$Jôçc÷ [ýî¾açÌ^» =~×Tö
   

 

$Jôçc÷ G$K÷» %ç×¾•õç»

[ýÊ×Oô$K÷» %WýÝXê_ %c÷ç `TöçŒÝäOôçTö %a]Tö `ç×Ü™ö `Ê…_ç ØšöçYX åc÷ç¾çTö %ç×UïEõ ×V`ãTöç A+ YÒãV`FX» YÒ\ÉöTö =~×Tö açWýX éc÷×$K÷_* a]GÐ YÒãV`FXãTö [ýî¾açÌ^ [ýç×SLîC PöX Wý×» =×Pö×$K÷_* a×»Ì^c÷, %ç_ÇãF×Tö %ç»Ó YçOô» EõçãYç»» [ýî¾açãÌ^ [ýîçYEõTöç _ç\ö Eõ×»ã_* =ä{Fã^çGî å^ åQö×\öV •õäOô ×$Jô_IøTö åYçXYÒUã] %ç_Ç åF×Tö Eõ×»×$K÷_* åTö×TöÌ^çã» Y»ç A+ ×[ýWý Yç$Jô×_ãEõ Wý×» ×[ý×\ö~ ØšöçXÝÌ^ EÊõ×bLçTö aç]GÐÝ» mSçmS yÔ]çXŸãÌ^ \öç_» Zõç_ê_ %c÷çTö AãX aç]GÐÝ» $Jôç×c÷Vç [ýç×RÍô_* Fç×$K÷ Yçc÷ç»» V×lùSTö UEõç $JÇôS ×`_» F×X» Y»ç [ý†ãV`ê_ $JÇôS×`_ »ŠçXÝ c÷'_* _lùÝ]YÇ» ×L_ç» ]çEÇõ]ãEõ Wý×» åEõ+[ýç Pöç+Tö EõÌ^_ç %ç×[ý•õç» c÷'_* ×QöGê[ýTö +×Tö]ãWýî åTö_ Cã_ç¾ç XçVa]Éc÷» C$Jô»-YçLã» FXX Eõç^ïî %绐ö c÷'_Tö XTÇöXêEõ åTö_ C_ç_* ×EõÜ™Çö YÒãV`FX» yÔ][ýˆùÛ]çX [ýî¾açÌ^ %ç»Ó a]Ê׈ù» ålùyTö aEõã_çãEõ æ$Jô» åY_çã_ $Jôçc÷» [ýî¾açãÌ^* [ýСùYÇy éX» =L×X» %‡û_ã[ýç»Tö YÒ$JÇô» Y×»]çãS $Jôçc÷ G$K÷ åYç¾ç éG×$K÷_* A+ã[ýç» c÷ç×[ý [ýX×XãÌ^ ×XãL ×XãL G×L×$K÷_ %ç»Ó åEõçãXC +Ì^çEõ $Jôçc÷ G$K÷ [ýÇ×_ LXç Xç×$K÷_* +Ì^ç» YÒU] %ç×[ý•õç»Eõ c÷'_ »[ýçOôÛ [ýÐÓ$Jô* %çGãTö =ä{×FTö åc÷ç¾ç »[ýçOôÛ [ýÐÓä$Jô YÒUã] YÇ»³V» ×aec÷ %ç»Ó ×Y$K÷ê_ åTöCg» YÒ×Tö¥³VÝ $Jô³VÐEõçÜ™ö ×aec÷» 'AãL³Oô' ×c÷$Jôçã[ý Eõç] Eõ×»×$K÷_* 1823 $JôXTö åTöCg [ýî¾açÌ^ aeyÔçÜ™ö Eõç]Tö GQÍöGçCgê_ ^çCgãTö ALX ×$JôeãZõì ]ÇFÝÌ^ç_» ]ÇFTö YÒUã] $Jôçc÷ G$K÷» ×[ýbãÌ^ £×X×$K÷_* A+ ×$JôeãZõìLãX åTöCgEõ $Jôçc÷ G$K÷» YÇ×_ ×V] [ýÇ×_ EõUç ×V×$K÷_* åTöCg A+ YÇ×_ åEõ+Oôç]çX åTöCg» \öçTÊö ×$Jô, A, [ýÐÓ$JôEõ ×V×$K÷_êG* ×$Jô,A,[ýÐÓä$Jô +rô +׉øÌ^ç åEõçŽçXÝ» åEõçãXç AFX Lçc÷çLTö Eõç] é_ 1809 $JôXTö +eã_‰ø» Y»ç \öç»Töê_ %ç×c÷×$K÷_* [ý¶ö‚ïç ^Ljù» a]Ì^Tö åTöCg Ø‘ö+¬K÷ç+ A+ ^gÇLTö å^çGVçX Eõ×»[ýê_ ×[ý$Jô»çTö åEõçŽçXÝãÌ^ åTöCgEõ [ý³VÇEõ Eõ×RÍôC¾ç XçCg a]Éc÷» %×WýXçÌ^Eõ ×c÷$Jôçã[ý `×VÌ^çê_ Y×PöÌ^ç+×$K÷_* åTöCg $Jôçc÷YÇ×_ åEõ+Oôç]çX åQö×\öV •õOôEõ ×VÌ^çTö åTöCg YÇ×_ãEõ+Oôç Eõ×_EõTöç» å[ýçOôç×XãEõ_ GçãQïöX» %WýÝlùEõEõ Y»Ýlùç» [ýçã[ý ×V×$K÷_êG* åTöCgã_çãEõ YÇ×_ åEõ+Oôç Y»Ýlùç Eõ×» A+[ýÇ×_ %×\ö]Tö YÒEõç` Eõ×»ã_ å^, åa+ã[ýç» $Jôçc÷ LçTöÝÌ^ G$K÷» éaãTö AãEõ Y×»Ì^ç_» c÷'å_C $JôÝXTö ×^ã[ýç» G$K÷» Y»ç $Jôçc÷ YÒØ™ÇöTö Eõ»ç éc÷ä$K÷ åa+ ×[ýWý G$K÷ Xc÷Ì^*

+Ì^ç» ×Y$K÷Tö 1832 FÊfê_ A+ ×[ýbÌ^äOôç åTöãXVã» Uç×Eõ_* =Nþ [ý$K÷»Tö åEõçŽçXÝãÌ^ %a]» ØšöçXÝÌ^ aç-aç]GÐÝ» ×[ýbãÌ^ %WýîÌ^X Eõ×»[ýê_ åEõãŠ+X åLX×EõX$K÷Eõ A+ YÒãV`ê_ Y×PöC¾çTö ×$Jô A [ýÐÓä$Jô åTöCgEõ _G Wý×» %çãEõì åa+ $Jôçc÷YÇ×_» EõUçäOôç %[ýGTö Eõã»* Eõ×_EõTöç» =×àöV ×[ýpûçXÝ aEõã_ A×TöÌ^çC A+ $Jôçc÷ YÇ×_ ×[ý_çEõ a¶‘öãµù aã³Vc÷ åYçbS Eõ×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö åEõçŽçXÝãÌ^ \öç×[ýã_ å^ %a]Tö A+ ×[ýWý G$K÷ +]çX [ýîçYEõ \öçã[ý åYç¾ç éGä$K÷ åTöãÜ™ö +Ì^ç» L_[ýçÌ^Ç $Jôçc÷ åF×Tö» [ýçã[ý =Y^ÇNþ %ç»Ó åaãÌ^ +Ì^çTö $Jôçc÷ åF×Tö Eõ×»[ý+ _ç×G[ý* åaãÌ^ åEõçŽçXÝãÌ^ AFX $Jôçc÷ Eõ×]×Oô GPöX Eõ×»ã_* 7 LX %a]×»Eõ aVaî, 3 LX Eõ×_EõTöç» [ýî¾açÌ^Ý, 2 LX ØšöçXÝÌ^ \öVÐã_çEõ %ç»Ó Eõ×_EõTöç» å[ýçOôç×XãEõ_ GçãQïöX» Qökô» ¾ç_ä$K÷Eõ é_ G×PöTö A+ Eõ×]×OôFXEõ %a]Tö $Jôçc÷ åF×Tö» aöç¾Xç a¶‘öãµù %WýîÌ^X» Vç×Ì^±¼ö ×VÌ^ç c÷'_* Eõ×]×OôFX» aŽçVEõ ×c÷$Jôçã[ý ×X^ÇNþ GQïöXEõ $JôÝX åV`ê_ éG $Jôçc÷ YÇ×_ %ç»Ó $Jôçc÷ éTöÌ^ç» Eõ»ç å_çEõ åEõ+LX]çX %Xç» Vç×Ì^±¼ö ×VÌ^ç c÷'_* +×Tö]ãWýî åEõãŠ+X åLX×EõXä$K÷ %a]Tö åYç¾ç $Jôçc÷ G$K÷ã[ýç»» CY»Tö XTÇöXêEõ %WýîÌ^X %绐ö Eõ×»×$K÷_* åTöCg %ç»Ó å_ZõäOôXç³Oô $Jôç_OôX» éaãTö YÇ…çXÇYÇ…»ÖãY A+ ×[ýbãÌ^ %WýîÌ^X Eõ×» %¾ã`bTö Eõ×_EõTöç» =×àöV ×[ýpûçXÝ aEõ_ãEõç Y×TöÌ^X ×XÌ^çã_ å^ $JôÝXãV`» $Jôçc÷ G$K÷» éaãTö %a]» $Jôçc÷ G$K÷» åEõçãXç YçUïEõî Xç+*

