ç éaXî [ýç×c÷XÝ» åXTÊö±¼ö %ç[ýÇ[ýEõ»Eõ ×VÌ^ç [ýÇ×_ £×X c÷çãLç» %çŒÇ$K÷-$K÷ç_ç]ãEõ %ç×V Eõ×» \öçã_]çX =¬Jô ×[ýbÌ^ç+ FãIø-%Y]çãX YVTöîçG Eõ×»×$K÷_* ]Ý€Ûç $K÷ç×c÷ãX _©¿ÝXç»çÌ^S» ac÷çÌ^Tö ALX åEõç$Jô åaXçY×TöEõ Eõ»çÌ^wø Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö aXçTöX Xçã]ã» ALãX %çXc÷çãTö×V ]Ç$K÷_]çX Eõ» aeGÐc÷Eõç»Ý ALXEõ Wý×» »FçTö åF_ Xç]» Pöç+» Y»ç %çŒÇ_ [ýçEõÝEõ åTöCg» ×[ý$Jôç» Eõ×»[ýê_ Y×PöC¾ç c÷'_* %çŒÇ_ [ýçEõÝãÌ^ Xçã¾ã» %ç»Ó ]Ý€Ûç $K÷ç×c÷ãX Øšöã_ã» A+ %×\ö^çXTö C_ç_* Eõ¾ç»c÷çVç Yçc÷ç»Tö AOôç VÇGïç %×WýEõç» Eõ×» %çŒÇ_ [ýçEõÝ %ç×c÷ [ý»XG»Tö $K÷ç×c÷Xê_ %ãYlùç Eõ×»ã_×c÷* Töç»×Y$K÷Tö åTöCg ×XLãEõ c÷çãLçTö YÒ×Töœöç Eõ×»ã_* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö ^Ljù _GçTö å]çGã_ ^LjùTö ×L×Eõ[ýê_ _Ì^* +Zõçã_ %çãEõì %ç[ýÇ[ýEõ»» éaXîV_ ×[ýY^ïî» aX½ÆFÝX c÷'_* [ýСùYÇyãÌ^×V AOôç åXì[ýç×c÷XÝ Y×PöÌ^ç+ YÒçÌ^ VÇc÷çLç»]çX éaXîEõãc÷ ]»S» Y»ç =ˆùç» Eõ»ç c÷'_*

[ý_Ý [ýç Wý¶ö‚ïXç»çÌ^S

×[ýLÌ^Ý %çãc÷çã] [ý_ÝXç»çÌ^SEõ Eõ»Tö_TöÝÌ^ç »Lç ×c÷$Jôçã[ý V»IøTö YÒ×Töœöç Eõã»* åTöCgã_çãEõ [ý_ÝEõ Wý¶ö‚ïXç»çÌ^S Xç] ×V×$K÷_* =LXÝ %a]» Y»ç Aãc÷Lç» $JÇôOôÝÌ^çã_çEõEõ Yç+Eõ ×c÷$Jôçã[ý ]†_êVê_ Y×PöÌ^ç+×$K÷_* Wý¶ö‚ïç»çÌ^ãS [ý»êX Yç» éc÷ ]Ç$K÷_]çX $Jôç=×XTö %×\ö^çX $Jô_çÌ^* A+ VÇãÌ^çOôç %çyÔ]XãEõ+ ]Ç$K÷_]çXaEõã_ YÒ×Töc÷Tö Eõ×»×$K÷_* ×PöEõ åa+ a]Ì^ãTö, V×lùS Yç»Tö AOôç ×[ýäVÐçc÷ åVFç ×VãÌ^* CPö»LX "Yçc÷ç»ÝÌ^ç »Lç+ ×XLãEõ Ø‘öçWýÝX [ýÇ×_ Vç[ýÝ Eõ×» m¾çc÷çOôÝ» V×lùãS YÉã¾ UEõç »çSÝ Xç]» Pöç+Tö a]ã[ýTö c÷Ì^* Yç‰ÇøTö $Jôç=×X Yç×Tö UEõç $K÷ç×c÷XEõ åTöCgã_çãEõ %çyÔ]S Eõã»* ×Yä$K÷, VÉãHïç» ^ÇL» %Ü™öTö A+ »Lç åEõ+LX Y»çØ™ö c÷Ì^* $K÷ç×c÷ãX åEõ+×VX]çX ×Y$K÷ãTö åTöCgã_çEõ» Hç×Oô ×XL %WýÝXê_ %ç×X[ýê_ å^ç-Lç Eõ×» UçãEõçãTö+ +Zõçã_ [ý†Tö Eõç×$K÷] FgçEõ %çTö»ç+ +[ýÐçc÷Ý] Fgç G\öSï» c÷Ì^* %ç[ýÇ [ýEõ»» ×[ýZõ_Töç» [ýçã[ý Eõç×$K÷] FgçEõ [ý§ãTö LG»ÝÌ^ç [ýÇ×_ éEõ×$K÷_* åaãÌ^, %a]Tö Eõç×$K÷]Fç» %XÇGç]ÝaEõã_ ×XL ×XL YV» Y»ç %çTö×» Y_ç+ ^çÌ^* aÇã^çG [ýÇ×L å`ŸF +[ýÐçc÷Ý] Xçã]ã» Eõ» aeGÐc÷Eõç»Ý ALãX ×XLãEõ Ø‘öçWýÝX [ýÇ×_ éEõ %çãc÷ç]» ac÷çÌ^Tö c÷çãLç VF_» æ$Jôrôç $Jô_çÌ^* A+ Eõç^ïî» [ýçã[ý YÒUã] a綃öçLî[ýçVÝaEõ_Eõ c÷çãLç» Y»ç %çgTö»ç+ Y×PöC¾ç» Vç×Ì^±¼ö åTöCgEõ %YïS Eõ»ç c÷Ì^* åTöCg åEõç$JôaEõ_Eõ ]Ç$K÷_]çX» ×[ý»Óˆùç$Jô»S Eõ×»[ýê_ =VG×X ×VãÌ^* aXçTöãX V]V]çTö UEõç å]çG_ $Jôç=×X %çyÔ]S Eõã»* Wý¶ö‚ïXç»çÌ^ãS ×XãL Yç‰Çø ×[ýLÌ^» æ$Jôrôç $Jô_çÌ^* ×EõÜ™Çö åTöCgã_çEõ VÇãÌ^ç ^ÇLTö c÷çã»* +[ýÐçc÷Ý]» bQÍö^Ü—ö» EõUç aV×» éc÷ Yã» %ç»Ó åTöCg %çãc÷ç]» Y»ç ac÷çÌ^ åYç¾ç aã±¼öC $K÷ç×c÷X» ]Ç$K÷_]çX éaXî» %çGTö ×Oô×Eõ Uç×Eõ[ýê_ %lù] c÷Ì^* ^ÇLTö +[ýÐçc÷Ý]» ]ÊTÇöî c÷Ì^* %çãc÷ç]» ac÷çÌ^Tö +×Tö]ãWýî Wý¶ö‚ïXç»çÌ^ãS Yç‰Çø LÌ^ Eõ×» c÷çãLç %×\ö]ÇãF %çG[ýçäRÍô* ×EõÜ™Çö A+ %×\ö^çXTö åTöCã_çãEõ å`ç$JôXÝÌ^\öçã[ý Y»çØ™ö c÷Ì^* ×EõÜ™Çö A×TöÌ^çC A+ »çLîTö `ç×Ü™ö» a_×X ^Ljùãc÷ $Jô×_ UEõç åVFç ^çÌ^*$K÷ç×c÷X» éaãTö Wý¶oöïç»çÌ^S, $K÷ç]»Ó %ç»Ó CPö»LX Yçc÷ç»ÝÌ^ç »Lç» aHãX ^ÇL-[ýçG» _ç×G UçãEõ* Wý¶ö‚ïXç»çÌ^S %ç»Ó %çãc÷çã] A[ýç» %TöÛ×EõãTö $K÷ç×c÷XEõ %çyÔ]S Eõ»çTö åTöCg `yÓ» c÷çTöTö Y»çTöêEõ ]ÊTÇöîãÌ^+ æ`ÒÌ^ [ýÇ×_ éEõ $Jôç=×X» aEõã_çã[ýç» ×Töã»çTöç ]çXÇc÷Eõ c÷Töîç Eõ×» Eõ×» ×XãL A]Ç×Pö éaXî» £¾ç_EÇõ×$K÷ê_ Y_ç+ ^çÌ^* +×Tö]ãWýî, [ý†» Y»ç YÇX» éaXî[ýç×c÷XÝ Y×PöC¾çTö åTöCg %ç×c÷ $K÷ç]»ÓEõ [ý³VÝ Eõã»* CPö»LX Yçc÷ç»ÝÌ^ç »LçãÌ^ç A×TöÌ^ç åTöCg» [ý`îTöç Ø‘öÝEõç» Eõ×»[ýê_ [ýçWýî c÷Ì^* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö [ý†» Y»ç %ç»Ó éaXîV_ %c÷çTö åTöCg 1619 FÊfTö aVã_ Yç‰Çø %çyÔ]S» [ýçã[ý %çG[ýç×RÍô UçãEõçãTö %çãEõì %çãc÷çã] åTöCgEõ %Tö×EïõãTö %çyÔ]S Eõã»* ^ÇLTö å[ýÌ^çêEõ lù×TöGÐØ™ö éc÷ $K÷ç×c÷ãX A+[ýç» c÷çãLçê_ Y_ç+ ^çÌ^* ]Ç$K÷_]çX V_Y×TöaEõ_» ×XL» ]çLTö %çãEõì Eõç×LÌ^ç _çãG* +Zõçã_ å]çG_ »çLYÇy $K÷çc÷Lçcg÷ç+ åTöCg» ×YTÊö ×[ý»Óãˆù ×[ýäVÐçc÷ Eõ»çTö $K÷ç×c÷X éG åTöCg» _G _çãG* åTöCg A+[ýç» %çãc÷ç]» éaãTö ×]yTöç» æ$Jôrôç Eõ×»×$K÷_ ^×VC ×a Zõ_¾TöÝ Xc÷_* +×Tö]ãWýî, ]Ç$K÷_]çX aEõ_ æ$K÷ãV×_-å\öãV×_ éc÷ Y»çTö åTöCgã_çãEõ %çãc÷ç]» ×[ý»Óãˆù AEõãGçOô åc÷ç¾ç» %ç`ç ]ç» G'_ %ç»Ó c÷çãLçãEõ Wý×» åEõ+Oôç]çX Hç×Oô é_ãÌ^+ åTöCgã_çãEõ aÜ™Çörô UEõç» ]çXa Eõ×»ã_*

Wý¶ö‚ïXç»çÌ^S» ]ÊTÇöî %ç»Ó %a]Tö åEõç$Jô `çaX» %[ýaçX

1635 FÊf é_ãEõ ×XTöç_ ]ç×» Uç×Eõ ]Ç$K÷_]çX aEõã_ %çãEõì A[ýç» c÷çãLçEõ åEõ³VÐ Eõ×» ]É» Vç×Iø =×Pö[ýê_ AEõ [ýîUï æ$Jôrôç $Jô_çÌ^* [ý»XVÝ» Y׸Jô]» %çOôç+ã[ýç» %‡û_ A×TöÌ^ç %çãc÷ç]» %WýÝXØšö éc÷×$K÷_* 1637 FÊfTö [ý†» Y»ç AOôç XTÇöX %×\ö^çX æYÒ»S Eõ»ç c÷'_* A+[ýç» ]Ç$K÷_]çX