Assamese-Mus_inst
   [ýçVî^Ü—ö
   

 

YÒç$JôÝX %a]Tö a†ÝTö» ^ãUœö $Jô$JôÛç éc÷×$K÷_ ;a†ÝTö» _GTö XçXç×[ýWý [ýçVî^Ü—öã»ç aeã^çG %ç×$K÷_* %ç]ç» åV`Tö %'Tö- Tö'Tö ×a$Jô×»Tö éc÷ UEõç YÇ»×S \öç•õ^ïî %ç»Ó é[ýbÕ¾^ÇG» ×$Jôyç×áøTö agçÅ×$JôYTöÝÌ^ç YÇ×Ua]Éc÷» ×$Jôy»Y»ç A+ã[ýç»» ×[ýbãÌ^ Lç×X[ý Yç×»* Y‡ûV` `×TöEõçTö ]c÷çYÇ»Ób `áø»ãV¾» \ö×Nþ-%çã³Vç_X a†ÝTö %ç»Ó XçOôEõ-\öçCXç» å^çãG×V åV`» +]Ç»»Y»ç ×a]Ç»ê_ãEõ ×[ýÌ^×Y Y×»×$K÷_* é[ýbÕ¾Wý]ï» _GTö L×QÍöTö ay %ç»Ó Xç]H», A+ VÇ+ LçTöÝÌ^ %XÇœöçãX, a†ÝTö %ç»Ó \öçCXç %ç×Lê_ãEõ %a] YÒçS[ýçX Eõ×» »ç×Fä$K÷* YÉLç-Yç[ýïS %ç»Ó ×[ýÌ^ç-×[ý§Tö GÝTö %ç»Ó [ýçVî %Y×»c÷ç^ïî %†*

`çØ—ö]ãTö %a]» [ýçVîa]Éc÷ TöTö-^Ü—ö, HX-^Ü—ö, aÇ×b»-^Ü—ö, %çXˆù-^Ü—ö %ç×V ×[ý×\ö~ Y^ïîçÌ^Tö \öçG Eõ×»[ý Yç×»* TöTö-^Ü—ö ×\öTö»Tö Tgöç»» [ýçVî^Ü—öa]Éc÷ Y×»ä$K÷* +Ì^ç» ×\öTö»Tö [ýÝS [ýç [ýÝSç+ %×Tö YÒç$JôÝX ; + \öç»TöTö LçTöÝÌ^ [ýçVî^Ü—ö»ÖãY Y×»G×STö* A Cultural History of Assam YÇ×UTö åTöLYÇ»,×`¾açG», Eõç]çFîç ]׳V»» YÇ»×S ]É×TöÛ» c÷çTöTö UEõç [ýÝSç» =ä{F Eõ»ç éc÷ä$K÷* YÒç$JôÝX %a]ÝÌ^ç aç×c÷TöîTö ×[ý×Yׇû* åVçãTöç»ç,×[ý_ça, Eõ×[ý_ça [ýç »ÓVÐ×[ý_ça, [ýÝSç, »ÓVÐ[ýÝSç, »ç][ýÝSç, »[ýç[ý, Ø‘ö»]‰ø_, $Jôç×»³Vç, æOôçEõç»Ý, »ÓVÐEõ æOôçEõç»Ý» =ä{F %çä$K÷* æOôçEõç»Ý» GÐç]îae•õ»S c÷'_ _çC-æOôçEõç»Ý»* åVc÷-×[ý$Jôç»» GÝTö GçCgãTö [ý»çGÝãÌ^ _çC-æOôçEõç»Ý [ýî¾c÷ç» Eõã»*

Egõçc÷, Töç_ H³Oôç %ç×V HX^Ü—ö» `ç»Ý»* Töç_ %ãXEõ YÒEõç»»* `Œ» ]çWýÇ^ïî %ç»Ó GçöÝ^ïî %XÇ^çÌ^Ý ×[ý×\ö~ YÒa†Tö ×[ý×\ö~ Töç_ [ýî¾c÷ç» Eõ»ç c÷Ì^* %çEõç»Tö QöçIøTö Töç_» ×\öTö»Tö c÷'_ »ç]Töç_ [ýç å\öç»Töç_* a»Ó×[ýWý» ×\öTö»Tö Ft×», Ft×»Eõç, ]׳V»ç, FÇ×OôTöç_ %ç×V* [ýgçc÷» `çã_ã» aLç A×[ýWý [ýçVî^Ü—ö» Xç] Eõ»Töç_* Wý]ïa†ÝTö» _GTö +Ì^çEõ [ýãLç¾ç c÷Ì^*