$Jôçc÷ G$K÷ %ç×[ý•õç» a¶‘öãµù ×[ý×\ö~ ]c÷_» Vç[ýÝ

%a]Tö $Jôçc÷ G$K÷» YÒEÊõTö %ç×[ý•õç»Eõ [ýÐÓ$Jô Xc÷Ì^, å_ZõäOôXç³Oô $Jôç_ïOôX [ýÇ×_ åEõçãXç åEõçãXç ]c÷ã_ EõÌ^* $Jôç» LX AQöGçã» 1873 $JôXTö ×_Fç YÒ×Töã[ýVX "å]]»ç‰øç] %X ×Oô Eõç_×Oôã\ö`X"Tö %a]Tö $Jôçc÷ G$K÷» YÒEÊõTö %ç×[ý•õç»Eõ» aX½çX åEõçãX _ç\ö Eõ»ç =×$JôTö åa+ a¶‘öãµù ]ÇEõ×_êEõ YÒ` Vç×Iø Wý×»ä$K÷* %a]Tö åYç¾ç $Jôçc÷ YÇ×_ Eõ×_EõTöçTö Y×PöC¾ç» ×Y$K÷ãTö+ å_ZõäOôXç³Oô $Jôç_ïOôX %a]ê_ éG×$K÷_* åaãÌ^, åTöCg» ×[ýbãÌ^ [ý» å[ý×$K÷ ^×V Eõ'[ý åFçLç c÷Ì^, åTöãÜ™ö Eõ'[ý _ç×G[ý å^, %a]» $Jôçc÷ YÇ×_ %ç»Ó $JôÝXãV`» $Jôçc÷ YÇ×_» ]çLTö YçUïEõî Xç+ [ýÇ×_ EõCgTöç åTgöã¾+ YÒU]* ×EõÜ™Çö A+ Vç[ýÝäOôç aã³Vc÷ %çä$K÷* Eõç»S, ×$Jô, A [ýÐÓ$Jô» ×Y$K÷Tö A+ ×[ýbãÌ^ Qöç×Pö åEõç¾ç ]çXÇc÷LX åEõãŠ+X åLX×EõX$K÷ãc÷* =ä{Fã^çGî å^, Eõ×_EõTöç» EÊõ×b a×]×TöãÌ^ $Jôçc÷ YÇ×_ a¶‘öãµù ×[ýTöe TöUî-Yç×Tö å^çGç»» aX½çX ×V åEõãŠ+X åLX×EõX$K÷ê_ åTö×TöÌ^ç» ×VXãTö AOôç åaçS» YVEõ %çG[ýRÍôç+×$K÷_* »×[ýX$JôX» "åQö$K÷yÔÝY×Oô\ö AEõç=³Oô %[ý %çaç] Xç]» YÇ×U (1841 FÊf) %ç»Ó %a]Tö $Jôçc÷ åF×Tö» aŽãEïõ %WýîÌ^X» [ýçã[ý %c÷ç $Jôçc÷ Eõ×]×Oô» aVaî Qökô» ¾ç×_$K÷» 1835 FÊf» YÒ×Töã[ýVXTö [ýÐÓ$Jô \öçTÊö¥Ì^Eõ %a]» $Jôçc÷ G$K÷» YÒU] %ç×[ý•õç»Eõ [ýÇ×_ åEõç¾ç éc÷ä$K÷* _‰øX» +׉øÌ^ç %×Zõ$Jô» YÇ×U\öQÍöç_Tö åEõç$Jô Xç]» ALX å_FEõ» OôYGÐçZõÝ %¾ %çaç]'(1837 FÊf) Xç]» YÇ×UFX» ]ç×LXTö åEõçX ALX YRÍÆôê¾ãÌ^ Abç» ]Ü™ö[ýî ×_×F éUä$K÷* Lç×X[ý Y»ç ]ãTö A+ c÷çTö» %çF» åEõãŠ+X åLX×EõX$K÷»* åTöCg» ]Ü™ö[ýîäOôç AãX Wý»S»--- "1835 FÊf» å`bçˆùÛê_ãEõ %a]» $Jôçc÷ G$K÷ã[ýç» YÒEÊõTö $Jôçc÷ G$K÷ [ýÇ×_ Eõ×_EõTöç» $Jôçc÷ Eõ×]×Oô Y×TöÌ^X å^ç¾ç Xç×$K÷_* Eõ×_EõTöç» =×àöV ×[ýpûçXÝ aEõã_C %a]» $Jôçc÷ YÇ×_×[ý_çEõ aŽãEïõ AãEõ ]Tö YÒEõç` Eõ×»×$K÷_* %a]Tö $Jôçc÷ YÇ×_» %ç×[ý›õç»Eõ c÷'_ [ýÐÓ$Jô* åTöC 1836 FÊfTö åEõTöã[ýç» $Jôçc÷ G$K÷» Y»ç $Jôçc÷ éTöÌ^ç» Eõ×»×$K÷_ ^×VC åa+ã[ýç» [ýî¾c÷ç»» [ýçã[ý =Y^ÇNþ Xç×$K÷_* 1837 FfTö GQïöãX $JôÝX» Y»ç %Xç å_çEõ» ¥ç»ç $Jôçc÷ YÒØ™ÇöTö Eõ×»×$K÷_* 1838 FÊf» $Jôçc÷YçTö×F×XC $JôÝXç å_çãEõ ØšöçXÝÌ^ å_çEõ» ¥ç»ç YÒØ™ÇöTö Eõ×»×$K÷_*"A+ å`b» VÇ×[ýWý $Jôçc÷ [ýî¾c÷ç»» [ýçã[ý =Y^ÇNþ %ç×$K÷_*

$Jôçc÷ YçTö YÒØ™Çö×Tö» YÒU] æ$Jôrôç

%a]Tö $Jôçc÷ G$K÷ %ç×[ý•õç» åc÷ç¾çTö ×$Jô A [ýÐÓ$JôEõ $Jô»Eõç»Ý $Jôçc÷» [ýç×G$K÷çã[ýç»» %WýÝlùEõ ×X^ÇNþ Eõ»ç c÷'_* åTöCg _lùÝ]YÇ» ×L_ç» åEõçX åEõçX Pöç+Tö [ýîçYEõ\öçã[ý $Jôçc÷ G$K÷ åYç¾ç ^çÌ^ Töç» \Éö _ã_* åTöCg $Jôçc÷ YçTöã[ýç» ×Eõ×X å_ç¾ç» [ýî¾ØšöçC c÷çTöTö _ã_* ×$JôeãZõì %ç»Ó %XîçXî GçCg» å_çEõaEõã_ ×$K÷×Iø %ç×X XTÇöXêEõ Øšöç×YTö åc÷ç¾ç åZõkô»Ý a]Éc÷Tö å^çGçX Wý×»×$K÷_* ×EõÜ™Çö åTöCgã_çEõ» A+ å^çGX [ýî¾Øšöç [ý» %×XÌ^]ÝÌ^ç %ç×$K÷_*