aEõã_ %çãc÷ç] %ç»Ó åTöCgã_çEõ» ac÷ã^çGÝ Wý¶ö‚ïXç»çÌ^SEõ yÔ]çXŸãÌ^ %çTö»ç+ Y×PöÌ^ç+×$K÷_* Eõ_IøêX» å]çc÷Xç» EõçL×_Tö %çãc÷ç] %ç»Ó Wý¶ö‚ïXç»çÌ^S å`ç$JôXÝÌ^ \öçã[ý Y»çØ™ö éc÷×$K÷_* Wý¶ö‚ïXç»çÌ^S Y_ç+ å^ç¾çTö ]Ç$K÷_]çãX åTöCg» ×Yä$K÷ ×Yä$K÷ åF×V ^çÌ^* Wý¶ö‚ïXç»çÌ^ãS ×V×c÷ãIø-×VYçãIø Y_ç+ éG %¾ã`bTö ×`e×» Y[[ýïTö» C$Jô»Tö `yÓ» c÷çTöTö ×XWýX c÷Ì^* 1638 FÊfTö a×µù åc÷ç¾çTö [ý»XVÝ» =wø»» \ÉöF‰ø ]Ç$K÷_]çX» c÷çTöTö Yã»* a×µù]ãTö, %çãGãÌ^ Y»Ý×lùTö» »çLî» %Ü™öGïTö %çX %‡û_ã[ýç» %çãc÷ç]» c÷çTöTö %YïS Eõ»ç c÷Ì^* Wý¶ö‚ïXç»çÌ^S» ]ÊTÇöî åc÷ç¾çTö %çãc÷çã] åTöCg» YÇy adzV» Xç»çÌ^SEõ ×aec÷çaX ×VãÌ^ %ç»Ó åTöCgEõ aEõã_ç _çG×TöÌ^ç_ Eõç]EõçL [ý»ZÇõEõX» Y»ç]]`ïãTö Eõ×»[ýê_ EõÌ^* adzV» Xç»çÌ^ãS ]†_êVTö åTöCg» Eõ¶ö‚ïØšö_ YçãTö* åTö×TöÌ^çã» Y»ç YÉ[ý» åEõç$Jô »LçaEõ_Eõ Ø‘öçWýÝX »Lç [ýÇ×_[ý åXç¾ç×»* [ýTöÛ]çX ]†_êV ]c÷EÇõ]ç» AOôç %‡û_Tö A×TöÌ^çC åTöCgã_çEõ» %ç×WýYTöî %ç×$K÷_ ^×VC åTöCgã_çEõ %çãc÷ç]» Tö_TöÝÌ^ç »Lçãc÷ %ç×$K÷_ %ç»Ó åTöCgã_çEõ» ]^ïîVçC $Jôç×»Iø »Lç, a×VÌ^çãFç¾ç åGgçc÷ç+ [ýç %çãc÷ç] »Lç» %WýÝX %XîçXî »çLîYç_TöêEõ åEõçãXç mãS =~Tö Xç×$K÷_* Y׸Jô]» åEõç$Jô »LçaEõã_ ]Ç$K÷_]çX» %ç×`ÒTö »Lç ×c÷$Jôçã[ý [ýTöÛ]çX» åEõç$Jô-×[ýc÷ç»» %‡û_ AOôçTö »çL±¼ö Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö åTöCgã_çEõ» »çLîFX açXãEõç$Jô éX» =wøã» %ç×$K÷_ %ç»Ó [ýTöÛ]çX» %a]» åEõçãXç %‡û_ A+ »çLî» %Ü™öGïTö Xç×$K÷_*


 
 
Copyright ©SM Computer Consultants Pvt. Ltd, Guwahati, India '1998-2016'