A+ `ç»Ý» %Xî AEõ YÒEõç»» [ýçVî^Ü—ö c÷'_ Egõçc÷* +Ì^çã» A×[ýWý c÷'_ [ý»Egõçc÷ %ç»Ó %çX×[ýWý a»ÓEgõçc÷* Töçã»çY×» ]t», Mõt» [ýç Mõ×t×»Eõç Xç]» Egõçc÷» [ýçVî» =ä{F åYç¾ç ^çÌ^* %Xî A×[ýWý [ýçVî^Ü—ö c÷'_ H³Oôç* ×c÷³VÇa†ÝTö %ç»Ó YÉLç-%$JôÛXçTö %TöÝTö» Y»ç+ H³Oôç» [ýî¾c÷ç» éc÷ %ç×c÷ä$K÷* %ç×LC \öNþ+ YÇSî %ç×LÛ[ýê_ ]׳V»Tö YÒã¾` Eõ×» H³Oôç [ýLçÌ^* ×Eõ×áøSÝ %ç»Ó XÇYÉ»ãEõç [ýçVî^Ü—ö ×\öTö»Tö Wý×»[ý Yç×»*

]ÇãFã» ZÇõ ×V [ýãLç¾ç [ýçVî^Ü—öa]Çãc÷+ c÷'_ aÇ×b»-^Ü—ö* ZÇõ ×V [ýãLç¾ç YÇ»×S [ýçVî^Ü—ö» ×\öTö»Tö ×`Iøç+ YÒWýçX* Gç¾g_ÝÌ^ç %‡û_Tö %ç»Ó LXLçTöÝÌ^aEõ_» ]çLTö ]'c÷» ×`Iø» ×`Iøç» A×TöÌ^çC YÒ$Jô_X %çä$K÷* YÒãÌ^çG %XÇa×» ×`Iøç» ×[ý×\ö~ Xç]Eõ»S Eõ»ç éc÷ä$K÷ ;»ç]×`Iøç,Fe×`Iøç, »S×`Iøç*[ý§ LXLç×TöãÌ^ ]Ü—ö _GTö ×`Iøç [ýLç+ \ÉöTö-æYÒTö, %çYV-%]†_ VÉ» Eõ×»[ýê_ ×[ý$Jôçã»* åYYçCg %Xî A×Oô açWýç»SãTö YÒ$Jô×_Tö ^Ü—ö* \öç»TöÝÌ^ Wý]ï]É_Eõ %ç»Ó aç]ç×LEõ ]ç†×_Eõ %XÇœöçXTö `…» YÒç$JôÝX Eõç_ã»Y»ç a¶‘öµù;^LjùãlùyTö `…» YÒãÌ^çG éc÷×$K÷_* \öç»TöÝÌ^ ae•Êõ×Tö» +×Töc÷çaTö [ýgçc÷Ý, å[ýSÇ [ýç ]Ç»Ó_Ý» ØšöçX %×Tö ×$JôwøçEõbïEõ %ç»Ó B×Töc÷î]׉øTö* [ýgçc÷Ý» ×XV`ïX XçXç ØšöçXTö %ç×[ý•ÊõTö åc÷ç¾ç %a]» YÒç$JôÝX \öç•õ^ïîTö åYç¾ç éGä$K÷* YÇ»×S aç×c÷TöîTö EõÝ$JôEõ-å[ýSÇ» =ä{F %çä$K÷* [ýgçc÷Ý» GÐç]îae•õ»S åYgYç* [ýäQÍöç-Eõ$K÷ç»ÝaEõ_» ]çLTö VÝH_ ×$JôZÇõe [ýgçc÷Ý» [ýîçYEõ YÒ$Jô_X* %a]Tö Eõç×_ [ýç Eõç×_Ì^ç» [ýî¾c÷ç» å^ [ý§×VXÝÌ^ç åa+EõUç åTöLYÇ»» A×Oô YÇ»×S \öç•õ^ïî+ YÒ]çS Eõã»* +Ì^çEõ WýçTÇö %ç»Ó EõçPö VÇãÌ^çOôçã» ×X]ïçS Eõ»ç c÷Ì^ ; %ç»Ó ×[ýã`bêEõ ×[ý[ýçc÷ =da¾Tö [ýãLç¾ç c÷Ì^; %ç»Ó ×[ýã`bêEõ ×[ý[ýçc÷ =da¾Tö [ýãLç¾ç c÷Ì^* YÇ»×S YÇ×UTö Eõç×_, Eõç×_Ì^ç,LÌ^Eõç×_, [ýÝ»Eõç×_» =ä{F %çä$K÷* A+ `ç»Ý» %Xî AEõ [ýçVî ^Ü—ö å\ö»Ý aö¾Töf ×Tö[[ýTö» Y»ç %ç×c÷ä$K÷* »ç]ã\ö»Ý [ýç »Sã\ö»Ý aö¾Töf »S[ýçVî^Ü—ö* ]c÷×» %ç»Ó GGSç å_ì×EõEõ =da¾-%XÇœöçXTö [ýãLç¾ç c÷Ì^* GGSç» Hç+ a¶‘öµù ×[ý§GÝTö %ç»Ó ×[ý§XÊTöî» _GTö* ×[ý§Xç]Tö ×Töã»çTöçãÌ^ç GGSç [ýLçÌ^*