%a]» $Jôçc÷ G$K÷ a]Éc÷ å^ YÒEÊõTö $Jôçc÷ G$K÷ åa+ a¶‘öãµù A×TöÌ^ç %ç»Ó ×¥]Tö Xç×$K÷_* TöUç×YC AOôç Wýç»Sç %ç×$K÷_ å^ %a]» $Jôçc÷ G$K÷ã[ýç» \öç_ Xc÷Ì^ %ç»Ó $Jôçc÷ åF×Tö Eõ×»[ýê_ c÷'å_ $JôÝXãV`» Y»ç $Jôçc÷ YÇ×_ %XçäOôç \öç_* GQïöãX $JôÝXãV`» Y»ç åEõTöã[ýç» $Jôçc÷ YÇ×_ %ç×X [ýÐÓ$JôEõ ×V×$K÷_* åTöCg $JôÝXãV`» Y»ç $Jôçc÷ åF×Tö %ç»Ó $Jôçc÷YçTö YÒØ™Çö×Tö» [ýçã[ý $JôÝXçã_çEõ %Xç» EõUç +×Tö]ãWýî =ä{F Eõ»ç éc÷ä$K÷* A+ a]Ì^» Y»ç \öçã_]çX ×VXê_ãEõ $JôÝXãV`» Y»ç $Jôçc÷ G$K÷» m×Oô %a]ê_ %Xç éc÷×$K÷_* A+Vã» \öçã_]çX ]ç×OôTö $JôÝXãV`» Y»ç %Xç $Jôçc÷ YÇ×_» åF×Tö åc÷ç¾ç» ×Y$K÷Töãc÷ ØšöçXÝÌ^ $Jôçc÷ åF×TöÌ^Eõ aEõã_ %ç×[ý•õç» Eõ×»ã_ $JôÝXãV`» $Jôçc÷YçTöTöêEõ %ç]ç» ØšöçXÝÌ^ $Jôçc÷YçTö» mSçmX [ý§ =~Tö %ç»Ó +Ì^ç» åF×TöC %×Tö åaçXEõçã_ XVX-[ýVX éc÷ =äPö* 1837 FÊfTö [ýÐÓä$Jô 46 [ýçEõ$Jô $Jôçc÷YçTö +eã_‰øê_ [ýÇ×_ Y×PöÌ^ç+×$K÷_* ×EõÜ™Çö [ýçEõ$Jôã[ýç» \öç_Vã» 'åY×Eõe'XEõ»çTö åaã]Eõç [ýTö»» [ýçã[ý $Jôçc÷ YçTöã[ýç» å[ýÌ^ç c÷Ì^* Eõ×_EõTöçTö A+ [ýçEõ$Jôã[ýç»» a»c÷ ×F×X $Jôçc÷ å\öEÇõ×» å^ç¾ç %¾ØšöçTöãc÷ åYç¾ç éG×$K÷_* Töç» ×^×F×X $Jôçc÷ YçTö åTö×TöÌ^çC [ýî¾c÷ç»» =Yã^çGÝ éc÷ %ç×$K÷_ åa+×F×Xãc÷ +eã_‰øê_ Y×PöÌ^ç[ý Y»ç éG×$K÷_* ×EõÜ™Çö +eã_‰ø» Y»ç %c÷ç =wøã» %a]» $Jôçc÷ åF×TöÌ^EõEõ A×Tö =daçc÷ å^çGçã_* %a]» $Jôçc÷ YçãTö $JôÝX» $Jôçc÷ YçTö» _GTö ac÷ãL åZõ» ]ç×»[ý Yçã» [ýÇ×_ +eã_‰ø» EõwÊïøYlù+ ]Ü™ö[ýî ×V×$K÷_* %a]» $Jôçc÷ åF×TöÌ^Eõ aEõã_ $Jôçc÷ G$K÷×[ý_çEõ WýÇXÝÌ^çêEõ Eõç×OôEÇõ×Oô »ç×F[ý _çãG %ç»Ó YçTö åTöçã_çãTö åEõ¾_ \öç_ YçTöã[ýç»ãc÷ ^çãTö å_ç¾ç c÷Ì^ Töç» [ýçã[ý aTöEïõ c÷'[ý _çãG [ýÇ×_C A+ ]Ü™ö[ýîTö =ä{F %ç×$K÷_*

$Jôçc÷ [ýî¾açÌ^» =~×Tö

[ýСùYÇy %ç»Ó EÇõ׉ø_ éX» a†] Øšö_» [ýç×_ ]ç×OôTö $Jô»Eõçã» åYçX YÒU] $Jôçc÷ åF×Tö Eõ×»[ýê_ _Ì^* A+ ]ç×Oô $Jôçc÷ åF×Tö» [ýçã[ý %XÇY^ÇNþ åc÷ç¾ç [ýçã[ý A+ %ç$Jô×X aŽÇSï [ýîUï éc÷×$K÷_* +Ì^ç» ×Y$K÷Tö $Jôçc÷YÇ×_ ×F×X åa+ Pöç+» Y»ç ×X LÌ^YÇ» AFX [ýç×G$K÷çTö å»ç¾ç c÷Ì^* 1840 FÊfTö LÌ^YÇ»» $Jôçc÷ [ýç×G$K÷çFX %a] åEõçŽçXÝãÌ^ ×Eõ×X _Ì^* %çWýç _çF rôç×_ïe» YÇ×Lã» +Ì^ç» A[ý$K÷» %çãGãÌ^ %a] åEõçŽçXÝ G×PöTö éc÷×$K÷_ %ç»Ó +×Tö]ãWýî + ×Qö[ýÐÓGQÍö %ç»Ó [ýÇRÍôÝ×V×c÷e-- ×Tö†Ý» éX aeã^çG Øšö_Tö åZõkô»ÝC FÇ×_×$K÷_* A+ åEõçŽçXÝäOôçã¾ ^×VC $JôÝXãV`» Y»ç $Jôçc÷ YÇ×_ %Xç+×$K÷_ ×EõÜ™Çö +Ì^ç» a»c÷ aeFîEõ YçTö %a]» c÷ç×[ýãÌ^ GLç $Jôçc÷ G$K÷» Y»ç+ aeGÐc÷ Eõ»ç éc÷×$K÷_* YÒU] %¾ØšöçTö ×[ýã`b _ç\ö Xc÷ã_C 1852 $JôX» Y»ç A+ åEõçŽçXÝäOôçã¾ _ç\ö» ]ÇF åV×F×$K÷_ %ç»Ó åTö×TöÌ^ç» Y»ç +Ì^ç» yÔ]`f =~×Tö $JôEÇõTö Y×»×$K÷_* 1859 FÊfTö åEõçŽçXÝäOôçã¾ 4000 AEõ» ]ç×OôTö $Jôçc÷ åF×Tö Eõ×» 706,000 Yç=‰ø $Jôçc÷ YçTö YÒØ™ÇöTö Eõã»* 1853 $JôXTö %a] åEõçŽçXÝ» ØšöçXÝÌ^\öçã[ý $Jôçc÷ YçTö YÒØ™Çö×TöTö AEõ _çFTöêEõC %×WýEõ OôEõç [ýîÌ^ éc÷×$K÷_* åa+ a]Ì^ æ$K÷ç¾çTö =L×X %a]Tö %ç»Ó X FX $Jôçc÷ [ýç×G$K÷ç %绐ö éc÷×$K÷_* +×Tö]ãWýî Eõç$K÷ç» %ç»Ó ×$Jôã_OôãTöç $Jôçc÷ G$K÷» aãöV åYç¾ç G'_ %ç»Ó 1855 FÊfTö åa+ %‡û_ãTöç $Jôçc÷ [ýç×G$Jôç åFç_ç c÷'_*

$Jôçc÷ [ýî¾açÌ^» %ØšöçÌ^Ý å_çEõ$JôçX

+Ì^ç» Y»¾wøÞ åEõ+ [ý$K÷»]çX Eõç_Tö $Jôçc÷ [ýî¾açÌ^» YÒ\ÉöTö =~×Tö Y×»_×lùTö éc÷×$K÷_* %a] %ç»Ó å^ç»c÷çOô =\öÌ^ åEõçŽçXÝã» =ä{Fã^çGî %GÐG×TöãÌ^ aEõã_çã» VÊ×rô %çEõbïS Eõ×»×$K÷_* å^ç»c÷çOô åEõçŽçXÝäOôç 1858 FÊfTö G×PöTö éc÷×$K÷_ %ç»Ó å]$Jôç$JôÛ =+×_Ì^ç]$JôX +Ì^ç» G»çEõÝ %ç×$K÷_* A+ åEõçŽçXÝ VÇOôç» açZõ_î åV×F %çX [ý§ãTö XTÇöXêEõ $Jôçc÷ [ýç×G$K÷ç FÇ×_ã_* $Jôç×»CZõçã_ $Jôçc÷ [ýç×G$Jôçã» \ö×» G'_* A+ XTÇöX [ýî¾açÌ^» %çEõç`_IHÝ L”Xç-Eõ”XçTö aEõã_çã[ýç» å_çEõ ×[ýã\öç» éc÷ =×Pö_* %çXãc÷ Xç_çãG $Jôçc÷ åF×Tö» ¥ç»ç _çFY×Tö åc÷ç¾ç» %ç`ç+ $Jô»Eõç»Ý $JôçEõ×»Ì^ç_ãEõ $JÇôã_êG* 3 LX åQöYÇ×Oô Eõ×]$K÷Xç», 4 LX A×$Jôärô×XOô Eõ×]$K÷Xç» %ç»Ó \öçã_ãEõ+LX YÇ×_$Jô ×[ýbÌ^ç+ $JôçEõ×» +Ø™öZõç ×V $Jôçc÷ãF×TöTö ]ãXç×Xã[ý` Eõ×»ã_* [ý§ãTö c÷ç×[ý [ýX×X-Eõç×Oô Pöç+ã[ýç» _»ç_×»êEõ Y×»›õç» Eõ»ç åVFç G'_* AãX Pöç+ã[ýç» åTöCgã_çãEõ [ý§Tö _ç\ö é_ XTÇöX åEõçŽçXÝã[ýç»Eõ å[ý$Jôç» aãYçX åV×F×$K÷_* [ý§ãTö $Jôçc÷ åF×Tö» [ýç ]ç×Oô» mSçmS Y»Ýlùç XEõ»çêEõ LãWý-]ãWý [ý§Tö ]ç×Oô ×Eõ×Xã_* $Jôçc÷ åF×Tö Eõ×»[ýê_ c÷'å_ å^ ØšöçXÝÌ^ [ýXǾç åF×TöÌ^Eõ _ç×G[ý åa+ EõUç X\ö[ýçêEõãÌ^ å^ãÌ^ ^'åTö Yçã» ]ç×Oô c÷Ø™öGTö Eõ»çTö _ç×G_* ×Eõ$KÇ÷]çãX $Jôçc÷ G$K÷ XUEõç Pöç+Tö åVWýç» ]ç×Oô ×Eõ×X ×Y$JôTö YÒãÌ^çLXçXÇa×» $Jôçc÷ YÇ×_ åXçãYç¾ç c÷'_* Ø‘öç\öç×¾EõãTö AãXã[ýç» %Y×»Sç]V`ÞTöç» Zõã_ç \öÌ^ç[ýc÷ c÷'_* F»$Jô» å[ýçLç $Jôöç×_[ý åXç¾ç×» XTÇöXêEõ Øšöç×YTö [ý§ã[ýç» åEõçŽçXÝãÌ^ VǾç»Tö Tö_ç _Gçã_, ×^aEõã_ TöUç×YC ]ã»çLÝ=êEõ [ýî¾açÌ^ $Jô_ç+×$K÷_ åTöCgã_çEõ» %e`ÝVç» aEõã_ %×Tö`Ì^ å_çEõ$JôçX» aX½ÆFÝX c÷'_* $Jôç» LX AQöGçã» åa+ a]Ì^» $Jôçc÷ [ýî¾açÌ^» [ýSïXçTö ×_×Fä$K÷ å^, "%pûçXTöç[ý`Töf å_çEõ$JôçX» aX½ÆFÝX åc÷ç¾ç XTÇöX $Jôçc÷ åF×TöÌ^Eõ $Jôçã] åEõ+[ý$K÷»]çX %çãGãÌ^ å^ãXVã» %×Tö`Ì^ _ç\ö» ×V[ýç Ø‘öY åV×F A+ [ýî¾açÌ^Tö L×YÌ^ç+ Y×»×$K÷_ ×PöEõ åa+Vã» A×TöÌ^ç å_çEõ$JôçX c÷CãTö-åXì c÷CgãTö+ A+ [ýî¾açÌ^ TöîçG Eõ×» %ç»Ó \Éö_ Eõ×»×$K÷_*"

VÇã^ïçG» %[ýaçX %ç»Ó $Jôçc÷ [ýî¾açÌ^» YÇX» =~×Tö

$Jôçc÷ [ýî¾açÌ^» A+ VÇã^ïçG 1869 FÊfê_ $Jô×_×$K÷_* ×EõÜ™Çö Töç» ×Y$K÷Tö _çãc÷ _çãc÷ %çãEõì aÇ×VX %ç×c÷_* %çXãc÷ Xç_çãG [ýµù éc÷ å^ç¾ç åEõTöã[ýç» $Jôçc÷ [ýç×G$K÷ç =Y^ÇNþ å_çEõ» c÷çTöTö Y»çTö åa+ã[ýç» %çãEõì PöX Wý×» =×Pö_* $Jôçc÷ [ýç×G$K÷çã[ýç»» _ç\ö c÷'[ýê_ Wý»çTö %çãEõì [ý§ãTö XTÇöXêEõ [ýç×G$K÷ç Eõ×»[ýê_ =daçc÷ Yçã_* +Ì^ç» ×Y$K÷» ×Åy` [ý$K÷» Eõç_ $Jôçc÷ [ýç×G$K÷çã[ýç» åEõçãXç VÇã^ïçG» aX½ÆFÝX åXçãc÷ç¾çêEõ Yç» c÷'_* [ý»e A+ [ýç×G$K÷çã[ýç» _ç\öLXEõ [ýî¾açÌ^ [ýÇ×_ YÒ]ç×STö åc÷ç¾çTö $Jôçc÷ åF×Tö» aŽÒaç»S H×Oô_* 1872 FÊfTö [ýСùYÇy =YTöîEõçTö ]ÇPö 27,000 AEõ», Eõç$K÷ç»Tö 23, 000 AEõ» %ç»Ó ×$Jôã_OôTö 1,000 AEõ» ]ç×OôTö $Jôçc÷ åF×Tö éc÷×$K÷_ %ç»Ó +Ì^ç» Y»ç ]ÇPö =dYçVX éc÷×$K÷_ ^UçyÔã] 6 _çF, 5 _çF Yç=‰ø* 1878 FÊfTö ]ÇPö $Jôçc÷ åF×Tö éc÷×$K÷_ 28 _çF Yç=‰ø, 1885 FÊfTö 53 _çF Yç=‰ø %ç»Ó 1901 $JôXTö 134 _çF Yç=‰ø* 1920 $JôXTö A+ Y×»]çS [ýÊ׈ù éc÷ 234 _çF Yç=‰ø éc÷×$K÷_êG* 1922 $JôXTö %×Tö \öç_ ×[ýWý» $JôçYçTö aeGÐc÷ Eõ»ç [ýçã[ý =dYçVX Eõ×] 199 _çF Yç=‰ø éc÷×$K÷_* ×EõÜ™Çö +Ì^ç» ×Y$K÷» [ý$K÷»Tö A+ =dYçVX 237 _çF Yç=‰øê_ [ýÊ׈ù c÷Ì^* +Ì^çã» 160 _çF Yç=‰ø [ýСùYÇy %ç»Ó [ýçEõÝ 77 _çF Yç=‰ø aÇ»]ç =YTöîEõçTö =dYçVX éc÷×$K÷_* A+ [ý$K÷»Tö $Jôçc÷ åF×Tö =dYçVX ]ÇPö ]ç×Oô» Y×»]çS %ç×$K÷_ 412,000 AEõ»* 1903 $JôXTö %a]» $Jôçc÷ [ýç×G$K÷ç a]Éc÷» [ýçã[ý ]ÇPö 14 _çF Yç=‰ø rôç×_ïe [ýîÌ^ Eõ»ç éc÷×$K÷_*

1866 FÊfTö æGÐOô [ýÊäOô+ãX $JôÝX» Y»ç `TöEõ»ç 96 \öçG %ç»Ó \öç»Tö» Y»ç ]çy 4 \öçG $Jôçc÷ YçTö %ç]VçXÝ Eõ×»×$K÷_* 1886 FÊfTö A+ VÊ`îYOô» a_×X H×Oô×$K÷_* A×TöÌ^ç æGÐPö [ýÊäOô+ãX $JôÝX» Y»ç `TöEõ»ç 59 \öçG, \öç»Tö» Y»ç 38 \öçG %ç»Ó $Jôçc÷ LGTö» XTÇöX YÒ×Tö¥³VÝ `ÒÝ_áøç» Y»ç 3 \öçG $Jôçc÷ YçTö %ç]VçXÝ Eõ×»×$K÷_* 1903 FÊfTö $JôÝXãV`» Y»ç æGÐOô [ýÊäOô+ãX Eõ»ç $Jôçc÷ %ç]VçXÝ âÑ÷ça éc÷ `TöEõ»ç 10 \öçGTö Y×»STö éc÷×$K÷_* %çXc÷çãTö×V \öç»Tö» Y»ç %ç]VçXÝ Eõ×»×$K÷_ `TöEõ»ç 59 %ç»Ó `ÒÝ_áøç» Y»ç 31 \öçG*