%çXˆù ^Ü—ö ×\öTö»Tö æRôç_LçTöÝÌ^ [ýçVî» ØšöçãX+ a[ýïYÒU]* æRôç_LçTöÝÌ^ [ýçVî %a]» %XîTö] ´WýçX m»Ó±¼öYÇSï [ýçVî^Ü—ö* %a]Tö YÒ$Jô×_Tö æRôç_LçTöÝÌ^ [ýçVî %ãXEõ YÒEõç»» ; %çEõç», GRÍô %ç»Ó ×X]ïçS» =YçVçXã\öãV åa+ã[ýç»» Xçã]ç ×\öX ×\öX * QöçIø» QöçIø» æRôç_ã[ýç»» Xç] c÷'_-- Vç]ç [ýç Vç]ç]ç, åGç]ÇF, Eõc÷ç_ç [ýç Eõc÷ç×_, XçGç»ç %ç»Ó YOôc÷* Qöáøç, ×Qö׉ø], VdzVÇ×\ö, LÌ^RôçEõ %ç×V c÷'_ »S[ýçVî^Ü—ö*

A+ LçTöÝÌ^ %Xî A×[ýWý [ýçVî^Ü—ö c÷'_ V[ýç* + %çEõç»Tö QöçIø»* Xç]H», ]׳V»» %XÇœöçXTö +Ì^çEõ [ýî¾c÷ç» Eõ»ç c÷Ì^* ]׳V» [ýç Xç]H»Tö V[ýç+ Gç¾g» ]çXÇc÷Eõ éVX׳VX ×[ý×\ö~ Eõç]» a]Ì^-aãáøTö ×VãÌ^* V[ýç åEõç[ýçã_ \ÉöTö-æYÒTö %ç×V %]†_ ×[ýVÉ» c÷Ì^ [ýÇ×_ açWýç»S ×[ý`Ÿça* WýÇ]Çc÷ç-[ý»bÇS, \Çö×]EõŽ, %×GÂaeã^çG %ç×V YÒçEÊõTö VÇã^ïîçGã[ýç»» a]Ì^Tö V[ýç åEõç[ýç+ »ç+LEõ aLçG Eõ»ç c÷Ì^* YÒç$JôÝXTö] [ýçVî^Ü—ö» A×[ýWý c÷'_ ]ÊV†* ]ÊV† Xç]äOôçã¾+ + å^ ]ç×Oôã» (]Êd) ×X×]ïTö åa+ EõUç aÉ$JôçÌ^* GçÌ^X-[ýçÌ^X» ]É_ [ýçVî^Ü—ö c÷'_ ]ÊV†* ]ÊV†» %çWýÇ×XEõ »ÖY c÷'_ åFç_* $Jô×»Tö YÇ×U» ]ãTö ]c÷çYÇ»Ób `áø»ãVã¾ Eõ×Y_Ý]ÇF» EÇõ]ç»» c÷TÇö¾ç+ YÒUã] åFç_ ×X]ïçS Eõã»ç¾ç+×$K÷_* æRôç_» lÇùVÐ ae•õ»S Qö¶‘ö»Óã» ×`¾» [ýçVî^Ü—öØ‘ö»ÖãY %a]ÝÌ^ç YÒç$JôÝX ]É×TöÛEõç_Tö ×[ýã`b ]^ïîçVç _ç\ö Eõ×»ä$K÷* +Ì^ç» ×\öTö»Tö æRôç_, æRôç_Eõ, FÇ]Ç×$Jô %ç»Ó ]çV_» Xç] åYç¾ç ^çÌ^* åTöLYÇ»Tö åYç¾ç YÒç$JôÝX \öç•õ^ïîTö æRôç_ [ýç æRôç_Eõ» ×$Jôy %çä$K÷* å_çEõ-a†ÝTöãTö+ æRôç_ %ç»Ó æRôç_Eõ» YÒ$Jô_X %×WýEõ* aç]ç×LEõ =da¾Tö RÇô_ÝÌ^ç-FÇ_ÝÌ^ç+ æRôç_ %ç»Ó Yç×TöäRôç_ [ýî¾c÷ç» Eõã»*

A+ã[ýç» [ýçVî^Ü—ö» [ýç×c÷ã»C YÒç$JôÝX %a]ÝÌ^ç aç×c÷TöîTö \öç]×», \öç׉ø, å[ýXç, [ýXÝ, å\öã]×$Jô, V׉ø, ×V׉ø, åVç$Jô×», åWýç]×$Jô, ]$JÇôê¾, ]Ç»ÓÌ^ç, YX¾, å»]×$Jô, ×`†¾çX, OôEõç, Tö¾_ç, OÇôãY×$Jô, TÇö^ïî %ç×V [ýçVî^Ü—ö =ä{F %çä$K÷*

 
 
Copyright ©SM Computer Consultants Pvt. Ltd, Guwahati, India '1998-2016'