$Jôçc÷ =dYçVX» =~×Tö açWýX

%a]Tö YÒU] $Jôçc÷ åF×Tö %绐ö Eõ»ç» Eõç_Tö $Jôçc÷ åF×TöÌ^Eõ aEõã_ $Jôçc÷ G$K÷ %ç»Ó $Jôçc÷ YçTö YÒØ™Çö×Tö» ×[ýbãÌ^ ×[ýã`b AãEõç XçLç×X×$K÷_* \öçã_ åEõ+ [ý$K÷»» %×\öpûTöç» ]Ç»Töãc÷ åTöCgã_çãEõ [ýÇ×L×$K÷_ å^, $Jôçc÷» [ýçã[ý åEõãX ]ç×Oô» YÒãÌ^çLX, +Ì^ç» [ýçã[ý ×Eõ Wý»S» L_[ýçÌ^Ç» %ç¾`îEõ, ×EõVã» $Jôçc÷ YÇ×_ã[ýç» »Óã_ Töç» Y»ç a»c÷ =dYçVX c÷Ì^, åEõ×TöÌ^ç $Jôçc÷ G$K÷ã[ýç» Eõç×Oô[ý _çãG, ×EõVã» $Jôçc÷ YçTö ×$Jô×Iø[ý _çãG, ×Eõ Vã» £Eõç+, m×» Eõ×» Töç» ×Y$K÷Tö TöYTöç[ý _çãG +Töîç×V* ×EõÜ™Çö aEõã_ç ålùyãTö AãEõ Wý»ãSã» $Jôçc÷ YçTö éTöÌ^ç»Ý Xêc÷×$K÷_* $Jôçc÷ G$K÷, ]ç×Oô» mSçmS, %ç»Ó [ý»bÇS» Y×»]çS %XÇa×» $Jôçc÷ YçTö éTöÌ^ç» Eõ»ç» Yˆù×TöC å[ýã_G* A+ Yˆù×Tö a]Éc÷» ×[ýbãÌ^ [ýc÷_ç+ %çã_ç$JôXç Eõ»çäOôç %ç]×XVçÌ^Eõ* ×EõÜ™Çö =ä{Fã^çGî å^, $Jôçc÷ åZõkô»Ýa]Éc÷Tö å]×$JôX» [ýî¾c÷ç» %绐ö c÷_Tö +Ì^çTö ]çXÇc÷» Y×»`Ò]» _çH¾ c÷'_* %çãGãÌ^ YÒ$Jô×_Tö Yˆù×Tö]ãTö XTÇöXêEõ ×$Jô×Iø %Xç $Jôçc÷ YçTöã[ýç» c÷çãTöã» å]çc÷ç×» AãEõçOôç Yç=»Ö×Oô» a]çXêEõ åEõTöã[ýç» _Qöç éTöÌ^ç» Eõ×» åa+ã[ýç»Tö GçY ×V CZõ׳V[ýê_ ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* Töç» ×Y$K÷Tö åa+ã[ýç» $Jôç_XÝTö ×V =×] =×] L_ç EõÌ^_çã» åaEõ ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* ×EõÜ™Çö A×TöÌ^ç A+ %çOôç+ã[ýç» Eõçã]+ å]×$JôãXã» Eõ»ç» [ýçã[ý c÷çTö» Eõç] Eõ×] G'_* $Jôçc÷ YÒWýçXTöf VÇ×[ýWý--- Eõ'_ç %ç»Ó åa=LÝÌ^ç* ×¥TöÝÌ^×[ýWý $Jôçc÷ Eõ] Y×»]çã] Eõ»ç c÷Ì^ %ç»Ó açWýç»SãTö %çã]×»Eõç» [ýLç»Töãc÷ +Ì^ç» $Jôç×c÷Vç åVFç ^çÌ^*

$Jôçc÷ =dYçVX» %çWýÇ×XEõ Yˆù×Tö

[ýTöÛ]çX YÒ$Jô×_Tö %çWýÇ×XEõ ×XÌ^ã]ã» $Jôçc÷YçTöã[ýç» ×$Jô×Iø %ç×X ×Eõ$KÇ÷]çX Qö_çTö YçTö_êEõ å]×_ ×VÌ^ç c÷Ì^* AãXVã» å]×_ ×Vã_ YçTö» 'æ$Jô_'å[ýç»» Eõ×PöXTöç Eõã] %ç»Ó + å_ã»×_ ^çÌ^* AãXVã» å_ã»×_ å^ç¾ç YçTöã[ýç» åEõç]_ åc÷ç¾ç [ýçã[ý TöçEõ ac÷ãL XÇ×»Ì^ç[ý Yç×»* %¾ã`î A+Vã» YçTöã[ýç» å_ã»×_ å^ç¾ç» a]Ì^Tö [ýTö»» ac÷ã^çGÝTöçã»ç YÒãÌ^çLX* Töç» ×Y$K÷Tö YçTöã[ýç» åZõkô»ÝTö ×X å]×$JôX» ¥ç»ç XÇ×»C¾ç c÷Ì^* A+Vã» 'å»ç_ç»'å]×$JôãXã» XÇ×»C¾ç» Zõ_Tö +×Tö]ãWýî å_ã»×_ åEõç]_ éc÷ UEõç YçTö» 'æ$Jô_'» Y»ç »a [ýç %çPöç %ç×V C_ç+ ^çÌ^* A+Vã» YçTö» æ$Jô_'å[ýç» \öç×Iø Gã_ åa+ã[ýç» _G _ç×G Xç+[ýç TöçTö ×]×`ÒTö %¶ÚöL [ýç¹Y» aÊ×rô éc÷ YçTöã[ýç» CZõ׳V[ýê_ Wýã»* Töç» ×Y$JôTö YçTöã[ýç» 'å»ç_ç»'» Y»ç =×_Ì^ç+ %ç×X Töç» »e a_×X åXçãc÷ç¾çê_ãEõ [ýçOô æ$Jôç¾ç c÷Ì^* YçTöã[ýç» =L_ Töç] [ý»S» éc÷ =×Pöã_ åa+ã[ýç» 'QÎöçÌ^ç»'[ýç £ãEõç¾ç å]×$JôXTö aÇ]Ǿç+ ×VÌ^ç c÷Ì^* åTöãX Eõ×»ã_ YçTöã[ýç» %ç»Ó CZõ׳V XÇäPö* Töç» ×Y$JôTö ^ãUrô TöçYTö YçTöã[ýç»Tö åaEõ ×VÌ^ç c÷Ì^* åaEõ Yç+ CZõ׳V =Pöç YçTöã[ýç» OôçX _Ì^ %ç»Ó + YÒçÌ^ Eõ'_ç [ý»S AOôç Wýã»* Töç» ×Y$JôTö $JôçYçTöã[ýç» å[ýã_G å[ýã_G [ýLç»» $Jôç×c÷Vç]ãTö ×[ýãWý ×[ýãWý \öçG Eõ×» ×[ý×\ö~ %çEÊõ×Tö» Qö_çTö åUç¾ç c÷Ì^* Töç» ×Y$JôTö $Jôçc÷» [ýçEõ$JôTö \ö»ç+ åa+ã[ýç» ×[ý×\ö~ [ýLç»Tö å[ý×$Jô[ýê_ Y×PöC¾ç c÷Ì^*

$Jôçc÷ YçTö =dYçVX» ]Ç_î âÑ÷ça

%a]Tö ]çy 1 _çF Yç=‰ø åa=LÝÌ^ç $Jôçc÷ =dYçVX Eõ»ç c÷Ì^* A+ ×[ýWý $Jôçc÷ YçTö å_ã»×_[ýê_ ×VÌ^ç Xc÷Ì^* +Ì^çEõ \öçYTö åa×Eõ, 'å»ç_ç»'Tö \ö»ç+ Töç» ×Y$JôTö åaEõ ×VÌ^ç c÷Ì^* A+ ×[ýWý $Jôç YçTöTö GçY ×V CZõ³Vç[ý Xç_çãG Xç+[ýç TöçTö %¶ÚöL [ýç¹Y éTöÌ^ç» c÷'[ýê_ ×VÌ^çã»ç %ç¾`îEõ Xç+* %a]Tö $Jôçc÷ [ýî¾açÌ^» YÒ绐öXÝTö $JôçYçTö» =dYçVX ]Ç_î [ý» å[ý×$K÷ %ç×$K÷_* YÒ×Tö Yç=‰ø» ]Ç_î %çPö ×$Jô×_Iø Y^ïîÜ™ö éc÷×$K÷_* å^×TöÌ^ç =dYçVX» ]Ç_î Eõ×] 2 ×$Jô×_e c÷'_, åTö×TöÌ^ç [ýî¾açÌ^ [ýµù åc÷ç¾ç» =YyÔ] c÷'_êG* ×EõÜ™Çö $Jôçc÷YçTö» =dYçVX ]Ç_î _çãc÷ _çãc÷ Eõ×][ýê_ Wý×»×$K÷_* 1878 FÊfTö YÒ×Tö Yç=‰øTö 1 ×$Jô×_e 6 åYXÝ, 1882 FÊfTö 1 ×$Jô×_e;1886 FÊf 9 åYXÝ %ç»Ó 1903 FÊf 8 åYXÝ éc÷×$K÷_êG* A+×F×X [ýСùYÇy =YTöîEõçTö åc÷ç¾ç YÒ×Tö Yç=‰ø $Jôçc÷YçTö» =dYçVX» ×c÷$Jôç[ý* aÇ»]ç =YTöîEõçTö =dYçVX» ]Ç_î A+Vã» [ýQÍöç-OÇôOôç c÷'å_C [ýî¾açÌ^» å_çEõ$JôçX åc÷ç¾ç Xç×$K÷_* 1893 FÊf» Y»ç 1898 FÊf» ×\öTö»Tö ×EõÜ™Çö $Jôçc÷ãF×Tö +]çX a»c÷ c÷'_ å^ $Jôç×c÷VçTöêEõ å^çGçX [ý§ mãS [ýÊ׈ù Yçã_* $Jôçc÷ Eõç»FçXç» [ýîÌ^ [ýÊ׈ù c÷'_ %ç»Ó _GãTö `Ò×]Eõ» c÷ç×L»ç ×V[ý _GÝÌ^ç åc÷ç¾çTö $Jôçc÷» =dYçVX» F»$Jô [ýç×RÍô_* A+Vã» $Jôçc÷ ×`”» ×X¶oö]ÇFÝ G×Tö %绐ö åc÷ç¾çTö åEõTöã[ýç» Eõç»FçXç [ýµù Eõ×» ×VÌ^ç c÷'_* A+ Vã» $Jôçc÷» =dYçVX» ]Ç_î ×[ýyÔÝ ]Ç_îTöêEõ âÑ÷ça Eõ»ç c÷'_* ¾çØ™ö×¾EõãTö AãX Wý»S» %¾Øšöç+ $Jôçc÷ [ýî¾açÌ^Eõ %çãEõì aáøOô» aX½ÆFÝX Eõ×»×$K÷_* A×TöÌ^ç %çãEõì $Jôçc÷ =dYçVX» [ýîÌ^ âÑ÷ça Eõ×» _GãTö XTÇöX XTÇöX [ýLç» ]ÇEõ×_» [ýçã[ý æ$Jôrôç $Jôã_ç¾ç c÷'_* AãXãTö YÒU] ]c÷ça]» %绐ö åc÷ç¾çTö $Jôçc÷ [ýî¾açÌ^Tö %ç»Ó AEõ XTÇöX VÇã^çãG åVFç ×Vã_* ×EõÜ™Çö ]c÷ça]»» ×Y$K÷Tö $Jôçc÷ [ýî¾açÌ^ %çãEõì PöX Wý×» =×Pö_* $Jôçc÷» =dYçVX-]É_î Eõ×]_* =ä{Fã^çGî å^, YÒçÌ^ 40 [ý$K÷»» ]Ç»Tö $Jôçc÷ [ýî¾açãÌ^ A+ a]Ì^ãTö %çãEõì _ç\ö» ]ÇF åV×F×$K÷_* 1923 FÊfTö [ýСùYÇy =YTöîEõçTö YÒ×Tö Yç=‰ø $Jôçc÷YçTö» Y»ç 15 %çXç 10 Y+$Jôç %ç»Ó aÇ»]ç =YTöîEõçTö 15 %çXç 11 Y+$Jôç _ç\ö c÷'_*

$Jôçc÷YçTö» ]É_î âÑ÷ça åc÷ç¾çTö æGÐOô[ýÊäOô+X %ç»Ó %çÌ^ç»ã_‰øTö +Ì^ç» $Jôç×c÷Vç [ýç×RÍô×$K÷_* 1866 FÊfTö A+ VÇFX åVã` ]ÇPö 100 _çF Yç=‰ø $Jôçc÷YçTö %ç]VçXÝ Eõ×»×$K÷_* %Uïçd åa+ VÇFX åV`» å_çãEõ Gç+-Y×Tö [ý$K÷×» 3 Yç=‰øêEõ $Jôçc÷YçTö [ýî¾c÷ç» Eõ×»×$K÷_* 1903 $JôXTö åa+ Y×»]çS [ýÊ׈ù éc÷ 225 _çF Yç=‰ø éc÷×$K÷_êG* %Uïçd YÒ×TöLX å_çãEõ [ý$K÷×» GQÍö ×c÷$Jôçã[ý [ýî¾c÷ç» Eõ»ç $Jôçc÷YçTö» Y×»]çS A×TöÌ^ç éc÷×$K÷_êG 6 Yç=‰ø* +×Tö]ãWýî \öç»Tö %ç»Ó `ÒÝ_áøçTö [ýîçYEõ \öçã[ý $Jôçc÷ãF×Tö éc÷×$K÷_ %ç»Ó A+ VÇãÌ^çFX åVã`+ $Jôçc÷» [ýçLç»» YÒaç»Töç» [ýçã[ý aä$Jôrô éc÷×$K÷_* æGÐOô[ýÊäOô+X» [ýç×c÷»ãTöç A+ VÇãÌ^ç åV`» $JôçYçTö» $Jôç×c÷Vç [ýç×RÍô×$K÷_* 1866 FÊfTö æGÐOô[ýÊäOô+X» [ýç×c÷»Tö 39 _çF Yç=‰ø $Jôçc÷YçTö ×[ýyÔÝ éc÷×$K÷_* 1923 FÊfTö A+ Y×»]çS [ýÊ׈ù éc÷ 140 _çF Yç=‰ø éc÷×$K÷_êG*

$Jôçc÷YçTö =dYçVX» ]É_î âÑ÷ça» Eõç»Sa]Éc÷

\öçã_]çX Eõç»S[ý`Töf $Jôçc÷YçTö =dYçVX» ]Ç_î âÑ÷ça éc÷×$K÷_* =~Tö Wý»ãSã» $Jôçc÷ãF×Tö Eõ×»[ýê_ å_ç¾çTö YÒ×Tö AEõ»Tö YÒçÌ^ 200/400 Yç=‰ø %×WýEõêEõ =dY~ c÷'_* ^Ü—öYç×Tö» [ýî¾c÷çã» =dYçVX» ]É_î âÑ÷çaTö ac÷çÌ^ Eõ×»ã_* a»Ó a»Ó $Jôçc÷ [ýç×G$Jôçã[ýç» _G _Gç+ AãEõçFX QöçIø» [ýç×G$JôçTö Y×»STö Eõ»ç c÷'_* Eõ×_EõTöç %ç»Ó ØšöçXÝÌ^ %×Zõ$Jôa]Éc÷Tö %Xç¾`îEõ Eõ]ï$Jôç»Ý» aeFîç âÑ÷ça Eõ»ç c÷'_* mVç]H», $Jôçc÷YçTö» [ýçEõ$Jô éTöÌ^ç»Ý [ýîÌ^ âÑ÷ça c÷'_ %ç»Ó ØšöçXÝÌ^ [ýç açGã»×V Eõ»ç »ŠçXÝ» ålùyTö ^çX[ýçc÷X», ]Ç_î ×^]XçYçã» ×a]çX âÑ÷ça Eõ»çTö $Jôçc÷ =dYçVX» ]Ç_î %çGTöêEõ [ý§Tö Eõ×]_* ×EõÜ™Çö 1914 $JôX» YÒU] ]c÷ça]ã» A+ VÊ`îYOô» %çãEõì aç_-a_×X Eõ×»ã_ %ç»Ó ^LjùEõç_ÝX $Jôçc÷ [ýLç»Tö $Jôçc÷» ]Ç_î [ýÊ׈ù c÷'[ýê_ Wý×»ã_* $Jôçc÷» =dYçVX» [ýîÌ^, ×[ýã`bêEõ $Jôçc÷ [ýXÇ¾ç» å[ýTöX [ýÊ׈ù Eõ×»[ý_GÝÌ^ç c÷'_Tö %çãEõì XTÇöX aáøäOô åVFç ×Vã_*

$Jôçc÷ [ýç×G$K÷ç» [ýçã[ý ]ç×Oô ×VÌ^ç» ålùyTö XTÇöX ×XÌ^] YÒ¾wïøX

$Jôçc÷[ýç×G$K÷ç ØšöçYX» Eõç»ãS ]ç×Oô å^çGçX» ålùyTö $Jô»Eõçã» ^ãUrô =daçc÷ ×V×$K÷_* 46 [ý$K÷»ê_ '_ÝLOô ×VÌ^ç» [ýî¾Øšöç éc÷×$K÷_* 100» Y»ç 1000 AEõ» ]ç×Oôê_ãEõ AãX _ÝL ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* ]ç×Oô» mSçXÇa×» AãX ]ç×OôEõ 5 [ý$K÷»» Y»ç 20 [ý$K÷»ê_ãEõ »çLc÷ ]çZõ ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* ( å^×X, \öç_ åF×Tö» =Yã^çGÝ c÷'å_ 5 [ý$K÷»» ×Y$K÷Tö %ç»Ó c÷ç×[ý [ýX×X c÷ã_ 20 [ý$K÷»» ×Y$K÷Tö »çLc÷ å_ç¾ç éc÷×$K÷_ +Töîç×V)* A+ ×XˆùÛç×»Tö a]Ì^ Yç» c÷ã_ A+Vã» ×VÌ^ç ]ç×Oô» $Jôç×»\öçG» ×Tö×X\öçG L»ÝY Eõ×» AEõã» YÒ×Tö 12 OôEõç 2 %XçêEõ [ý$K÷×» »çLc÷ å_ç¾ç éc÷×$K÷_* _ÝL å`b c÷'å_ $Jô×»\öçG» A\öçG ]ç×Oô» [ýç×c÷ã» [ýçEõÝ×F×X ]ç×Oô L»ÝY Eõ×» TöçTö »çLc÷ _ãGç¾ç éc÷×$K÷_* =dY~ $Jôçc÷» Y»ç ×^]çX _ç\ö c÷Ì^ Töç» $Jôç×»\öç» A\öçG ]É_î $Jô»Eõç»» YÒçYî %ç×$K÷_* Xç+[ýç ^×V $Jôç[ýçGçX» ]ç×_ãEõ +¬K÷ç Eõã» åTöãÜ™ö åTöCg A+Vã» $Jôç×»\öçG» A\öçG ×X×V a]aç]×Ì^Eõ $JÇô[ýÇ»ÝÌ^ç WýçXãF×Tö» ]ç×OôTö å^ãX Wý»ãS »çLc÷ ×VÌ^ç c÷Ì^ åTöãXVã» »çLc÷ ×V[ýC Yç×»×$K÷_* ×^×F×X ]ç×Oô _ÝL å_ç¾ç c÷Ì^ Töç» $Jôç×»\öçG» A\öçG YÒ×Tö 5 [ý$K÷»» ]Çã» ]Çã» A×» ×VÌ^ç» ×XÌ^] %ç×$K÷_* TöçãEõ XEõ×»ã_ ]ç×Oô×F×X [ýçãLÌ^çŠ Eõ»ç éc÷×$K÷_* 1854 $JôXTö A+ ×[ý×Wýa]Éc÷ YÇX» a_×X Eõ×» 99 [ý$K÷»ê_ãEõ $Jôç[ýçGçX» ]ç×Oô _ÝL ×VÌ^ç» ×XÌ^] c÷'_* +Ì^çã» å`b» 74 [ý$K÷»» [ýçã[ý YÒ×Tö AEõ»Tö 6 %Xç ×c÷$Jôçã[ý Eõ» Wýç^ïî Eõ»ç c÷'_* 1861 $JôX» Y»ç YÒ×Tö AEõ»» %çëRÍô OôEõç» Y»ç 5 OôEõç ]Ç_î» ×\öTö»Tö XGV]Ç_î $Jôçc÷ åF×Tö» [ýçã[ý ]ç×Oô ×[ýyÔÝ Eõ»ç» %çX AOôç ×XÌ^ã]ç YÒ¾wïøX c÷'_* +Ì^ç» Zõ_Tö +¬K÷ç Eõ×»ã_ $Jôçc÷ãF×TöÌ^ãEõ _ÝL å_ç¾ç ]ç×Oôã[ýçã»ç yÔÌ^ Eõ×»[ý Y»ç c÷'_* ×Y$Jôê_ $Jôçc÷ åF×Tö» [ýçã[ý ]ç×Oô QöçEõTö ×VÌ^ç» [ýî¾ØšöçC éc÷×$K÷_* YÒUã] QöçEõTö ×VÌ^ç AãX ]ç×Oô» ]É_î AEõã» YÒ×Tö 1 OôEõç* AãX ]ç×OôC ×Eõ$KÇ÷Eõç_» [ýçã[ý »çLc÷ ]ÇNþ UEõç» ×Y$K÷Tö TöçTö L»ÝY Eõ×» åa+]ãTö »çLc÷ ×XˆùÛç×»Tö éc÷×$K÷_* A+ 30 [ý$K÷»ÝÌ^ç _ÝL» ×XÌ^]äOôç %ç×Lê_ãEõ $Jô×_ %çä$K÷* ×EõÜ™Çö A×TöÌ^ç åEõ¾_ c÷ç×[ý-[ýX×X éc÷ Y×» UEõç %×Tö×»Nþ ]ç×Oôã[ýç»ãc÷ _ÝLTö ×VÌ^ç c÷Ì^* [ýTöÛ]çX YÒ$Jô×_Tö ×XÌ^]çXÇa×» 1932 $JôX» %çãGãÌ^ ×^ã[ýç» ]ç×Oô» _ÝL å`b éc÷ä$K÷ åa+ã[ýç»» ]É_î 1 OôEõç 2 %Xç» Y»ç 1 OôEõç 4 %Xç» ×\öTö»Tö Wýç^ïî Eõ×» YÇX» 1932 $JôXê_ãEõ _ÝL ×VÌ^ç éc÷ä$K÷*

`Ò×]Eõ» a]aîç

`Ò×]Eõ» ålùyTö åEõTöã[ýç» XTÇöX a]aîç» =àö¾ éc÷×$K÷_* %a]Tö ]ç×Oôc÷ÝX å_çEõ YÒçÌ^ Xç×$K÷ã_+* åaãÌ^, +Ì^ç» ØšöçXÝÌ^ å_çãEõ %+X» ]ç×OôTö ]ç×_Eõ» %XÇ`çaX %ç»Ó XÝ×Tö-×XÌ^] ]ç×X åF×Tö Eõ»çTöêEõ ×XL» ]ç×OôTö Ø‘öçWýÝX\öçã[ý åF×Tö Eõ×»[ýê_ \öç_ Yç+×$K÷_* +Zõçã_ $Jôçc÷ [ýç×G$Jôç» aeFîç ×VãX ×VãX [ýç×RÍô %c÷çTö [ýXÇ¾ç» %\öç[ý H×Oô_* %a]» [ýç×c÷»» Y»ç [ýXǾç YÒãÌ^çLXÝÌ^Töç+ åVFç ×Vã_* +×Tö]ãWýî 1853 $JôX» Y»ç %a] åEõçŽçXÝãÌ^ [ý†ãV`» Y»ç [ýXǾç %Xç %绐ö Eõ×»×$K÷ã_+* A+Vã» %a]» [ýç×c÷»» Y»ç [ýXǾç %XçTö ×Y$K÷ê_ $Jô»Eõçã» åEõTöã[ýç» XÝ×Tö-×XÌ^] YÒ¾wïøX Eõ×»ã_* 1863» Y»ç 1901 $JôXê_ãEõ AãX Wý»ãS YÒ¾wïøX Eõ»ç XÝ×Tö-×XÌ^]ã[ýç»Tö ]ç×_Eõ %ç»Ó [ýXǾç =\öÌ^ã» Ø‘öçUï» YÒ×Tö $JôEÇõ ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* [ýXǾç %ç]VçXÝ Eõ»çTö ]ç×_EõLX» ^ãUrô Fç-F»$Jô éc÷×$K÷_* åaãÌ^, [ýXǾç aEõã_ ×X×VÛrô a]Ì^» %çãGãÌ^ ^çãTö Eõç] A×» ^ç[ý åXç¾çã» Töç» [ýçã[ý ×XÌ^] éc÷×$K÷_* åa+Vã» [ýXÇ¾ç» Wýç^ïî ]tÇ»Ý, UEõç» aÇ[ýî¾Øšöç,Ø‘öçØšöî ×[ýbÌ^Eõ aç-aÇ×[ýWýç», =Y×»C ]ç×_Eõ Ylù» Y»ç åEõçãXç %çY×wøLXEõ [ýî¾Øšöç» Y»ç »lùç Eõ»ç» ×XÌ^ã]ç YÒ¾wïøX c÷'_* ×Y$Jôê_ ]LVÇ»» ×PöEõç» [ýç×c÷ã» %XîçXî ålùyTö 1859 FÊf» %ç+X» 13 Wýç»ç %XÇ^çÌ^Ý $Jôçc÷ [ýç×G$K÷ç» ]LVÇ» aeyÔçÜ™ö ×[ýbÌ^a]Éc÷ ×[ýã[ý×$JôTö éc÷×$K÷_* 1920 $JôXTö A+ %ç+X» aeã`çWýXÝ éc÷×$K÷_* %¾ã`î A+ %ç+Xa]Éc÷ %ç×VãTö åEõ¾_ $Jôçc÷[ýç×G$K÷ç» [ýçã[ý Eõ»ç åc÷ç¾ç Xç×$K÷_* åaãÌ^ A+ã[ýç»» aeã`çWýX Eõ»ç c÷'[ýãX Xc÷Ì^ åa+ê_ [ý§Tö ×$JôÜ™öç $Jô¬JôÛçC éc÷×$K÷_* ×Y$K÷Tö å^×X[ýç A+ %ç+Xã[ýç» $Jôçc÷[ýç×G$K÷ç» ålùyTö YÒã^çLî c÷'_* =ä{Fã^çGî å^, $Jôçc÷[ýç×G$K÷ç» [ýçã[ý %çOôç+TöêEõ \öç_ [ýXǾç åYç¾ç éG×$K÷_ æ$K÷çOôçXçGYÇ» %ç»Ó Töç» VñçÅ×TöEõçb»ÝÌ^ç %‡û_a]Éc÷Tö* ×EõÜ™Çö åTöãX å_çEõ» aeFîç TöçEõ» åc÷ç¾çTö =wø» YÒãV`» a]Tö_ \Éö×] %ç»Ó åTöãX Wý»S» Pöç+a]Éc÷» Y»ç [ýXǾç %ç×X[ý _GÝÌ^ç éc÷×$K÷_* A+ ×Y$Jô» ×[ýWý [ýXÇ¾ç» %a]ê_ %ç×c÷ +Ì^ç» L_[ýçÌ^Ç» éaãTö FçY Fç[ýê_ \öçã_]çX ×VX _ç×G×$K÷_ %ç»Ó åTöCgã_çEõ» Eõçã]ç [ý» aãÜ™öçbLXEõ Xç×$K÷_*

%a]» a]Ê׈ùTö $Jôçc÷ åF×Tö» %[ýVçX

%a]» a]Ê׈ù %ç»Ó =wøã»çwø» `ÒÝ[ýÊ׈ùTö $Jôçc÷ãF×Tö» %[ýVçX %Y×»aÝ]* %Xî åEõçãXç åF×Tö XEõ»ç Pöç+Töãc÷ $Jôçc÷[ýç×G$K÷çã[ýç» Øšöç×YTö éc÷×$K÷_ %ç»Ó A+ [ýç×G$K÷çã[ýç» åXçãc÷ç¾çãcg÷ãTöX %ç×LC [ý§ ]ç×Oô AãXãÌ^ c÷ç×[ý LIH_ éc÷ Y×» Uç×Eõ_ãcg÷ãTöX* 1923 $JôXê_ãEõ %a]» $Jôçc÷[ýç×G$K÷ça]Éãc÷ 527,000 LX [ýXǾçEõ Eõ¶ö‚ïaeØšöçYX ×V×$K÷_* ×EõÜ™Çö ØšöçXÝÌ^ EÇõ_Ý [ýç [ýXÇ¾ç» %\öç¾» [ýçã[ý A+ [ýXǾçaEõ_» %×WýEõçe`+ \öç»Tö» %Xî Pöç+» Y»ç %ç×X[ý_GÝÌ^ç éc÷×$K÷_* %¾ã`î ×^aEõ_ ØšöçXÝÌ^ EÊõbãEõ åEõçãXç Eõç»S[ý`Töf $Jôçc÷[ýç×G$K÷çTö ×VX]LÇ»Ý ×[ý$Jôç×»×$K÷_ åTöCgã_çãEõç åEõ×TöÌ^çC ×X»ç` Xêc÷×$K÷_* ×`×lùTö ØšöçXÝÌ^ å_çãEõ $Jôçc÷[ýç×G$K÷çã[ýç»Tö åEõ»çSÝ, ]c÷»Ý, Ø‘öçØšöîãa¾ç ×[ý\öç %ç×VTö ^ãUrô $JôçEõ×» Yç+×$K÷_* %çãGãÌ^ %a]» Y»ç [ý†ãV`ê_ $Jôç=_ »ŠçXÝ éc÷×$K÷_* A×TöÌ^ç $Jôçc÷[ýç×G$K÷çã[ýç»Tö $Jôç=_» $Jôç×c÷Vç [ýRÍôçTö %a]» $Jôç=_» å[ýYç»ÝãÌ^ ×XL YÒãV`ãTö $Jôç=_» [ýLç» Yçã_* $Jôç=_» $Jôç×c÷Vç [ýç×RÍô Vçã]ç [ýÊ׈ù åc÷ç¾çTö %a]ÝÌ^ç $Jôç=_» å[ýYç»Ý» _ç\ö c÷'_* A+Vã» YÒ×Tö ålùyãTö $Jôç×c÷Vç [ýRÍôçTö ^ãTö+ $Jôçc÷[ýç×G$K÷ç TöçãTö+ XTÇöX XTÇöX [ýLç»» aÊ×rô c÷'_* $Jôçc÷ãF×Tö» [ýÊ׈ù _ãG _ãG Øšö_, L_ %ç»Ó å»_YUã»ç =~×Tö c÷'_* %a]Tö $Jôçc÷ãF×Tö Eõ×»[ýê_ %c÷ç [ý§ã[ýç» å_çãEõ +Ì^çãTö ×XGçLÝêEõ Uç×Eõ[ýê_ é_ AãXãÌ^ Y×» UEõç ]ç×Oô-å[ýç»ãTöç åF×Tö Eõ×»[ýê_ å_ç¾çTö %a]Tö $Jôçc÷ãF×Tö» YÒaç»Töç ×VãX ×VãX [ýÊ׈ù Yçã_* 1923 $JôXTö $Jôçc÷ãF×Tö» [ýçã[ý $Jô»Eõçã» ×VÌ^ç ]ç×Oô» Y×»]çS %ç×$K÷_ 263,00 AEõ» %ç»Ó +Ì^ç» [ýç×c÷ã»C å[ý$Jô»Eõç»Ý \öçã[ý [ý§Tö ]ç×OôTö $Jôçc÷ãF×Tö éc÷×$K÷_* 1921 $JôX» ×YÌ^_ ]ãTö $Jôçc÷[ýç×G$K÷çã[ýç»Tö %a]» [ýç×c÷ã» Y»ç %c÷ç [ýXÇ¾ç» aeFîç %ç×$K÷_ YÒçÌ^ 1 _çF 33 c÷çLç» TöUç %a]» ]ÇPö LXaeFîç» $K÷Ì^\öçG» A\öçG*


 
 
Copyright ©SM Computer Consultants Pvt. Ltd, Guwahati, India '1998-2016'